2.2 Strategija Skupine Pošta Slovenije
Poslanstvo
Ustvarjamoinovativneprodukteinrešitvevpoštnemprometu,oskrbnihverigahinlogistikiter
informacijskihstoritvah–zanemotenpretokblagaininformacijvSloveniji,regijiinnaglobalnihtrgih.
Vizija
Ssvojimirešitvamiinvisokokakovostjostoritevbomonepogrešljivovpetivpotrebedržavljanov,podjetij
indržave,takodabomo:
izvajalec univerzalne poštne storitvenacelotnemozemljuRepublikeSlovenije,
vodilnilogističnioperater,kinudicelovitologističnopodporopodjetjemnacelotnemobmočju
RepublikeSlovenije,vregijiinnamednarodnihtrgih,
pomemben izvajalec i-storitevzadržavneinstitucije,poslovneodjemalceinprebivalstvo.
Vrednote
Odgovornostdosodelavcev,uporabnikov,širšeskupnostiinSkupinePoštaSlovenije.
Odprtostrazmišljanja,ekipniduh,usmerjenostkciljem.
Inovativnost, podjetnost, zavzetost.
Zavedanje,dasouporabnikisrediščevsega,karpočnemo.
NOVELACIJASTRATEŠKEGARAZVOJNEGAPROGRAMASKUPINEPOŠTASLOVENIJE
ODLETA2017DOLETA2022
Strateškirazvojniprogram(vnadaljevanjutudi:SRP)jetemeljnikorporativnidokument,vkateremjedeniran
načrtnadaljnjegarazvojaSkupinePoštaSlovenije(vnadaljevanjutudi:SkupinaPSaliSkupina).UsmeritvamSRP
2017–2022sledimoodjunija2017,kogajepotrdilnadzornisvetPS.Zaradikorenitihspremembvpoštno-logistični
panogismoleta2018preverjaliaktualnostSRP-a.
SŠtudijoSkupinePoštaSlovenijetudijaSPS),kijebilaizdelanavskupnemprojektuPošteSlovenijeinSDH
tervsodelovanjuzizbranimizvajalcem,smopreveriliaktualnostSRP-agledenaprejnavedenespremembe.
KljučneugotovitveŠtudijeSRPso,da je SRP 20172022 predvideval prave smernice v sklopu korporacijskih
in poslovnih strategij.
GlavnipoudarekstrateškihsmernicjeosredotočenostvirovSkupinePSvposlovnesegmentepaketnih in
logističnihstoritev,kisoblizujedrnimkompetencamSkupinePoštaSlovenije,ternadoseganjeoperativne
odličnostiSkupinePoštaSlovenije.Vobehstrateškihposlovnihsegmentihsebomoosredotočilinapovečanje
kapacitet,učinkovitostinkakovoststoritev ter na širitev na regionalne trge prek strateških partnerstev in
prevzemov.PoglobilibomoprisotnostvregijiAdriatic,intopredvsemnapodročjulogističnihstoritev.
CelotnaSkupinaPoštaSlovenijetakopostajavseboljpaketno-logističnopodjetje,kinastopanadomačemin
tujemtrgu.VSlovenijisizatoprizadevamobitinajboljši ponudnik paketnih storitev,sajimamopotrebnoznanje,
izkušnje in kompetence.Vsvojoponudbobomododališenekaterepaketneinlogističnestoritve,kiprinašajo
višjododanovrednostinzadovoljujejorastočapričakovanjanašihstrank.
Vskladuznašostrategijopabomovprihodnostiševednoohranjalivodilnitržnideležnapodročjupoštnih
storitevterstatusizvajalcauniverzalnepoštnestoritvenacelotnemobmočjuRepublikeSlovenijevskladus
predpisanokakovostjo,kjerpaboključnaprilagoditev kakovosti dejanskim potrebam uporabnikov in
spremenjenimrazmeramnatrgupoštnihstoritev.Poglabljalibomostrokoveninkonstruktivendialogzregulatorjem
terpristojnimministrstvom,vodiliustreznocenovnopolitikoternadaljevalioptimizacijoomrežja,dabomostrankam
šenaprejlahkonudilicenovnodostopnepisemskestoritve,hkratipaohranjalidobičkonosnost.
Vsrediščunašihprizadevanjsouporabniki in kakovostizvajanjastoritev,zatobomotemupodročjuposvečali
šeposebnopozornost.
Gledenapozitivnenapovedirastispletnetrgovine(e-commerce),domačeinčezmejne,kijeglavnogonilonaše
panoge,so
našistrateškiprojektiininvesticijeusmerjenivnadaljnjomodernizacijo strojnega usmerjanja
paketnih in pisemskih pošiljk(avtomatizacija,robotizacija),digitalizacijo poslovanja, informatizacijologističnih
procesov, modernizacijo/elektrikacijovoznegaparka,širitevkapacitetpoštnihlogističnihcentrovinizgradnjo
dodatnihskladiščno-pretovornihkapacitet, optimizacijopoštnegaomrežja, prenovo paketnega poslovanja
in razvojlogističnihstoritev.Cilji,kijihzasledujemo,sostroškovnaoptimizacijainvečjaučinkovitostposlovanja,
stempatudiboljšadobičkonosnost.
Zaposleni so
srce Skupine Pošta Slovenijeinključdozadovoljnihuporabnikov.Stalnoskrbbomonamenili
strokovnemuizobraževanjuinprizadevanju,dapritegnemoinobdržimouspešnestrokovnjake.Vzpostavljalibomo
kulturo,kitemeljinaspoštovanju,strokovnostiinvrhunskiizvedbi.
Skupina Pošta Slovenije je ekološko usmerjena in si prizadeva za uporabo transportnih sredstev, prijaznih
do okoljainzaizvajanjeenergetskeučinkovitostipriobnovistavb.V
elikoposlovnihpriložnostivprihodnjepa
vidimotudivtehnološkihinposlovnihinovacijah,zatoaktivnosodelujemosstart-upiinvevropskihprojektih.
Z
aktivnimupravljanjemodvisnihdružb,njihovokonsolidacijoiniskanjemsinergijmeddružbamivSkupinisi
prizadevamo
dosečimaksimalneposlovneučinkeinustreznodonosnostnakapitaldružbinSkupine.