3.2Trajnostnepriložnostiinizzivi
Analizapoštneinlogističnepanogevletu2018innapovedizaprihodnjihpetletkažejo,dajedigitalizacijahiter
motorvelikihsprememb,zatobodoinovacijepomembnejšekotkadarkoliprej.VSkupiniPoštaSlovenijesepri
svojemrazvojuosredotočamonadigitalno(r)evolucijoinnjenvplivnaštiriključneelemente,kiopredeljujejo
prihodnostpoštneinlogističnedejavnosti:stranke,zaposlene,trajnostnirazvojintehnologijo.
Slika2:Trajnostni izzivi
Osredotočenostnastrankejeključnazazagotavljanjehitrejšeterboljindividualiziraneinpriročnepoštnein
logističneizkušnje.Povpraševanjestrankspodbujaporastpošiljkblagainstoritev,kisoobčutljivenačasin
temperaturo.Tozahtevainovacijevpakiranju,skladiščenjuindostaviblaga,kotsoživilainzdravila.Ključnopodročje
zainovacijebovključevanjelogističnihstoritevvpametnadomačaokolja,kisozajetavtrendt.i.povezanega
življenja.
Trajnostnirazvojjeključnogibaloposlovanjavlogističniindustriji,sajvlade,mestaoziromalokalneskupnosti
ingospodarskisubjektivednoboljambicioznostremijokzmanjšanjuemisijCO
2
inodpadkov.Logistikazelene
energije–elektrikacijalogističnihvoznihparkovinobjektovpomenivelikpotencialzalogističnodejavnost,da
postanešeprijaznejšadookolja.
SkupinaPoštaSlovenijejedelnacionalnegainmednarodnegaokolja,vkateremsedogajajotehitreinvsestransko
obsežnespremembe,kivplivajonaosebnoinposlovnoživljenje.HkratitudiSkupinaPoštaSlovenijessvojimi
odločitvamiindejavnostmivplivanadružboinokolje.Zatosmoproaktivnipripredvidevanjuinanalizisprememb
inrazumevanjunjihovegavplivananašeposlovanje.Podrugistranipasitudisamisstrateškimpristopominv
sodelovanjuznajrazličnejšimideležnikiprizadevamozmanjševatisvojenegativnevpliveinpovečevatipozitivne
vplivenalastnoposlovanje,vsedeležniškeskupineinnaravnookolje.
Trajnostni izzivi
V
r
e
d
n
o
t
e
,
n
o
v
i
p
o
s
l
o
v
n
i
m
o
d
e
l
i
,
s
k
l
a
d
n
o
s
t
p
o
s
l
o
v
a
n
j
a
,
v
a
r
n
o
s
t
,
n
i
z
e
k
o
g
l
j
i
č
n
i
i
n
o
k
o
l
j
s
k
i
o
d
t
i
s
Vednovečjapričakovanjakupcev
•individualizacija
•eksibilnost(dostavazazahtevo)
•stroškovnaoptimizacija
•e-storitve
•nizekogljičniodtis...
Redeniranje
sodelovanja
•“sharing”modeli
•modelikrožnega
gospodarstva
Noviudeležencivpanogi
•specializacija
•vitkeorganizacijskemreže
Tehnološke
spremembe
•podatkovnaanalitika
•logistikavoblaku
•tehnologijaveriženja
blokov(“blockchain”)
•robotizacijain
avtomatizacija
•avtonomnavozila
•droni
•3D-tisk
•IT-standardi
•standardizičnega
interneta ...
Ključnatveganjaoziromaizzivi,povezanistrajnostnimrazvojem:
digitalizacija–spreminjasenačinživljenjainkomuniciranjaposameznikovterposlovanjeposlovnihsubjektov,
rastestopnjaranljivostizaposegvzasebnostinvarnost;
e-trgovina–generiravelikorasttransportneembalažeinposledičnoodpadkov;
avtomatizacijainrobotizacija–potrebeponovihstandardih,zakonskihureditvahinsocialnipolitiki;
upravljanjeodnosovzzaposlenimi,kizagotavljajozadovoljstvostrank,uspešnostposlovanjaterkakovostne
delovnerazmereinživljenjezaposlenih;
podnebnespremembe–odgovornatoplogredneizpusteinslabšanjekakovostizunanjegazrakasovišjezahteve
zatrajnostnomobilnostinlogistiko,učinkovitoraboenergijeinobnovljivevireenergije,krožnogospodarstvo;
rahljanjesocialnekohezije–vSlovenijisenadaljujepoglabljanjerazvojnihrazlikmedrazvitimljubljanskim
območjemterzahodnoSlovenijoinvzhodnoSlovenijo;
demografskespremembe–življenjskadobasepodaljšuje,karpomeni,dasevečasegmentprebivalstva,ki
potrebujedodatnopomočzačimdaljšesamostojnoživljenje;
regionalnespremembeinnadaljevanjeurbanizacije–nadaljujesetrendurbanizacijeindoločenipredeliSlovenije
sesoočajozupadomprebivalcev.