4.4Uvodnapojasnilainračunovodskeusmeritve
4.4.1Poročajočadružba
SkupinoPoštaSlovenije(vnadaljevanju:Skupina)sestavljajoobvladujočadružbaPoštaSlovenijed.o.o.(vnadaljevanju:
družba)inodvisnedružbe.
PoštaSlovenijejedružbazomejenoodgovornostjo,kijebilaustanovljenavSloveniji,kjerposluje.Sedežimaregistriran
nanaslovuSlomškovtrg10,2000Maribor.RepublikaSlovenijeimavdružbi100-odstotniposlovnidelež.
Konsolidiraniračunovodskiizkazisoizdelanizaposlovnoleto,kisejekončalo31.decembra2018injihjemogoče
dobitinasedežuobvladujočedružbePoštaSlovenije.
KljučnopodročjedelovanjaSkupineinnjenaprimarnadejavnostjeizvajanjeuniverzalnepoštnestoritve.Polegtega
paimajovobvladujočidružbivelikovlogotudidrugepoštneinkurirskestoritve,storitveinformatike,logističnein
denarnestoritveterprodajablaga.RazentehSkupinaopravljaševrstodrugihdejavnosti.
VSkupinosovključenenaslednjeodvisnedružbe:
vEUR
Odvisnedružbe Sedež Delež
Kapital na dan
31. 12. 2018
Čiiposlovniizid
2018
PSLogiikad.o.o. Brnčičevaulica45,1231Ljubljana-Črnuče 100% 13.714.938 249.761
EPPS,d.o.o. Stegne13A,1000Ljubljana 100% 6.667.836 374.935
PSMojpaketd.o.o. Partizanskacea54,2000Maribor 100% 545.890 156.130
FENIKSŠPED,d.o.o. ZgornjiBrnik130E,4210Brnik 95% 280.912 183.062
IPPSd.o.o. Zagrebškacea106,2000Maribor 100% 273.124 124.933
APSPLUSd.o.o. CeavMenilog81,1000Ljubljana 55% 82.211 -29.560
PSZAVAROVANJAd.o.o. Letališkacea32,1000Ljubljana 100% 5.236 481
4.4.2 Podlaga za sestavitev
a) Izjava o skladnosti
Konsolidiraneračunovodskeizkazejeupravaodobriladne12.4.2019.
KonsolidiraniračunovodskiizkaziSkupinesosestavljenivskladuzMednarodnimistandardiračunovodskega
poročanja(vnadaljevanju:MSRP),kotjihjesprejelaEvropskaunija,vskladuspojasnili,kijihsprejemaOdborza
pojasnjevanjeMSRP(OPMSRP)inkotjihjesprejelatudiEvropskaunija,invskladuzdoločiliZakonaogospodarskih
družbah(ZGD-1).
Začetnauporabanovihspremembobstoječihstandardov,kiveljajovtekočemporočevalskemobdobju
Vtekočemporočevalskemobdobjuveljajonaslednjinovistandardi,spremembeobstoječihstandardovinnova
pojasnila,kijihjeizdalOdborzamednarodneračunovodskestandarde(OMRS)tersprejelaEU:
MSRP9‚Finančniinstrumenti‘,kigajeEUsprejela22.novembra2016(veljazaletnaobdobja,kisezačnejo
1.januarja2018alipozneje).
MSRP9,kigajeOMRSizdal24.julija2014,jenadomestilMRS39Finančniinstrumenti:pripoznavanjein
merjenje.MSRP9vključujezahtevegledepripoznavanjainmerjenja,slabitev,odpravepripoznanjainsplošnega
obračunavanjavarovanjapredtveganji.
Razvrščanje in merjenje–MSRP9uvajanovpristoprazvrščanjanančnihsredstev,karjeodvisnoodznačilnosti
denarnihtokovinposlovnegamodelazaupravljanjenekeganančnegainstrumenta.Taenotenpristop,kitemelji
nanačelu,nadomeščaobstoječezahtevepoMRS39,kitemeljijonapravilih.Novimodeluvajatudienotno
metodozaoslabitvevsehnančnihinstrumentov.
Oslabitev –MSRP9prinašanovometodooslabitvegledenapričakovanoizgubo,kizahtevazgodnejše
pripoznanjepričakovanihkreditnihizgub.Novistandardodpodjetijzahtevaobračunavanjepričakovanih
kreditnihizgubodprvegapripoznanjanančnihinstrumentovinzgodnejšepripoznavanjepričakovanihizgub
zavseživljenjskoobdobje
Varovanje pred tveganji–MSRP9uvajapomembnospremenjenmodelzavarovanjepredtveganjiskonkretnejšim
razkritjemdejavnostiupravljanjastveganji.Novimodelpredstavljakonkretnoprenovoobračunavanjavarovanja
predtveganjizusklajenostjoračunovodskegaobravnavanjazdejavnostmiupravljanjastveganji.
Lastno kreditno tveganje –MSRP9odpravljanestabilnostposlovnegaizidazaradispremembvkreditnem
tveganjuiznaslovaobveznosti,kisemerijopopoštenivrednosti.Spremembaobračunavanjapomeni,dadobički
iznaslovazmanjšanjalastnegakreditnegatveganjapritakšnihobveznostihnebodovečpripoznanivposlovnem
izidu.
MSRP 15 ‚Prihodki iz pogodb s kupci’inspremembeMSRP15‚DatumzačetkaveljavnostiMSRP15‘,kijihje
EUsprejela22.septembra2016(veljazaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
MSRP15jeOMRSobjavil28.maja2014(OMRSje11.septembra2015datumveljavnostiMSRP15prestavilna1.
januar2018,12.aprila2016pajeizdalpojasnilakstandardu).MSRP15določanačininčaspripoznanjaprihodkov
poročajočegapodjetjaterodnjegazahteva,dauporabnikomračunovodskihizkazovzagotoviboljinformativna
inrelevantnarazkritja.StandardnadomeščaMRS18‚Prihodki‘inMRS11‚Pogodbeogradbenihdelih‘terštevilna
drugapojasnila,kisenavezujejonaprihodke.Uporabastandardajeobveznazavsapodjetja,kiporočajovskladu
zMSRP,inveljazaskorajvsepogodbesstrankami;poglavitneizjemepritemsopogodbeonajemih,nančnih
instrumentihinzavarovanju.Glavnonačelonovegastandardaje,dapripoznavanjeprihodkovopisujeprenos
blagaoziromastoritevnastrankovznesku,kiodražaizplačilo(tj.plačilo),kigapodjetjepričakujevzamenoza
omenjenoblagooziromastoritev.Novistandardprinašatudiizboljšanarazkritjaprihodkov,navodilazaposle,
kidoslejnisobilipopolnomaobravnavani(naprimer:prihodkiiznaslovastoritevinspremembepogodb),ter
izboljšanesmernicezapripoznavanjedogovorov,kivsebujejovečelementov.
Spremembe MSRP 15 ‚Prihodki iz pogodb s kupci’–pojasnilakMSRP15‚Prihodkiizpogodbskupci‘.EU
jespremembesprejela31.oktobra2017(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
SpremembeMRS40‚Naložbenenepremičnine‘–prenosnaložbenihnepremičnin.EUjespremembesprejela
14.marca2018(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
SpremembeMRS40,kijihjeOMRSizdal8.decembra2016,navajajo,damorapodjetjenepremičninoprenesti
mednaložbenenepremičnineoziromajomoraprenestiiznaložbenihnepremičninizključnovprimeru,da
obstajadokazospremembinjeneuporabe.Dospremembeuporabepride,čenepremičninaustrezaopredelitvi
naložbenenepremičnineoziromačetehkriterijevneizpolnjujeveč.Zgoljnamenposlovodstva,daspremeni
uporabonepremičnine,nidokazospremembiuporabe.Spremembepojasnjujejotudi,daseznamdokazovv
57.odstavkustandardavnasprotjusprejšnjimizčrpnimseznamompredstavljaneizčrpenseznamprimerov.
