3.4 Sistem upravljanja trajnostnega razvoja in
družbeneodgovornosti
PoštaSlovenijejeskupajzodvisnimidružbamizačelavzpostavljaticelovitkonceptdružbeneodgovornostiin
trajnostnegarazvoja.Zastavilasijecilj,postatiprepoznavnakotskupina,kiimadobrorazvitoorganizacijsko
kulturoterskrbizasocialnoinnaravnookolje,vkateremdeluje.Zatrajnostnirazvojjeodgovornonajvišjevodstvo,
kipristojnostiinodgovornostizaposameznapodročjainnalogedelegiravskladuzorganizacijskostrukturo
organizacije.
Slika4:Trajnostni stebri Skupine Pošta Slovenije
Vsrediščetrajnostnegaupravljanjapostavljamostranke.Natejosnovidosegamociljevtrikotniku:partnerstvoz
zaposlenimi,družbenisteberinokoljskisteber.
SkupinaPoštaSlovenijejeprisvojemdelovanjuosredotočenanastranke–podjetjainposameznike,kipričakujejo
vednoboljeksibilneinhitrestoritvezvečjopreglednostjoinponižjiceni.Strankeželijoimetivednovečjinadzor
nadnačinomdostave,lokacijoinčasomdostave.Sširitvijoizbiredobivajokupcinovemožnostidostave,kotso
samopostrežneenotezaprevzem,kiomogočajovarnodostavo,brezčasovnihomejitevinvčasihanonimno.Pri
razvojurazličnihvrststoritevzastrankeupoštevamovidikehitrosti,prožnostiincenovnedostopnosti.
VSkupiniPoštaSlovenijesezavedamo,damoramobitikorakpredstrankami,predvidetinjihovepotrebeinželjeter
pravočasnoponuditipraverešitve.Zatonenehnouvajamonovosti.Zadistribucijotemperaturnoobčutljivegablaga,
kotsoživilskiizdelki,smorazviliučinkovitposlovnimodel.Obmreži24-ihsodobnihpaketomatovinsamopostrežni
pošti24/7sonekajpovsemnovegasodobnesamopostrežneenotePS24/7naprostem.Scelovitimilogističnimi
storitvaminadaljujemoširitevvregijoAdriatic.Vsklopuoptimizacijeprenosapoštnihpošiljk,pametneintrajnostne
logistike,e-poslovanjainsodobnihinformacijskihstoritevsmorazvilispletnoaplikacijoMojadostava–moja
izbira,kinaslovnikomomogočaizbirorazličnihmožnostidostave.NaslovnikpošiljkeselahkopoprejemuSMS-a
alie-sporočilasamodločizaalternativnomožnostdostave.Povezava(link)vprejetemsporočilugapreusmeriv
spletnoaplikacijo»Mojadostava–mojaizbira«,kimuomogoča,daspremeninaslovdostave,izbereprevzemna
pošti,dostavovpaketomat,dostavonabencinskiservis,nadogovorjenomestoalinaizbrandatum.
Skrbimozavarovanjeosebnihinformacijinzasebnostinašihstrank.Zagotavljamojimizobraževanjaintočne
informacije,uporabopoštenih,preglednihinkoristnihtržnihinformacijinpogodbenihprocesov.
S25.majemjezačelaveljatinovaevropskazakonodajanapodročjuvarstvaosebnihpodatkov–GDPR(GeneralData
ProtectionRegulation).Novetehnologije,pojavinrazmahuporabesocialnihomrežijvkombinacijizzmogljivimi
informacijskimisistemi,kianalizirajoinobdelujejovelikekoličinepodatkov,sonašeosebnepodatkespremeniliv
pomembnotržnoblago.VSkupiniPoštaSlovenijesezavedamopomembnostiosebnihpodatkov,zatoskrbimo,
dajenjihovaobdelavazakonitaindasoosebnipodatkiustreznozavarovani.Obuvedbinoveevropskezakonodaje
smotakovsemstrankamponovnoposlalipovabilokoddajisoglasjazaobdelavonjihovihosebnihpodatkov.
Osredotočenost
na stranke
Partnerstvozzaposlenimi
Okoljskisteber
Družbenisteber
Imamoslužbozapomočstrankam,podporoinreševanjereklamacij–t.i.klicnicenter.Izvajamoukrepezazmanjšanje
številareklamacij,dajemojasneinformacijeostoritvah,nudimopodporopriizbiripravestoritve,sajsmovzpostavili
ustreznesistemezapodporoinsvetovanjestrankam.Izobraževanjeinozaveščanjestrankzagotavljamosposebnimi
komunikacijskimiakcijaminatemodružbeneodgovornostiintrajnostnegarazvoja.
3.4.1 Partnerstvo z zaposlenimi
ZaposlenisoosrednjikapitalSkupinePoštaSlovenije,zatosostrateškisteberdružbenoodgovornegain
trajnostnegaupravljanja.Stremimokustreznemuupravljanjučloveškihvirov,visokistopnjivarnostiinzdravjapri
delu,doslednemuprotikorupcijskemudelovanjuinspoštovanjučlovekovihpravicterspodbujanjukorporativnega
državljanstvaoziromadružbeniangažiranosti.
Slika5:Upravljanje partnerstva z zaposlenimi
Partnerstvo z zaposlenimi
vskladuzetičnim
kodeksomin
dvosmernim
komuniciranjem
Izobraževanjeinusposabljanje
Dodatnopokojninskozavarovanje
Zagotavljanjevarstva
pridelu
Motivacijskaplačna
politika
Podporakakovosti
življenja,osebniin
strokovnirasti
Solidarnostna
pomočzaposlenim
vstiski
Stanje in gibanje zaposlenih v Skupini Pošta Slovenija
VSkupiniPoštaSlovenijejebilovletu2018povprečnozaposlenih6.337delavcev,nadan31.decembra2018
beležimo6.323delavcev,odtega467delavcevsstatusominvalidnosti.Večinazaposlenih,tj.94odstotkov,jesklenila
pogodbozanedoločenčas,odtega96,3odstotkazaposlenihpogodbozapolnidelovničas.Povprečnoštevilo
zaposlenihvSkupiniPoštaSlovenijesejevletu2018vprimerjavizletom2017zmanjšalozasedemzaposlenih
oz.za0,1odstotka.
Tabela13:Stanje zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije
2018 Št.zaposlenih(anje31.12.)
SKUPINAPOŠTA
SLOVENIJE
Povprečnoštevilozaposlenih
v letu 2018
2018 2017
Indeks
2018/2017
Pošta Slovenije
5.702 5.681 5.688 99,9
PSZavarovanja 2 2 2 100,0
PSMojpaket 10 10 11 90,9
EPPS 50 49 52 94,2
Feniksšped 11 11 14 78,6
IPPS 475 487 472 103,2
PSLogiika 77 73 79 92,4
APSPLUS 10 10 12 83,3
Skupaj 6.337 6.323 6.330 99,9
Medzaposlenimipospoluprevladujejomoški,kipredstavljajo66,4-odstotnideležvstrukturizaposlenih.Povprečna
starostzaposlenihvSkupiniPoštaSlovenijeje45let,povprečnaizobrazbapapetastopnjastrokovneizobrazbe
(srednjatehničnaizobrazba).VSkupiniPoštaSlovenijeima96odstotkovzaposlenihustreznostopnjoizobrazbe.
