1.1 Pomembnejši podatki o poslovanju
Skupine Pošta Slovenije in Pošte Slovenije d. o. o.
Ključnipodatkivštevilkah
SKUPINAPOŠTASLOVENIJE Leto2018 Leto2017 Indeks 2018/2017
ČiiprihodkiodprodajevEUR 250.655.880 237.970.542 105
DodanavrednovEUR 176.975.914 166.321.494 106
KosmatidenarnitokvEUR 25.506.867 22.758.584 112
PoslovniizidizposlovanjavEUR 10.098.264 8.181.478 123
ČiiposlovniizidSkupinePoštaSlovenijevEUR 10.400.466 8.929.786 116
VrednonaložbvEUR 26.909.238 14.925.569 180
Povprečnoštevilozaposlenihizdelovnihur 5.924 5.822 102
DodanavrednonazaposlenegavEUR 29.873 28.566 105
KapitalvEUR 228.128.881 222.372.786 103
BilančnavsotavEUR 307.155.033 284.392.864 108
Razmerjemedkapitalominsredviv% 74,3 78,2
DeležEBITDAvposlovnihprihodkihv% 9,9 9,4
ROS-donosnoprodajev% 4,1 3,8
ROE-donosnokapitalav% 4,7 4,1
ROA-donosnosredevv% 3,5 3,2
CAPEX-capitalexpenditurev% 10,7 6,3
POŠTASLOVENIJE Leto2018 Leto2017 Indeks 2018/2017
ČiiprihodkiodprodajevEUR 230.154.412 219.460.802 105
DodanavrednovEUR 159.348.512 149.923.031 106
KosmatidenarnitokvEUR 22.414.868 20.256.231 111
PoslovniizidizposlovanjavEUR 8.838.056 7.498.914 118
ČiiposlovniizidPošteSlovenijevEUR 9.989.892 7.596.438 132
VrednonaložbvEUR 25.180.971 13.162.390 191
Povprečnoštevilozaposlenihizdelovnihur 5.371 5.275 102
DodanavrednonazaposlenegavEUR 29.668 28.422 104
KapitalvEUR 217.582.308 212.053.956 103
BilančnavsotavEUR 292.721.413 270.456.032 108
Razmerjemedkapitalominsredviv% 74,3 78,4
DeležEBITDAvposlovnihprihodkihv% 9,6 9,2
ROS-donosnoprodajev% 4,3 3,5
ROE-donosnokapitalav% 4,8 3,7
ROA-donosnosredevv% 3,5 2,8
CAPEX-capitalexpenditurev% 10,9 6,0
Legenda:ROS=čistiposlovniizid/čistiprihodkiodprodaje;ROE=čistiposlovniizid/povprečnostanjekapitala;ROA=čisti
poslovniizid/povprečnostanjesredstev;CAPEX=vrednostinvesticijskihvlaganj/čistiprihodkiodprodaje.
180.000
32
170.000 31
160.000 30
150.000 29
140.000 28
130.000 27
120.000
26
Čistiprihodkiodprodaje
Čisti prihodki
od prodaje na
zaposlenega
(v 000 EUR)
Donosnost
prodaje
– ROS v %
Dodana vrednost
na zaposlenega
(v 000 EUR)
Čisti prihodki
od prodaje
(v 000 EUR)
Čisti
poslovni
izid
(v 000 EUR)
Dodana
vrednost
(v 000 EUR)
Dodana vrednost
Čistiposlovniizzid
Skupina Pošta Slovenije
Skupina Pošta Slovenije
Skupina Pošta Slovenije
Pošta Slovenije
Pošta Slovenije
Pošta Slovenije
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
250.000
10.000
240.000
8.000
230.000
6.000
220.000
4.000
210.000
2,000
200.000
0
44
5,00
43
4,00
42
3,00
41
2,00
40
1,00
39
0