Spremembe MSRP 1 in MRS 28 ‚Izboljšave MSRP (obdobje 2014–2016)‘,kiizhajajoizletnegaprojekta
zaizboljšanjeMSRP(MSRP1,MSRP12,MRS28),predvsemznamenomodpravljanjaneskladnostiinrazlage
besedila.EUjespremembesprejela7.februarja2018(spremembeMSRP1inMRS28jetrebauporabljatiza
letnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
Sprememberazličnihstandardovzaradi‚IzboljšavMSRP(obdobje2015–2017)‘jeOMRSobjavil12.decembra
2017.SprememberazličnihstandardovizhajajoizletnegaprojektazaizboljšanjeMSRP(MSRP3,MSRP11,MRS
12inMRS23),njihovnamenpajepredvsemodpravljanjeneskladnostiinrazlagabesedila.Spremembevsebujejo
naslednjapojasnila:podjetjeponovnoizmerisvojprejšnjideležvskupnidejavnosti,kopridobiobvladovanjenad
poslovnimsubjektom(MSRP3);čepodjetjepridobiskupnoobvladovanjenadposlovnimsubjektom,svojega
prejšnjegadeležavskupnidejavnostineizmeriponovno(MSRP11);podjetjevseposlediceizplačiladividend
nadavekizdobičkaobračunanaenaknačin(MRS12);podjetjekotdelsplošnihposojilobravnavavsaposojila,
kisobilaprvotnonamenjenarazvojusredstva,kojesredstvousposobljenozanameravanouporaboaliprodajo
(MRS23).
OPMSRP22‚Transakcijeinpredplačilonadomestilavtujivaluti‘,kijihjeEUsprejela28.marca2018(velja
zaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
OPMSRP22‚Transakcijeinpredplačilonadomestilavtujivaluti‘jeOMRSobjavil8.decembra2016.Vpojasniluje
navedeno,dazapotrebedoločanjadeviznegatečajakotdatumtransakcijeveljadatumzačetnegapripoznanja
sredstvaiznedenarnegapredplačilaaliobveznostiizodloženegaprihodka.Vprimeruvečjegaštevilapredčasnih
plačilaliprejemkovsedatumposladoločizavsakoplačilooziromaprihodekposebej.
Sprejetjenovihstandardovinspremembkobstoječimstandardominpojasnilniprivedlodopomembnihsprememb
računovodskihizkazov,razenuvedbeMSRP9inMSRP15,katerihučinkisoprikazanivnadaljevanju:
PrikazučinkaMSRP9inMSRP15
vEUR
POSTAVKA 1. 1. 2018
Sprememba
MSRP9
Sprememba
MSRP 15
31. 12. 2017
SREDSTVA
Nekratkoročnasredva
Poslovneterjatve 683.954 -7.028 - 690.982
Odloženeterjatvezadavek 1.919.988 86.478 - 1.833.510
2.603.942 79.450 - 2.524.492
Kratkoročnasredva
Sredvaizpogodbskupci 12.013.319 -58.526 12.071.845 -
Poslovneterjatve 39.554.730 -421.741 - 39.976.471
Predujmiindrugasredva 5.042.778 - -12.071.845 17.114.623
56.610.827 -480.267 - 57.091.094
Sredvaskupaj 59.214.769 -400.817 - 59.615.586
KAPITALINOBVEZNOSTI
Kapital
Zadržaniposlovniizid 19.918.289 -400.817 - 20.319.106
Neobvladujočidelež 378.060 - - 378.060
20.296.349 -400.817 - 20.697.166
Kratkoročneobveznoi
Poslovneobveznoi 31.937.447 - -392.399 32.329.846
Obveznoiizpogodbskupci 392.399 - 392.399 -
32.329.846 - - 32.329.846
Obveznoiskupaj 32.329.846 - - 32.329.846
Kapitalinobveznoiskupaj 52.626.195 -400.817 - 53.027.012
ZaradiuvedbeMSRP15jeSkupinanadan1.januarja2018vizkazunančnegapoložajaprerazvrstilanezaračunane
prihodkeiznaslovamednarodnegaobračunamedsredstvaizpogodbskupciinprejetevarščineterpredujmemed
obveznostiizpogodbskupci.UvedbaMSRP15nivplivalanaizkazovanjeprihodkovSkupine.
Skupinajenadan1.januarja2018zanančnasredstva,kispadajopodpodročjeuporabeMSRP9,izračunala
dodatneoslabitvenančnihsredstevinnatanačinpovečalaizguboizpreteklihletvvišini400.818evrov.
VspodnjitabelijeprikazanaprimerjavarazvrstitvenančnihinstrumentovpoMRS39innovemMSRP9.
vEUR
POSTAVKA
Kategorija po
MRS39
Kategorija po
MSRP9
MRS39 MSRP9 Učinek
Naložbevdelniceindeleže
(razennaložbvodvisne
družbeinpridruženodružbo)
Finančniinrumenti,
razpoložljivizaprodajo
Finančniinrumentipo
poštenivrednoiprek
IDVD*
47.307 47.307 -
Danaposojila(nekratkoročna
inkratkoročna)
Posojilainterjatve
Finančniinrumentipo
odplačnivrednoi
409.168 409.168 -
Poslovneterjatve
(nekratkoročneinkratkoročne)
Posojilainterjatve
Finančniinrumentipo
odplačnivrednoi
40.667.453 40.238.684 -428.769
Sredvaizpogodbskupci Posojilainterjatve
Finančniinrumentipo
odplačnivrednoi
12.071.845 12.013.318 -58.527
Odloženeterjatvezadavekiz
naslovaoslabitevsredevpri
prehodu
- 86.478 86.478
Skupaj 41.123.928 40.695.159 -400.818
IDVD–izkazdrugegavseobsegajočegadonosa.
Standardiinspremembeobstoječihstandardov,kijihjeizdalOMRSinsprejelaEU,vendarše
niso v veljavi
Nadatumodobritvetehračunovodskihizkazovvnadaljevanjunavedenistandardi,spremembeobstoječih
standardovinpojasnila,kijihjeizdalOMRSinsprejelaEU,šenisostopilivveljavo:
MSRP 16 ‚Najemi‘,kigajeEUsprejela31.oktobra2017(veljazaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2019
alipozneje).
MSRP16jeOMRSobjavil13.januarja2016.NajemnikvskladuzMSRP16pripoznapravicodouporabesredstva
terobveznostiiznajema.Pravicadouporabesredstvajeobravnavananapodobennačinkotostalanenančna
sredstvainsevskladustemtudiamortizira.Obveznostiznajemajenazačetkuvrednotenaposedanjivrednosti
najemnin,plačanihvobdobjunajema,diskontiranipoimplicitniobrestnimeri,čejojemogočetakojdoločiti.
Četemerenimogočetakojdoločiti,moranajemnikuporabitipredpostavljenoobrestnomeroizposojanja.Tako
kotpriMRS17,kigajeMSRP16nadomestil,najemodajalecnajemopredelikotposlovnialinančninajem–
gledenanaravonajema.Najemseopredelikotnančninajem,česeznjimprenesejoskorajvsatveganjain
koristi,povezanezlastništvomsredstva.Vnasprotnemprimerugrezaposlovninajem.Prinančnemnajemu
najemodajalecnančneprihodkepripoznavobdobjunajemanapodlagivzorca,kiodražastalnoobdobno
stopnjodonosnostičistenaložbe.Plačilaizposlovneganajemanajemodajalecpripoznakotprihodkenapodlagi
enakomernečasovnemetode,čepavzorecodražaprejzmanjšanjekoristiizrabetegasredstva,uporabidrugo
sistematičnometodo.
SpremembeMSRP9‚Finančniinstrumenti’–elementipredplačilaznegativnimnadomestilom.EUjesprejela
spremembe22.marca2018(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2019alipozneje).
SpremembeMSRP9jeOMRSizdal12.oktobra2017.ObstoječezahteveMSRP9gledepravicedoprekinitve
pogodbesespremenijotako,daomogočajomerjenjepoodplačnivrednosti(oziromapopoštenivrednosti
prekdrugegavseobsegajočegadonosa,odvisnoodposlovnegamodela)tudivprimeruplačilnegativnega
nadomestila.Vskladusspremembamipodpiszneskapredplačilanipomemben–plačilojegledenaprevladujočo
obrestnomerovčasuprekinitvemogočeopravititudivkoristpogodbenestranke,kipredčasnoplačiloopravi.
Izračunnadomestilamorabititakovprimerukaznizaradipredčasnegaodplačilakotvprimerunagradezaradi
predčasnegaodplačilaenak.
OPMSRP23‚Negotovostpriobravnavidavkaizdobička‘,kigajeEUsprejela23.oktobra2018(veljazaletna
obdobja,kisezačnejo1.januarja2019alipozneje).
OPMSRP23jeOMRSizdal7.junija2017.Možnesonejasnostigledetega,kakosedavčnazakonodajauporablja
zadoločenotransakcijoaliokoliščino,oziromagledetega,alibodavčniorgansprejelobravnavanjedavkav
podjetju.MRS12‚Davekizdobička‘določa,kakojetrebaobračunatitekočiinodloženidavek,nepa,nakakšen
načinbisemoraliodražatiučinkinegotovosti.OPMSRP23dopolnjujezahteveMRS12zdoločili,kakomorabiti
učineknegotovostiodraženpriobračunavanjudavkaizdobička.