Tabela14:ŠtevilozaposlenihvSkupiniPoštaSlovenijepostopnjiizobrazbe
Izobrazba v Skupini Pošta Slovenije Številozaposlenih Strukutra v %
I.-nedokončanaosnovnašola 61 1
II.-končanaosnovnašola 330 5
III.-nižjepoklicnoizobraževanje 380 6
IV.-srednjepoklicnoizobraževanje 1.697 27
V.-srednjetehničnoizobraževanje 2.433 38
VI.-višješolskoizobraževanje 654 10
VII.-visokošolskoizobraževanjeprveopnje 453 7
VIII.-visokošolskoizobraževanjedrugeopnje 276 4
IX.-visokošolskoizobraževanjetretjeopnje 38 1
X.-doktorskoizobraževanje 1 0
Skupaj 6.323 100
Stanje in gibanje zaposlenih v Pošti Slovenije
V Pošti Slovenijesejevletu2018številozaposlenihvprimerjavizletom2017zmanjšalozasedemzaposlenih.
Takojebilovletu2018povprečnoštevilozaposlenihdelavcev5.702.Nadan31.decembra2018jebilozaposlenih
5.681delavcev,odtegajihjebilo93,9odstotkazaposlenihzanedoločenčas.Najpogostejšivzrokizaprekinitev
delovnegarazmerjasobiliosebnirazlogi,starostneininvalidskeupokojitve.
Priložnostzadelojevletu2018dobilo645novihdelavcev,odtega482delavcevnapodročjudostave.Vletu2018
sobiledodatnezaposlitvepogojenezaktivnimzaposlovanjemnapodročjudostaveinspotrebamipodelavcih
zaradipridobitvenovihposlov,predvsemnapodročjulogističnihstoritev.Stopnjauktuacijejebila10,3-odstotna
injevprimerjavizletom2017višjaza0,1odstotnetočke.
VPoštiSlovenijeimavečinazaposlenihsklenjenopogodbozapolnidelovničas,le3,7odstotkazaposlenihdelas
skrajšanimdelovnimčasombodisiiznaslovapravicinvalidskezakonodajeterstarševstvabodisizaradizagotavljanja
optimalneizrabedelovnegačasa.
ZaradinaravedelajevPoštiSlovenijevstrukturizaposlenih65,7odstotkamoških,kiopravljajopredvsemdelav
dostavi,ostalestoritveindelanapodročjulogističnihstoritev.Deležmoškepopulacijesejevprimerjavizletom
2017zvišalza0,1odstotnetočke.Ženskeopravljajodelapredvsemvmanipulacijiinpredstavljajo34,3odstotka
vsehzaposlenih.
DelavecPošteSlovenijejevpovprečjustar45let,ima22letdelovnedobeinpetostopnjostrokovneizobrazbe
(srednjatehničnaizobrazba).Izobrazbazaposlenihsezletiizboljšujezaradidodatnihizobraževanjinizpopolnjevanj
terpridobitvevišjestopnjestrokovneizobrazbe.
Tabela15:ŠtevilozaposlenihvPoštiSlovenijepostopnjahstrokovneizobrazbe
Izobrazba Pošta Slovenije Številozaposlenih Strukutra v %
I.-nedokončanaosnovnašola 50 1
II.-končanaosnovnašola 267 5
III.-nižjepoklicnoizobraževanje 310 5
IV.-srednjepoklicnoizobraževanje 1.507 27
V.-srednjetehničnoizobraževanje 2.253 40
VI.-višješolskoizobraževanje 604 11
VII.-visokošolskoizobraževanjeprveopnje 400 7
VIII.-visokošolskoizobraževanjedrugeopnje 253 4
IX.-visokošolskoizobraževanjetretjeopnje 36 1
X.-doktorskoizobraževanje 1 0
Skupaj 5.681 100
NajvečzaposlenihvPoštiSlovenijeopravljadelanapodročjudostave,kjerjebilo31.decembra2018zaposlenih
2.574pismonoš,sledijojimzaposlenivmanipulaciji,vstrokovnihslužbahdružbeinvostalihpomožnihdejavnostih.
Graf6:Največzaposlenihdelanapodročjudostaveinmanipulacije
Dostava45,3%
Manipulacija35,6%
Strokovneslužbedružbe8,6%
Predelava4,8%
Transport3,1%
Ostalepomožnedejavnosti2,0%
StrokovneslužbePE0,6%
Konecleta2018jebilovPoštiSlovenijepovprečno213 zaposlenih s statusom invalidnosti,odtehjebilo111
invalidovzaposlenihsskrajšanimdelovnimčasom.Povprečnošteviloinvalidovsejevletu2018zvišaloza3,3
odstotka.
Tabela16:PovprnoštevilozaposlenihsstatusominvalidnostivPoštiSlovenije
Delovničas
Povpr. št. invalidov
Indeks
2018/2017
2018 2017
40ur 102 97 105,5
30ur 8 8 101,3
25ur 2 2 90,0
20ur 101 99 101,7
Skupaj 213 206 103,3
OdsotnostidelavcevvPoštiSlovenije
Vletu2018jeodsotnostpredstavljala19,8odstotkavsegadelovnegačasa.Vprimerjavizletom2017sejezvišal
strukturnideležbolniškihodsotnostiinletnegadopusta,deležporodniškihdopustovjeupadel,deležostalih
odsotnostipaostalnaenakiravni.
PlačeindelovnauspešnostvPoštiSlovenije
PovprečnabrutoplačavPoštiSlovenije,kijojeprejeldelavecvletu2018,jebilavprimerjavizletom2017višja
za3,6odstotka.
Tabela17:Primerjavapovprečnihbrutoplač
Primerjalne kategorije
BrutovEUR
Indeks
2018/2017
2018 2017
Pošta Slovenije
1.586,90 1.532,11 103,6
RepublikaSlovenija 1.681,55 1.626,95 103,4
GospodarvoRepublikeSlovenije 1.557,86 1.497,96 104,0
Dejavnoprometainskladiščenja 1.541,72 1.492,34 103,3
VprimerjavispovprečnobrutoplačoRSjedelavecPošteSlovenijeprejelza5,6odstotkanižjeplačilo.
VprimerjavispovprečnoplačovkategorijiGospodarstvoRSjedelavecPošteSlovenijeprejelza1,9odstotkavišje
plačilo,vprimerjavispovprečnoplačozaposlenihnapodročjudejavnostiprometainskladiščenjajebilapovprečna
plačavišjaza2,9odstotka.
