2.10Dogodkipozaključkudatumaposlovnegaleta
Skupina Pošta Slovenije:
NadzornisvetPošteSlovenijejenasvoji6.rednisejidne1.marca
2019sprejelsklepokonsolidacijilogističnihstoritevznotrajSkupine
PoštaSlovenije,insicerjepodalsoglasjekizvedbipostopka
pripojitvedružbeFeniksšpedd.o.o.kdružbiPSLogistikad.o.o.
PoštaSlovenijeje18.februarja2019zobemareprezentativnima
sindikatomapodpisaladogovoroureditvivprašanjzaizboljšanje
pogojevdelainmaterialnegapoložajazaposlenih.Dogovorboimel
učinkenavišjeposlovneodhodke,predvsemstroškedela,vPošti
SlovenijeinodvisnempodjetjuIPPSvletih2019in2020.Ocenjujemo,
dabodostrkivdvehletihvišjizaokrog17milijonovevrov.
NadzornisvetPošteSlovenijejenasvoji5.rednisejidne21.januarja
2019sprejelsklepoprenehanjudružbePSZavarovanja,zavarovalno
zastopntvod.o.o.