4.5Pojasnilahkonsolidiranimračunovodskimizkazom
Skupine Pošta Slovenije
4.5.1Nekratkoročnasredstva
Pojasnilo1:Neopredmetena sredstva
Leto2018
vEUR
POSTAVKA
Premoženjske
pravice
Druga
neopredmetena
sredva
Dobro ime
Neopredmetena
sredvav
pripravi
Skupaj
Nabavnavredno
Stanje 31. 12. 2017 885.795 8.236.132 1.443.796 13.471 10.579.194
Preračunizanazaj - 688 - - 688
Stanje 1. 1. 2018
885.795 8.236.820 1.443.796 13.471 10.579.882
Povečanja - - - 748.992 748.992
Prenosvuporabo 190.919 505.420 -696.339 -
Zmanjšanja -439 -57.600 - - -58.039
Prenosimedskupinami 16.566 -6.467 - - 10.099
Stanje 31. 12. 2018 1.092.841 8.678.173 1.443.796 66.124 11.280.934
Popravekvrednoi
Stanje 31. 12. 2017 664.301 6.949.631 - - 7.613.932
Preračunizanazaj - -7.180 - - -7.180
Stanje 1. 1. 2018 664.301
6.942.451 - - 7.606.752
Amortizacija 82.217 916.015 - - 998.232
Zmanjšanja -439 -57.600 - - -58.039
Prenosimedskupinami - -5.557 - - -5.557
Stanje 31. 12. 2018
746.079 7.795.309 - - 8.541.388
Neodpisanavredno
Stanje 31. 12. 2017 221.494 1.286.501 1.443.796 13.471 2.965.262
Preračunizanazaj - 7.868 - - 7.868
Stanje 1. 1. 2018
221.494 1.294.369 1.443.796 13.471 2.973.130
Stanje 31. 12. 2018 346.762 882.864 1.443.796 66.124 2.739.546
Meddrugimineopredmetenimisredstvijeizkazanavrednostprogramskeopremeinlistakupcev.
Leto2017
vEUR
POSTAVKA
Premoženjske
pravice
Druga
neopredmetena
sredva
Dobro ime
Neopredmetena
sredvav
pripravi
Skupaj
Nabavnavredno
Stanje 1. 1. 2017 747.077 7.339.916 1.315.679 - 9.402.672
Povečanja - - - 1.027.551 1.027.551
Prenosvuporabo 117.864 896.216 - -1.014.080 -
Povečanja-pripojitev 20.854 - 128.117 - 148.971
Stanje 31. 12. 2017 885.795 8.236.132 1.443.796 13.471 10.579.194
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2017 585.494 6.308.336 - - 6.893.830
Amortizacija 62.801 641.295 - - 704.096
Povečanja-pripojitev 16.006 - - - 16.006
Stanje 31. 12. 2017 664.301
6.949.631 - - 7.613.932
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2017 161.583 1.031.580 1.315.679 - 2.508.842
Stanje 31. 12. 2017
221.494 1.286.501 1.443.796 13.471 2.965.262
Skupinanizastavilaneopredmetenihsredstevkotjamstvozaobveznosti.
Pojasnilo2:Opredmetenaosnovnasredstva
Leto2018
vEUR
POSTAVKA Zemljišča Zgradbe Oprema
Inveicije
v teku
Skupaj
Nabavnavredno
Stanje 31. 12. 2017 15.114.607 184.167.905 146.411.137 3.674.013 349.367.662
Stanje 1. 1. 2018 15.114.607 184.167.905 146.411.137 3.674.013 349.367.662
Povečanja - - - 29.614.207 29.614.207
Prenoszinveicijvteku 67.345 1.739.152 26.681.492 -28.487.989 -
Zmanjšanja -47.804 -1.501.185 -7.125.225
- -8.674.214
Prenosimedskupinami -36.975 -1.141.430 6.544 -16.643 -1.188.504
Stanje 31. 12. 2018
15.097.173 183.264.442 165.973.948 4.783.588 369.119.151
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2018 462.144 63.824.506 117.236.092 - 181.522.742
Amortizacija 36.012 3.781.778 9.561.153 - 13.378.943
Zmanjšanja - -848.390 -6.982.280 - -7.830.670
Prenosimedskupinami - -229.974 5.557 - -224.417
Stanje 31. 12. 2018
498.156 66.527.920 119.820.522 - 186.846.598
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2018 14.652.463 120.343.399 29.175.045 3.674.013 167.844.920
Stanje 31. 12. 2018 14.599.017 116.736.522 46.153.426 4.783.588 182.272.553
Leto2017
vEUR
POSTAVKA Zemljišča Zgradbe Oprema
Inveicije
v teku
Skupaj
Nabavnavredno
Stanje 1. 1. 2017 15.616.451 184.645.869 142.217.191 3.136.083 345.615.594
Povečanja - - - 13.659.305 13.659.305
Povečanja-pripojitev - - 33.473 - 33.473
Prenoszinveicijvteku 14.700 3.832.252 8.490.718 -12.337.670 -
Zmanjšanja -8.685 -1.138.650 -4.475.078
- -5.622.413
Oslabitev
2.266 - - - 2.266
Odpravaslabitve - 21.145 - - 21.145
Prenosimedskupinami -510.125 -3.192.711 144.833 -783.705 -4.341.708
Stanje 31. 12. 2017 15.114.607
184.167.905 146.411.137 3.674.013 349.367.662
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2017 426.171 61.296.597 112.894.918 - 174.617.686
Amortizacija 35.973 3.817.730 8.691.990 - 12.545.693
Povečanja - - 32.024 - 32.024
Povečanja-pripojitev - - 32.139 - 32.139
Zmanjšanja - -632.416 -4.414.979 - -5.047.395
Prenosimedskupinami - -657.405 - - -657.405
Stanje 31. 12. 2017 462.144 63.824.506
117.236.092 - 181.522.742
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2017 15.190.280 123.349.272 29.322.273 3.136.083 170.997.908
Stanje 31. 12. 2017 14.652.463 120.343.399 29.175.045 3.674.013 167.844.920
Povečanjevrednostiopremesenanašananabavovozil,mopedovindrugihtransportnihsredstev,nabavotehnološke
opreme(paketnainlinijskanapravazazlaganjenenaslovljenedirektnepošte)ternabavoračunalniškeopreme.