VPoštiSlovenijezadovoljstvoinmotiviranostzaposlenihspodbujamozrazličnimioblikaminagrajevanja.Individualno
uspešnostzaposlenihocenjujemovsakočetrtletje,vnovembrujepetodstotkovzaposlenihnapredovalozakarierno
stopniconaistemdelovnemmestu.Ocenadelovneuspešnostiinnapredovanjevplivatanavišinoplačezaposlenega.
Pravtakosozaposleniprejeliizplačiloposlovneuspešnostivvišini310,80evrovbrutonazaposlenega.
Ključnimskupinamzaposlenihsmoizplačalidenarnenagradezaprodajneintržneuspeheinzauspešnodelona
projektih.
Sodelovanje s sindikatom in svetom delavcev
PoslovodstvoPošteSlovenijeposebnopozornostnamenjasodelovanjussindikatiinsvetomdelavcev.VPošti
Slovenijedelujetadvareprezentativnasindikata,insicerSindikat delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije
ter Sindikat poštnih delavcev.Sodelovanjezobemaorganomapotekavoblikirednihsejvodstvadružbein
predstavnikovreprezentativnihsindikatovtersvetadelavcev.Takojezagotovljeno,dasodelavcidružbesproti
obveščenioposlovanjudružbe,onajpomembnejšihpreteklihinaktualnihdogodkihvdružbiinsevedatudio
načrtihzaprihodnost,delodajalecpaotežavahinpredlogihzaizboljšanjeuspešnostiposlovanja.
Socialnipartnerjisoustanovilivečskupnihorganov.Odborzapravnovarnostdelujeznamenomnadzoranad
izvajanjemzakonodaje,kolektivnihpogodbinsplošnihaktovdelodajalca.Odbornajmanjenkratletnoizdelacelovito
ocenostanjapravnevarnostivdružbiinpredlagaustrezneukrepezaizboljšanjestanja.Znamenompreprečevanja
inodpravljanjaposledicmobingavdružbijebilustanovljenOdborzapreprečevanjemobinga.Skupnaorganasta
tudiOdborzavarnostinzdravjepridelu,kirešujezadeve,kisenanašajonavarnostinzdravjeprideluinOdborza
reševanjeproblematikeinvalidovinstarejšihdelavcev.Odborzaorganizacijodelanapoštahrednospremljadelo
napoštah,kjerpreverjapravilnoorganizacijodelavpovezavisproblematikopresežkov/mankovurterbolniških
odsotnosti,izraboletnegadopustainugotovljenoproduktivnost.
Vletu2018sosenadaljevalapogajanjazreprezentativnimasindikatomaoureditviodprtihvprašanjzaizboljšanje
pogojevdelazaposlenih.Vmesecujuliju2018jebilpodpisandogovoroureditvinekaterihodprtihvprašanj
gledepisneodobritveplaniranihletnihdopustov,medletnegaplačilanadurnegadelazaposlenihvneenakomerni
razporeditvidelovnegačasa,organizacijedelavčasuvisokihtemperatur,začasneganeizvajanjareorganizacije
dostavnihokrajev.Ksodelovanjupriizboljšanjuorganizacijedelanapoštahsobilipovabljenitudivodjevečjih
pošt.Naosnovinjihovihpredlogovjebilpripravljenprogramizobraževanjavodijzaposlenihnapoštah.Pravtako
sobilemedletomzaizboljšanjepogojevdelainzaobvladovanjepovečanegaobsegadelaodobrenedodatne
zaposlitve,konecletasozaposleniprejelitudiizplačiloposlovneuspešnosti.
Vjesenskihmesecihsosepogajanjazreprezentativnimasindikatomanadaljevalavsmerisprejetjadogovorao
dodatnihukrepihzaizboljšanjepogojevdela,kiposegajonapodročjeorganizacijedelazneenakomernimdelovnim
časom,senanašajonasistemizacijodelovnihmest,presojosistemaproduktivnosti,dvigpovračilstroškovprevoza
nadelo,regresa,delovneuspešnostiiznaslovanapredovanjanadelovnemmestu,delovneuspešnostiiznaslova
stimulacije,dvignagradzamentorjeininštruktorje,izplačiladodatkazanadomeščanjeodsotnostinadrugihpoštah
vsemzaposlenim,pravtakopanauskladitveosnovnihplačvdoločenemodstotkugledenarastcenživljenjskih
potrebščinvletih2019in2020.Pogajanjasobilaspodpisomdogovorauspešnozaključenavzačetkuleta2019.
Dogovorboimelučinkenavišjeposlovneodhodke,predvsemstroškedela,vPoštiSlovenijeinodvisnempodjetju
IPPSvletih2019in2020.Poocenibodostroškivdvehletihvišjizaokrog17milijonovevrov.
IzobraževanjedelavcevvPoštiSlovenije
Vletu2018seje5.594delavcevudeležilorazličnihoblikfunkcionalnegaizobraževanjainusposabljanja,realiziranih
pajebilo65.408izobraževalnihuroziromavpovprečju11,5urnazaposlenega.
Tabela18:Izobraževanje
Funkcionalnoizobraževanjeinusposabljanjezaposlenih 2018 2017
Indeks
2018/2017
Povprečnoštevilozaposlenih 5.702 5.602 101,8
Letnoštevilovsehudeležbzaposlenihnaizobraževanjih 5.594 6.262 89,3
Letnoštevilourizobraževanjainusposabljanja 65.408 50.175 130,4
Povprečnoštevilourizobraževanjainusposabljanjanazaposlenega 11,5 9,0 128,4
Medvsemiudeležbaminaizobraževanjihvletu2018največjidelež,tj.53odstotkov,predstavljajointerna
izobraževanja.Vzrokzatojeomejitevvečjihinternihizobraževanjzaradipomanjkanjakadrazanemotendelovni
proces.Takosobilaorganiziranavečinomalenujnainzakonskoobveznaizobraževanjaterindividualnaeksterna
izobraževanjazaposlenih,kisopoudeležbiostalaenakakotvletu2017.Tudiizobraževanjvtujinijebiloenako
kotletopoprej,povečalesoseudeležbenausposabljanjihzadelo,udeležbenaizobraževalnihsestankihpaso
seznižale.
Vletu2018smoorganiziralitudidvee-izobraževanji,kijujeopravilo877zaposlenih,karpredstavljadodatnih
2.106urgledenaostaleizobraževalneure.
Vletu2018jetrenerskamrežainštruktorjevuspešnoopravljalasvojedeloinzaposlenimnapoštah,vpoštnih-
logističnihcentrihternapogodbenihpoštahnudilaoporoprinjihovemdeluinrazvoju,jihusposabljala,nanje
prenašalaznanjaindobreprakse,hkratipaskrbelazaboljšokomunikacijomedstrokovnimislužbamidružbeter
ostalimiorganizacijskimienotami.
