5.5Pojasnilakračunovodskimizkazom
5.5.1Nekratkoročnasredstva
PojasniloPS1:Neopredmetena sredstva
Leto2018
vEUR
POSTAVKA
Premoženjske
pravice
Druga
neopredmetena
sredva
Neopredmetena
sredvavpripravi
Skupaj
Nabavnavredno
Stanje 1. 1. 2018 402.156 7.264.988 - 7.667.144
Povečanja - - 261.255 261.255
Prenosvuporabo 32.540 228.715 -261.255 -
Prenosimedskupinami - -6.467 - -6.467
Stanje 31. 12. 2018 434.696 7.487.236 - 7.921.932
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2018 340.537 6.527.450 - 6.867.987
Amortizacija 37.052 627.238 - 664.290
Prenosimedskupinami - -5.557 - -5.557
Stanje 31. 12. 2018 377.589 7.149.131 - 7.526.720
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2018 61.619 737.538 - 799.157
Stanje 31. 12. 2018 57.107 338.105 - 395.212
Meddrugimineopredmetenimisredstvijeizkazanavrednostprogramskeopreme.
Leto2017
vEUR
POSTAVKA
Premoženjske
pravice
Druga
neopredmetena
sredva
Neopredmetena
sredvavpripravi
Skupaj
Nabavnavredno
Stanje 1. 1. 2017 339.889 6.548.850 - 6.888.739
Povečanja - - 778.405 778.405
Prenosvuporabo 62.267 716.138 -778.405 -
Stanje 31. 12. 2017 402.156
7.264.988 - 7.667.144
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2017 339.889 6.063.946 - 6.403.835
Amortizacija 648 463.504 - 464.152
Stanje 31. 12. 2017 340.537 6.527.450 -
6.867.987
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2017 - 484.904 - 484.904
Stanje 31. 12. 2017 61.619 737.538 - 799.157
Družbanizastavilaneopredmetenihsredstevkotjamstvozaobveznosti.
PojasniloPS2:Opredmetenaosnovnasredstva
Leto2018
vEUR
POSTAVKA Zemljišča Zgradbe Oprema
Inveicije
v teku
Skupaj
Nabavnavredno
Stanje 1. 1. 2018 10.208.476 176.000.646 136.847.176 3.656.812 326.713.110
Povečanja - - -
28.374.545 28.374.545
Prenoszinveicijvteku 67.345 1.734.881 25.917.157 -27.719.383 -
Zmanjšanja -47.804 -1.501.185 -7.062.190 - -8.611.179
Prenosimedskupinami -36.975 -1.141.430 6.467 - -1.171.938
Stanje 31. 12. 2018
10.191.042 175.092.912 155.708.610 4.311.974 345.304.538
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2018 462.144 64.815.122 110.977.984 - 176.255.250
Amortizacija 36.012 3.536.331 8.412.739 - 11.985.082
Zmanjšanja - -848.390 -6.950.889 - -7.799.279
Prenosimedskupinami - -229.974 5.557 - -224.417
Stanje 31. 12. 2018
498.156 67.273.089 112.445.391 - 180.216.636
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2018 9.746.332 111.185.524 25.869.192 3.656.812 150.457.860
Stanje 31. 12. 2018
9.692.886 107.819.823 43.263.219 4.311.974 165.087.902
Leto2017
vEUR
POSTAVKA Zemljišča Zgradbe Oprema
Inveicije
v teku
Skupaj
Nabavnavredno
Stanje 1. 1. 2017 10.713.950 177.113.850 133.431.750 3.069.400 324.328.950
Povečanja - - - 12.284.006 12.284.006
Prenoszinveicijvteku 14.700 3.832.252 7.849.642 -11.696.594 -
Zmanjšanja -8.685 -1.138.650 -4.434.216 - -5.581.551
Oslabitev
2.266 21.145 - - 23.411
Prenosimedskupinami -513.755 -3.827.951 - - -4.341.706
Stanje 31. 12. 2017 10.208.476 176.000.646 136.847.176 3.656.812 326.713.110
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2017 426.171 62.522.114 107.610.818 - 170.559.103
Amortizacija 35.973 3.582.829 7.726.348 - 11.345.150
Povečanja - -
32.024 - 32.024
Zmanjšanja - -632.416 -4.391.206 - -5.023.622
Prenosimedskupinami - -657.405 - - -657.405
Stanje 31. 12. 2017 462.144 64.815.122
110.977.984 - 176.255.250
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2017 10.287.779 114.591.736 25.820.932 3.069.400 153.769.847
Stanje 31. 12. 2017 9.746.332 111.185.524 25.869.192 3.656.812 150.457.860
Povečanjevrednostiopremesenanašananabavovozil,mopedovindrugihtransportnihsredstev,nabavotehnološke
opreme(paketnainlinijskanapravazazlaganjenenaslovljenedirektnepošte)ternabavoračunalniškeopreme.
Medinvesticijamivtekusoizkazanenabavenepremičnininopreme,kivobračunskemobdobjušenisobile
aktivirane.Medinvesticijamivtekusoizkazanenaslednjevečjepostavke:nepremičninevPtuju,Šentjanžupri
Dravogradu,VidmupriPtuju,Grosupljem,IdrijiinKromberku,paketnapretovornapoštavCelju(delno)terpoštna
logističnacentravLjubljaniinMariboru.
PostavkaPrenosimedskupinamiopredmetenihosnovnihsredstevsenanašanaprerazvrstitevopredmetenih
osnovnihsredstevnanaložbenenepremičnineinprerazvrstitevnaložbenihnepremičninnazajnaopredmetena
osnovnasredstva,četeneizpolnjujejovečpogojevzapripoznanjevkategorijinaložbenihnepremičnin.
Zaradidotrajanosti,uničenjainneuporabnostisobilaobletniinventuriodpisanaopredmetenaosnovnasredstva
sknjigovodskovrednostjo462evrov.Pripopisujebilugotovljenprimanjkljaj1.045evrov.
Družbanizastavilaopredmetenihosnovnihsredstevkotjamstvozaobveznosti.
Opredmetenaosnovnasredstvavnančnemnajemu
POSTAVKA Oprema Skupaj
Nabavnavredno 634.433 634.433
Popravekvrednoi 70.486 70.486
Neodpisanavredno 563.947 563.947
Vokviruopredmetenihosnovnihsredstevjeizkazantudisistemskiprostor,kigajedružbananciralaspomočjo
nančneganajema,kateregavrednostnadan31.decembra2018znaša563.947evrov.
PojasniloPS3:Naložbenenepremičnine
Leto2018
vEUR
POSTAVKA Naložbenenepremičnine
Nabavnavredno
Stanje 31. 12. 2017 10.688.980
Stanje 1. 1. 2018 10.688.980
Zmanjšanja -267.363
Oslabitev -162.400
Prenosimedskupinami 1.178.405
Stanje 31. 12. 2018 11.437.622
Popravekvrednoi
Stanje 31. 12. 2017 3.325.135
Stanje 1. 1. 2018 3.325.135
Amortizacija 186.356
Zmanjšanja -141.568
Prenosimedskupinami 229.974
Stanje 31. 12. 2018 3.599.897
Neodpisanavredno
Stanje 31. 12. 2017 7.363.845
Stanje 1. 1. 2018 7.363.845
Stanje 31. 12. 2018 7.837.725
Leto2017
vEUR
POSTAVKA Naložbenenepremičnine
Nabavnavredno
Stanje 31. 12. 2016 10.926.591
Stanje 1. 1. 2017 10.926.591
Povečanja 1.068
Zmanjšanja -4.462.054
Oslabitev -118.331
Prenosimedskupinami 4.341.706
Stanje 31. 12. 2017 10.688.980
Popravekvrednoi
Stanje 31. 12. 2016 5.335.378
Stanje 1. 1. 2017 5.335.378
Amortizacija 212.035
Zmanjšanja -2.879.683
Prenosimedskupinami 657.405
Stanje 31. 12. 2017 3.325.135
Neodpisanavredno
Stanje 31. 12. 2016 5.591.213
Stanje 1. 1. 2017 5.591.213
Stanje 31. 12. 2017 7.363.845
Mednaložbenenepremičninesovključene:
naložbenenepremičninevpočitniškihstanovanjihin
naložbenenepremičnine–poslovniprostorizzemljiščemalidelivposlovnihprostorih,kijihdajemovnajem
oziromajihbomodalivnajem.
Naložbenenepremičninesorazvrščenev3.raven(sredstva,katerihvrednostinimogočepridobitiiztržnihpodatkov
injihzatonimogočeuvrstitiv1.ravenali2.raven).
Vletu2018jebiloznaložbeniminepremičninamiustvarjenih444.221evrovprihodkov,odhodkisoznašali330.655
evrov,odtegastroškiamortizacije131.188evrov.Knjigovodskavrednostnaložbenihnepremičninodražanjihovo
poštenovrednostinznaša7.837.725evrov.