Medinvesticijamivtekusoizkazanenabavenepremičnininopreme,kivobračunskemobdobjušenisobile
aktivirane.Medinvesticijamivtekusoizkazanenaslednjevečjepostavke:nepremičninevPtuju,Šentjanžupri
Dravogradu,VidmupriPtuju,Grosupljem,IdrijiinKromberku,paketnapretovornapoštavCelju(delno)terpoštna
logističnacentravLjubljaniinMariboru.
PostavkaPrenosimedskupinamiopredmetenihosnovnihsredstevsenanašanaprerazvrstitevopredmetenih
osnovnihsredstevnanaložbenenepremičnineinprerazvrstitevnaložbenihnepremičninnazajnaopredmetena
osnovnasredstva,četeneizpolnjujejovečpogojevzapripoznanjevkategorijinaložbenihnepremičnin.
Zaradidotrajanosti,uničenjainneuporabnostisobilaobletniinventuriodpisanaopredmetenaosnovnasredstva
sknjigovodskovrednostjo709evrov.Pripopisujebilugotovljenprimanjkljaj1.045evrov.
Skupinanizastavilaopredmetenihosnovnihsredstevkotjamstvozaobveznosti.
Opredmetenaosnovnasredstvavnančnemnajemu
vEUR
POSTAVKA Oprema Skupaj
Nabavnavredno 684.198 684.198
Popravekvrednoi 94.013 94.013
Neodpisanavredno 590.185 590.185
Vokviruopredmetenihosnovnihsredstevsoizkazanitudisistemskiprostorinavtomobili,kijihjeSkupinanancirala
spomočjonančneganajema.
Pojasnilo3:Naložbenenepremičnine
Leto2018
vEUR
POSTAVKA Naložbenenepremičnine
Nabavnavredno
Stanje 1. 1. 2018 10.688.980
Povečanja -
Zmanjšanja -267.363
Oslabitev -162.400
Prenosimedskupinami 1.178.405
Stanje 31. 12. 2018 11.437.622
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2018 3.325.135
Amortizacija
186.356
Zmanjšanja -141.568
Prenosimedskupinami 229.974
Stanje 31. 12. 2018 3.599.897
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2018 7.363.845
Stanje 31. 12. 2018 7.837.725
Leto2017
vEUR
POSTAVKA Naložbenenepremičnine
Nabavnavredno
Stanje 1. 1. 2017 10.926.591
Povečanja 1.068
Zmanjšanja -4.462.054
Oslabitev -118.331
Prenosimedskupinami 4.341.706
Stanje 31. 12. 2017 10.688.980
Popravekvrednoi
Stanje 1. 1. 2017 5.335.378
Amortizacija
212.035
Zmanjšanja -2.879.683
Prenosimedskupinami 657.405
Stanje 31. 12. 2017 3.325.135
Neodpisanavredno
Stanje 1. 1. 2017 5.591.213
Stanje 31. 12. 2017 7.363.845
Mednaložbenenepremičninesovključene:
naložbenenepremičninevpočitniškihstanovanjihin
naložbenenepremičnine–poslovniprostorizzemljiščemalidelivposlovnihprostorih,kisovnajemuoziroma
bodovnajemu.
Naložbenenepremičninesorazvrščenev3.raven(sredstva,katerihvrednostinimogočepridobitiiztržnihpodatkov
injihzatonimogočeuvrstitiv1.ravenali2.raven).
Vletu2018jebiloznaložbeniminepremičninamiustvarjenih444.221evrovprihodkov,odhodkisoznašali330.655
evrov,odtegastroškiamortizacije131.188evrov.Knjigovodskavrednostnaložbenihnepremičninodražanjihovo
poštenovrednostinznaša7,837.725evrov.
Mednaložbenenepremičninesmovletu2018preneslisedemnepremičnin(LjubljanaVič,Hoče,Malečnik,Orehova
vas,Pernica,Celje,VremskiBritof),kijihvečinomazaradipreoblikovanjapoštvpogodbenepoštenepotrebujemo
večzaopravljanjeosnovnedejavnosti,23nepremičnin(LoškiPotok,Ljubljana-Dobrunje,Gozd-Martuljek,
KamnaGorica,Bohinjskojezero,Rogašovci,ZgornjaPolskava,Laporje,MarjetanaDravskempolju,Fram,Bodonci,
Prosenjakovci,Kotlje,Vitomarci,ZgornjaLožnica,Teharje,Dramlje,Podplat,Gomilsko,Šempeter,Prestranek,Volčja
Draga,Podnanos)pasmoiznaložbenihnepremičninpreneslinazajnaopredmetenaosnovnasredstva,kerna
podlagiinternegaaktaneizpolnjujejovečkriterijevzanaložbenenepremičnine(manjkot30odstotkovcelotne
površine)oziromagrezapošte,danevnajempogodbenikom,vkaterihseševednoopravljaosnovnapoštna
dejavnost.
Naosnoviizdelanihcenitevnepremičnin,kiseneuporabljajovečzaopravljanjedejavnosti,jebilazatrinepremičnine
izvedenaoslabitevvskupnivrednosti162.400evrov.Oslabitevjebilaizvedenazaposlovnonepotrebne
nepremičnine,prikaterihjebilarazlikamedsedanjoknjigovodskovrednostjoinnadomestljivovrednostjoveč
kot20.000evrov.
Skupinanizastavilanaložbenihnepremičninkotjamstvozaobveznosti.
Pojasnilo4:Finančnenaložbevpridruženedružbe
Podatkiopridruženidružbi
vEUR
PRIDRUŽENADRUŽBA Sedež Delež
Kapital na dan
31. 12. 2018
Čiiposlovniizid
2018
Športnaloterijainigrenasrečod.d. Dunajskacea22,1000Ljubljana 20% 12.727.342 2.680.800
Stanjenaložbevpridruženodružbo
vEUR
PRIDRUŽENADRUŽBA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Športnaloterijainigrenasrečod.d. 2.545.468 3.200.063 80
Skupaj 2.545.468 3.200.063 80
Gibanjenaložbevpridruženodružbo
vEUR
PRIDRUŽENADRUŽBA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stanje 1. 1. 3.200.063
2.963.273 108
Pripisposlovnegaizida 536.227 689.383 78
Izplačilodividend -1.190.749 -452.593 263
Uskladitev -73 - -
Stanje 31. 12. 2.545.468 3.200.063 80
Finančnanaložbavpridruženodružbonizastavljenakotjamstvozaobveznosti.