Skupinaocenjuje,dauvedbatehstandardovinspremembobstoječihstandardovvobdobjuzačetneuporabe
neboimelapomembnegavplivanaračunovodskeizkazeSkupine,razenuvedbeMSRP16,kateregaučinkiv
računovodskihizkazihsopojasnjenivnadaljevanju.
Dne1.januarja2019stopavveljavonovMSRP16Najemi.Skupinaobprehodunanovračunovodskistandard
uporabipraktičnorešitev,vkaterinadanprehodaizmeripravicodouporabesredstvainobveznostiznajemaza
najemnepogodbe,kiveljajonadanprehoda,terpostavkepripoznavizkazunančnegapoložaja.
SkupinapriprehodunaMSRP16izobračunovizvzame:
najememajhnevrednostido5.000evrov,pričemerseupoštevavrednostnovegasredstva,kijepredmetnajema,
najemeneopredmetenihsredstevter
kratkoročnenajemedo1leta.
VnadaljevanjuprikazujemoučinkeprehodanaMSRP16nadan1.januarja2019naizkaznančnegapoložaja.
Priizračunihsezanajemeupoštevajopovprečneobrestnemeregledenavišinoposojilinposojilnodobo,kijih
objavljaBankaSlovenijevsvojembiltenu.
OcenauporabeMSRP16naizkaznančnegapoložajaSkupine
vEUR
POSTAVKA 2019
Sredva
Pravicadouporabe 8.223.225
Obveznoi
Obveznoiznajema(brutovredno) 8.572.942
Obreivdobinajema -367.344
OcenauporabeMSRP16naizkazposlovnegaizidaSkupinezaleto2019
vEUR
POSTAVKA 2019
Amortizacijapravicedouporabe 2.407.347
Stroškinajema -2.493.088
Poslovniizidizposlovanja(EBIT) 85.741
Odhodkinanciranja 142.450
Poslovni izid pred davki -56.709
Uskladitevpostavkoceneizkazaposlovnegaizidazaleto2019,izkazanihvskladuzMSRP16indotedaj
veljavnimiračunovodskimiusmeritvami
vEUR
POSTAVKA MSRP 16 MRS 17
Amortizacijapravicedouporabe 2.407.347 -
Stroškinajema 1.086.310 3.579.398
Poslovniizidizposlovanja(EBIT) -3.493.657 -3.579.398
Odhodkinanciranja 142.450 -
Poslovni izid pred davki -3.636.107 -3.579.398
Novistandardiinspremembeobstoječihstandardov,kijihjeizdalOMRS,vendarjihEUšeni
sprejela
TrenutnoseMSRP,kotjihjesprejelaEU,bistvenonerazlikujejoodpredpisov,kijihjesprejelOdborzamednarodne
računovodskestandarde(OMRS),zizjemonaslednjihnovihstandardovinspremembobstoječihstandardov:
SpremembeMSRP3‚Poslovnezdružitve’–opredelitevposlovnegasubjekta(vveljavizaposlovnezdružitve,
prikaterihjedatumprevzemaenakdatumuzačetkaprvegaletnegaporočevalskegaobdobja,kisezačne1.
januarja2020alipozneje,inpridobitvesredstev,dokaterihpridenazačetkutegaobdobjaaliponjem).
SpremembeMSRP3jeOMRSizdal22.oktobra2018.Namenspremembjeizboljšatiopredelitevposlovnega
subjekta.Poudarekspremenjeneopredelitvejevtem,dajeglavnirezultatdelovanjaposlovnegasubjekta
zagotavljanjeblagainstoritevzastranke,medtemkojeprejšnjaopredelitevpoudarjaladonosevoblikidividend,
nižjihstroškovterdrugihgospodarskihkoristizavlagateljeindruge.PolegsprememberazlagebesedilajeOMRS
zagotovildodatnesmernice.
SpremembeMSRP10‚Konsolidiraniračunovodskiizkazi‘inMRS28‚Naložbevpridruženapodjetja
in skupne podvige‘ –prodajaaliprispevanjesredstevmedvlagateljeminnjegovimpridruženimpodjetjem
oziromaskupnimpodvigomternadaljnjespremembe(datumzačetkaveljavnostijeodloženzanedoločenčas,
dozaključkaraziskovalnegaprojektavzveziskapitalskometodo).
SpremembeMSRP10jeOMRSobjavil11.septembra2014.SpremembesenanašajonarazhajanjezahtevpoMRS
28inMSRP10terpojasnijo,dajeobsegpripoznavanjadobičkaoziromaizgubepriposluspridruženimpodjetjem
aliskupnempodviguodvisenodtega,aliprodanaoziromaprispevanasredstvapredstavljajoposlovnisubjekt.
SpremembeMRS1‚Predstavljanjeračunovodskihizkazov’inMRS8‚Računovodskeusmeritve,spremembe
računovodskihoceninnapake‘–opredelitevizrazabistven(veljazaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja
2020alipozneje).
SpremembeMRS1jeOMRSobjavil31.oktobra2018.Spremembepojasnjujejoopredelitevizrazabistvenin
načinvključitvetegaizrazavnapotkegledeopredelitev.
SpremembeMRS19‘Zaslužkizaposlenih’–načrtovanjesprememb,omejitevinporavnav(veljajozaletna
obdobja,kisezačnejo1.januarja2019).
SpremembeMRS19jeOMRSizdal7.februarja2018.Spremembezahtevajouporaboposodobljenihpredpostavk
izponovnegamerjenjazadoločitevstroškovtekočegaslužbovanjainnetoobrestizapreostanekporočevalskega
obdobjapospremembinačrta.
SpremembeMRS28‚Naložbevpridruženapodjetjainskupnepodvige‘–dolgoročnideleživpridruženih
podjetjihinskupnihpodvigih(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2019alipozneje).
SpremembeMRS28jeOMRSobjavil12.oktobra2017.Namenspremembjepojasniti,dapodjetjeuporablja
MSRP9,vključnozzahtevamipooslabitvi,zadolgoročnedeleževpridruženempodjetjualiskupnempodvigu,
kisodelčistenaložbevpridruženopodjetjealiskupnipodviginzakateresekapitalskametodaneuporablja.
Spremembepravtakoodpravljajo41.odstavek,sajjepomnenjuodboraleponavljalzahtevevMSRP9in
povzročalzmedogledeobračunavanjadolgoročnihdeležev.
Sprememberazličnihstandardov‚IzboljšaveMSRP(obdobje2015–2017)‘,kiizhajajoizletnegaprojekta
zaizboljšanjeMSRP(MSRP3,MSRP11,MRS12inMRS23),predvsemznamenomodpravljanjaneskladnostiin
razlagebesedila(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2019alipozneje).
Sprememberazličnihstandardov‚IzboljšaveMSRP‘jeOMRSobjavil8.decembra2016.Sprememberazličnih
standardov,kiizhajajoizletnegaprojektazaizboljšanjeMSRP(MSRP1,MSRP12inMRS28),predvsemz
namenomodpravljanjaneskladnostiinrazlagebesedila.Spremembevsebujejo:(i)izbriskratkoročnihizjemiz
odstavkovE3–E7MSRP1,kerjebilnjihovnamendosežen,(ii)obrazložitevmožneizbirezamerjenjenaložbe
vpridruženopodjetjealiskupnipodvig,kipotekaprekorganizacijetveganegakapitalaalidrugeustrezne
organizacije,popoštenivrednostiskoziposlovniizid,jenavoljozavsakoposameznonaložbovpridruženem
podjetjualiskupnempodviguobzačetnempripoznanju.
Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP (veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2020
alipozneje).
SpremembesklicevanjnakonceptualniokvirvMSRPjeOMRSizdal29.marca2018.OMRSjezaradirevizije
konceptualnegaokvirazaMSRPposodobilsklicevanjenanjvstandardihMSRP.Dokumentvsebujespremembe
MSRP2,MSRP3,MSRP6,MSRP14,MRS1,MRS8,MRS34,MRS37,MRS38,OPMSRP12,OPMSRP19,OPMSRP
20,OPMSRP22inSIC-32.Namenspremembjepodporaprehodunarevidiranikonceptualniokvirzapodjetja,
kispomočjotegaokvirarazvijajosvojeračunovodskeusmeritve,kadarsezadoločenotransakcijoneuporablja
nobedenodMednarodnihstandardovračunovodskegaporočanja(MSRP).
SkupinaPoštaSlovenijepredvideva,dauvedbatehnovihstandardovinspremembobstoječihstandardovvobdobju
začetneuporabeneboimelapomembnegavplivanakonsolidiraneračunovodskeizkazeSkupine.
Obračunavanjevarovanjapredtveganjemvzvezisportfeljemnančnihsredstevinobveznosti,katereganačelEU
nisprejela,ostajašenaprejneregulirano.