Mednaložbenenepremičninesmovletu2018preneslisedemnepremičnin(LjubljanaVič,Hoče,Malečnik,Orehova
vas,Pernica,Celje,VremskiBritof),kijihvečinomazaradipreoblikovanjapoštvpogodbenepoštenepotrebujemo
večzaopravljanjeosnovnedejavnosti,23nepremičnin(LoškiPotok,Ljubljana-Dobrunje,Gozd-Martuljek,
KamnaGorica,Bohinjskojezero,Rogašovci,ZgornjaPolskava,Laporje,MarjetanaDravskempolju,Fram,Bodonci,
Prosenjakovci,Kotlje,Vitomarci,ZgornjaLožnica,Teharje,Dramlje,Podplat,Gomilsko,Šempeter,Prestranek,Volčja
Draga,Podnanos)pasmoiznaložbenihnepremičninpreneslinazajnaopredmetenaosnovnasredstva,kerna
podlagiinternegaaktaneizpolnjujejovečkriterijevzanaložbenenepremičnine(manjkot30odstotkovcelotne
površine)oziromagrezapošte,danevnajempogodbenikom,vkaterihseševednoopravljaosnovnapoštna
dejavnost.
Naosnoviizdelanihcenitevnepremičnin,kiseneuporabljajovečzaopravljanjedejavnosti,jebilazatrinepremičnine
izvedenaoslabitevvskupnivrednosti162.400evrov.Oslabitevjebilaizvedenazaposlovnonepotrebne
nepremičnine,prikaterihjebilarazlikamedsedanjoknjigovodskovrednostjoinnadomestljivovrednostjoveč
kot20.000evrov.
Družbanizastavilanaložbenihnepremičninkotjamstvozaobveznosti.
Leto2017
vEUR
POSTAVKA Naložbenenepremičnine
Nabavnavredno
Stanje 31. 12. 2016 10.926.591
Stanje 1. 1. 2017 10.926.591
Povečanja 1.068
Zmanjšanja -4.462.054
Oslabitev -118.331
Prenosimedskupinami 4.341.706
Stanje 31. 12. 2017 10.688.980
Popravekvrednoi
Stanje 31. 12. 2016 5.335.378
Stanje 1. 1. 2017 5.335.378
Amortizacija 212.035
Zmanjšanja -2.879.683
Prenosimedskupinami 657.405
Stanje 31. 12. 2017 3.325.135
Neodpisanavredno
Stanje 31. 12. 2016 5.591.213
Stanje 1. 1. 2017 5.591.213
Stanje 31. 12. 2017 7.363.845
Mednaložbenenepremičninesovključene:
naložbenenepremičninevpočitniškihstanovanjihin
naložbenenepremičnine–poslovniprostorizzemljiščemalidelivposlovnihprostorih,kijihdajemovnajem
oziromajihbomodalivnajem.
Naložbenenepremičninesorazvrščenev3.raven(sredstva,katerihvrednostinimogočepridobitiiztržnihpodatkov
injihzatonimogočeuvrstitiv1.ravenali2.raven).
Vletu2018jebiloznaložbeniminepremičninamiustvarjenih444.221evrovprihodkov,odhodkisoznašali330.655
evrov,odtegastroškiamortizacije131.188evrov.Knjigovodskavrednostnaložbenihnepremičninodražanjihovo
poštenovrednostinznaša7.837.725evrov.
Mednaložbenenepremičninesmovletu2018preneslisedemnepremičnin(LjubljanaVič,Hoče,Malečnik,Orehova
vas,Pernica,Celje,VremskiBritof),kijihvečinomazaradipreoblikovanjapoštvpogodbenepoštenepotrebujemo
večzaopravljanjeosnovnedejavnosti,23nepremičnin(LoškiPotok,Ljubljana-Dobrunje,Gozd-Martuljek,
KamnaGorica,Bohinjskojezero,Rogašovci,ZgornjaPolskava,Laporje,MarjetanaDravskempolju,Fram,Bodonci,
Prosenjakovci,Kotlje,Vitomarci,ZgornjaLožnica,Teharje,Dramlje,Podplat,Gomilsko,Šempeter,Prestranek,Volčja
Draga,Podnanos)pasmoiznaložbenihnepremičninpreneslinazajnaopredmetenaosnovnasredstva,kerna
podlagiinternegaaktaneizpolnjujejovečkriterijevzanaložbenenepremičnine(manjkot30odstotkovcelotne
površine)oziromagrezapošte,danevnajempogodbenikom,vkaterihseševednoopravljaosnovnapoštna
dejavnost.
Naosnoviizdelanihcenitevnepremičnin,kiseneuporabljajovečzaopravljanjedejavnosti,jebilazatrinepremičnine
izvedenaoslabitevvskupnivrednosti162.400evrov.Oslabitevjebilaizvedenazaposlovnonepotrebne
nepremičnine,prikaterihjebilarazlikamedsedanjoknjigovodskovrednostjoinnadomestljivovrednostjoveč
kot20.000evrov.
Družbanizastavilanaložbenihnepremičninkotjamstvozaobveznosti.
PojasniloPS4:Finančnenaložbevodvisnedružbe
Splošnipodatkioodvisnihdružbah
vEUR
ODVISNADRUŽBA Sedežodvisnedružbe Delež
Kapital na dan
31. 12. 2018
(vEUR)
Čiiposlovni
izid 2018
(vEUR)
Kapital na dan
31. 12. 2017
(vEUR)
Čiiposlovni
izid 2017
(vEUR)
PSLogiika,d.o.o.
Brnčičevaulica45,
1231Ljubljana-Črnuče
100% 13.714.938 249.761 13.521.948 97.147
EPPS,d.o.o.
Stegne13A,1000Lju-
bljana
100% 6.667.836 374.935 6.348.050 767.995
APSPLUS,d.o.o.
CeavMenilog81,
1000Ljubljana
55% 82.211 -29.560 829.018 -335.898
PSMojpaket,d.o.o.
Partizanskacea54,
2000Maribor
100% 545.890 156.130 412.498 143.559
PSZavarovanja,d.
o. o.
Letališkacea32,1000
Ljubljana
100% 5.236 481 5.300 -53.406
Feniksšped,d.o.o.
ZgornjiBrnik130E,
4210Brnik
95% 280.912 183.062 100.051 -320.942
IPPS,d.o.o.
Zagrebškacea106,
2000Maribor
100% 273.124 124.933 254.929 173.778
Stanjenaložbvodvisnedružbe
vEUR
ODVISNADRUŽBA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
PSLogiika,d.o.o. 13.083.000 13.083.000 100
EPPS,d.o.o. 1.551.394 1.551.394 100
APSPLUS,d.o.o. 438.139 438.139 100
PSMojpaket,d.o.o. 221.979 221.979 100
PSZavarovanja,d.o.o. - - -
Feniksšped,d.o.o. - - -
IPPS,d.o.o. 100.000 100.000 100
Skupaj 15.394.512 15.394.512 100
Gibanjenaložbvodvisnedružbe
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stanje 1. 1.
15.394.512 15.874.263 97
Povečanja - 88.000 -
Oslabitev - -567.751 -
Stanje 31. 12.
15.394.512 15.394.512 100
Družbanizastavilanančnihnaložbvodvisnedružbekotjamstvozaobveznosti.
PojasniloPS5:Finančnenaložbevpridruženedružbe
Splošnipodatkiopridruženihdružbah
vEUR
PRIDRUŽENADRUŽBA Sedež Delež
Kapital na dan
31. 12. 2018
Čiiposlovniizid
2018
Športnaloterijainigrenasrečod.d. Dunajskacea22,1000Ljubljana 20% 12.727.342 2.680.800
Stanjenaložbvpridruženedružbe
vEUR
PRIDRUŽENADRUŽBA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Športnaloterijainigrenasrečod.d. 111.009 111.009 100
Skupaj 111.009 111.009 100
Vletu2018nibilogibanjanaložbvpridruženidružbi.Družbanizastavilanančnihnaložbvpridruženodružbo
kotjamstvozaobveznosti.
PojasniloPS6:Drugenančnenaložbe
Stanjedrugihnančnihnaložb
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Naložbevdrugedeleže 49.379 47.307 104
Skupaj 49.379 47.307 104
Gibanjedrugihnančnihnaložb
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stanje 1. 1. 47.307 38.871 122
Prevrednotenje
2.072 8.436 25
Stanje 31. 12. 49.379 47.307 104
MeddrugenančnenaložbestavključeninaložbivIndomoMariborterZavarovalnicoTriglav.Nadan31.decembra
2018jebiloopravljenoprevrednotenjenaložbevZavarovalnicoTriglavzaradivišjeborznecenedelnicevprimerjavi
zvrednostjonadan31.decembra2017.Učinekpovečanjavvišini2.072evrovjeustreznopripoznanvkapitalu.