Pojasnilo5:Drugenančnenaložbe
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Naložbevdrugedeleže 49.379 47.307 104
Skupaj 49.379 47.307 104
Gibanjedrugihnančnihnaložb
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stanje 1. 1. 47.307 38.871 122
Prevrednotenje
2.072 8.436 25
Stanje 31. 12. 49.379 47.307 104
MeddrugenančnenaložbestavključeninaložbivIndomoMariborterZavarovalnicoTriglav.Nadan31.decembra
2018jebiloopravljenoprevrednotenjenaložbevZavarovalnicoTriglavzaradivišjeborznecenedelnicevprimerjavi
zvrednostjonadan31.decembra2017.Učinekpovečanjavvišini2.072evrovjeustreznopripoznanvkapitalu.
Finančnenaložbenisozastavljenekotjamstvozaobveznosti.
Pojasnilo6:Finančneterjatve
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Danidepoziti 359.630 9.168 3.923
Skupaj 359.630 9.168 3.923
Dogovorjeneobrestizadepozitepribankahso0odstotkov.
Gibanjedrugihnančnihterjatev
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stanje 1. 1.
9.168 809.168 1
Povečanja
350.462 - -
Zmanjšanja - -800.000 -
Stanje 31. 12. 359.630 9.168 3.923
Nekratkoročnenančneterjatvenisooslabljeneinnisozastavljenekotjamstvozaobveznosti.
Pojasnilo7:Poslovne terjatve
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Terjatvedozaposlenih 591.995 777.212 76
Popravekvrednoiterjatevdozaposlenih -95.956 -86.230 111
Skupaj
496.039 690.982 72
Terjatvedozaposlenihvsebujejopretežnoterjatveiznaslovaprodanihstanovanj–posojilazaposlenimzaodkup
službenihstanovanj,kisobilado27.julija2007odobrenasksno,4-odstotnoletnoobrestnomero,zdobovračila
do20let,potemdatumupapo6-mesečniobrestnimeriEURIBOR+2odstotka(letnaobrestnamera).
Gibanjepopravkavrednostiposlovnihterjatev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanjenakoncupreteklegaposlovnegaleta 86.230 86.230 100
PrehodnaMSRP9 9.128 - -
Stanje 1. 1. 95.358 86.230 111
Oblikovanje(+) 598 - -
Stanje 31. 12. 95.956 86.230 111
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Do5let 535.040 636.946 84
Nad5do10let 53.447 132.648 40
Nad10do20let 3.508 7.618 46
Skupaj 591.995 777.212 76
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo,soizkazanevbrutovrednosti.
Terjatvedozaposlenihnisozastavljenekotjamstvozaobveznosti.
Pojasnilo8:Druga sredstva
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Vnaprejplačaniroškiiznaslovaanovanjskega
rezervnegasklada
377.614 377.212 100
Danevarščineinpredujmi 3.363 2.013 167
Vnaprejplačaniroški 3.051 - -
Skupaj 384.028 379.225 101
4.5.2Kratkoročnasredstva
Pojasnilo9:Sredstva za odtujitev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nepremičnine 31.759 1.392.793 2
Skupaj
31.759 1.392.793 2
Medsredstvazaodtujitevsouvrščenasredstva,zakaterasevletu2019predvidevaprodaja,insicerposlovni
prostorStaraCerkev.
Pojasnilo10:Sredstva iz pogodb s kupci
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezaračunaniprihodki 10.557.085 - -
Popravekvrednoinezaračunanihprihodkov -72.286 - -
Skupaj 10.484.799 - -
Gibanjepopravkavrednostisredstevizpogodbskupci
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanjenakoncupreteklegaposlovnegaleta - - -
PrehodnaMSRP9 58.526 - -
Stanje 1. 1. 58.526 - -
Oblikovanje(+) 13.760 - -
Stanje 31. 12. 72.286 - -
Nezaračunaniprihodkisepretežnonanašajonanezaračunaneprihodkeiznaslovamednarodnegapoštnega
obračuna.
Pojasnilo11:Zaloge
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Material
290.345 254.877 114
Drobniinventar 490.527 291.442 168
Trgovskoblago 1.067.625 1.024.087 104
Skupaj 1.848.497 1.570.406 118
Oslabitev,odpis,primanjkljajinpresežekpripopisu
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Odpis
75.705 97.093 78
Primanjkljajpripopisu 15.495 2.541 610
Oslabitev 13.197 - -
Presežekpripopisu 1.126 1.148 98
Skupaj 105.523 100.782 105
Zalogeobsegajozalogemateriala(obrazci,avtoplašči),drobnegainventarja(službenainzaščitnaobleka,stojalaza
blago,vrečezadostavnike)intrgovskegablaga(vrednotnice,voščilniceinrazglednice,sladkiprogram).
Družbanadan31.decembra2018nimazastavljenihzalog.
Pojasnilo12:Finančneterjatve
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Depozitipribankah - 400.000 -
Skupaj - 400.000 -
Pojasnilo13:Poslovne terjatve
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Terjatvedokupcev 43.276.625 40.320.906 107
Popravekvrednoiterjatevdokupcev -2.665.718 -2.482.800 107
Terjatvezazamudneobrei 148.326 156.668 95
Popravekvrednoiterjatevzazamudneobrei -97.519 -150.955 65
Terjatvedodržavnihinitucijiznaslovabolezninininvalidnin 769.879 730.529 105
TerjatvezavopniDDV 826.878 792.556 104
Drugeposlovneterjatve 684.051 998.106 69
Popravekvrednoidrugihposlovnihterjatev -382.353 -388.539 98
Skupaj 42.560.169 39.976.471 106
Skupinasvojihterjatevvglavnemnezavaruje,razenterjatevdokupcevsslabšobonitetnooceno.Višinazavarovanih
terjatevvletu2018znaša5.717evrov.
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezapadleterjatve 34.754.246 35.128.604 99
Zapadleterjatve 10.951.513 7.870.161 139
- do 30 dni 2.396.600 2.358.046 102
- od 31 do 60 dni 1.617.670 639.514 253
- od 61 do 90 dni 2.461.079 305.335 806
- od 91 do 180 dni 1.222.716 321.526 380
- od 181 do 365 dni 1.129.097 2.125.412 53
- nad 366 dni 2.124.351 2.120.328 100
Skupaj
45.705.759 42.998.765 106
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo,soizkazanevbrutovrednosti.Poslovneterjatvenisobilezastavljene
kotjamstvozaobveznosti.