SkupinaPoštaSlovenijeocenjuje,dauporabaobračunavanjavarovanjapredtveganjivzvezisnančnimisredstvi
terobveznostmivskladuzzahtevamiMRS39‚Finančniinstrumenti:pripoznavanjeinmerjenje‘neboimela
pomembnegavplivanakonsolidiraneračunovodskeizkazeSkupine,čebibilauporabljenanadatumizkaza
nančnegapoložaja.
b) Uporaba ocen in presoj
PoslovodstvomoraprisestaviračunovodskihizkazovvskladuzMSRPpodatiocene,presojeinpredpostavke,ki
vplivajonauporaboračunovodskihusmeritevinnaizkazanevrednostisredstev,obveznosti,prihodkovterodhodkov.
Dejanskirezultatilahkoodtehocenodstopajo.
Ocenameddrugimvključujedoločitevživljenjskedobenepremičnin,napravinopremeterneopredmetenih
dolgoročnihsredstev,popravkevrednostizaloginterjatev,predpostavke,pomembnezaaktuarskiizračunv
zvezizdoločenimizaslužkizaposlenih,predpostavke,kisovključenevizračunmorebitnihrezervacijzatožbe,
terpredpostavkeinocenezaslabitevdobregaimena.Negledenato,daupravedružbvSkupinimedpripravo
predpostavkskrbnoproučijovsedejavnike,kinatovplivajo,jemožno,dasedejanskeposlediceposlovnihdogodkov
razlikujejoodocenjenih.Zatojetrebapriračunovodskihocenahupoštevatimorebitnespremembeposlovnega
okolja,noveposlovnedogodke,dodatneinformacijeinizkušnje.Popravkiračunovodskihocensepripoznajoza
obdobje,vkateremseocenapopravi,terzavsaprihodnjaleta,nakaterapopravekvpliva.
Skupinanajmanjenkratletnopreverja,aliobstajajoindikatorjizaslabitevzaposameznedenarustvarjajočeenote.
Podatkiopomembnihocenahnegotovostiinodločilnihpresojah,kiseopravljajovprocesuizvajanjaračunovodskih
usmeritevinkinajboljvplivajonazneskevračunovodskihizkazih,so:
Ocenaživljenjskedobeamortizljivihsredstev
Skupinapriocenjevanjuživljenjskedobesredstevupoštevapričakovanozičnoizrabljanje,tehničnostaranje,
gospodarskostaranjeterpričakovanezakonskeindrugeomejitveuporabe.Skupinapripomembnejšihsredstvih
preverjadobokoristnostiinugotavlja,alijeprišlodospremenjenihokoliščininbibilapotrebnasprememba
dobekoristnosti.
Preizkusoslabitvenenančnihsredstev
Skupinanajmanjenkratnaletopreverja,aliobstajajoindikatorjizaoslabitevzaposameznedenarustvarjajoče
enote,pričemersenadomestljivavrednostnenančnihsredstevugotavljanaosnovisedanjevrednostidenarnih
tokov,kartemeljinaocenipričakovanihdenarnihtokovizdenarustvarjajočeenotekottudidoločitviprimerne
diskontnestopnje.
Pripresoji,alijetrebaopravitioslabitevnepremičnin,Skupinaupošteva,daposameznanepremičninakotcelota
ustvarjadenarnepritokevodvisnostiodostalihnepremičnin.Družbaizvajauniverzalnepoštnestoritvetakov
notranjemkotčezmejnempoštnemprometu.Družbazagotavljauniverzalnepoštnestoritvevjavneminteresu
vsemuporabnikompoštnihstoritevnacelotnemozemljuRepublikeSlovenijepodenakimipogojitrajno,redno
innemoteno.Izvajanjeuniverzalnepoštnestoritvesesmeprekinitilezaradivišjesilealivrazmerah,nevarnihza
dostavljavca.Zazagotavljanjeuniverzalnihpoštnihstoritev,kottodoločaZakonopoštnihstoritvah,imadružba
mrežopoštnihenot.Družbanemoreokrnitiposameznihenot,sajstemprizadenevzpostavljenepovezave
medposameznimienotami,stempaonemogočizagotavljanjestoritevoziromanemorezagotavljatizahtevane
kvalitetestoritev.Zaradinavedenegarazlogajedružbaopredelilakotdenarustvarjajočoenotodružbokotceloto,
kadarpresojapotrebopooslabitvinenančnihsredstev,kisopotrebnazaizvajanjeosnovnedejavnosti.Vsaka
naložbenanepremičninajedeniranakotločenadenarustvarjajočaenota.
Preizkus oslabitve terjatev in sredstev iz pogodb s kupci
ObizdelaviračunovodskihizkazovSkupinaocenipopravkevrednostinapodlagimodelapričakovanihkreditnih
izgub,vskladuskaterimseocenijopričakovaneizgube,kibodonastalevprihodnosti.
Ocenaoblikovanihrezervacijzapozaposlitvenezaslužkezaposlenih
Vokviruobvezzazaposlitvenezaslužkezaposlenihjeevidentiranasedanjavrednostodpravninobupokojitvi.
Pripoznanesonaosnoviaktuarskegaizračuna,kitemeljinapredpostavkahinocenah,veljavnihvčasunastanka
izračuna,kisezaradispremembvprihodnjelahkorazlikujejooddejanskihpredpostavk,kibodoveljaletakrat.
Tosenanašapredvsemnadoločitevdiskontnestopnje,oceneuktuacijezaposlenih,ocenesmrtnostiinocene
rastiplač.Obvezezapozaposlitvenezaslužkezaposlenihsozaradikompleksnostiaktuarskegaizračunain
dolgoročnegaznačajaobčutljivezaspremembenavedenihocen.
Ocenaoblikovanihrezervacijzatožbeinpogojneobveznosti
Rezervacijajepripoznana,koimaSkupinazaradipreteklegadogodkapravnealiposredneobveze,kijihje
mogočezanesljivooceniti,inčejeverjetno,dabopriporavnaviobvezepotrebenodtokdejavnikov,kiomogočajo
gospodarskekoristi.UpravedružbvSkupinirednopreverjajo,alijezaporavnavomožneobveznostiverjeten
odlivsredstev,kiomogočajoekonomskekoristi.Čepostaneverjeten,semožnaobveznostprerazporeditako,da
sevračunovodskihizkazihzanjooblikujerezervacijavtrenutku,kosespremenistopnjaverjetnosti.
Preizkus oslabitve dobrega imena
NadanvsakegaporočanjamoraSkupinaoceniti,aliobstajakakšnoznamenje,dautegnebitidobroime
oslabljeno.Priocenjevanju,aliobstajakakšnoznamenje,dautegnebitisredstvooslabljeno,Skupinaupošteva
znamenjaizzunanjihinnotranjihvirovinformacij.
Čeobstajakakršnokoliznamenje,Skupinaoceninadomestljivovrednost.Kotnadomestljivavrednostsešteje
poštenavrednost,zmanjšanazastroškeprodajealivrednostipriuporabi,odvisnoodtega,katerajevečja.Če
poštenevrednostinimogočezanesljivoizmeriti,sekotnadomestljivavrednostupoštevavrednostpriuporabi.
PriizračunuvrednostisredstvapriuporabimoraSkupinaupoštevatiocenoprihodnjihdenarnihtokov,kijih
pričakujeizsredstva,pričakovanjamožnihspremembvrednostialičasovnihrazporeditevterprihodnjihdenarnih
tokov,časovnovrednostdenarja(diskontnastopnja),cenozaprevzemnegotovosti,kisodelsredstva,terdruge
merodajnedejavnike(npr.nelikvidnost).
PriocenipotrebepooslabitvidobregaimenajeSkupinaPSizhajalaizbodočihdenarnihtokovdenarustvarjajočih
enot,kijihjemožnolociratinaposameznodobroime.Skupinajeocenila,davposlovnemletu,kisejekončalo
31.decembra2018,nitrebaoslabitidobregaimena.
c) Podlage za merjenje
Računovodskiizkazisopripravljeniobupoštevanjuizvirnevrednosti,razenprisredstvihpopoštenivrednosti
prekdrugegavseobsegajočegadonosa.
d) Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodskiizkazisopredstavljenivevrihbrezcentov,torejvfunkcijskivalutiSkupine.Vseračunovodske
informacije,predstavljenevevrih,sozaokroženenaenoenoto.Denarnasredstvainobveznostisonadanizkaza
nančnegapoložajapreračunanevfunkcijskovalutozuporabodnevnegatečajamenjavenadanizkazanančnega
položaja.Vsetečajnerazlikesopripoznanevizkazuposlovnegaizida.Nedenarnasredstvainobveznostivtuji
valuti,kisomerjenepoizvirnivrednosti,sopreračunanezuporabotečaja,veljavneganadantransakcije.