Finančnenaložbenisozastavljenekotjamstvozaobveznosti.
PojasniloPS7:Finančneterjatve
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Danidepoziti 350.000 - -
DanaposojiladružbamvSkupini 100.000 - -
PopravekvrednoidanihposojildružbamvSkupini -2.100 - -
Skupaj
447.900 - -
Obrestnemere
Obrenamera(%) EUR
Danidepoziti 0,00% 350.000
DanaposojiladružbamvSkupini
-Feniksšped 3mes.EURIBOR+2% 100.000
Gibanjedrugihnančnihterjatev
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stanje 1. 1. - 800.000 -
Povečanja
450.000 - -
Zmanjšanja - -800.000 -
Oslabitev -2.100 - -
Stanje 31. 12.
447.900 - -
Gibanjepopravkavrednostinančnihterjatev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanje 1. 1. - - -
Oblikovanje(+) 2.100 - -
Stanje 31. 12. 2.100 - -
Finančneterjatvenisozastavljenekotjamstvozaobveznosti.
PojasniloPS8:Poslovne terjatve
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Terjatvedozaposlenih 591.995 777.212 76
Popravekvrednoiterjatevdozaposlenih -95.956 -86.230 111
Skupaj 496.039 690.982 72
Terjatvedozaposlenihvsebujejopretežnoterjatveiznaslovaprodanihstanovanj–posojilazaposlenimzaodkup
službenihstanovanj,kisobilado27.julija2007odobrenasksno,4-odstotnoletnoobrestnomero,zdobovračila
do20let,potemdatumupapo6-mesečniobrestnimeriEURIBOR+2odstotka(letnaobrestnamera).
Gibanjepopravkavrednostiposlovnihterjatev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 86.230 86.230 100
PrehodnaMSRP9 9.128 - -
Stanje 1. 1.
95.358 86.230 111
Oblikovanje(+) 598 - -
Stanje 31. 12.
95.956 86.230 111
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Do5let 535.040 636.946 84
Nad5do10let 53.447 132.648 40
Nad10do20let 3.508 7.618 46
Skupaj 591.995 777.212 76
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo,soizkazanevbrutovrednosti.
Terjatvedozaposlenihnisobilezastavljenekotjamstvozaobveznosti.
PojasniloPS9:Druga sredstva
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Danevarščineinpredujmi 3.363 2.013 167
Vnaprejplačaniroškiiznaslovaanovanjskega
rezervnegasklada
377.614 377.212 100
Skupaj 380.977 379.225 100
5.5.2Kratkoročnasredstva
PojasniloPS10:Sredstva za odtujitev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nepremičnine 31.759 1.392.793 2
Skupaj 31.759 1.392.793 2
Medsredstvazaodtujitevsouvrščenasredstva,zakaterasevletu2019predvidevaprodaja,insicerposlovni
prostorStaraCerkev.
PojasniloPS11:Sredstva iz pogodb s kupci
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezaračunaniprihodki 10.557.085 - -
Popravekvrednoinezaračunanihprihodkov -72.286 - -
Skupaj 10.484.799 - -
Gibanjepopravkavrednostinezaračunanihprihodkov
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
PrehodnaMSRP9 58.526 - -
Stanje 1. 1. 58.526 - -
Oblikovanje(+) 13.760 - -
Stanje 31. 12. 72.286 - -
Nezaračunaniprihodkisepretežnonanašajonanezaračunaneprihodkeiznaslovamednarodnegapoštnega
obračuna.
PojasniloPS12:Zaloge
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Material 132.463 146.752 90
Drobniinventar 490.527 291.442 168
Trgovskoblago 667.998 710.481 94
Skupaj 1.290.988 1.148.675 112
Oslabitev,odpis,primanjkljajinpresežekpripopisu
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Oslabitev 13.197 142 9.294
Odpis 47.647 93.097 51
Primanjkljajpripopisu 1.671 2.541 66
Presežekpripopisu 1.126 1.148 98
Skupaj 63.641 96.928 66
Zalogeobsegajozalogemateriala(obrazci,avtoplašči),drobnegainventarja(službenainzaščitnaobleka,stojalaza
blago,vrečezadostavnike)intrgovskegablaga(vrednotnice,voščilniceinrazglednice,sladkiprogram).
Vletu2018smozaradizastarelosti,poškodovanostiinneuporabnostiodpisalizalogevvrednosti47.647evrov.
Prizalogahtrgovskegablagajebilpripopisuugotovljenprimanjkljajvvišini1.671evrovterpresežekvvišini1.126
evrov.NapodlagipogodbeoposlovnemsodelovanjumedPoštoSlovenijeinodvisnodružboPSMojpaket,jePošta
Slovenijeodvisnidružbiporavnalaobveznosti,kisoevidentiranenakontupopisnihrazlik,iznaslovaodtujenega
blaga,kiseprodajavpoštnihposlovalnicah,vskupnivišini41.350evrov.
Družbanadan31.decembra2018nimazastavljenihzalog.
PojasniloPS13:Finančneterjatve
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
DanaposojiladružbamvSkupini - 200.000 -
Depozitipribankah - 400.000 -
Skupaj - 600.000 -
Posojilo,danoodvisnidružbiPSLogistika,jebilovletu2018vcelotiodplačano.Pravtakostavplačilovletu2018
zapadlatudiobadepozitaizpreteklihlet.
PojasniloPS14:Poslovne terjatve
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
TerjatvedokupcevvSkupini 2.063.874 2.223.778 93
PopravekvrednoiterjatevdokupcevvSkupini -15.487 - -
Terjatvedokupcev 38.818.393 35.567.662 109
Popravekvrednoiterjatevdokupcev -2.360.083 -2.056.733 115
TerjatvezazamudneobreivSkupini 164 538 30
Terjatvezazamudneobrei 138.720 148.389 93
Popravekvrednoiterjatevzazamudneobrei -93.021 -146.750 63
Terjatvedodržavnihinitucijiznaslovabolezninininvalidnin 669.786 626.382 107
TerjatvezavopniDDV 347.388 364.192 95
TerjatvezavopniDDVodprejetihpredujmov 22.732 - -
Drugeposlovneterjatve 636.154 868.422 73
Popravekvrednoidrugihposlovnihterjatev -382.353 -388.539 98
Skupaj 39.846.267 37.207.341 107
PoslovneterjatvedodružbvSkupini
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Terjatve do kupcev v Skupini
EPPS,d.o.o. 1.379.944 1.322.334 104
PSMojpaket,d.o.o. 601.411 651.156 92
IPPS,d.o.o. 51.136 69.094 74
PSLogiika,d.o.o. 17.941 161.666 11
Feniksšped,d.o.o. 7.088 13.977 51
APSPLUS,d.o.o. 4.748 3.209 148
PSZavarovanja,d.o.o. 1.606 2.342 69
2.063.874 2.223.778 93
TerjatvezazamudneobreivSkupiniindrugeposlovne
terjatve v Skupini
PSLogiika,d.o.o. - 398 -
Feniksšped,d.o.o. 164 140 117
164 538 30
Skupaj 2.064.038 2.224.316
93
PoštaSlovenijesvojihterjatevvglavnemnezavaruje,razenterjatevdokupcevsslabšobonitetnooceno.Višina
zavarovanihterjatevvletu2018znaša5.717evrov.
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezapadleterjatve 32.978.687 33.245.330 99
Zapadleterjatve 9.718.524 6.554.033 148
-do30dni 1.723.720 1.849.900 93
-od31do60dni 1.438.089 526.850 273
-od61do90dni 2.371.381 101.128 2.345
-od91do180dni 1.135.492 229.054 496
-od181do365dni 992.635 1.745.169 57
-nad365dni 2.057.207 2.101.932 98
Skupaj 42.697.211 39.799.363 107
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo,soizkazanevbrutovrednosti.
PoslovneterjatvevSkupiniporokih,zapadlihzaplačilo
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezapadleterjatve 2.064.038 2.217.595 93
Zapadleterjatve - 6.721 -
-do30dni - 3.392 -
-od31do60dni - 3.329 -
Skupaj 2.064.038 2.224.316
93
PoslovneterjatvevSkupiniporokih,zapadlihzaplačilo,soizkazanevbrutovrednosti.
Poslovneterjatvenisobilezastavljenekotjamstvozaobveznosti.