Gibanjepopravkovvrednostiterjatev
Gibanjepopravkavrednostiterjatevdokupcev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanjenakoncupreteklegaposlovnegaleta 2.482.800 2.563.234 97
PrehodnaMSRP9 462.769 - -
Stanje 1. 1. 2.945.569 2.563.234 115
Odpisi(-) 381.771 285.337 134
Plačilaterjatev(-) 231.208 190.105 122
Oblikovanje(+) 447.772 395.008 113
Odprava(-) 114.644 - -
Stanje 31. 12. 2.665.718 2.482.800 107
Gibanjepopravkavrednostiterjatevzazamudneobresti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanjenakoncupreteklegaposlovnegaleta 150.955 167.272 90
PrehodnaMSRP9 -43.128 - -
Stanje 1. 1. 107.827 167.272 64
Odpisi(-) 31.843 40.091 79
Plačilaterjatev(-) 38.549 38.752 99
Oblikovanje(+) 60.516 62.526 97
Odprava(-) 432 - -
Stanje 31. 12. 97.519 150.955 65
Gibanjepopravkavrednostidrugihterjatev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Stanjenakoncupreteklegaposlovnegaleta 388.539 436.863 89
PrehodnaMSRP9 1.818 - -
Stanje 1. 1. 390.357 436.863 89
Odpisi(-) 10.572 26.537 40
Plačilaterjatev(-) 12.434 32.219 39
Oblikovanje(+) 15.002 10.432 144
Stanje 31. 12. 382.353
388.539 98
Pojasnilo14:Terjatve za davek od dohodka
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prevečplačaneakontacijedavkaododhodkovpravnihoseb 88.647 30.525 290
Skupaj 88.647 30.525 290
Pojasnilo15:Predujmi in druga sredstva
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezaračunaniprihodki - 12.071.845 -
Danipredujmiinvarščine 1.271.430 3.583.472 35
Odloženiroškiinodhodki 871.354 1.459.306 60
Skupaj 2.142.784 17.114.623 13
Danipredujmiinvarščinesosevletu2018znižalipretežnozaradirazknjižbedanegapredujmapodjetjuToshibav
višini3.225.582evrovinnadan31.decembra2018zajemajodanepredujmezaosnovnasredstva,drugepredujme
terdanevarščine.
Odloženistroškiinodhodkizajemajovkalkuliranepostavke,kisenanašajonaleto2019insobilizanjeprejeti
računivletu2018.
Pojasnilo16:Denar in denarni ustrezniki
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Gotovinavblagajniinprejetičeki 3.636 5.261 69
Denarvbankah 9.671.392 5.418.503 178
Kratkoročnidepozitipribankah 41.715.988 34.150.000 122
Skupaj
51.391.016 39.573.764 130
Denarnasredstvasoizkazanapoizvirnivrednosti.Predstavljajosredstvavevrihvblagajniinnatransakcijskih
računihpriNoviKreditnibankiMaribor(vnadaljevanjutudi:NoviKBM),Abanki,NoviLjubljanskibanki,Delavski
hranilnici,BankiIntesaSanpaoloinUnicreditBanki.
Kratkoročnidepozitipribankahsoobrestovanizletnoobrestnomerood0,0001do0,002odstotka.Depozitiniso
zastavljenikotjamstvozaobveznosti.
4.5.3 Kapital
Pojasnilo17:Kapital
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Osnovnikapital 121.472.482 121.472.482 100
Kapitalskerezerve 80.392.585 80.392.585 100
Rezerveizdobička: 1.684.281 1.168.260 144
- zakonske rezerve 1.684.281 1.168.260 144
Rezervezapoštenovredno -1.367.221 -1.357.706 101
Prenesenčiiposlovniizid 15.687.268 11.595.360 135
Čiiposlovniizidposlovnegaleta 9.884.445 8.723.746 113
Kapitallanikaneobvladujočegadeleža 375.041 378.060 99
Skupaj 228.128.881 222.372.787 103
4.5.4Nekratkoročneobveznosti
Pojasnilo18:Rezervacije
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Jubilejnenagrade 2.829.053 3.251.418 87
Odpravnine 14.104.412 13.600.192 104
Tožbe 89.000 202.200 44
Nepremičnine
210.162 218.539 96
Skupaj 17.232.627 17.272.349 100
Gibanjerezervacij
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Poraba v letu
2018
Odpravav
letu 2018
Oblikovanjev
letu 2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
Jubilejnenagrade 3.251.418 -457.499 -184.265 219.399 2.829.053
Odpravnine 13.600.192 -581.754 -48.056 1.134.030 14.104.412
Tožbe 202.200 -123.458 -46.742 57.000 89.000
Nepremičnine 218.539 - -8.377 - 210.162
Skupaj 17.272.349 -1.162.711 -287.440 1.410.429 17.232.627
Pojasnilo19:Odloženiprihodki
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nekratkoročniodloženiprihodki 451.783 286.853 157
Skupaj 451.783 286.853 157
Odloženiprihodkisenanašajonaodloženeprihodkevzvezisprejetimiinvletu2018neizkoriščeniminančnimi
sredstvizaizvedboprojektov.
Pojasnilo20:Finančneobveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetaposojilaodbank 13.458.197 132.744 10.138
Obveznoiiznaslovanančneganajema 293.093 413.500 71
Skupaj
13.751.290 546.244 2.517
vEUR
BANKA
Pogodbeni
znesek
Obrenamera
Datum
zapadloi
Stanje dolga na
dan 31. 12. 2018
Zapade v letu
2019
Zavarovanje
NKBM
15.000.000
6-mesečniEURIBOR
+0,50%
1.10.2025 15.000.000 2.142.857 14menic
NBKM 358.000
6-mesečniEURIBOR
+1,4%
1.10.2021 246.946 80.262 14menic
NKBM 300.000
6-mesečniEURIBOR
+1,4%
1.6.2026 267.438 27.801 14menic
NKBM 240.000
6-mesečniEURIBOR
+1,4%
1.11.2026 223.249 28.516 14menic
Skupaj 15.898.000 15.737.633 2.279.436
Obveznostiiznaslovanančneganajemaobsegajoobveznostizanančninajemsistemskegaprostorain
avtomobilov.