4.4.3Pomembneračunovodskeusmeritve
DružbevSkupiniPoštaSlovenijeuporabljajoenotneračunovodskeusmeritveinmetodeizračunavanja,kiso
opredeljenevinternihaktihdružbvSkupiniinsoenakekotprizadnjemletnemporočanju,razentistih,kise
nanašajonauvedboMSRP9inMSRP15.Učinkiprehodasorazkritivtočki4.4.2.
a) Podlaga za konsolidiranje
KonsolidiraniračunovodskiizkaziSkupinevključujejoračunovodskeizkazeobvladujočedružbeinodvisnihdružb.
VskupinskihračunovodskihizkazihjeSkupinaPoštaSlovenijepredstavljena,kotdagrezaenopodjetje.Skupinski
(konsolidirani)računovodskiizkazisosestavljeninapodlagiposamičnihračunovodskihizkazovuskupinjenihpodjetij
zustreznimikonsolidacijskimipopravki,kipanisopredmetknjiženjavračunovodskihrazvidihuskupinjenihpodjetij.
Odvisnedružbesodružbe,kijihobvladujeSkupina.Obvladujočadružbaobvladujeodvisnodružbo,čejeizpostavljena
spremenljivemudonosuvodvisnidružbialiimaizsvojeudeležbevtejdružbipravicedospremenljivegadonosa
terlahkossvojimvplivom,kigaimanatodružbo,vplivanadonos.Obvladujočadružbaimavplivnadodvisno
družbo,čelahkonapodlagiobstoječihpravictrenutnousmerjapomembnedejavnostitedružbe,tj.dejavnosti,ki
bistvenovplivajonadonostedružbe.Priocenjevanjuvplivaseupoštevataobstojinučinekmorebitnihglasovalnih
pravic,kijihjetrenutnomogočeuveljavitioziromazamenjati.Računovodskiizkaziodvisnihdružbsovključeniv
konsolidiraneračunovodskeizkazeoddatuma,koseobvladovanjezačne,dodatuma,kopreneha.Računovodske
usmeritveodvisnihdružbsousklajenezusmeritvamiSkupine.Posamičniračunovodskiizkaziuskupinjenihpodjetij
sosestavljenizaposlovnoleto,kisekončnazistimdnemkotvobvladujočidružbi.
Vprimeruobvladujočegapodjetjainodnjegaodvisnihpodjetijgrezapopolnouskupinjevanje,kijezdruževanje
računovodskihizkazovobvladujočegapodjetjainodnjegaodvisnihpodjetijtako,daseseštevajosorodnepostavke
sredstev,dolgov,kapitala,prihodkovinodhodkovterizločijonančnenaložbeobvladujočegapodjetjavkapital
odvisnihpodjetij,medsebojneposlovneterjatveinposlovneobveznosti,medsebojniprihodkiinodhodkiinposebej
izkažejomanjšinskideleživkapitalu,čistemdobičkuinvseobsegajočemdonosu.
Pridruženedružbesodružbe,vkaterihimaSkupinapomembenvpliv,neobvladujepanjihovenančneinposlovne
usmeritve.Naložbevpridruženedružbeseobzačetnempripoznanjumerijoponabavnivrednosti,natopase
obračunavajopokapitalskimetodi.KonsolidiraniračunovodskiizkaziSkupinezajemajodeležSkupinevdobičkihin
izgubahpridruženedružbe,izračunanpokapitalskimetodi,oddatuma,kosepomembenvplivzačne,dodatuma,
kosekonča.ČejedeležSkupinevizgubahpridruženedružbevečjiodnjenegadeleža,seknjigovodskavrednost
deležaSkupinezmanjšananič,deležvnadaljnjihizgubahpaseprenehapripoznavati.Pokapitalskimetodijev
konsolidiraneračunovodskeizkazezajetapridruženadružbaŠportnaloterija.
b) Neopredmetena sredstva
Dobro ime
Dobroime,nastaloobprevzemuodvisnedružbe,semeriponabavnivrednosti,zmanjšanizamorebitnoizgubo
zaradioslabitve.
Priocenipotrebepooslabitvidobregaimena,jeSkupinaPoštaSlovenijeizhajalaizbodočihdenarnihtokovdenar
ustvarjajočihenot,kijihjemožnolociratinaposameznodobroime.Skupinajeocenila,davposlovnemletu,kise
jekončalo31.decembra2018,nitrebaoslabitidobregaimena.
Ostalaneopredmetenasredstva
Neopredmetenasredstva,kijihjepridobilaSkupinainkaterihdobekoristnostisoomejene,soizkazanaponabavni
vrednosti,zmanjšanizaamortizacijskipopravekvrednostiinzaizgube,nabranezaradioslabitve.Nabavnavrednost
vključujestroške,kiselahkoneposrednopripišejopridobitviposamezneganeopredmetenegasredstva.Stroški
izposojanja,kiselahkopripišejoneposrednonakupualiizdelavisredstvavpripravi,sepripoznajokotdelnabavne
vrednostitakegasredstva.Zamerjenjevsehskupinneopredmetenihsredstevpopripoznavanjuseuporabljamodel
nabavnevrednosti.
Kasnejši izdatki
Kasnejšiizdatkivzvezizneopredmetenimisredstvisousredstvenilevprimerih,kopovečujejobodočegospodarske
koristi,kiizhajajoizsredstva,nakateregaseizdatkinanašajo.Vsiostalistroškisopripoznanivposlovnemizidu
kotodhodkitakoj,kodonjihpride.
Amortizacija
Amortizacijaseobračunavaposamičnoinpometodienakomernegačasovnegaamortiziranja,obupoštevanjudobe
koristnostineopredmetenihsredstev,tersezačnenaslednjidanpotem,kojesredstvorazpoložljivozauporabo,
inprenehanazgodnejšiodobehdatumov:nadatum,kojesredstvorazvrščenomedsredstvazaprodajo,alina
datum,kojeodpravljenopripoznanjesredstva.
Prineopredmetenihsredstvihseuporabljajodokončnedobekoristnosti.Priobračunuamortizacijeseuporabljajo
naslednjeocenjeneamortizacijskestopnje:
VRSTASREDSTEV Leto2018 Leto2017
Neopredmetenasredva od10do33,3% od10do33,3%
Dobekoristnostisredstevseletnopregledajo,inčejetreba,popravijo.
c)Opredmetenaosnovnasredstva–nepremičnine,napraveinoprema
Nepremičnine,napraveinopremasoizkazaniponabavnivrednosti,zmanjšanizaamortizacijskipopravekvrednosti
innabranoizgubozaradioslabitve.Nabavnavrednostvključujestroške,kiselahkoneposrednopripišejopridobitvi
posameznegaopredmetenegaosnovnegasredstva.Stroškivlastnemokviruizdelanegasredstvazajemajostroške
materiala,neposrednestroškedelainostalestroške,kijihjemogočeneposrednopripisatinjegoviusposobitviza
nameravanouporabo.
Stroškiizposojanja,kiselahkopripišejoneposrednonakupu,gradnjialiproizvodnjisredstvavpripravi,se
pripoznajokotdelnabavnevrednostitakegasredstva.Zamerjenjevsehskupinopredmetenihosnovnihsredstev
popripoznavanjuseuporabljamodelnabavnevrednosti.
Dobičkiinizgubepriprodajialiizločitvisedoločijotako,daseprihodkiodprodajeprimerjajosknjigovodsko
vrednostjo.Dobičkiinizgubepriprodajisovključenivizkazposlovnegaizida.Opredmetenaosnovnasredstva,ki
sonavoljozaprodajo,seprikažejoločenooddrugihsredstev.Zanjeseamortizacijaneobračuna.
Pravilomaenkratletnoseugotavlja,aliobstajajozapomembnaosnovnasredstva(vnadaljevanjutudi:OS)zunanji
innotranjiznaki,dajeosnovnosredstvooslabljeno.Četakšniznakiobstajajo,seoceninadomestljivavrednost
sredstva.Opredmetenaosnovnasredstvasezaradioslabitveprevrednotijo,čenjihovaneodpisanaknjigovodska
vrednostpreseganjihovonadomestljivovrednost.Kotnadomestljivavrednostseštejepoštenavrednost,zmanjšana
zastroškeprodaje,alivrednostpriuporabi,odvisnoodtega,katerajevečja.Ocenjevanjevrednostipriuporabi
obsegaocenjevanjeprejemkovinizdatkov,kibodoizhajaliiznadaljnjeuporabesredstevinnjihovekončneodtujitve,
inuporaboustreznediskontnemere(preddavkomoddobička),kiodražasedanjotržnoocenočasovnevrednosti
denarjainmorebitnotveganje,povezanosposameznimsredstvom.Izgube,kinastanejonapodlagioslabitve,se
pripoznajomedposlovnimiodhodki.Pripoznanjeseodpravi,kosesredstvoprodaalisevečnepričakujeekonomska
korist,kibilahkopritekalaobnadaljnjiuporabiposameznegasredstva.Dobičkiinizgubezaradiodpravepripoznanja
posameznegasredstvasevključijovizkazposlovnegaizidavletu,kosesredstvoizknjižiizposlovnihevidenc.