Gibanjepopravkovvrednostiterjatev
Gibanjepopravkavrednostiterjatevdokupcev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 2.056.733
2.139.513 96
PrehodnaMSRP9 379.911 - -
Stanje 1. 1. 2.436.644
2.139.513 114
Odpisi(-) 227.349 274.961 83
Plačilaterjatev(-) 229.948 190.105 121
Oblikovanje(+) 379.513 382.286 99
Odprava(-) -1.223 - -
Stanje 31. 12. 2.360.083 2.056.733 115
GibanjepopravkavrednostiterjatevdokupcevvSkupini
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanjenakoncupreteklegaposlovnegaleta - - -
PrehodnaMSRP9 16.710 - -
Stanje 1. 1. 16.710 - -
Odprava(-) 1.223 - -
Stanje 31. 12. 15.487 - -
Gibanjepopravkavrednostiterjatevzazamudneobresti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta 146.750 163.067
90
PrehodnaMSRP9 -42.332 - -
Stanje 1. 1. 104.418 163.067 64
Odpisi(-) 31.399 40.091 78
Plačilaterjatev(-) 38.366 38.752 99
Oblikovanje(+) 58.368 62.526 93
Stanje 31. 12. 93.021 146.750 63
Gibanjepopravkavrednostiterjatevdozaposlenihindrugih
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanje na koncu preteklega poslovnega leta
388.539 436.863 89
PrehodnaMSRP9 1.818 - -
Stanje 1. 1.
390.357 436.863 89
Odpisi(-) 10.572 26.537 40
Plačilaterjatev(-) 12.434 32.219 39
Oblikovanje(+) 15.002 10.432 144
Stanje 31. 12. 382.353
388.539 98
PojasniloPS15:Predujmi in druga sredstva
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Danipredujmiinvarščine 1.022.518 3.579.614 29
Nezaračunaniprihodki - 12.071.845 -
Odloženiroškiinodhodki 748.577 1.405.450 53
Skupaj 1.771.095 17.056.909 10
Danipredujmiinvarščinesosevletu2018znižalipretežnozaradirazknjižbedanegapredujmapodjetjuToshibav
višini3.225.582evrovinnadan31.decembra2018zajemajodanepredujmezaosnovnasredstva,drugepredujme
terdanevarščine.
Odloženistroškiinodhodkizajemajovkalkuliranepostavke,kisenanašajonaleto2019insobilizanjeprejeti
računivletu2018.
PojasniloPS16:Denar in denarni ustrezniki
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Gotovinavblagajniinprejetičeki 3.531 4.775 74
Denarvbankah 5.566.943 1.465.751 380
Kratkoročnidepozitipribankah 41.250.000 34.150.000 121
Skupaj 46.820.474 35.620.526 131
Denarnasredstvasoizkazanapoizvirnivrednosti.Predstavljajosredstvavevrihvblagajniinnatransakcijskihračunih
priNoviKreditnibankiMaribor(vnadaljevanjutudi:NoviKBM),AbankiinNoviLjubljanskibanki.
Kratkoročnidepozitipribankahsoobrestovanizletnoobrestnomerood0,0001do0,002odstotka.
Depozitinisobilizastavljenikotjamstvozaobveznosti.
5.5.3 Kapital
PojasniloPS17:Kapital
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Osnovnikapital 121.472.482 121.472.482 100
Kapitalskerezerve 79.326.851 79.326.851 100
Rezerveizdobička: 1.325.032 825.537 161
- zakonske rezerve 1.325.032 825.537 161
Rezerve,naalezaradivrednotenjapopoštenivrednoi -1.174.490 -1.225.167 96
Prenesenčiiposlovniizid 7.142.036 4.437.637 161
Čiiposlovniizidposlovnegaleta 9.490.397 7.216.616 132
Skupaj 217.582.308 212.053.956 103
Kapitalizražalastniškonanciranjedružbeinjezvidikadružbenjegovaobveznostdolastnika–države.Osnovni
kapitaldružbejekapital,kijeregistrirannasodiščuvvišini121.472.482evrov.
Kapitalskerezervesoposledicaodpravesplošnegaprevrednotovalnegapopravkakapitala.
PoštaSlovenijejevletu2018ustvarila9.989.892evrovčistegadobička,kipajezmanjšanzaradiprerazporeditve
499.495evrovmedzakonskerezerve.
Spremembevsehsestavinkapitalasmopojasnilipripojasnilihkizkazugibanjakapitala.
Bilančnidobiček
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Čiiposlovniizidposlovnegaleta 9.989.892 7.596.438 132
Preneseničiidobiček 7.142.036 4.437.637 161
Povečanjerezervizdobičkaposklepuorganovvodenjain
nadzora(zakonskihrezerv,rezervzalaneposlovnedeležeter
atutarnihrezerv)
-499.495 -379.822 132
Bilančnidobiček,kigaskupščinarazporedizadeležev
dobičku,drugerezerve,prenosvnaslednjeletoindruge
namene
16.632.433 11.654.253 143
BilančnidobičekPošteSlovenijed.o.o.,kijenadan31.decembra2018znašal16.632.433evrov,jesestavljeniz
čistegadobičkaposlovnegaletavvišini9.989.892evrov,zmanjšanegazaprenosvzakonskerezervevvišini499.495
evrov,terprenesenegačistegadobičkavvišini7.142.036evrov.
Poslovodstvodružbepredlaga,dasedelbilančnegadobičkaPošteSlovenijed.o.o.,uporabizanaslednjenamene:
4.000.000evrovsenamenizaizplačiloudeležbenadobičkuedinemudružbenikuPošteSlovenije,d.o.o.;
preostanekbilančnegadobičkavznesku12.632.433evrovostanenerazporejen.
5.5.4Nekratkoročneobveznosti
PojasniloPS18:Rezervacije
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Jubilejnenagrade 2.595.882 2.991.519 87
Odpravnine 12.661.211 12.245.294 103
Tožbe 89.000 202.200 44
Nepremičnine 210.162 218.539 96
Skupaj 15.556.255 15.657.552 99
Gibanjerezervacij
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Poraba v letu
2018
Odpravav
letu 2018
Oblikovanjev
letu 2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
Jubilejnenagrade 2.991.519 -410.858 -180.234 195.455 2.595.882
Odpravnine 12.245.294 -461.653 -44.100 921.670 12.661.211
Tožbe 202.200 -123.458 -46.742 57.000 89.000
Nepremičnine 218.539 - -8.377 - 210.162
Skupaj 15.657.552 -995.969 -279.453 1.174.125 15.556.255
Naosnoviaktuarskegaizračunasmododatnooblikovalirezervacijezajubilejnenagradeinodpravninevvišini
1.117.125evrov,insicervizkazuposlovnegaizidakotstrošekrezervacijzaodpravnineinjubilejnenagradevvišini
790.800evrovterstrošekobrestivvišini186.736evrovtervbilancistanjakotizguboizprevrednotenjaiznaslova
aktuarskihpreračunovvvišini139.590evrov.
Vletu2018smozaradiprerazporeditvedelavcevizPošteSlovenijevodvisnodružboIPPSodpravilirezervacijeza
jubilejnenagradeinodpravninevvišini50.510evrov.
PojasniloPS19:Odloženiprihodki
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Odloženiprihodki 313.955 205.494 153
Skupaj 313.955 205.494 153
Odloženiprihodkisenanašajonaodloženeprihodkevzvezisprejetimiinvletu2018neizkoriščeniminančnimi
sredstvizaizvedboprojektov.
PojasniloPS20:Finančneobveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetaposojilaodbank 12.857.143 - -
Obveznoiiznaslovanančneganajema 277.912 390.547 71
Skupaj 13.135.055
390.547 3.363
PosojilopriNoviKBMjebilovvišini15mio.EURnajetozainvesticijevprenovoinpreureditevzgradbinspremljajoče
infrastrukture,vzdrževalnadela,pripravotehničnedokumentacije,vlaganjavtrženjeIT-storitevterizboljšanje
energetskeučinkovitosti.Rokkoriščenjaposojilajedo31.decembra2019,rokvračilaposojilaje1.oktober2025.
Obrestnameraposojilaje6-mesečniEURIBOR+0,50%.Konecleta2018jebildelobveznosti,kizapadevplačilo
vletu2019vvrednosti2.142.857evrovprenesennakratkoročnenančneobveznosti.
Obveznostiiznaslovanančneganajemaobsegajoobveznostizanančninajemsistemskegaprostora,najetegav
letu2017,vvišini571.700evrov.Dobanajemaopremeje60mesecev.Vletu2018sobiliodplačaniobrokivvišini
112.635evrov.Konecleta2018jebildelobveznostivvrednosti112.635evrov,kizapadevplačilovletu2019,
prenesennakratkoročnenančneobveznosti.