Pojasnilo21:Poslovne obveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Poslovneobveznoidodrugih 108.724 122.805 89
Skupaj 108.724 122.805 89
Medposlovnimiobveznostmidodrugihdružbaizkazujeobveznostzaizplačilospremenljivegadelaplačposlovodnih
oseb,katerihpravicaizhajaizpogodbozaposlitviposlovodnihosebinizZakonaoprejemkihposlovodnihosebv
gospodarskihdružbahvlastidržave.Skladnozzakonomse50odstotkovspremenljivegadelaplačeizplačaposprejetem
sklepunadzornegasveta,50odstotkovpapopotekudvehletodprvegaizplačila.
Postanjunadan31.decembra2018seizplačilospremenljivegadelaplač,izkazanegamednekratkoročnimi
poslovnimiobveznostmi,nanašanaleti2017in2018.
4.5.5Kratkoročneobveznosti
Pojasnilo22:Finančneobveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetaposojilaodbank - 38.677 -
Obveznoiiznaslovanančneganajema 120.407 116.238 104
Drugenančneobveznoi 2.317 9.311 25
Kratkoročnidelnekratkoročnihposojil 2.279.436 89.500 2.547
Skupaj 2.402.160 253.726 947
Finančneobveznostiobsegajoobveznostizaopremovznesku120.407evrov,nanciranosnančnimnajemom,ki
zapadejovplačilovletu2019,terobveznostiiznaslovaprejetihposojilNoveKBM,kipravtakozapadejovplačilo
vletu2019.
Pojasnilo23:Poslovne obveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Obveznoidodobaviteljev 13.683.145 12.569.725 109
Obveznoiizkomisijskeinkonsignacijskeprodaje 936.764 601.411 156
Prejetipredujmiinvarščine - 392.399 -
Obveznoidozaposlencev 12.992.927 13.637.376 95
Obveznoidodržaveindrugihinitucij 336.828 2.366.485 14
ObveznoizaDDV 1.659.587 333.592 497
Drugeobveznoi 2.762.801 2.428.858 114
Skupaj 32.372.052
32.329.846 100
Družbanimaobveznostidočlanovposlovodstva,zaposlenihpoindividualnipogodbi,nitidočlanovnadzornega
sveta,razentistih,kisenanašajonaizplačilospremenljivegadelaplačposlovodstvaterplačzamesecdecember
2018.
Vnadaljevanjuprikazujemoročnostprihodnjihnajemnin,prikaterisedružbapojavljatakovvloginajemodajalca
kotnajemnika.
Kot najemodajalec
vEUR
POSTAVKA 2018
Do1leta 1.300.058
Od1do5let 5.200.232
Skupaj 6.500.290
Kot najemnik
vEUR
POSTAVKA 2018
Do1leta 3.076.327
Od1do5let 12.305.308
Skupaj 15.381.635
Pojasnilo24:Obveznostizadavekoddohodka
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Obveznozadavekoddohodkovpravnihoseb 84.672 - -
Skupaj 84.672 - -
Pojasnilo25:Obveznostiizpogodbskupci
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetipredujmiinvarščine 33.583 - -
Skupaj 33.583 - -
Pojasnilo26:Druge obveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Vnaprejvračunaniroškiinodhodki 12.432.792 11.182.238 111
- neizkoriščen letni dopu 3.133.699 3.006.521 104
- roški iz naslova mednarodnega obračuna 7.894.604 7.166.006 110
- drugi roški 1.404.489 1.019.761 138
Odloženiprihodki 156.469 26.016 601
Skupaj 12.589.261 11.208.254 112
Vokviruvnaprejvračunanihstroškovpredstavljajonajvečjideležvnaprejvračunanistroškizaneizkoriščenletni
dopustvvišini2.892.900evrovtervnaprejvračunanistroškiiznaslovamednarodnegaobračunazapisemske,
paketneinEMS-pošiljkevskupnivrednosti7.894.604evrov.
Pojasnilo27:Pogojna sredstva in obveznosti
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prejetegarancijeinporoštvatermenice 2.624.024 3.357.469 78
IzdanegarancijeinporoštvazadružbevSkupini 358.227 13.750 2.605
Izdanegarancijeinporoštva 3.221.367 3.088.418 104
Prejetegarancijeinporoštvatermenicesenanašajonaprejetebančnegarancijezadobroizvedboposlov.
IzdanegarancijeinporoštvazadružbevSkupinisenanašajonaizdanoporoštvoodvisnimadružbamaAPSPLUS
d.o.o.inFeniksšped,d.o.o.
IzdanegarancijepriNoviKBMsenanašajonacarinskeindrugeizdanegarancije.
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Gotovinavposlovnihenotahdružbe 19.579.781 9.792.483 200
Zalogeblagavkomisijskiinposredniškiprodaji 9.658.996 10.920.027 88
Drobniinventarvuporabi 4.778.848 4.821.559 99
Drugo 1.870.541 2.109.986 89
Skupaj 35.888.166 27.644.055 130
Gotovinanapoštahjelastbankeinjenadan31.decembra2018višjazaradikasnejšegaodvodagotovinena
BankoSlovenije(praznik).PostavkaDrugovključujepretežnotujaosnovnasredstva,kisenadanizdelavebilance
stanjanahajajovdružbi.
4.5.6 Poslovni prihodki
Pojasnilo28:Prihodki od prodaje
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiodprodajeoritevnadomačemtrgu 229.368.548 221.759.130 103
Prihodkiodprodajeoritevnatujihtrgih 17.354.040 13.095.549 133
Prihodkiodprodajeblagainmaterialanadomačemtrgu 3.780.073 3.015.560 125
Prihodkiodprodajeblagainmaterialanatujihtrgih 153.219 100.303 153
Skupaj 250.655.880 237.970.542 105
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiodpogodbskupci 249.720.748 236.901.903 105
Prihodkiodnajemnin 935.132 1.068.639 88
Skupaj 250.655.880 237.970.542 105
PrihodkiodprodajesodoseženipredvsemnaobmočjuRepublikeSlovenije.Medprihodkiodprodajestoritev
Skupinaizkazujetudiprihodkeodnajemnin,kisovletu2018znašali935.132EUR.
Pojasnilo29:Drugi prihodki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiodsubvencij 3.624.452 3.077.019 118
Dobičekodprodajeosnovnihsredev 2.047.285 361.423 566
Prejeteodškodnine 574.869 167.287 344
Prevrednotovalniposlovniprihodkiodterjatev 381.653 195.084 196
Drugiprihodki 265.214 326.295 81
Odpravarezervacij 240.697 191.274 126
Odpravavkalkuliranihroškov 194.436 183.285 106
Odpisobveznoi 6.075 - -
Usredvenilaniproizvodiinlaneoritve - 10.040 -
PrevrednotovalniposlovniprihodkiododpraveizgubeprioslabitviOS - 23.428 -
Prevrednotovalniposlovniprihodkiodzalog - 11.455 -
Skupaj 7.334.681 4.546.590 161
Prihodkiodsubvencijsenanašajonaprihodkeiznaslovapreseganjakvotinvalidovinoprostitveplačilaprispevkovza
invalideterprihodkeodostalihsubvencij(energetskaučinkovitost,projekti,spodbudezaizobraževalneprograme).