Kasnejši izdatki
Kasnejšiizdatkivzvezizopredmetenimiosnovnimisredstvisepripoznajovknjigovodskivrednostitegasredstva,
čejeverjetno,dabodoprihodnjegospodarskekoristi,povezanezdelomtegasredstva,pritekalevdružbo,inče
jenabavnovrednostmogočezanesljivoizmeriti.Vsiostalistroški(kotnpr.dnevnoservisiranje)sopripoznaniv
poslovnemizidukotstroškitakoj,konastanejo.
Amortizacija
Amortizacijaseobračunavapometodienakomernegačasovnegaamortiziranjaobupoštevanjudobekoristnosti
vsakegaposameznegasredstvaoziromanjegovihsestavnihdelov.Zemljiščainsredstvavpridobivanjusene
amortizirajo.Amortizacijaseobračunavaposamičnoinsezačneobračunavati,kojesredstvorazpoložljivoza
uporabo,inprenehanazgodnejšiodobehdatumov:nadatum,kojesredstvorazvrščenomedsredstvazaprodajo,
alinadatum,kojeodpravljenopripoznanjesredstva.
Priobračunuamortizacijeseuporabljajonaslednjeocenjeneamortizacijskestopnje:
VRSTASREDSTEV Leto2018 Leto2017
Poštnezgradbeinanovanja od2do5% od2do5%
Zgradbepoštnihlogiičnihcentrov 2% 2%
Parkirišče 2% 2%
Opremazaopravljanjedejavnoi od6,6do33,3% od6,6do33,3%
Transportnasredva od12,5do50% od12,5do50%
Računalniškaoprema od33,3do50% od33,3do50%
Dobekoristnostisredstevseletnopregledajo,inčejetreba,popravijo.
d)Sredstvavnančnemnajemu
Opredmetenoinneopredmetenodolgoročnosredstvo,pridobljenonapodlaginančneganajema,jesestavni
delopredmetenihalineopredmetenihdolgoročnihsredstevnajemojemalca.Njegovanabavnavrednostjeenaka
poštenivrednostialisedanjivrednostinajmanjševsotenajemnin,insicertisti,kijemanjša.Vsizačetnineposredni
stroškinajemnikaseprištejejoznesku,kijepripoznankotsredstvo.
Priizračunusedanjevrednostinajmanjševsotenajemninjediskontnameraznajemompovezanaobrestnamera,
čejojemogočedoločiti,vnasprotnemprimerupapredpostavljenaobrestnamerazaizposojanje,kijomora
plačatinajemnik.
Opredmetenoosnovnosredstvo,vzetovnančninajem,seizkazujeločenooddrugihistovrstnihopredmetenih
osnovnihsredstev.Amortiziranjeopredmetenihinneopredmetenihdolgoročnihsredstev,vzetihvnančninajem,
morabitiusklajenozamortiziranjemdrugihpodobnihopredmetenihosnovnihsredstev.Čeniutemeljenega
zagotovila,daboprejemnikprevzellastništvodokoncatrajanjanančneganajema,jetrebatakšnoopredmeteno
sredstvopovsemamortiziratibodisimedtrajanjemnančneganajemabodisivdobinjegovekoristnosti,insicer
vtistemobdobju,kijekrajše.
e)Naložbenenepremičnine
Naložbenanepremičninajenepremičnina,posedovana,dabiprinašalanajemninoin/alipovečevalavrednost
dolgoročnenaložbe.
Kotkriterij,kdajSkupinaopredeliposameznonepremičninokotnaložbenonepremičnino,seuporabimerilo,
dajevečkot30odstotkovcelotnenepremičninedanovnajem.Vvišiniodstotkavnajemdanenepremičninese
kategoriziranepremičninakotnaložbenanepremičnina,ostanekpaješevednoevidentiranmedopredmetenimi
osnovnimisredstvi.
Oslabitevnaložbenihnepremičninseugotavljavsklopuocenjevanjavrednostiopredmetenihosnovnihsredstev.
Indikatorpotrebepooslabitvinaložbenihnepremičninjepodan,kadarstroškiposameznenaložbenenepremičnine
presegajorealiziraneprihodkeiznaslovanajemnin.Oslabitevseizvedezanepremičnine,prikaterihjerazlika
medsedanjoknjigovodskovrednostjoinnadomestljivovrednostjovečkot20tisočevrov.Izgubazaradioslabitve
naložbenenepremičninesepripoznavavizkazuposlovnegaizida.
Skupinamerinaložbenenepremičninepomodelunabavnevrednosti,torejponabavnivrednosti,zmanjšaniza
amortizacijskepopravkeinmorebitneoslabitve.Priamortiziranjuseuporabljametodaenakomernegačasovnega
amortiziranja.Priobračunuamortizacijeseuporabljajoenakeamortizacijskestopnjekotpriopredmetenihosnovnih
sredstvih.
f)Finančnasredstva
Finančnasredstvavključujejodenarindenarneustreznike,terjatveinposojilaternančnenaložbe.Mednančnimi
naložbamiSkupinaizkazujenaložbevkapitalskeinstrumente.Skupinanazačetkupripoznaposojilainterjatveter
vlogeoziromadepozitenadannjihoveganastanka.Ostalanančnasredstvasonazačetkupripoznananadatum
menjaveoziromanadatum,koSkupinapostanestrankavpogodbenihdoločilihinstrumenta.
Skupinaodpravipripoznanjenančnegasredstva,kougasnejopogodbenepravicedodenarnihtokoviztega
sredstvaalikoSkupinaprenesepravicedopogodbenihdenarnihtokoviznančnegasredstvanapodlagiposla,
vkateremseprenesejovsatveganjainkoristiizlastništvanančnegasredstva.
Finančniinstrumentiseobzačetnempripoznanjurazvrstijovenoodnaslednjihskupin:nančnasredstva,merjena
poodplačnivrednosti,nančnasredstvapopoštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosainnančna
sredstvapopoštenivrednostiprekposlovnegaizida.Razvrstitevnančnihinstrumentovobzačetnempripoznanju
jeodvisnaodznačilnostipogodbenegadenarnegatokanančnegasredstvainposlovnegamodelaSkupineza
upravljanjeznjimi(namen).Zizjemoterjatevizposlovanja,kinevsebujejopomembnenančnekomponente,
Skupinaobprvotnempripoznanjunančnosredstvoizmeripopoštenivrednosti,kije,vprimerunančnega
sredstva,kinipripoznanopopoštenivrednostiskoziizkazposlovnegaizida,povečanazastrošketransakcije.
Terjatveizposlovanja,kinevsebujejopomembnenančnekomponente,semerijopotransakcijskiceni,kije
določenavskladuzMSRP15.
PoslovnimodelSkupinezaupravljanjesnančnimisredstvidoloča,kakoSkupinaobvladujesvojanančnasredstva,
dazagotovidenarnetokove.Poslovnimodeldoloča,alibododenarnitokoviposledicazbiranjapogodbenih
denarnihtokov,posledicaprodajenančnihsredstevaliobojega.
Denar in denarni ustrezniki
Denarnasredstvainnjihoviustreznikiobsegajogotovinovblagajni,denarnasredstvavbankiinvlogenavpogled
terkratkoročnedepozitevbankahzdospelostjotrehmesecevalimanj.
ZapreračundenarnihsredsteviztujevaluteSkupinauporabljareferenčnitečajEvropskecentralnebanke(ECB),kiga
objavljaBankaSlovenije,povzetpotečajniciECB,razenzatistevalute,zakatereECBneobjavljareferenčnihtečajev
dnevnoinsezanjihupoštevamesečnatečajnica.Tečajnarazlikaseizkazujekotnančniodhodekaliprihodek.
Finančnasredstvapoodplačnivrednosti
ZauvrstitevvskupinonančnihsredstevpoodplačnivrednostijeciljSkupinepredvsemto,danapodlaginančnega
instrumentazberepogodbenedenarnetokove,tipamorajobitiizključnoglavnicainobresti.Vtoskupinoso
uvrščeneterjatvedokupcevinposojila,obzapadlostikaterihsepričakujevračiloglavniceinobresti.Zanjeje
pomembnonaslednje:
pripoznanjepoodplačnivrednosti,
nazačetkusopripoznanepopoštenivrednosti,povečanizaneposrednestroškeposla,
pozačetnempripoznanjuseizmerijopoodplačnivrednostipometodiveljavneobrestnemere,zmanjšaniza
izgubezaradioslabitve,
terjatvedokupcev,izraženevtujivaluti,senadanizkazanančnegapoložajapreračunajovfunkcijskovaluto.