5.5.4Nekratkoročneobveznosti
PojasniloPS18:Rezervacije
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Jubilejnenagrade 2.595.882 2.991.519 87
Odpravnine 12.661.211 12.245.294 103
Tožbe 89.000 202.200 44
Nepremičnine 210.162 218.539 96
Skupaj 15.556.255 15.657.552 99
Gibanjerezervacij
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Poraba v letu
2018
Odpravav
letu 2018
Oblikovanjev
letu 2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
Jubilejnenagrade 2.991.519 -410.858 -180.234 195.455 2.595.882
Odpravnine 12.245.294 -461.653 -44.100 921.670 12.661.211
Tožbe 202.200 -123.458 -46.742 57.000 89.000
Nepremičnine 218.539 - -8.377 - 210.162
Skupaj 15.657.552 -995.969 -279.453 1.174.125 15.556.255
Naosnoviaktuarskegaizračunasmododatnooblikovalirezervacijezajubilejnenagradeinodpravninevvišini
1.117.125evrov,insicervizkazuposlovnegaizidakotstrošekrezervacijzaodpravnineinjubilejnenagradevvišini
790.800evrovterstrošekobrestivvišini186.736evrovtervbilancistanjakotizguboizprevrednotenjaiznaslova
aktuarskihpreračunovvvišini139.590evrov.
Vletu2018smozaradiprerazporeditvedelavcevizPošteSlovenijevodvisnodružboIPPSodpravilirezervacijeza
jubilejnenagradeinodpravninevvišini50.510evrov.
PojasniloPS19:Odloženiprihodki
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Odloženiprihodki 313.955 205.494 153
Skupaj 313.955 205.494 153
Odloženiprihodkisenanašajonaodloženeprihodkevzvezisprejetimiinvletu2018neizkoriščeniminančnimi
sredstvizaizvedboprojektov.
PojasniloPS20:Finančneobveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetaposojilaodbank 12.857.143 - -
Obveznoiiznaslovanančneganajema 277.912 390.547 71
Skupaj 13.135.055
390.547 3.363
PosojilopriNoviKBMjebilovvišini15mio.EURnajetozainvesticijevprenovoinpreureditevzgradbinspremljajoče
infrastrukture,vzdrževalnadela,pripravotehničnedokumentacije,vlaganjavtrženjeIT-storitevterizboljšanje
energetskeučinkovitosti.Rokkoriščenjaposojilajedo31.decembra2019,rokvračilaposojilaje1.oktober2025.
Obrestnameraposojilaje6-mesečniEURIBOR+0,50%.Konecleta2018jebildelobveznosti,kizapadevplačilo
vletu2019vvrednosti2.142.857evrovprenesennakratkoročnenančneobveznosti.
Obveznostiiznaslovanančneganajemaobsegajoobveznostizanančninajemsistemskegaprostora,najetegav
letu2017,vvišini571.700evrov.Dobanajemaopremeje60mesecev.Vletu2018sobiliodplačaniobrokivvišini
112.635evrov.Konecleta2018jebildelobveznostivvrednosti112.635evrov,kizapadevplačilovletu2019,
prenesennakratkoročnenančneobveznosti.
PojasniloPS21:Poslovne obveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
PoslovneobveznoivSkupini 912.327 931.363 98
Poslovneobveznoidodrugih 37.221 59.444 63
Skupaj 949.548 990.807 96
PoslovneobveznostivSkupinisenanašajonapriznaneodškodninePošteSlovenijezapreprečitevnastanka
prikrajšanjadelavcevIPPSiznaslovaprenosarezervacijzajubilejnenagradeinodpravnineterposledičnihnakazil
denarnihsredstevodvisnidružbi.
Medposlovnimiobveznostmidodrugihdružbaizkazujeobveznostvvišini37.221evrovzaizplačilospremenljivega
delaplačposlovodnihoseb,katerihpravicaizhajaizpogodbozaposlitviposlovodnihosebinizZakonaoprejemkih
poslovodnihosebvgospodarskihdružbahvlastidržave.Skladnozzakonomse50odstotkovspremenljivegadela
plačeizplačaposprejetemsklepunadzornegasveta,50odstotkovpapopotekudvehletodprvegaizplačila.
Postanjunadan31.decembra2018seizplačilospremenljivegadelaplač,izkazanegamednekratkoročnimi
poslovnimiobveznostmi,nanašanaleti2017in2018.
Delobveznostiiznaslovaspremenljivegadelaplačvvišini74.519evrov,kizapadevizplačilovletu2019inse
nanašanaleti2016in2018,jeizkazanmedkratkoročnimiposlovnimiobveznostmi.
5.5.5Kratkoročneobveznosti
PojasniloPS22:Finančneobveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetaposojilaodbank 2.142.857 - -
Obveznoiiznaslovanančneganajema 112.635 108.936 103
Skupaj 2.255.492 108.936 2.070
Finančneobveznostiobsegajoobveznostizaopremovznesku112.635evrov,nanciranosnančnimnajemom,
kizapadejovplačilovletu2019,terobveznostiiznaslovaprejetegaposojilaNoveKBM,kipravtakozapadejov
plačilovletu2019.
PojasniloPS23:Poslovne obveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
ObveznoidodobaviteljevvSkupini 2.311.960 2.403.429 96
Obveznoidodobaviteljev 11.120.746 9.685.504 115
Obveznoiizkomisijskeinkonsignacijskeprodaje 936.764 601.411 156
Prejetipredujmiinvarščine - 200.966 -
Obveznoidozaposlencev 12.252.079 12.711.099 96
Obveznoidodržaveindrugihinitucij 139.527 143.172 97
ObveznoizaDDV 1.447.621 1.676.343 86
ObveznoizaDDVoddanihpredujmov 29.267 333.592 9
Drugeobveznoi 2.527.827 2.419.829 104
Skupaj 30.765.791 30.175.345 102
PoslovneobveznostidodružbvSkupini
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
ObveznoidodobaviteljevvSkupini
EPPS,d.o.o. 5.775 18.436 31
PSMojpaket,d.o.o. 1.158.019 1.207.586 96
IPPS,d.o.o. 1.030.247 1.041.477 99
PSLogiika,d.o.o. 99.184 79.517 125
Feniksšped,d.o.o. - 15.535 -
APSPLUS,d.o.o. 16.435 38.578 43
PSZavarovanja,d.o.o. 2.300 2.300 100
Skupaj 2.311.960 2.403.429 96
Družbanimaobveznostidočlanovposlovodstva,zaposlenihpoindividualnipogodbi,nitidočlanovnadzornega
sveta,razentistih,kisenanašajonaizplačilospremenljivegadelaplačposlovodstvaterplačzamesecdecember
2018.
Vnadaljevanjuprikazujemoročnostprihodnjihnajemnin,prikaterisedružbapojavljatakovvloginajemodajalca
kotnajemnika.
Kot najemodajalec
vEUR
POSTAVKA 2018
Do1leta 1.300.058
Od1do5let 5.200.232
Skupaj 6.500.290
Kot najemnik
vEUR
POSTAVKA 2018
Do1leta 3.076.327
Od1do5let 12.305.308
Skupaj 15.381.635
PojasniloPS24:Obveznostiizpogodbskupci
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetipredujmiinvarščine 33.315 - -
Skupaj 33.315 - -
PojasniloPS25:Druge obveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Vnaprejvračunaniroškiinodhodki 12.052.578 10.847.379 111
- neizkoriščen letni dopu 2.892.900 2.757.421 105
- roški iz naslova mednarodnega obračuna 7.894.604 7.166.006 110
- drugi roški 1.265.074 923.952 137
Odloženiprihodki 77.116 26.016 296
Skupaj 12.129.694 10.873.395 112
PojasniloPS26:Pogojna sredstva in obveznosti
Prejete in izdane garancije ter poroštva
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetegarancijeinporoštvatermenice 2.624.024 3.357.469 78
IzdanegarancijeinporoštvazadružbevSkupini 358.227 13.750 2.605
Izdanegarancijeinporoštva 2.893.291 2.844.370 102
Skupaj 5.875.542 6.215.589 95
Prejetegarancijeinporoštvatermenicesenanašajonaprejetebančnegarancijezadobroizvedboposlov.
IzdanegarancijeinporoštvazadružbevSkupinisenanašajonaizdanoporoštvoodvisnimadružbamaAPSPLUS
d.o.o.inFeniksšped,d.o.o.
IzdanegarancijepriNoviKBMsenanašajonacarinskeindrugeizdanegarancije.
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Gotovinavposlovnihenotahdružbe 19.579.781 9.792.483 200
Zalogeblagavkomisijskiinposredniškiprodaji 6.586.241 7.557.945 87
Drobniinventarvuporabi 4.778.848 4.821.559 99
Drugo 1.870.541 2.109.986 89
Skupaj 32.815.411 24.281.973 135
Gotovinanapoštahjelastbankeinjenadan31.decembra2018višjazaradikasnejšegaodvodagotovinena
BankoSlovenije(praznik).PostavkaDrugovključujepretežnotujaosnovnasredstva,kisenadanizdelavebilance
stanjanahajajovdružbi.