Vletu2018smo86dijakomoz.študentomrazličnihšolinfakultetomogočilipraktičnoizobraževanje,skupajso
opravili19.986urpraktičnegadela.Všolskemletu2017/18smododelilidevetkadrovskihštipendij,vletu2018/19
pa18kadrovskihštipendij.Skupajimamotako27štipendistov.
Usposobilismo73delavcevpogodbenihpošt,kisopridobilipotrebnaznanjazaopravljanjepoštnihstoritev.
Družbenainsocialnaodgovornostdozaposlenih
Družbenoinsocialnoodgovornostdozaposlenihizkazujemozdodeljevanjemsolidarnostnihpomoči,kadarse
posameznikiznajdejovtežjimaterialnialiživljenjskistiski(zaradibolezni,smrtivdružini,elementarnenesrečeipd.).
Vletu2018jebiloizplačanih110solidarnostnihpomoči,odtegapetimdelavcemobsmrtiožjihdružinskihčlanov.
Obkonculeta2018smoza1.560otrokzaposlenihorganiziralibožično-novoletnepredstaveterotrokeobdarili.
Dodatno pokojninsko zavarovanje Skupine Pošta Slovenije
ZaposlenivPoštiSlovenijeimajomožnostvključitvevprostovoljnokolektivnododatnopokojninskozavarovanje
priMojinaložbi.PoštaSlovenijejeodleta2002mesečnoplačevalapremijevsem,kisoizpolnilipristopnipogoj
(enoletozaposlitvevdružbi)insevključilivzavarovanje.
PoštaSlovenijejezobemasindikatomasklenilasporazum,skaterimjebilodogovorjenomirovanjedodatnega
pokojninskegazavarovanjazaobdobjeod1.januarja2017do30.junija2018.Dne22.marca2018jebilasklenjena
dopolnitevsporazuma,skaterojebilodogovorjeno,daseobdobjemirovanjadodatnegapokojninskegazavarovanja
podaljšado31.decembra2020.Sklenitevdogovorainposledičnomirovanjevplačevanjadodatnegapokojninskega
zavarovanjajeposledicasocialnegadialogamedpogajalskimastranema.
ZagotavljanjevarnostiinzdravjapridelutervarstvapredpožaromvSkupiniPoštaSlovenije
Vletu2018smosiprizadevali,dabibilozagotavljanjevarnostiinzdravjaprideluenakovredeninsestavnidel
poslovnepolitiketerdelovnihnaloginodgovornostivsakegazaposlenegaterdabivarnostinzdravjepridelu
zagotavljalivskladuzzakonskimizahtevamiinpostavljenimicilji.PodročjevarnostiinzdravjaprideluvSkupini
PoštaSlovenijeurejenoskladnozzakonskimipredpisiininternimiaktizaposameznopodročjedela.Pravtako
imamopridobljencertikatzasistemvodenjavarnostiinzdravjapridelupostandarduOHSAS18001:2007,sčimer
dokazujemo,dajevarnostinzdravjedelavcevsestavnidelposlovnepolitikedružbe.
ZazdravjezaposlenihvPoštiSlovenijeskrbimozrednimipredhodnimi,obdobnimiinusmerjenimipreventivnimi
pregledi,kisejihjevletu2018udeležilo2.272zaposlenih.Vapriluinmaju2018seje296zaposlenihna
izpostavljenihdelovnihmestihudeležilocepljenjaprotiklopnemumeningoencefalitisu.Vnovembruindecembru
2018smoza214prijavljenihorganiziralicepljenjeprotigripi.
Vokviruprojekta»Promocijazdravjanadelovnemmestu«potekajoštevilneaktivnosti,medkaterimiso
najpomembnejše:preventivnozdravstvenoizobraževanjevTermahDobrna(vnadaljevanjutudi:PZI),delavnice
»MojeZdravoDelo«,vadbaZMKO(zmanjšanjemišično-kostnihobolenj),hitroanonimnopsihološkosvetovanje(v
nadaljevanjutudiHAPS),»Zdravprigrizek«–sadjenadelovnemmestu,nabavaortopedskihstolov,sonanciranje
očalzadelavce,kidelajozračunalnikom,aktivnostiprojekta»Naprej«(Celovitapodporapodjetjemzaobvladovanje
inpreprečevanjepsihosocialnihdejavnikovtveganj)ipd.
Vletu2018sejePZIvDobrniudeležilo223zaposlenih,delavnic»MojeZdravoDelo«319,vsehvadbZMKOseje
udeležilovsegaskupaj1.200delavcev,vadbvCelju,LjubljaniinMariborupajebiloskupno180.Vokviruprograma
anonimnepsihološkepomočijebilovletu2018zabeleženih116klicev,največzaraditežavpridelu,stresain
psihičnihtežav.Zdravegaprigrizkadvakrattedensko,skupaj20.960kgsadja,jebilodeležnihpovprečno900
zaposlenihvpoštnihlogističnihcentrihvMariboruinLjubljani,kjerdelavcidelajovtrehizmenah.
Vletu2018smosekotenoodpilotskihpodjetijvključilivprojekt»Naprej«(Celovitapodporapodjetjemza
obvladovanjeinpreprečevanjepsihosocialnihdejavnikovtveganj),kigasonancirataEvropskisocialniskladter
Ministrstvozadelo,družino,socialnezadeveinenakemožnosti,inbotrajaldoaprila2021.Namenprojektaje
zmanjšanjeoz.preprečevanjepsihosocialnihdejavnikovtveganjprizaposlenih.Zvključitvijovtaprojektimamo
možnostizkoristitištevilnebrezplačneukrepezaohranjanjeinkrepitevduševnegazdravja(izobraževanjaspodročja
duševnegazdravja,dostopzaposlenihdospletnegaportalazzanimivimigradivizaozaveščanjeoduševnem
zdravju,psihološkapomočzazaposleneinnjihoveožjedružinskečlanevoblikitelefonskih,osebnihine-svetovanj,
raziskaveinanalizestanjanapodročjuduševnegazdravjazaposlenihidr.).
Zaposlenimjebilatudivletu2018vesčasnavoljozunanjapooblaščenkazamobing,kisojozaposlenilahko
poklicali,pričemerjimjezagotovljenaanonimnost,alipasosprožilipostopekobravnaveprimera,skladnos
Pravilnikomopreprečevanjuinodpravljanjuposledicmobinga.Večinazaposlenihsejenapooblaščenkoobrnilapo
nasvetinpogovor,pooblaščenkapajihjenajvečkratusmerilavumiritevokoliščinterskupajznjihoviminadrejenimi
iskalaprimernorešitevzarazpletmedsebojnihodnosovnadelovnemmestuinzauspešnonadaljnjedelo.