Zapreračunterjatev,kisodoločenevtujivaluti,seuporabljatareferenčnitečajEvropskecentralnebanke,ki
gaobjavljaBankaSlovenije,povzetpotečajniciECB,razenzatistevalute,zakatereECBneobjavljareferenčnih
tečajevdnevnoinsezanjihupoštevamesečnatečajnica.
Finančnasredstvapopoštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosa
Vskupinonančnihsredstevpopoštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosaseuvrščajolastniški
nančniinstrumenti,kikotirajonaorganiziranemtrgu.Zanjejepomembnonaslednje:
vrednotenjepopoštenivrednosti,
pozitivniinnegativni(dooslabitve)učinkisepripoznajovrezervah,nastalihzaradivrednotenjapopošteni
vrednosti,
priodpravikapitalskihinstrumentovsenabranidobičkiinizgubevrezervah,nastalihzaradivrednotenjapo
poštenivrednosti,prenesejovpreneseniposlovniizid.
Oslabitev nančnih sredstev
MSRP9(Finančniinstrumenti)nadomeščamodelnastalihizgub,kotjebilopredeljenvMRS39,zmodelom
pričakovanihizgubinzahtevazgodnejšepripoznanjepričakovanihkreditnihizgub.
Oslabitevterjatevdokupcevindanihposojil
Ocenaoslabitvenančnihsredstev,izkazanihpoodplačnivrednosti,temeljinapričakovanihkreditnihizgubah,
povezanihzverjetnostjoneplačilterjatevinposojilvcelotnemobdobjutrajanjanančnegasredstva.Skupinaoslabi
nančnosredstvovoblikipopravkavrednosti.Odpisnančnegasredstvapripozna,kadarutemeljenopričakuje,
dajipogodbenihdenarnihtokovnebouspeloizterjati.
Skupinazaterjatvedokupcevinzamudneobrestiuporabljapoenostavljenpristop,vkateremnapodlagiizkušenj
oneplačanihterjatvahizpreteklostiinocengledeprihodnostioblikujematrikorezervacijzodstotkioslabitvepo
intervalihzapadlosti.Pričakovanekreditneizgubesedoločajoločenozaterjatvedokupcevdoma,terjatvedo
kupcevvtujiniinterjatvezazamudneobrestidoma.Skupinanapodlagimetodologijeoslabitudiposojilado
delavcevindanaposojila.
g)Druganekratkoročnasredstva
MednekratkoročnimidrugimisredstviSkupinaizkazujeterjatvezadanevarščineinvnaprejplačanestroškeiz
naslovastanovanjskegarezervnegasklada.
h) Sredstva za odtujitev
Medsredstvazaodtujitevserazvrstijotistanekratkoročnasredstva,zakaterihknjigovodskovrednostseutemeljeno
predvideva,daboporavnanasprodajoinneznadaljnjouporabo.Sredstva,kiizpolnijosodilazarazvrstitev,se
prenehajoamortiziratiinseizmerijopoknjigovodskivrednostialipopoštenivrednosti,zmanjšanizastroške
prodaje(potisti,kijenižja).
Prirazvrščanjusredstevnanekratkoročnasredstva,namenjenaprodaji,morajobitiizpolnjeninaslednjipogoji:
sredstvomorabitinavoljozatakojšnjoprodajo;
prodajamorabitizeloverjetna;
poslovodstvomorasprejetiplanprodajetersredstvoaktivnoprodajatiporazumnicenigledenapoštenovrednost
sredstva;verjetnost,daboprišlodopomembnespremembeplanaprodajealidoprenehanjaaktivnostivzvezi
sprodajo,morabitiminimalna;
pričakujese,daboprodajazaključenavrokuenegaleta.
Razlogizauvrstitevnepremičninvsredstva,namenjenaprodaji,so:preselitevpošte,preoblikovanjepoštev
premičnopoštoalidrugooblikoalinjenaukinitev,zemljišča,kijihSkupinazaposlovnodejavnostnepotrebuje,
prazniposlovniprostoripoprekinitvinajemnepogodbeterpraznastanovanja,zakaterazaposleninimajointeresa
zanajem.
Sredstva,prikaterihpogojinisovečizpolnjeni,jetrebaprerazvrstitinazajmedosnovnasredstvaoziromavdrugo
kategorijosredstev(naložbenenepremičnine).Vtemprimerujetrebatakšnosredstvoizmeritiponižjiodobeh
vrednosti:
knjigovodskivrednostipredrazvrstitvijomednekratkoročnasredstvazaprodajo,zmanjšanizaamortizacijo,ki
bibilapripoznana,česredstvonebibiloprerazvrščeno;pritemvsazanazajobračunanaamortizacijabremeni
poslovniizidtekočegaposlovnegaleta;
nadomestljivivrednostinadanprerazvrstitveiznekratkoročnihsredstevzaprodajonazajmedosnovnasredstva.
i) Sredstva iz pogodb s kupci
Sredstvoizpogodbjepravicadonadomestilavzamenozablagoalistoritve,kisoprenesenenakupca.Medsredstvi
izpogodbskupciSkupinaizkazujenezaračunanestoritvedrugimpoštnimoperaterjem(mednarodniobračun),ki
jihjeopravilavletu,zakateregasesestavljajoračunovodskiizkazi,zaračunalapajihbošeletakrat,koboprejela
potrjenoletnostanjeopravljenegaprometaodtujegapoštnegaoperaterjateruskladilacene.
Obkoncuposlovnegaletasenapodlagiizdanihčetrtletnihstanjizračunajopredvideneterjatvedotujihpoštnih
operaterjev,kisopodlagazavračunanjeprihodkov.Kergrezanezaračunaneprihodke,zakatereSkupinado
uskladitvestanjnimapraviceizstavitiračunov,sestanjesredstevizpogodbevizkazunančnegapoložajana
bilančnopresečnidanoslabizodstotkompričakovanihneplačil,kiveljazanezapadleterjatvedokupcevvtujini.
j) Zaloge materiala in trgovskega blaga
Zalogesevrednotijopoizvirnivrednostialičistiiztržljivivrednosti,insicerponižjiizmednjiju.Čistaiztržljiva
vrednostsedoločipoprodajnivrednostinadatumporočanja,zmanjšanizaprodajnestroškeinmorebitneostale
splošnestroške,kisoobičajnopovezanisprodajo.
Količinskaenotazalogematerialaaliblagasevrednotiponabavnivrednosti,kijosestavljajokupnacena,uvozne
dajatveinneposrednistroškinabave;kupnacenasezmanjšazadobljenepopuste.Priizkazovanjuzalogseuporablja
metodadrsečihpovprečnihcen.
Zalogematerialaintrgovskegablagavsredstvihpredstavljajonepomembendelež.Zalogesezaradiokrepitvene
prevrednotijo,zaradioslabitvepaseprevrednotijo,čeknjigovodskavrednostpreseganjihovočistoiztržljivovrednost.
Zneskioslabitveseevidentirajomedprevrednotovalneposlovneodhodkeobratnihsredstev.Prevrednotenjezalog
seopravikonecposlovnegaletapopregledugibanjazalog.
Knjigovodskevrednostizalogvmaterialnopomembnihzneskihustrezajonjihoviiztržljivivrednosti.
k) Predujmi in druga sredstva
Medpredujmiindrugimisredstvisozajetidanipredujmiinvarščineterkratkoročnoodloženistroški.
l) Kapital
Celotnikapitalsestavljajovpoklicani(osnovni)kapital,kapitalskerezerve,zakonskerezerve,rezervezapošteno
vrednost,prenesenčistiposlovniizidinčistiposlovniizidposlovnegaleta.
KapitalskerezervesozneskinapodlagiodpravesplošnegaprevrednotovalnegapopravkakapitalavskladuzZGD-1.
Zakonskerezervesozneski,kisozadržaniizdobičkavskladuzZGD-1.Obnastankujihpripoznaorgan,odgovoren
zapripravoletnegaporočila.
RezervezapoštenovrednostSkupinapripoznazaradivrednotenjanekratkoročnihinkratkoročnihnančnih
instrumentovpopoštenivrednostiprekizkazavseobsegajočegadonosa.Medtovrstnimirezervamisoizkazani
tudiaktuarskidobičkialiizgubeterodloženidavkioddolgoročnihzaslužkov(odpravnin)zaposlencev.
m) Rezervacije
Rezervacijesepripoznajo,čeimaSkupinazaradipreteklegadogodkapravnealiposredneobveze,kijihje
mogočezanesljivooceniti,inčejeverjetno,dabopriporavnaviobvezepotrebenodtokdejavnikov,kiomogočajo
gospodarskekoristi.