Dobičekodprodajeosnovnihsredstevpredstavljapozitivnorazlikomedprodajnovrednostjoosnovnihsredstevin
njihovoknjigovodskovrednostjoinsepretežnonanašanaprodajonepremičninevKopru,Glagoljaška8.
Prevrednotovalniposlovniprihodkiodterjatevpredstavljajoplačilospornihterjatev,kišenisobileizločeneiz
knjigovodskihevidenc.
Odpravavkalkuliranihstroškovzajemaodpravoneizkoriščenihsredstev,namenjenihzaizplačilonagradzauspešno
izvajanjeprojektovzazaposlenepoindividualnihpogodbah,odpravovkalkuliranihstroškovzaletnidopust,kije
posledicaprevisokoovrednoteneurninevkalkuliranihstroškovneizkoriščenegaletnegadopustakonecleta2017,
terodpravoprevečvkalkuliranihstroškovspremenljivegadelaplačposlovodstva.Nadzornisvetjenaseji14.junija
2018sprejelsklep,daseizplačaspremenljividelplačevvišini5odstotkovizplačanihosnovnihplač,karjeza5
odstotkovmanjodvkalkuliranevrednosti.
Prejeteodškodninevključujejopovrnjeneodškodninezapoškodovanatransportnasredstvaoziromapoškodbena
objektih,zaizgubljenepošiljketerodškodninezaradinepravočasneizpolnitvepogodbeneobveznosti.
Drugepostavkevključujejoprihodkeodostalihprovizij,skontov,prihodkezastroške,nastalepozakonu
opreprečevanjuzamudpriplačilih,terdrugeprihodke.
4.5.7 Poslovni odhodki
Pojasnilo30:Nabavna vrednost prodanega blaga, stroški materiala in energije
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Nabavnavrednoprodanegablaga 2.749.660 2.154.919 128
Stroški materiala 13.086.485 12.917.973 101
- roški materiala 4.226.011 4.092.542 103
- roški energije 7.056.592 6.414.638 110
- odpis drobnega inventarja 944.053 1.754.096 54
- roški pisarniškega materiala in rokovne literature 824.174 619.328 133
- drugi roški materiala in popisne razlike pri materialu 35.655 37.369 95
Skupaj 15.836.145
15.072.892 105
Pojasnilo31:Stroški storitev
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Stroškiprevoznihoritev 13.368.784 11.676.857 114
Stroškioritevpoštnegaprometa 11.320.480 10.246.455 110
Stroškioritevvzvezizvzdrževanjemosnovnihsredev 9.590.298 9.656.433 99
Zavarovalnepremije,roškibančnihoritevinplačilnegaprometa 5.748.979 5.719.908 101
Stroškištudentskegadela 5.594.120 5.348.369 105
Stroškiintelektualnihinosebnihoritev 4.534.580 3.726.019 122
Najemnine
4.092.097 3.746.365 109
Stroškisejmov,reklame,propagandeinreprezentance 1.829.585 2.116.135 86
Stroškičiščenja 1.620.604 1.334.339 121
Povračilaroškovvzvezizdelom 1.430.778 1.515.982 94
Stroškicenininšpediterskihoritev 1.037.468 1.694.157 61
PriojbinaAKOS 280.277 280.277 100
Stroškidrugihoritev 3.130.866 2.431.414 129
Skupaj 63.578.916 59.492.710 107
Stroški revizijskih storitev
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Revidiranjeletnegaporočila 47.861 40.808 117
Drugeoritvedajanjazagotovil - 500 -
Skupaj 47.861 41.308 116
Pojasnilo32:Stroški dela
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Plače
113.322.107 106.967.788 106
Stroškipokojninskihzavarovanj 10.102.775 9.551.055 106
Stroškidrugihsocialnihzavarovanj 8.277.310 7.830.748 106
Povračiloprehranemeddelom 7.436.209 7.056.956 105
Povračiloprevozanadelo 4.551.781 4.465.061 102
Regreszaletnidopu 5.994.692 5.782.859 104
Rezervacijezajubilejnenagradeinodpravnine 942.161 890.468 106
Odpravnine 255.951 291.255 88
Denarnenagradedelavcem 247.483 240.249 103
Drugapovračilainnadomeila 281.577 367.471 77
Skupaj 151.412.046
143.443.910 106
vEUR
2018 2017
Indeks
2018/2017
Povprečnošt.zaposlencevnapodlagidelovnihur 5.924 5.822 102
StroškidelanazaposlencavEUR 25.558 24.638 104
Prejemki poslovodstva, nadzornega sveta in zaposlenih po individualnih pogodbah
vEUR
2018 2017
Indeks
2018/2017
Poslovodvo
880.639 1.012.090 87
Nadzornisvet 130.643 155.951 84
Zaposlenipoindividulanihpogodbah 2.298.623 2.261.485 102
Skupaj 3.309.905 3.429.526 97
Skupinačlanomposlovodstva,članomnadzornegasvetainzaposlenimpoindividualnipogodbiniodobrila
predujmov,posojilaliporoštev.
