2.5PoštnoomrežjeintransportnasredstvaPošteSlovenije
2.5.1PoštnoomrežjePošteSlovenije
Pošteinlogističnicentri
Vletu2018jepoštnoomrežjeobsegalo503kontaktnetočkrazličnihorganizacijskihoblik, kar Pošto Slovenije
uvrščameddržaveEUzvišjodostopnostjouporabnikovdopoštnegaomrežja.
Vokviruoptimizacijepoštnegaomrežja,katerenamenjevzpostavitevomrežja,kibo,upoštevajočvelikestrukturne
spremembenatrgupoštnihstoritev,omogočalodolgoročnostabilnostuspešnegaposlovanjadružbe,smov
letu2018vpogodbenepoštepreoblikovalipetpošt,vpremičnosmopreoblikovalienopošto,zaprlismopet
pogodbenihpoštin10poštvrednemsestavuPošteSlovenije,namestonjihpauniverzalnopoštnostoritev
zagotavljajopismonoškepošte.Takojepoštnoomrežjesestavljalo222pošt,kiopravljajodostavo(odtega196
dostavnih,22logističnihinštiripretovornepošte),štiriprevzemnepošte,111izročilnihpošt,141pogodbenih
poštin25premičnihpošt.Polegnavedenihorganizacijskihobliknašepoštnoomrežjesestavljajoše:dvapoštna
logističnacentra,39pismonoškihpošt,enadostavnatočkateralternativnasprejemno-izročilnamesta(114na
Petrolovihbencinskihservisihin24paketomatov).
Graf1:Strukturakontaktnihtočk
Dostavnepošte39,0%
Pogodbenepošte28,0%
Izročilnepošte22,1%
Premičnepošte5,0%
Logističnepošte4,4%
Prevzemnepošte0,8%
Pretovornepošte0,8%
Gostotapoštnegaomrežja
Vletu2018jepovprečnapošta(upoštevanesodostavne,logistične,pretovorne,prevzemne,izročilneinpogodbene
pošte)pokrivala42 km
2
in 1.637 gospodinjstev.
Pogostost dostave
Vletu2018jebilo57 odstotkovgospodinjstevvključenihvšestkrattedenskodostavoin43odstotkovgospodinjstev
vpetkrattedenskodostavo.Vizpostavljenepredalčnikejepošiljkeprejemalo0,16odstotkagospodinjstev.
2.5.2NapravepoštnegaomrežjaintransportnasredstvaPošteSlovenije
VPoštiSlovenijeuporabljamorazličnenaprave za izvajanje poštnih storitev,insicer1.677poštnihnabiralnikov,
16.456poštnihpredalov,6.028sprejemnihsistemov,2.621dostavnikovin1.961potovnikov.Pošiljkezlaga,deliin
usmerja33strojnihnaprav.
Uporabljamoštevilnatransportna sredstvazanotranjiinzunanjitransport.Vnotranjemtransportuuporabljamo
1.514transportnihsredstev(transportnihvozičkovinviličarjev),vzunanjemtransportupa3.476transportnih
sredstev(avtomobilov,dvokoles,kolesterprikolic).
Graf2:Vrste transportnih sredstev v zunanjem transportu
Vozila(OV,SDV,LDV,TV)35,8%
Kolesazmotorjem26,6%
Kolesaspomožnimmotorjem12,2%
Motornakolesa8,3%
Kolesa9,7%
Pismonoškivozički4,1%
Štirikolesniknaelektričnipogon1,3%
Kolesanaelektričnipogon1,1%
Tovornaprikolica0,6%
Prikolicezadvokolesa0,3%
OV–osebnavozila,LDV–lahkadostavnavozila,SDV–srednjadostavnavozila,TV–tovornavozila.
2.5.3 Varovanje Skupine Pošta Slovenije
Napodročjukorporativnevarnostismonadaljevalizaktivnostmizagotavljanja,posodabljanjainnadgrajevanja
varnostnihukrepov,kijihnaPoštiSlovenijeizvajamonapodlagiizdelanihvarnostnihocenintveganjzanastanek
škodnihdogodkov.Vsklopusvetovanjsmotudisodelovalisposameznimiodvisnimidružbami,dabiimplementirali
varnostneukrepeinstandardematičnedružbenapodročjukorporativnevarnostitudivodvisnedružbe.
Gledenapretekloletosmovletu2018beležiliprimerljivoštevilokriminalnihindrugihnegativnihdejanjtretjihoseb,
kiogrožajovarnostljudiinpremoženjanaPoštiSlovenije.Pravtakosobilatudikriminalnaravnanjazaposlenihna
Poštinaravnehprejšnjihlet,pričemersoglavninopredstavljalakaznivadejanjatatvineinponeverbe.
Vvsehprimerihsosekaznivadejanjaodrazilavpremoženjskiškodi,resnihposlediczaživljenjeinzdravjezaposlenih
terstrankPošteSlovenijetadejanjanisoimela.
Sistemkorporativnevarnostiuresničujesvojeposlanstvo,sajzimplementiranimivarnostnimiukrepiuspešno
obvladujemovarnostnatveganjainnjihoveposledice.VPoštiSlovenijesibomošenaprejprizadevalizaustrezen
nivovarnostiljudiinpremoženjaterstemstabilnostiinvarnostidelovnegaokolja.