5.8 Poslovanje s povezanimi osebami
SkupinoPoštaSlovenijejenadan31.decembra2018polegobvladujočedružbesestavljalosedemodvisnihdružb
terenapridruženadružba.
StanjeterjatevinobveznostidružbvSkupiniinpridruženedružbe
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Kratkoročneposlovneterjatve
Odvisnedružbe 2.048.388 2.224.176 92
Pridruženadružba 14.900 15.182 98
Nekratkoročnenančneterjatve
Odvisnedružbe 100.164 - -
Kratkoročnenančneterjatve
Odvisnedružbe - 200.140 -
Nekratkoročneposlovneobveznoi
Odvisnedružbe 912.327 931.363 98
Kratkoročneposlovneobveznoi
Odvisnedružbe 2.311.960 2.403.429 96
Pridruženadružba 1.019 6.287 16
PrihodkiinodhodkidružbvSkupiniinpridruženedružbe
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prihodki od prodaje
Odvisnedružbe 10.506.173 10.976.024 96
Pridruženadružba 262.039 279.734 94
Nabavnavrednoprodanegablaga
Odvisnedružbe 19.354 23.266 83
Stroški materiala
Odvisnedružbe 49.320 36.943 134
Stroškioritev
Odvisnedružbe 8.943.489 8.835.283 101
Drugiroški
Odvisnedružbe 32.064 22.874 140
Finančniprihodkiizdeležev
Pridruženadružba 1.190.749 455.348 262
Finančniprihodkiizobreiindruginančniprihodki
Odvisnedružbe 2.386 -1.321 -181