Prejemki poslovodstva
vEUR
IMEINPRIIMEK
Brutoplača
(1)
Spremenljivi
delplače(2)
Bonitete (3)
Skupaj bruto
plače(1+2+3)
Skupaj neto*
Potniroški,
dnevnice
Pošta Slovenije:
BorisNOVAK 91.789 14.622 7.504 113.915 51.028 1.300
AndrejRIHTER 82.610 5.503 9.497 97.610 42.433 1.836
VinkoFILIPIČ 82.610 13.207 4.990 100.807 49.861 1.611
EPPS:
ViliHRIBERNIK 64.803 9.680 4.018 78.501 38.643 1.472
MonikaZAJC 33.046 - 2.602 35.649 17.718 706
Feniksšped:
MarijanaDOBNIKAR 34.951 - 3.392 38.343 18.306 825
MarkoGRDEN 22.966 - 1.573 24.539 12.474 894
PS Moj paket:
AleksanderMAJHEN 32.031 11.537 2.121 45.689 25.178 650
PS Zavarovanja:
SamoRENČELJ 54.651 3.809 6.263 64.722 28.138 947
PSLogiika:
SašoTURK 38.865 - 1.572 40.437 21.692 857
DamijanVAJS 30.015 - 2.625 32.640 17.590 918
IgorROJNIK** 52.930 1.107 2.205 56.241 30.944 709
APSPLUS:
BoštjanGRUDEN 55.074 - 897 55.971 32.141 1.171
IPPS:
JanezZIDAR 59.081 10.544 8 69.633 40.458 12.044
Skupaj 735.423 70.009 49.267 854.699 426.605 25.941
*Znesek,kigadružbanakaženaračunposameznikakotplačilopoakontacijidohodnine,kipaneupoštevamorebitnihnaknadnihdoplačil
dohodnineposameznika.
**Vbrutoplačiupoštevanitudiprejemkiiznaslovakonkurenčneklavzule.
Prejemkičlanovnadzornegasveta,revizijskekomisijeinkadrovskekomisijenadzornegasveta
vEUR
IMEINPRIIMEK
Plačiloza
opravljanje
funkcije - bruto
letno (1)
Sejnine NS in
komisij - bruto
letno (2)
Potniroški(3)
Skupaj bruto
(1+2+3)
Skupaj neto*
Pošta Slovenije:
AlešGROZNIK 18.020 4.070 339 22.429 16.167
VanessaGRMEK 13.901 5.390 761 20.052 14.438
MilanPEROVIĆ 14.159 5.170 756 20.085 14.462
PeterGRILC 14.159 4.290 265 18.714 13.465
BožidarPOGRAJC 11.000 4.125 920 16.045 11.514
AlešARNEJČIČ 11.000 4.125 1.090 16.215 11.638
MajaZAMANGROFF - 5.600 318 5.918 4.304
JasnaBROVČPOTOKAR - 1.400 98 1.498 1.090
ČrtomirČASAR - 1.400 - 1.400 1.018
MatjažŠIFKOVIČ 1.318 550 - 1.868 1.348
DejanKASTELIC 773 550 - 1.323 952
MatjažFORTIČ 966 550 254 1.770 1.278
ZdravkoSELIČ 1.054 550 272 1.876 1.355
EPPS:
MartinMLAKAR 900 - - 900 655
VesnaKOSTOMAŽIČ 650 - - 650 473
BoštjanPERNEK 650 - - 650 473
Skupaj 88.550 37.770 5.073 131.393 94.630
*Znesek,kigadružbanakaženaračunposameznikakotplačilopoakontacijidohodnine,kipaneupoštevamorebitnihnaknadnihdoplačil
dohodnineposameznika.
Vletu2018smoevidentirali776evrovstroškovkotizacijezaizobraževanječlanovrevizijskekomisije.Drugihstroškov
delovanjanadzornegasvetavletu2018nibilo.
Pojasnilo33:Amortizacija
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Amortizacijaneopredmetenihsredev 998.232 704.096 142
Amortizacijaopredmetenihosnovnihsredev 13.378.943 12.545.693 107
Amortizacijanaložbenihnepremičnin 186.356 212.035 88
Skupaj 14.563.531 13.461.824 108
Pojasnilo34:Drugi odhodki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Nadomeilazauporaboavbnegazemljišča 848.180 870.851 97
Oslabitevterjatev 527.467 794.808 66
Odškodnine 329.221 348.318 95
Donacijezahumanitarne,kulturneindrugenamene 182.627 196.653 93
Oslabitevnaložbenihnepremičnin 162.400 118.331 137
Izgubaobizločitvi/prodajiosnovnihsredev 145.177 194.409 75
Rezervacije 57.000 119.000 48
Oslabitevzalog 13.197 142 9.294
Popisniprimanjkljajipriosnovnihsredvih 3.028 - -
Denarnekazni 2.220 2.040 109
Oslabitevopredmetenihosnovnihsredev 186 - -
Drugiroški 230.953 219.766 105
Skupaj 2.501.656 2.864.318 87
Izguboobizločitviosnovnihsredstevpredstavljanegativnarazlikamedprodajnovrednostjoosnovnihsredstevin
njihovoknjigovodskovrednostjo.
Prevrednotovalniposlovniodhodki senanašajonaoslabitevtrehnaložbenihnepremičnin(objektovinzemljišča),
vkaterihseneopravljavečosnovnadejavnost(podrobnopojasnjenovpojasnilu3).
Oslabitevterjatevjeizračunananapodlagipoenostavljenegamodelaoslabitveterjatev,kijeopisanvračunovodskih
usmeritvah.
Postavkarezervacijpredstavljaoblikovanerezervacijezaleto2018zatožbeizgospodarskihsporov,pravdin
delovnihsporov.
Postavkaodškodninvsebujepretežnoplačilanadomestilzaizgubljenepoštnepošiljke.
Vletu2018sobileizplačanedonacijezakulturne,humanitarne,športneindrugenamenevvišini182.627evrov,
odtegasmonajvečjizneseknamenilidonacijizaKUDPoštavvišini73.000evrov.
4.5.8Finančniprihodki
Pojasnilo35:Finančniprihodkiizdeleževvdobičkupridruženihinskupajobvladovanihdružb
vEUR
PRIDRUŽENADRUŽBA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Športnaloterijainigrenasrečod.d. 536.227 689.383 78
Skupaj 536.227 689.383 78
FinančniprihodkiizdeleževvpridruženidružbisenanašajonapripisposlovnegaizidapridruženedružbeŠportna
loterija.