OdzivizaposlenihnaaktivnostivokviruprojektaPromocijazdravjapridelusopozitivni,sajzudeležbozaposleni
izboljšujejotakosvojezičnokotpsihičnopočutje,povečujejomotivacijozadelo,silajšajobolečineprikroničnih
boleznihinobolenjih,spreminjajomišljenjeinpogledegledesvojegazdravja,pridobijonovoznanjeinspodbude
zaspremembenapodročjuzdravegaživljenjskegasloga.
Vprimerjavizletom2017smozabeležilirahlozmanjšanještevilapoškodbpridelu.Glavnarazlogazanastanek
poškodbpridelustavsekakoroteženedelovnerazmere(povečanakoličinadela,uktuacija,absentizemitd.)ter
izpostavljenostzunanjimdejavnikom(zunanjivremenskivplivikotsopoledica,sneg,nizkezunanjetemperature
ipd.).Vzadnjemčetrtletjuleta2018smozačelipripravljaticelovitorevizijoizjaveovarnostizocenotveganjaza
vsasistemiziranadelovnamestavPoštiSlovenije.
MedletomstaInšpektoratRSzadeloterInšpektoratzavarstvoprednaravnimiindrugiminesrečamiopravila
nekajnadzorov.Prinadzorusobileugotovljenelemanjšenepravilnosti,kismojihtakojodpravili.Zavarstvopred
Politika raznolikosti v Skupini Pošta Slovenije
SkupinaPoštaSlovenijesezavzemazaenakopravnostmožnostiprizaposlovanjuinkariernemrazvojuin
uravnoteženospolnostrukturozaposlenih.
Graf7:Struktura zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije po spolu
Skupnozaposlujemo66,4odstotkamoškihin33,6odstotkažensk.Nivovrhnjegamenedžmenta(poslovodstvo
indirektorjiternjihovinamestniki,svetovalci,pooblaščenciposlovodstva)sestavlja21moškihin16žensk(delež
ženskpredstavlja43,2odstotka).Deležženskjevišjinanivojusrednjegamenedžmenta(vodje,upravnikipošt),
kjerje80,7odstotkažensk.
VetičnemkodeksuPošteSlovenijeinnjenihodvisnihdružbsejeSkupinaPoštaSlovenijezavezala,daspoštuje
temeljnečlovekovepraviceinsvoboščineindasokandidatizazaposlitevkottudivsiostalizaposleniobravnavani
ponačelihenakosti,sorazmernostiinpoštenosti,napodlagiindividualnihlastnostiinmeril.Politikaraznolikostiv
organihvodenjavSkupiniPoštaSloveniješenibilaoblikovana.Zagotovitevraznolikostisestaveorganovnadzora
opredeljujeKodekskorporativnegaupravljanjadružbskapitalskonaložbodržave,marec2016,kivtočki6.4določa,
dasenajprisestavinadzornegasvetameddrugimvčimvečjimerizagotavljakontinuitetainraznolikostsestave
gledenalastnosti,kotsostarost,spol,mednarodnasestavaipd.
Letovanjezaposlenih
PočitniškastanovanjaPošteSlovenije,kisonamenjenaoddihuzaposlenihSkupinePoštaSlovenije,sonaBledu,v
KranjskiGori,GozdMartuljku,Bovcu,Izoli,Bernardinu(Portorožu)invPiranu.Zaposlenisovpočitniškihstanovanjih
vletu2018letovali1.636dni,karvprimerjavizletom2017predstavlja10-odstotnorastštevilanočitev.
v %
Pošta Slovenije
50 50
14,3
34,3
65,7
85,7
54,5
74,9
60,3
70,0
45,5
25,1
39,7
30,0
100
PS Moj Paket
PS Zavarovanja
EPPS
Feniksšped
IPPS
PS
Logistika
APS
Plus
60
70
80
90
100
50
40
30
20
10
0
%Moški
%Ženske
Vključevanjevstrokovneorganizacije
Zaposlenissvojimznanjeminpovezovanjemnarazličnihgospodarskihindružbenihpodročjihprispevamoh
krepitvigospodarskihomrežijinspodbujamonovaznanja,konkurenčneprednostiinkonkurenčnostgospodarskega
okolja.ZatojeSkupinaPoštaSloveniječlanicaštevilnihorganizacijvSlovenijiintujini,insicer:ZdruženjaManager,
ZdruženjaManager–sekcijemanagerk,ZdruženjadelodajalcevSlovenije–ZDS,Združenjasvetovdelavcev
slovenskihpodjetij,poslovneskupnostiAmChamSlovenija(AmeriškagospodarskazbornicavSloveniji),Društva
zamarketingSlovenije,InženirskezborniceSlovenije–IZS,ZbornicezaarhitekturoinprostorSlovenije–ZAPS,
Zavodazaidentikacijoinelektronskoizmenjavopodatkov–GS1,PostEuropa,Euromeda,Slovenskegadruštvaza
odnosezjavnostmi,Inštitutazarazvojdružbeneodgovornosti–IRDO,GospodarskezborniceSlovenijeinnjenih
združenj/zbornicdejavnosti(Združenjazapromet,Združenjazainformatikointelekomunikacije,Podjetniško-
trgovinskezbornice),KmetijskogospodarskezborniceSlovenije,SlovenskegaodsekaInštitutazanotranjorevizijo,
Združenjazarevizijoinkontroloinformacijskihsistemov,Slovenskegazdruženjazaprojektnimanagement,Univerze
vMariboru,Pravnefakultete,Inštitutazadelovnarazmerjainsocialnovarnost,Inštitutazagospodarskopravo–IGP,
Slovensko-japonskegaposlovnegasveta,ZdruženjanadzornikovSlovenije,Slovenskegazdruženjakorporativne
varnosti,Zbornicezarazvojslovenskegazasebnegavarovanja,Slovenskegazdruženjazatveganjeinzavarovanja
–SI.RISK,ObrtnezborniceSlovenije,ZdruženjanabavnikovSlovenije,Poslovnegaklubaslovensko-hrvaških
gospodarstvenikov,SlovenskegaposlovnegaklubaSrbije,Slovenskegalogističnegazdruženja,Zelenegaomrežja
ZeleneSlovenije,Štajerskegospodarskezbornice,Slovenskegazdruženjazaelektronskoidentikacijoinelektronske
storitve–ZEIDES,Svetovnepoštnezveze,InternationalPostCorporation(EPG-sporazum,Stars,REIMS-sporazum,
ERS-sporazum,PRIME,eCIP).
3.4.2Družbenistebertrajnostnegarazvoja
Poštnestoritvesoodnekdajpomembendelkakovostiživljenjaljudi.Tokakovostpovečujemozodgovornim
zaznavanjemspremembinpotrebvdružbiterzrazvojemnovihstoritev.Vskladussvojostrategijoskrbimoza
razvojlokalnihskupnostiinkrepitevdružbenihomrežij,zakulturoinkulturno-tehničnodediščinospodročja
našedejavnostitertransparentneodnosezvsemijavnostmi.UspešnostposlovanjaSkupinePoštaSlovenijetorej
povezujemosprizadevanjizarazvojožjegainširšegadružbenegaokolja.Negovatiželimoprijaznookolje,vkaterem
živimoindelamo,dabidvignilikakovostživljenjazaposlenihinširšeskupnosti.