5.5.6 Poslovni prihodki
PojasniloPS27:Prihodki od prodaje
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiodprodajeoritevnadomačemtrgu 215.885.743 208.365.100 104
Prihodkiodprodajeoritevnatujihtrgih 13.650.387 10.392.570 131
Prihodkiodprodajeblagainmaterialanadomačemtrgu 504.626 613.518 82
Prihodkiodprodajeblagainmaterialanatujihtrgih 113.656 89.614 127
Skupaj 230.154.412
219.460.802 105
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiodpogodbskupci 228.854.354 218.024.855 105
Prihodkiodnajemnin 1.300.058 1.435.947 91
Skupaj 230.154.412 219.460.802 105
Prihodkeodprodajesestavljajoprihodkiodopravljenihpoštnihindrugihstoritevnadomačemtrguinv
mednarodnempoštnemprometu,prihodkioddenarnihstoritevinprihodkiodprodajeblaga.
PrihodkiodprodajesodoseženipredvsemnaobmočjuRepublikeSlovenije.
PojasniloPS28:Drugi prihodki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Usredvenilaniproizvodiinlaneoritve - 8.190 -
Prihodkiodsubvencij 448.263 295.612 152
Dobičekodprodajeosnovnihsredev 2.034.143 361.362 563
Prevrednotovalniposlovniprihodkiodterjatev 259.342 187.575 138
Prevrednotovalniposlovniprihodkiododpraveizgubepri
oslabitviOS
- 23.411 -
Prevrednotovalniposlovniprihodkiodzalog - 11.455 -
Odpravarezervacij 279.453 273.428 102
Odpravavkalkuliranihroškov 177.252 171.191 104
Prejeteodškodnine 575.102 167.891 343
Drugiprihodki 226.285 317.556 71
Skupaj
3.999.840 1.817.671 220
Dobičekodprodajeosnovnihsredstevpredstavljapozitivnorazlikomedprodajnovrednostjoosnovnihsredstev
innjihovoknjigovodskovrednostjoinsepretežnonanašanaprodajonepremičninevKopru,Glagoljaška8.
Prihodkiodsubvencijiznaslovapreseganjakvotinvalidovteroprostitveplačilaprispevkovzainvalideznašajo
201.872evrov,prihodkiodostalihsubvencij(energetskaučinkovitost,projekti,spodbudezaizobraževalne
programe)paznašajo246.391evrov.
VskladuzZakonomozaposlitvenirehabilitacijiinzaposlovanjuinvalidovjezaPoštoSlovenijedoločena3-odstotna
kvotazazaposlovanjeinvalidov.Zavsakeganadpredpisanokvotozaposlenegainvalida,čigarinvalidnostje
posledicaboleznialipoškodbeizvendela,jePoštaupravičenadonagradevvišini25odstotkovminimalneplače
namesec(vletu2018za63.041evrov)teroproščenaplačilaprispevkovzainvalidskoinpokojninskozavarovanje
(vletu2018za138.831evrov).
Prevrednotovalniposlovniprihodkiodterjatevpredstavljajoplačilospornihterjatev,kišenisobileizločeneiz
knjigovodskihevidenc.
Odpravarezervacijzajubilejnenagradeinodpravninesedelnonanašatudinaodpravotehrezervacijiznaslova
prerazporeditvedelavcevizPoštevodvisnodružboIPPS.
Odpravarezervacijzatožbejeposledicazaključenihdelovnihingospodarskihsporovterpravd.
Odpravarezervacijzanepremičninejeposledicakorekcijesedanjevrednostivsehnepremičnin,zakatereso
oblikovanerezervacijenadan31.decembra2018.
Odpravavkalkuliranihstroškovzajemaodpravoneizkoriščenihsredstev,namenjenihzaizplačilonagradzauspešno
izvajanjeprojektovzazaposlenepoindividualnihpogodbah,odpravovkalkuliranihstroškovzaletnidopust,kije
posledicaprevisokoovrednoteneurninevkalkuliranihstroškovneizkoriščenegaletnegadopustakonecleta2017,
terodpravoprevečvkalkuliranihstroškovspremenljivegadelaplačposlovodstva.Nadzornisvetjenaseji14.junija
2018sprejelsklep,daseizplačaspremenljividelplačevvišini5odstotkovizplačanihosnovnihplač,karjeza5
odstotkovmanjodvkalkuliranevrednosti.
Prejeteodškodninevključujejopovrnjeneodškodninezapoškodovanatransportnasredstvaoziromapoškodbena
objektih,zaizgubljenepošiljketerodškodninezaradinepravočasneizpolnitvepogodbeneobveznosti.
Drugepostavkevključujejoprihodkeodostalihprovizij,skontov,prihodkezastroške,nastalepozakonuo
preprečevanjuzamudpriplačilih,terdrugeprihodke.
5.5.7 Poslovni odhodki
Poslovni odhodki po funkcionalnih vrstah
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stroškiprodanihoritev 174.960.488 165.654.472 106
Stroškiprodaje 16.672.630 15.990.408 104
Stroški uprave 31.948.899 31.802.957 100
Nabavnavrednotrgovskegablaga 517.779 661.956 78
Skupaj 224.099.796 214.109.793 105
PojasniloPS29:Nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala in energije
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Nabavnavrednoprodanegablaga 517.779 661.956 78
Stroški materiala in energije 10.531.612 10.343.587 102
- roški materiala 2.056.114 1.913.704 107
- roški energije 6.821.329 6.189.628 110
- odpis drobnega inventarja 877.260 1.627.812 54
- roški pisarniškega materiala in rokovne literature 775.960 613.382 127
- drugi roški materiala in popisne razlike pri materialu 949 -939 -101
Skupaj 11.049.391 11.005.543 100
PojasniloPS30:Stroški storitev
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stroškiprevoznihoritev 8.548.156 7.461.118 115
Najemnine 3.589.026 3.359.500 107
Stroškioritevvzvezizvzdrževanjemosnovnihsredev 8.505.588 8.690.022 98
Stroškioritevpoštnegaprometa 11.294.233 10.223.202 110
Povračilaroškovvzvezizdelom 1.344.353 1.426.412 94
Stroškiintelektualnihinosebnihoritev 12.503.599 11.666.377 107
Zavarovalnepremije,roškibančnihoritevinplačilnega
prometa
5.590.803 5.494.024 102
Stroškisejmov,reklame,propagandeinreprezentance 1.674.110 1.952.468 86
Stroškištudentskegadela 5.060.211 4.791.276 106
Stroškičiščenja 1.588.353 1.316.879 121
Stroškicenininšpediterskihoritev 753.144 735.337 102
PriojbinaAKOS 279.606 279.606 100
Stroškidrugihoritev 1.646.828 1.449.125 114
Skupaj 62.378.010 58.845.346 106
Stroški revizijskih storitev
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Revidiranjeletnegaporočila 29.237 26.418 111
Drugenerevizijskeoritve - 3.865 -
Skupaj
29.237 30.283 97
PojasniloPS31:Stroški dela
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Plače 102.582.603 96.767.220 106
Stroškipokojninskihzavarovanj 9.149.003 8.644.340 106
Stroškidrugihsocialnihzavarovanj 7.510.436 7.091.997 106
Povračiloprehranemeddelom 6.734.576 6.381.382 106
Povračiloprevozanadelo 3.955.406 3.847.792 103
Regreszaletnidopu 5.406.678 5.215.401 104
Rezervacijezajubilejnenagradeinodpravnine 790.801 782.602 101
Odpravnine 249.455 279.670 89
Denarnenagradedelavcem 211.393 208.388 101
Drugapovračilainnadomeila 286.294 329.009 87
Skupaj 136.876.645 129.547.801 106
vEUR
2018 2017
Indeks
2018/2017
Povprečnošt.zaposlencevnapodlagidelovnihur 5.371 5.275 102
StroškidelanazaposlencavEUR 25.484 24.559 104
Prejemki poslovodstva, nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah
vEUR
2018 2017
Indeks
2018/2017
Poslovodvo 317.080 344.841 92
Nadzornisvet 129.194 134.520 96
Zaposlenipoindividulanihpogodbah 2.273.010 2.256.229 101
Skupaj 2.719.284 2.735.590 99
Prejemki poslovodstva
vEUR
IMEINPRIIMEK
Brutoplača
(1)
Spremenljivi
delplače(2)
Bonitete
(3)
Skupaj bruto
plače(1+2+3)
Skupaj neto*
Potniroški,
dnevnice
BorisNOVAK 91.789 14.622 7.504 113.915 51.028 1.300
AndrejRIHTER 82.610 5.503 9.497 97.611 42.433 1.836
VinkoFILIPIČ 82.610 13.207 4.990 100.808 49.861 1.611
Skupaj 257.010 33.332 21.991 312.333 143.323 4.747
*Znesek,kigadružbanakaženaračunposameznikakotplačilopoakontacijidohodnine,kipaneupoštevamorebitnihnaknadnihdoplačil
dohodnineposameznika.