Pojasnilo36:Finančniprihodki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Tečajnerazlike 426.950 176.617 242
Prihodkiodobreioddrugih 131.444 419.868 31
Prihodkiizdeleževvdrugihdružbah 3.700 3.699 100
Druginančniprihodki 40 - -
Prihodkiodobreioddanihposojil - 36.890 -
Skupaj 562.134 637.074 88
4.5.9Finančniodhodki
Pojasnilo37:Finančniodhodki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Tečajnerazlike 344.751 291.870 118
Odhodkizaobrei-aktuarskiizračun 205.561 - -
Odhodkizaobreioddrugih 27.562 187.667 15
Odhodkizaobreiodbank 26.712 23 116.139
Odhodkizaobreiiznajemov 16.055 - -
Druginančniodhodki 891 28.927 3
Skupaj 621.532 508.487 122
4.5.10Davekoddobičkainodloženidavki
Pojasnilo38:Davekoddobičkainodloženidavki
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
Odmerjenidavek 168.524 174.825 96
Odloženidavek 10.255 -45.836 -22
Davek 178.779 128.989 139
Dobičekpredobdavčitvijo 11.228.413 8.197.663 137
Davek,obračunanpopredpisaniopnji 2.133.398 1.557.556 137
Davekodprihodkov,kizmanjšujejodavčnoosnovo -285.934 -97.706 293
Davekododhodkov,kipovečujejodavčnoosnovo 371.064 481.004 77
Davekododhodkov,kizmanjšujejodavčnoosnovo -63.165 -61.087 103
Davekoddavčniholajšav -2.008.138 -1.646.260 122
Davekoddrugihprilagoditevdavčneosnove 16.833 -131.934 -13
Davekizodpraveterjatevzaodloženedavke 177.842 222.353 80
Davekizoblikovanjaterjatevzaodloženedavke -167.588 -268.188 62
Davekoddavčneizgube,zakatereganisooblikovaneodložene
terjatvezadavek
4.464 73.252 6
Davek skupaj 178.776 128.990 139
Efektivnadavčnaopnja 1,59% 1,57 %
Zakonskopredpisanadavčnastopnjavletu2018je19odstotkov.
Odloženeterjatvezadavek
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Rezervacije
1.662.351 1.708.471 97
Oslabitevterjatev 260.643 125.039 208
Skupaj 1.922.994 1.833.510 105
Gibanjeodloženihterjatevzadavekzaleto2018
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Prehod
Črpanjevletu
2018
Odpravav
letu 2018
Oblikovanjev
letu 2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
Rezervacije 1.708.470 - -126.746 -25.501 106.127 1.662.350
Oslabitevterjatev 125.039 86.478 -9.479 -16.116 74.722 260.644
Skupaj 1.833.509 -136.225 -41.617 180.849 1.922.994
Gibanjeodloženihterjatevzadavekzaleto2017
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2017
Črpanje
v letu 2017
Odprava
v letu 2017
Oblikovanje
v letu 2017
Stanje na dan
31. 12. 2017
Rezervacije 1.744.230 -117.878 -67.169 149.287 1.708.470
Oslabitevterjatev 151.317 -10.119 -27.187 11.028 125.039
Skupaj 1.895.547 -127.997 -94.356 160.315 1.833.509
Vplivoblikovanjaodloženihterjatevzadaveknaizkazposlovnegaizidaindrugegavseobsegajočegadonosa
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Prehod
Pripoznano
v izkazu
poslovnega izida
Pripoznano
v drugem
vseobsegajočem
donosu
Stanje na dan
31. 12. 2018
Rezervacije 1.708.470 - -59.381 13.261 1.662.350
Oslabitevterjatev 125.039 86.478 49.126 - 260.644
Skupaj 1.833.509 86.478 -10.255 13.261 1.922.994
Gibanjeodloženihterjatevzadavekzaleto2018
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Prehod
Črpanjevletu
2018
Odpravav
letu 2018
Oblikovanjev
letu 2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
Rezervacije 1.708.470 - -126.746 -25.501 106.127 1.662.350
Oslabitevterjatev 125.039 86.478 -9.479 -16.116 74.722 260.644
Skupaj 1.833.509 -136.225 -41.617 180.849 1.922.994
Gibanjeodloženihterjatevzadavekzaleto2017
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2017
Črpanje
v letu 2017
Odprava
v letu 2017
Oblikovanje
v letu 2017
Stanje na dan
31. 12. 2017
Rezervacije 1.744.230 -117.878 -67.169 149.287 1.708.470
Oslabitevterjatev 151.317 -10.119 -27.187 11.028 125.039
Skupaj 1.895.547 -127.997 -94.356 160.315 1.833.509
Vplivoblikovanjaodloženihterjatevzadaveknaizkazposlovnegaizidaindrugegavseobsegajočegadonosa
vEUR
POSTAVKA
Stanje na dan
1. 1. 2018
Prehod
Pripoznano
v izkazu
poslovnega izida
Pripoznano
v drugem
vseobsegajočem
donosu
Stanje na dan
31. 12. 2018
Rezervacije 1.708.470 - -59.381 13.261 1.662.350
Oslabitevterjatev 125.039 86.478 49.126 - 260.644
Skupaj 1.833.509 86.478 -10.255 13.261 1.922.994
4.5.11Pojasnilospremembevdrugemvseobsegajočemdonosu
Postavkevdrugemvseobsegajočemdonosu,kipoznejenebodoprerazvrščenevposlovniizidsopripoznani
nerealiziraniaktuarskidobičkioziromaizgube,kisenanašajonarezervacijezaodpravnineobupokojitviinna
odloženedavke,kisooblikovanizazačasnerazlikemeddavčnovrednostjoaktuarskihdobičkovoziromaizgub,ki
sepripoznajovdrugemvseobsegajočemdonosu.
Postavkevdrugemvseobsegajočemdonosu,kibodopoznejeprerazvrščenevposlovniizid,senanašajonazneske
izprevrednotenjanančnihsredstevpopoštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosa.
4.5.12 Pojasnilo k izkazu gibanja kapitala
IzkazgibanjakapitalaimavskladuzMSRPoblikosestavljenerazpredelnicespremembvsehsestavinkapitala.
Izplačilodividend:vbremeprenesenegačistegadobičkajebilanaosnovisklepaSlovenskegadržavnegaholdinga
(rednasejazdne31.maja2018)izplačanaudeležbapridobičkuedinemudružbenikunadrejenedružbe,t.j.
RepublikiSloveniji,vvišini4.000.000evrov.
Spremembarezervzapoštenovrednostsenanašanaprevrednotenjenekratkoročnenančnenaložbe,na
pripoznanjenerealiziranihaktuarskihdobičkovoziromaizgubiznaslovarezervacijzaodpravnineobupokojitviin
odloženedavke,kisooblikovanizazačasnerazlikemeddavčnovrednostjoaktuarskihdobičkovoziromaizgub.
Razporeditevpreostalegačistegadobičkanadrugesestavinekapitala:vskladus64.in230.členomZGD-1seje
zaradiprenosavzakonskerezerveznižalčistidobičektekočegaleta.
Prilagoditvezanazaj:prilagoditvesenanašajonaizračunučinkaprehodaSkupinenaMSRP9.