Slika6:Področjekrepitvedružbenegaokolja
Vletu2018smoklasičnodoplačilnoznamkonadomestilizelektronskooziromae-doplačilnoznamko.Uvedba
e-doplačilneznamkepomenidodatnokoristtakozaPoštokothumanitarneorganizacije,pozitivenučinekpaima
tudinaokolje,sajposrednoprispevakohranjanjudreves,čistejšemuzrakuinnižjiporabienergije.Zelektronsko
znamkosmoznižalistroškeposlovanjainrazbremenilizaposlene,humanitarnimorganizacijampaprihranilisredstva,
kisojihprejporabilezatiskindistribucijodoplačilneznamkeinjihlahkosedajnamenijozapomočljudemvstiski.
Področjekrepitve
družbenegaokolja
Razvojlokalnihskupnostiin
krepitevdružbenihomrežij
Oživljanje
kulturno-tehničnedediščine
Podporakulturnim,
športnim,
zdravstvenim,
humanitarnimin
drugimdružbeno
odgovornimprojektom
Transparentniodnosiz
vsemijavnostmi
Ponosnismo,dasmolahkodelštevilnihuspešnihzgodbspodročjadružbeneodgovornosti.Vletu2018smotako
meddrugim:
podprliprojekt»Planicapraznikvseh«–PoštaSlovenijeinnjenaodvisnadružbaEPPSstavsodelovanjusše
nekaterimidrugimipodjetjiomogočiliogledsmučarskihskokovtridesetiminvalidom;
pomagaliUstanoviMalivitez,kipomagamladim,ozdravljenimodraka;podprlismošportno-dobrodelniprojekt
»42maratonovv42dneh«;
ZveziprijateljevmladineSlovenijepomagaliprinakupušolskihpotrebščinzaotrokeizsocialnoogroženihdružin;
podprliprogramezainvalidneosebe,kijihizvajajorazličnadruštva–InvalidskodruštvoIlcoMaribor,Športno
društvoInvalidMaribor,Združenjeinvalidov–forumSlovenije;
podprliizvedborazličnihhumanitarnihprogramovzaosebesposebnimipotrebami,otrokeinodrasleizsocialno
ogroženihokolij,otroškihinmladinskihdomovterustanovzaotrokezmotnjamivtelesneminduševnemrazvoju:
odnakupahraneindrugihživljenjskihpotrebščindozagotavljanjazdravstveneoskrbe:SIBAHE–Slovenskabanka
hrane,Športno-kulturnodruštvoKolesarček,MladinskidomMaribor,HumanitarnosocialnizavodMirnomorje
Maribor,DobrodelnozdruženjeKorakizakorakce,SlovenskafundacijaUnicef,Društvospecialnaolimpijada
Slovenije,SkupnostcentrovzasocialnodeloinHumanitarnoindobrodelnodruštvoTrijezimskibotri;
podprlirazličneprojektespodročjazdravstva,odizvajanjaaktivnostiDruštvazazdravjesrcainožiljaza
MariborinPodravje,DruštvazabromialgijoLjubljana,DruštvareševalcevnamotorjuSlovenijeterMedicinske
fakultetevLjubljaniinFakultetezazdravstvenevedevMariborudonakupamedicinskihindrugihpripomočkov,
UniverzitetnemukliničnemucentruMariborinZdravstvenemudomuDravograd;
nudilipomočzavetiščemzaživalipovsejSloveniji,insicervNovemmestu,Kopru,LjubljaniinMariboru.
Ssvojimiaktivnostmipovezujemoljudi.Spodbujamospoštljivokomunikacijosstrankami,spartnerji,med
zaposlenimi.Podpiramohumanitarne,izobraževalneinrazvojneprojekte,dejavnostispodročjašporta,kulture,
zdravstva,izobraževanja,raziskavindrugedejavnosti:
SkupajzZvezoprijateljevmladinesmotakožešestoletozapovrstjoizvedliakcijo»Poštar Pavli polni šolske
torbe«,vkaterizbiramodenarzanakupdelovnihzvezkovinšolskihpotrebščinzasocialnoogroženeotroke
termaterialneprispevkevoblikizvezkov,barvic,svinčnikovindrugihšolskihpotrebščin.Zbranihjebilovečkot
14.000šolskihpotrebščin,kismojihvsodelovanjuzZvezoprijateljevmladineSlovenijerazdelilivečkot1.500
otrokomizsocialnošibkejšihdružin.Akcijosmozaključili9.oktobra–nasvetovnidanpošte,terdotakratzbrali
še7.350evrov.
PoštaSlovenijevsakoletoodpretudizačasnopošto4284Triglav,skaterospremljamodvapohodananaš
najvišjivrhTriglav,simbolslovenstvainSlovenije.
Konecleta2018jeponovnozaživelaBožičkovapošta,kižeodleta2010vpisanjuindobrihželjahpovezuje
otrokeizvseSlovenije.»PoštniBožiček«jeprejelokrog20.000piseminnavsatudiodgovoril.Otrokomjeposlal
tudisimboličnodariloterjihpovabilnaspletnostranwww.postarpavli.si.
PoštaSlovenijepodpiraIlkoŠtuhec.Vletu2018smotakozanjoodprliposebennaslovIlkina pošta, Hitra cesta
1, 2002 Maribor,dajolahkozosebnimipismipodprejopravvsinavijači.Akcijopasmopodprlitudizobjavami
naFacebooku,InstagramuinTwitterju.
Kulturno-umetniška, športna in ostala društva
Uspešnostpodjetijseskoziočizaposlenihinokoljanemerilepoposlovnihdosežkih,ampaktudipovpetosti
podjetjavdružbenookolje,kiseodražabodisizzagotavljanjempogojevzazdravoinšportnopreživljanjeprostega
časazaposlenihbodisizudejstvovanjemnarazličnihpodročjihkulturnegadelovanja.Kulturno-umetniškoustvarjanje
posameznihpodjetijoziromanjihovihzaposlenihzatoprispevakvečjemuugleduinhkratikboljšemudeluin
boljšimmedsebojnimodnosom.VokvirupriznanegaKulturno-umetniškega društva Pošta Maribor deluje
PihalniorkesterPoštaMaribor,moškipevskizbor,likovnasekcija,ljubiteljskaglasbenašolainGodbaveteranov
Štajerske.Članstvojezeloraznoliko,umetniškoustvarjanjezdružujetakopoštnedelavcekotpreostaleljubitelje
umetnosti.PihalniorkesterPoštaMariborjedobroznantudivtujini.ŽevrstoletnastopapovsejNemčijiintudi
naprireditvahvdrugihevropskihmestih.Vletu2018sotakonajprejnastopilinaznamenitiglasbeniprireditvi
MusikparadevNemčiji,mednarodnoobarvanemdogodku,natopašenaglasbenemfestivaluvfrancoskemmestu
St.Quentin.PihalniorkesterPoštaMariborz88-letnotradicijoinmoškipevskizbors56-letnotradicijobeležita
vrstopomembnihmednarodnihpriznanj.Pravtakohglasbenikulturivelikoprispevatudiljubiteljskaglasbena
šola,kijessvojovečkot40-letnotradicijovzgojilainoblikovalaževelikomladihtalentov,kisosekasnejepridružili
pihalnemuorkestru.SkupinaPoštaSlovenijetakonudisvojimzaposleniminnjihovimdružinskimčlanommožnost
vključevanjainaktivnegasodelovanjavdruštvuterobiskekoncertovindrugihprireditev,kijihdruštvoorganizira.