Prejemkičlanovnadzornegasveta,revizijskekomisijeinkadrovskekomisijenadzornegasveta
vEUR
IMEINPRIIMEK
Plačiloza
opravljanje
funkcije - bruto
letno (1)
Sejnine NS in
komisij - bruto
letno (2)
Potniroški
(3)
Skupaj bruto
(1+2+3)
Skupaj neto*
AlešGROZNIK 18.020 4.070 339 22.430 16.167
VanessaGRMEK 13.901 5.390 761 20.052 14.438
MilanPEROVIĆ 14.159 5.170 756 20.085 14.462
PeterGRILC 14.159 4.290 265 18.714 13.465
BožidarPOGRAJC 11.000 4.125 920 16.045 11.514
AlešARNEJČIČ 11.000 4.125 1.090 16.215 11.638
MajaZAMANGROFF - 5.600 318 5.918 4.304
JasnaBROVČPOTOKAR - 1.400 98 1.498 1.090
ČrtomirČASAR - 1.400 - 1.400 1.018
MatjažŠIFKOVIČ 1.318 550 - 1.868 1.348
DejanKASTELIC 773 550 - 1.323 952
MatjažFORTIČ 966 550 254 1.771 1.278
ZdravkoSELIČ 1.054 550 272 1.876 1.355
Skupaj 86.350 37.770 5.074 129.194 93.030
*Znesek,kigadružbanakaženaračunposameznikakotplačilopoakontacijidohodnine,kipaneupoštevamorebitnihnaknadnihdoplačil
dohodnineposameznika.
Vletu2018smoevidentirali776evrovstroškovkotizacijezaizobraževanječlanovrevizijskekomisije.Drugihstroškov
delovanjanadzornegasvetavletu2018nibilo.
Danipredujmi,posojilainporoštva,kijihjedružbaalinjenaodvisnadružbaodobrilačlanomposlovodstva,članom
nadzornegasvetainzaposlenimpoindividualnipogodbi:
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Dana posojila
Zaposlenipoindividulanihpogodbah - 5.145 -
Skupaj - 5.145 -
Družbanimaterjatevdoposlovodstvaoziromazaposlenihpoindividualnihpogodbahnadan31.decembra2018.
PojasniloPS32:Amortizacija
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Amortizacijaneopredmetenihsredev 664.290 464.152 143
Amortizacijaopredmetenihosnovnihsredev 11.985.082 11.345.150 106
Amortizacijanaložbenihnepremičnin 186.356 212.035 88
Skupaj 12.835.728 12.021.337 107
PojasniloPS33:Drugi odhodki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Izgubaobizločitvi/prodajiosnovnihsredev 114.231 194.409 59
Oslabitevnaložbenihnepremičnin 162.400 118.331 137
Oslabitevterjatev 448.227 415.506 108
Oslabitevzalog 13.197 142 9.294
Popisniprimanjkljajipriosnovnihsredvih 3.028 7.592 40
Rezervacije 57.000 119.000 48
Nadomeilazauporaboavbnegazemljišča 704.118 730.085 96
Odškodnine 189.727 359.294 53
Donacijezahumanitarne,kulturneindrugenamene 180.827 196.653 92
Denarnekazni 2.220 2.040 109
Drugiroški 301.447 216.482 139
Skupaj 2.176.422 2.359.534 92
Izguboobizločitviosnovnihsredstevpredstavljanegativnarazlikamedprodajnovrednostjoosnovnihsredstevin
njihovoknjigovodskovrednostjo.
Prevrednotovalniposlovniodhodki senanašajonaoslabitevtrehnaložbenihnepremičnin(objektovinzemljišča),
vkaterihseneopravljavečosnovnadejavnost(podrobnopojasnjenovpojasnilu3).
Oslabitevterjatevjeizračunananapodlagipoenostavljenegamodelaoslabitveterjatev,kijeopisanvračunovodskih
usmeritvah.
Postavkarezervacijpredstavljaoblikovanerezervacijezaleto2018zatožbeizgospodarskihsporov,pravdin
delovnihsporov.
Postavkaodškodninvsebujepretežnoplačilanadomestilzaizgubljenepoštnepošiljkeinodškodnineiznaslova
obveznostidodelavcev,kisobiliizPošteSlovenijapremeščenivodvisnodružboIPPS.
Vletu2018sobileizplačanedonacijezakulturne,humanitarne,športneindrugenamenevvišini180.827evrov,
odtegasmonajvečjizneseknamenilidonacijizaKUDPoštavvišini73.000evrov.
5.5.8Finančniprihodki
PojasniloPS34:Finančniprihodkiizdeleževvdobičkuodvisnih,pridruženihinskupajobvladovanih
družb
vEUR
PRIDRUŽENADRUŽBA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Športnaloterijainigrenasrečod.d. 1.190.749 455.348 262
Skupaj 1.190.749 455.348 262
FinančniprihodkiizdeleževvpridruženidružbisenanašajonaprejetodividendoŠportneloterije.
PojasniloPS35:Finančniprihodki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiizdeleževvdrugihdružbah 3.700 3.699 100
PrihodkiodobreioddružbvSkupini 2.623 744 353
Prihodkiodobreioddrugih 125.899 155.960 81
Tečajnerazlike 372.847 132.709 281
Druginančniprihodki - 285.259 -
Skupaj
505.069 578.371 87
PrihodkiizdeleževvdrugihdružbahsenanašajonaprejetodividendoZavarovalniceTriglav.
Ostalinančniprihodkisenanašajonaprejetezamudneobresti,obrestiodbankterobrestiodprodajestanovanj
terposojil,danihodvisnimadružbamaPSLogistikad.o.o.inFeniksšped,d.o.o.
5.5.9Finančniodhodki
PojasniloPS36:Finančniodhodki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Odhodkizaobreiodbank 26.703 - -
Odhodkizaobreioddrugih 18.592 3.401 547
Odhodkizaobrei-aktuarskiizračun 186.736 180.275 104
Odhodkizaobreiiznajemov 15.042 10.655 141
OslabitevnančnihnaložbvdeležedružbvSkupini - 567.751 -
Oslabitevposojil,danihdružbamvSkupini 2.100 - -
Tečajnerazlike 284.554 219.947 129
Skupaj 533.727 982.029 54
5.5.10Davekoddobičkainodloženidavki
PojasniloPS37:Davekoddobičkainodloženidavki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Odmerjenidavek - - -
Odložnidavek 10.255 -45.836 -22
Davek 10.255 -45.836 -22
Dobičekpredobdavčitvijo 10.000.147 7.550.602 132
Davek,obračunanpopredpisaniopnji 1.900.028 1.434.614 132
Davekodprihodkov,kipovečujejodavčnoosnovo - - -
Davekodprihodkov,kizmanjšujejodavčnoosnovo -253.546 -89.370 284
Davekododhodkov,kipovečujejodavčnoosnovo 324.009 363.513 89
Davekododhodkov,kizmanjšujejodavčnoosnovo -55.148 -59.776 92
Davekoddavčniholajšav -1.905.057 -1.530.114 125
Davekoddrugihprilagoditevdavčneosnove -10.285 -118.868 9
Davekizodpraveterjatevzaodloženedavke 177.842 222.353 80
Davekizoblikovanjaterjatevzaodloženedavke -167.588 -268.188 62
Davek skupaj 10.255 -45.836 -22
Efektivnadavčnaopnja 0,00 % -1,00 %
Zakonskopredpisanadavčnastopnjavletu2018je19odstotkov.Družbajevletu2018vdavčnemobračunu
izkazalapozitivnodavčnoosnovovvišini10.026.615evrov,kipajojezmanjšalazainvesticijskeolajšavevvišini
8.430.162evrovterdrugedavčneolajšavevvišini1.596.453evrov.