Natanačinbogatikulturnoživljenjezaposlenihinvseh,kisozdruštvomkakorkolipovezani.
ZaposlenisešportnoinkulturnoudejstvujejovKegljaškemklubuPoštarvLjubljani,vDruštvuzašportinkulturo
PoštarCelje,vDruštvuzašportinrekreacijoPoštarMariborinvtrehplaninskihdruštvihPošteinTelekomavCelju,
LjubljaniinMariboru.Slednjaorganizirajovečizletov,pohodeinprireditveterskrbijozavzdrževanjePoštarskega
domapodPlešivceminPoštarskegadomanaVršičuterzavzdrževanjeplaninskihpoti.Vletu2018jenaPoštarskem
domupodPlešivcempotekalotradicionalno,že51.srečanjeplanincevvsehtrehplaninskihdruštev.Zapovezovanje
upokojenihdelavcevsodejavniklubiupokojenihdelavcevPoštepoSloveniji.
Muzej pošte in telekomunikacij
KonecprvesvetovnevojnejepomeniltudikonecAvstro-Ogrskeinnastaneknovihdržav.VMuzejupoštein
telekomunikacijsmotaprelomničasobeležilizdopolnitvijostalnerazstavezzgodovino pošte v prvi polovici 20.
stoletja,kjersmoposebejizpostaviliprve slovenske znamke z motivi verigarjev,kijihhranimovnašihzbirkah.Na
ogledsotudiostaleznamke,kisobilevpreteklostivuporabinaozemljuSlovenije.SFilatelističnozvezoSlovenije
smosodelovalipripripravikoledarjazmotiviverigarjevinpredstavilinašozbirkonamednarodnemsimpoziju.
Vmuzejuskrbimotudizabogatpedagoškiinandragoškiprogram,kigavsakoletodopolnjujemo.Vletu2018smov
sodelovanjusFakultetozaelektrotehnikoUniverzevLjubljanipripravilinekajposkusovspodročjarazvojasodobnih
telekomunikacij,spoudarkomnaoptičnihpovezavah,kinapoljudennačinprikazujejodelovanjevsakdanjihnaprav.
Natanačinželimovmladinispodbuditizanimanjezatehniškodediščino.Mednajboljpriljubljeneprogramesodijo
delavnicezaotroke.Vželjipočimvečjidostopnostiinprepoznavnostisodelujemozlokalnoskupnostjoprirazličnih
projektih,kotjePolhovdoživljajskipark,Grajskačajankaipd.MuzejpasejepredstaviltudivizložbiknjigarneFelix
naČopovijanuarjainfebruarja2018.
PolegtegasobilevMuzejupošteintelekomunikacijvletu2018naogledstalnizbirkiZgodovinapošteinZgodovina
telekomunikacij,razstavaTelekomunikacijenekoč,danes,jutri,ZgodovinaPolhograjskegraščineterKrajevnimuze
termuzejskapotDotaknise!,kijenamenjenaslepiminslabovidnimobiskovalcem.Vletu2018jemuzejobiskalo
6.548obiskovalcev.
Komuniciranje z javnostmi Skupine Pošta Slovenije
CiljkomunikacijskefunkcijePošteSlovenijedoključnihjavnostijeažuren,sistematičeninusmerjenproces
komuniciranjazjavnostmiterobjektivnoporočanjeonjenemdelovanju,vzpostavitevinvzdrževanjemedsebojnega
zaupanjaterpodpore,karjetemeljzadoseganjeinutrjevanjeugledadružbevposameznijavnosti.Topočne
strokovno,strateškonačrtovanoindružbenoodgovorno.VodenjeodnosovzjavnostmijeorganiziranovSlužbi
korporativnegakomuniciranja,kiintenzivnosodelujezvsemipristojnimipodročjiindrugimiorganizacijskimi
enotamiznotrajSkupinePoštaSlovenijeznamenom,daučinkovitoizvajaskupnopolitikokomuniciranja,karjev
časuintenzivnihspremembvpoštnemsektorjušeposebejzahtevno.
Odnosizjavnostmivzpostavljajoinvzdržujejokoristneodnosesključnimideležniki–mediji,strankami,lastniki,
nadzornimiorgani,zaposlenimi,skupnostmiinprispevajokustvarjanjuinutrjevanjupodobeSkupinePošta
Slovenijeinnjenegaugledavočehciljnihjavnosti.KomuniciranjeSkupinePoštaSlovenijesključnimideležniki
takosledinačelomodprte,proaktivne,dvosmerneinstrateškonačrtovanekomunikacije.Pritemmedijiostajajo
našaosrednjakomunikacijskapot,spomočjokateresporočilaininformacijeprenašamodoposlovnihinzičnih
strank,splošnejavnostiinostalihključnihdeležnikov.Načinekomunikacijeinsporočilanačrtnoprilagajamo
našimstrateškimciljnimjavnostim,pritempavednosledimonajvišjimstandardomkomuniciranja.
Tudivletu2018smonašimključnimdeležnikomštevilneinformacijeposredovalivoblikisporočilzamedije,ažurno
odgovarjalinazastavljenanovinarskavprašanjainorganiziralidogodkeinnovinarskekonferencevskladu
zzačrtanoposlovnopolitikodružbeinvskladuspredpisi,kiopredeljujejoinformacijekotjavnodostopne.Pri
tempaglavnovodiloSkupinePoštaSloveniješenaprejostajajodobroorganiziraniinstrokovnovodeniodnosi
zvsemiključnimijavnostmi.
3.4.3Okoljskistebertrajnostnegarazvoja
VSkupiniPoštaSlovenijesiprizadevamoskrbnoupravljatisvojokoljskiodtis.Kotnajvečjevplivenašegaposlovanja
nanaravnookoljesmoprepoznaliravnanjezodpadkiterraboenergijenavsehpodročjihnašedejavnosti,tudi
pritransportu.Zatostaključnastebranašegaokoljskegaupravljanjaimplementacijakrožnegagospodarstva
(obvladovanjesnovnihtokov)inučinkovitoupravljanjezenergijo(posledičnozmanjševanjeogljičnegaodtisa),
karvključujetudiuporaboobnovljivihvirovenergije.
Slika7:Področjaupravljanjaokoljskegaodtisa
Ravnanje z odpadkijevletu2018potekalovskladuzzakonodajoinsmernicamiNačrtagospodarjenjazodpadki
SkupinePoštaSlovenijeodleta2014doleta2018,kjersodeniraniustreznipostopkizaodgovornoravnanjez
odpadki.Odpadkov,kismojihprepustilipooblaščenimpodjetjeminzanjetudiprejelievidenčneliste,jebiloskupaj
2.222ton,odtegajebilo69tonplastičneembalaže(pakirnefolije),204tonpapirneinkartonskeembalaže,312
tonlesneembalaže(odpadnihpalet),kijihprepuščamopooblaščenemupodjetjuGorenjeSurovina,ter729ton
odpadnegapapirja,kigaprodamonatrgu.
PoštaSloveniježenekajletvskladussvojodružbenoodgovornonaravnanostjovvozni park,kišteježeskoraj
1.200vozilin2.000dvokoles,skaterimiletnoopravimookrog36milijonovkilometrov,zakarporabimo3,5milijona
litrovgoriva,uvajatudidookoljaprijaznavozila.Zuvajanjemtakšnihvozilzmanjšujemoemisijevokoljeinhrup,
polegtegapatudiznižujemostroškeuporabeinpovečujemoudobjepriuporabivozil.Električnaprevoznasredstva
postopomauvajamonavsehsegmentihvoznegaparka;odkoles,skuterjevinlahkihštirikolesnikovdolahkih
dostavnihvozil.Večjiizzivpredstavljajovtemtrenutkusrednjadostavnavozila,kjerponudbaelektričnihvozil,ki
biizpolnjevalazahtevezauporabovpoštnemprometu,nitakoširoka.Zaleto2019jevečavtomobilskihznamk
napovedaloprihodnovih,električnihsrednjihdostavnihvozilnatrg.PoštaSlovenijebotudinatemsegmentu
izvedlaustreznatestiranjaternatosprejelaodločitevgledenjihoveprimernostizadostavopoštnihpošiljk.Uvajanja
ekološkihvozilselotevamozelopremišljeno.Vsakoprevoznosredstvopredhodnotestiramo,sajsineželimo
zgoljmenjaveklasičnihprevoznihsredstevzaboljekološkonaravnana,ampakstremimoktemu,dazavoznipark
nabavimotistavozila,kisonajboljprimernazapotrebenašegadela.
NapodročjuučinkovitegaokoljskegadelovanjajeSkupinaPoštaSlovenijesprejelastrategijo o ekološki
učinkovitostitransporta,kikažepotencialzadolgoročnozmanjšanjeletnihemisijtoplogrednihplinovinstroškov
voznegaparkadoleta2030.
Področjaupravljanja
okoljskega odtisa
Zelenalogistika
Ravnanjezviriinodpadki
Obnovljivivirienergije
Učinkovitoupravljanje
zenergijocelotnih
poštnihstoritev
o
z
a
v
e
a
n
j
e
i
z
o
b
r
a
e
v
a
n
j
e
p
a
r
t
n
e
r
s
t
v
o
Vzačetkuleta2017smovvozniparkuvedlidvelahkidostavnivozilinaelektričnipogon,kisojuuporabniki
pozitivnosprejeli.Danesimamovvoznemparkuže34tovrstnihdostavnihvozil.Vistemletusmotestiralielektrični
lahkištirikolesnik,skaterimsmoželelipolegsvojeokoljskenaravnanostipoudarititudipomenhumanizacije
dela,sajtovrstnavozilanadomeščajoklasičneskuterjeinkolesazmotorjem.Dokoncaleta2018jeSkupinaPošta
Slovenijezasvojvozniparkkupila55električnihlahkihštirikolesnikov.Vvoznemparkuimamoše38električnih
kolesinosemelektričnihskuterjev.
Velikopozornostinamenjamousposabljanjuzaposlenihvoznikovzaekološkonaravnanovožnjo.Nataknačin
dvigamostopnjoozaveščenostizaposlenihzavarovanjeokolja.Želimo,dasedookoljavedejoodgovorno–tako
vpodjetjukakortudiizvenpodjetja.Vletu2018smoorganiziralitečajvarneinvarčne(EKO)vožnjezaskupno76
voznikovlahkihinsrednjihdostavnihvozil.
Prisvojemdelusledimonačelomenergetskeučinkovitosti.Našciljjedosečiučinkovitoraboenergijevstavbah
ter zmanjšati stroške porabe energije.Izvajamotudirazličneaktivnosti za varovanje okolja.Zatoinvestiramo
vobnovljivevireenergije,kotsokogeneracija,toplotnečrpalkeipd.;upoštevamodoločila»zelenihjavnihnaročil«;
stavbegradimoinvzdržujemoponačeluenergetskeučinkovitosti–zzamenjavoizolacije,stavbnegapohištva,
vrsteenergentazaogrevanjeinhlajenjeipd.
Od2013do2018smoizvedli74projektov,prikaterihsmodosegli528tisočevrovprihrankapristroškihinprihranili
12.887.651kWhenergije.Vtemobdobjusmovozračjespustiliza2.900tonCO
2
manj.
Vletu2018smouspešnoizvedlivsepotrebneaktivnostiinvaprilupridobilistandardupravljanjazenergijo
ISO50001,kizajematakopodročjestavbkottudivoznegaparka.Takosmopotrdilinašozavezozaučinkovito
raboenergije,kisezačneprinajpreprostejšihorganizacijskihukrepih,segapavsedozahtevnejšihtehnično-
tehnološkihukrepovpriposodabljanjuopreme(uporabasodobnihtehnologijinukrepov,kizahtevajomanjenergije
zadoseganjeenakihciljev),hkratipaimapomembnovlogoprienergetskiprihodnostiposameznikaindružbe.
Namenuvedbetegastandardajeracionalnarabaenergije,karpomenidoseganjeprihrankovprirabienergentov
navsehpodročjih.
Vogrevalni sezoni 2017/2018jePoštaSlovenijepriogrevanjuobjektovustvarilaza720.381,26kWhprihranka
končneenergije,karznaša2odstotkaprihrankakončneenergijegledenapovprečjeporabeenergijevpretekli
ogrevalnisezoni.Specičnikazalnikporabljeneenergijenakvadratnimeterpovršinesejezmanjšalza1odstotek,
na95kWh/m².
Učinkiizvedenihprojektovkažejougodno sliko na stroškovni strani,zzagonomnapravkogeneracijpa
sproizvodnjoelektričneenergijetudinaprihodkovnistrani,sajsmoizteganaslovavletu2018beležiliprihodke
vvišini153tisočevrov.