Odloženeterjatvezadavek
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Rezervacije
1.662.350 1.708.470 97
Oslabitevnančnihnaložb 352.382 352.382 100
Oslabitevterjatev 260.644 125.039 208
Skupaj 2.275.376 2.185.891 104
Gibanjeodloženihterjatevzadavekzaleto2018
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Prehod
Črpanjevletu
2018
Odpravav
letu 2018
Oblikovanjev
letu 2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
Rezervacije
1.708.470 - -126.746 -25.501 106.127 1.662.350
Oslabitevnančnih
naložb
352.382 - - - - 352.382
Oslabitevterjatev 125.039 86.478 -25.595 - 74.722 260.644
Skupaj 2.185.891 86.478 -152.341 -25.501 180.849 2.275.376
5.5.10Davekoddobičkainodloženidavki
PojasniloPS37:Davekoddobičkainodloženidavki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Odmerjenidavek - - -
Odložnidavek 10.255 -45.836 -22
Davek 10.255 -45.836 -22
Dobičekpredobdavčitvijo 10.000.147 7.550.602 132
Davek,obračunanpopredpisaniopnji 1.900.028 1.434.614 132
Davekodprihodkov,kipovečujejodavčnoosnovo - - -
Davekodprihodkov,kizmanjšujejodavčnoosnovo -253.546 -89.370 284
Davekododhodkov,kipovečujejodavčnoosnovo 324.009 363.513 89
Davekododhodkov,kizmanjšujejodavčnoosnovo -55.148 -59.776 92
Davekoddavčniholajšav -1.905.057 -1.530.114 125
Davekoddrugihprilagoditevdavčneosnove -10.285 -118.868 9
Davekizodpraveterjatevzaodloženedavke 177.842 222.353 80
Davekizoblikovanjaterjatevzaodloženedavke -167.588 -268.188 62
Davek skupaj 10.255 -45.836 -22
Efektivnadavčnaopnja 0,00 % -1,00 %
Zakonskopredpisanadavčnastopnjavletu2018je19odstotkov.Družbajevletu2018vdavčnemobračunu
izkazalapozitivnodavčnoosnovovvišini10.026.615evrov,kipajojezmanjšalazainvesticijskeolajšavevvišini
8.430.162evrovterdrugedavčneolajšavevvišini1.596.453evrov.
Odloženeterjatvezadavek
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Rezervacije
1.662.350 1.708.470 97
Oslabitevnančnihnaložb 352.382 352.382 100
Oslabitevterjatev 260.644 125.039 208
Skupaj 2.275.376 2.185.891 104
Gibanjeodloženihterjatevzadavekzaleto2018
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Prehod
Črpanjevletu
2018
Odpravav
letu 2018
Oblikovanjev
letu 2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
Rezervacije
1.708.470 - -126.746 -25.501 106.127 1.662.350
Oslabitevnančnih
naložb
352.382 - - - - 352.382
Oslabitevterjatev 125.039 86.478 -25.595 - 74.722 260.644
Skupaj 2.185.891 86.478 -152.341 -25.501 180.849 2.275.376
Gibanjeodloženihterjatevzadavekzaleto2017
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2017
Črpanjevletu
2017
Odpravavletu
2017
Oblikovanjev
letu 2017
Stanje na dan
31. 12. 2017
Rezervacije
1.744.230 -117.878 -67.169 149.287 1.708.470
Oslabitevnančnih
naložb
244.509 - - 107.873 352.382
Oslabitevterjatev 151.317 -10.119 -27.187 11.028 125.039
Skupaj 2.140.056 -127.997 -94.356 268.188 2.185.891
Vplivodloženegadavkanaprehod,izkazposlovnegaizidaindrugivseobsegajočidonos
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Prehod
Pripoznano
v izkazu
poslovnega izida
Pripoznano
v drugem
vseobsegajočem
donosu
Stanje na dan
31. 12. 2018
Rezervacije
1.708.470 - -59.381 13.261 1.662.350
Oslabitevnančnih
naložb
352.382 - - - 352.382
Oslabitevterjatev 125.039 86.478 49.126 - 260.644
Skupaj 2.185.891 86.478 -10.255 13.261 2.275.376
Postavkaodloženegadavkaizoslabitveterjatevvvišini86.478evrov,povezanasprehodomnaMSRP9,povečuje
preneseničistiposlovniizid.
Vizkazuposlovnegaizidaizkazanapostavkaodloženegadavkaiznaslovaoslabitveterjatevinrezervacijzajubilejne
nagradevvišini10.255evrovvplivanazmanjšanjeposlovnegaizidaobračunskegaobdobja.
Postavkaodloženegadavkaiznaslovaaktuarskeizguberezervacijzaodpravninevvišini13.261evrovsepripozna
vdrugemvseobsegajočemdonosu.
5.5.11Pojasnilospremembevdrugemvseobsegajočemdonosu
Postavkevdrugemvseobsegajočemdonosu,kipoznejenebodoprerazvrščenevposlovniizid,sopripoznani
nerealiziraniaktuarskidobičkioziromaizgube,kisenanašajonarezervacijezaodpravnineobupokojitviinna
odloženedavke,kisooblikovanizazačasnerazlikemeddavčnovrednostjoaktuarskihdobičkovoziromaizgub,ki
sepripoznajovdrugemvseobsegajočemdonosu.
Postavkevdrugemvseobsegajočemdonosu,kibodopoznejeprerazvrščenevposlovniizid,senanašajonazneske
izprevrednotenjanančnihsredstevpopoštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosa.
5.5.12 Pojasnila k izkazu denarnega toka
Izkaz denarnega tokaprikazujespremembestanjadenarnihsredstevzaposlovnoleto.Sestavljenjepoposredni
metodivskladuzMRS7.
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 31. 12. 2018 31. 12. 2017
ADenarnitokovipriposlovanju
Poavkeizkazaposlovnegaizida 9.989.892 7.596.438 132
Spremembečiihobratnihsredevposlovnihpoavkizkaza
nančnegapoložaja
15.093.817 6.659.978 227
Izid denarnih tokov pri poslovanju
25.083.709 14.256.416 176
BDenarnitokoviprinaložbenju
Prejemkiprinaložbenju 3.454.578 2.307.252 150
Izdatkiprinaložbenju -28.229.403 -11.758.612 240
Iziddenarnihtokovprinaložbenju -24.774.825 -9.451.360 262
CDenarnitokoviprinanciranju
Prejemkiprinanciranju 15.000.000 - -
Izdatkiprinanciranju -4.108.936 -4.019.779 102
Iziddenarnihtokovprinanciranju 10.891.064 -4.019.779 -271
Začetnoanjedenarnihsredevinnjihovihureznikov 35.620.526 34.435.250 103
Denarniizidvobdobju 11.199.948 785.276 1.426
Prenosdepozitovnadenarneureznike - 400.000 -
ČKončnoanjedenarnihsredevinnjihovihureznikov 46.820.474 35.620.526 131
Denarnitokpriposlovanjujebilpozitiven(25.083.709evrov)insejeizboljšalvprimerjavizletom2017.Navišji
denarnitokpriposlovanjuvplivaboljšiposlovniizidpredobdavčitvijo,kijerezultatvišjihposlovnihprihodkovv
letu2018.
Denarnitokprinaložbenjujebilnegativen(-24.774.825evrov)insenanašanaizdatkezapridobitevopredmetenih
inneopredmetenihosnovnihsredstevvletu2018.
Denarnitokprinanciranjujebilpozitiven(10.891.064evrov)insepretežnonanašanaprejetoposojiloNoveKBM,
izplačiloudeležbenadobičkulastnikuterplačiloobveznostiiznančneganajema.
Končnostanjedenarnihsredstevinnjihovihustreznikovznaša46.820.474evrovinjeza31odstotkovvišjev
primerjavizletom2017.
5.5.13 Pojasnila k izkazu gibanja kapitala
IzkazgibanjakapitalaimavskladuzMSRPoblikosestavljenerazpredelnicespremembvsehsestavinkapitala.
Izplačilodividend:vbremeprenesenegačistegadobičkajebilanaosnovisklepaSlovenskegadržavnegaholdinga
(rednasejazdne31.maja2018)izplačanaudeležbapridobičkuedinemudružbeniku,t.j.RepublikiSloveniji,v
višini4.000.000evrov.
Spremembarezerv,nastalazaradivrednotenjanančnihnaložbpopoštenivrednosti:rezervezaradivrednotenja
popoštenivrednostinekratkoročnihnančnihnaložbsosezvišaleza2.072evrovzaradiprevrednotenjadelnicv
ZavarovalniciTriglav.
Drugesestavinevseobsegajočegadonosa–aktuarskipreračuni:napodlagiaktuarskegapreračunasmoiznaslova
rezervacijzaodpravnineoblikovaliaktuarskoizgubovvišini139.590evrovinterjatevzaodloženidavekvvišini
13.261evrov.
Razporeditevpreostalegačistegadobičkanadrugesestavinekapitala:vskladus64.in230.členomZGD-1Iseje
zaradiprenosavzakonskerezerveznižalčistidobičektekočegaletaza499.495evrov.
Prenossorazmernegadelarezervacijizodpravnin:obporabirezervacijzaodpravninesejesorazmernidelaktuarskih
izgubvvišini51.757evrovpreneselvdobroprenesenihizgub.
Prilagoditvezanazaj:prilagoditvesenanašajonaizračunučinkaprehodaPošteSlovenijenaMSRP9.