Skupinaoblikujerezervacijezaodpravnineobupokojitvi,zajubilejnenagradeindrugerezervacije(tožbe).
Rezervacijezaodpravnineinjubilejnenagradesooblikovanevvrednostiocenjenihprihodnjihizplačil,diskontiranih
nadatumporočanja.Oblikujejosenapodlagiaktuarskegaizračuna,kitemeljinašteviluzaposlenihinznesku,kije
pravicazaposlenegadojubilejnenagradeindoodpravnineobkasnejšiupokojitvi.Tovrstnerezervacijeseoblikujejo
napodlagiizračunapooblaščenegaaktuarja.
Rezervacijezaodpravnineinjubilejnenagradetemeljijonaaktuarskemizračunu(uporabljenajemetodaProjected
UnitCredit),vkateremsobiliupoštevani:
Zakonopokojninskemininvalidskemzavarovanju,
verjetnostsmrtnostiininvalidnosti,
verjetnostupokojevanja,
verjetnostuktuacijekadrovvSkupini(od5do7,5-odstotnauktuacijazazaposlene,staredo40let,od3,5do
3,75-odstotnazazaposlene,staremed41in50let,terod1,5do1,75-odsotnauktuacijazazaposlene,stare
nad51let),
diskontnastopnjavvišini1,57odstotka,
rastplačvRSvvišini2,5odstotkainvdružbiza2odstotka,rastnajnižjihplačpokolektivnipogodbiPošte
Slovenijezaenodstotek,
prispevnastopnjadelodajalcazaizplačilavvišini16,1odstotka(zaizplačila,višjaodzneskov,kijihdoločaUredba
odavčniobravnavipovračilstroškovindrugihdohodkovizdelovnegarazmerja)ter
rastzneskovizprejomenjeneuredbeza0,25odstotka.
Zaodpravninesenerealiziraniaktuarskidobičkialiizgubetekočegaletapripoznajovkapitalu,stroškisprotnega
službovanjainstroškiobrestipavizkazuposlovnegaizida,medtemkosezajubilejnenagradevizkazuposlovnega
izidaprikažejotakostroškisprotnegaslužbovanja,stroškiobrestikottudiaktuarskidobičkialiizgube.
Skupinaoblikujerezervacijezamorebitneobveznostiizgospodarskihsporovinpravdterrezervacijeizdelovnih
sporov.Skupinavsakoletopreveriupravičenostoblikovanihrezervacijgledenastanjesporainverjetnostugodne
alineugodnerešitvespora.Področjekadrovskihinpravnihzadevvišinorezervacijzatožbedoločigledenavišino
škodnegazahtevkaaliocenigledenapričakovanomožnovišino(čedejanskizahtevekšeniznan).
n)Odloženiprihodki
Skupinamedodloženimiprihodkiizkazujepretežnoodloženeprihodkevzvezisprejetimiinneizkoriščenimi
nančnimisredstvizaizvedboprojektov.
o)Finančneobveznosti
Finančneobveznostiseobzačetnempripoznanjurazvrstijomednančneobveznostipopoštenivrednostiprekpo-
slovnegaizida,prejetaposojilainobveznostiizposlovanja.Vsedrugenančneobveznostisonazačetkupripoznane
nadatum,koSkupinapostanepogodbenastrankavzvezizinstrumentom.Razenprejetihposojilsevsenančne
obveznostiobzačetnempripoznanjumerijopopoštenivrednosti.Prejetaposojilasemerijopoodplačnivrednostiz
uporaboveljavneobrestnemere.Gledenazapadlostsoposojilarazvrščenamedkratkoročnenančneobveznosti(za-
padlostdo12mesecevpodatumuizkazanančnegapoložaja)alinekratkoročnenančneobveznosti(zapadlostnad
12mesecevpodatumuizkazanančnegapoložaja).Vsidobičkiinizgubesepripoznajovizkazuposlovnegaizidaob
odpravipripoznanjanančneobveznostiinvokviruamortizacijeveljavneobrestnemere.Skupinaodpravipripoznanje
nančneobveznosti,česoobveze,določenevpogodbi,izpolnjene,razveljavljenealizastarane.
Skupinanimanančnihobveznostipopoštenivrednostiprekposlovnegaizida.
MednekratkoročniminančnimiobveznostmiSkupinaizkazujeobveznostiiznaslovaposojila,prejetegaod
banke,inobveznostiiznaslovanančneganajema.Kratkoročnideltehjeizkazanmedkratkoročniminančnimi
obveznostmi.
MednekratkoročnimiposlovnimiobveznostmiSkupinaizkazujeobveznostzaizplačilospremenljivegadelaplač
poslovodnihoseb.
p)Obveznostiizpogodbskupci
Obveznostizpogodbejeobveznostprenosablagaalistoritevnakupcavzamenozanadomestilo,kigajeSkupina
prejelaodkupca.VokviruobveznostiizpogodbskupciSkupinaizkazujepredujmeinprejetevarščine.Obveznosti
izpogodbesepripoznajokotprihodki,koSkupinaizpolnisvojoizvršitvenoobvezo.
q) Druge obveznosti
Meddrugimiobveznostmisozajetikratkoročnoodloženiprihodkiinvnaprejvračunanistroški.Slednjisepretežno
nanašajonaodhodkeizmednarodnegaobračunaterstroškeneizkoriščenegaletnegadopusta.
r) Pogojna sredstva in obveznosti
Pogojnasredstvainobveznostisovsepotencialneterjatveinobveznosti,kilahkovbodočnostizaradiunovčitve
oziromaporavnavevplivajonaposlovnerezultateSkupineinkaterihnemorevključitivizkaznančnegapoložaja,
kerpogojizatonisoizpolnjeni.
Vtokategorijosodijopredvsemprejetebančnegarancijezadobroizvedboposlov,garancije,prejeteodizvajalcev
zamenljivihpoštnihstoritevinnekaterihposlovnihstrank,terdrugedanegarancijepribanki(carinskaindruge).
Vrednostpogojnihsredstevinobveznostisepreverjanajmanjenkratletnoobrednemletnempopisupremoženja
družbeoziromaobizdelavizaključnegaračuna.
s) Prihodki iz pogodb s kupci
Prihodkiizpogodbskupcisepripoznajoobprenosuobvladovanjablagaalistoritevnakupcavznesku,kiodraža
nadomestilo,zakateregaSkupinameni,dabodonjegaupravičenavzamenozatakoblagoalistoritve.Prihodkiiz
pogodbskupcisepripoznajopopoštenivrednostiprejetegapoplačilaaliterjatveizteganaslova,insicerzmanjšani
zavračilainpopuste,rabateinkoličinskepopuste.
Prihodkiodprodajeblagasepripoznajoobprenosuobvladovanjanadprodanimblagom,tj.takrat,kojestranka
blagosprejelaoziromakojeSkupinastrankidostavilablago.Prihodkiodprodajestoritevsepripoznajov
obračunskemobdobju,vkateremseopravijostoritve.
Skupinapresodi,alipogodbavsebujetudidrugeobljube,kipredstavljajoločeneizvršitveneobveze,nakateremora
razvrstitideltransakcije.PriugotavljanjutransakcijskeceneSkupinaupoštevaučinkevariabilneganadomestila,obstoj
pomembnihsestavinnanciranjavpogodbi,nedenarnonadomestiloinnadomestilokupcu.
Skupinajeopravilaanalizosklenjenihpogodbskupcizvidikaprisotnostivečjihizvršitvenihobvezinugotovila,da
segledenanaravoposlovanjainvrstoprihodkovčaspripoznanjainmerjenjeprihodkovzuporabonovegaMSRP
15(Prihodkiizpogodbskupci)nistaspremenila.
t)Finančniprihodkiinodhodki
Finančniprihodkisoprihodkiodnaložbenja.Pojavljajosevzvezisnančniminaložbamiintudivzvezisterjatvami.
Finančniprihodkiobsegajoprihodkeodobrestiodnaložb,prihodkeoddividend.
Finančniodhodkisoodhodkizananciranjeinodhodkizanaložbenje.Pripoznajosepoobračunu,negledena
plačila,kisopovezanaznjimi.Obsegajopretežnostroškeobrestizaprejetaposojila,negativnetečajnerazlike.
u)Odhodekzadavek
Odhodekzadavekvključujeodmerjeniinodloženidavek.Odhodekzadavekseizkaževizkazuposlovnegaizida,
razenvdelu,kijepovezanspostavkami,izkazanimineposrednovdrugemvseobsegajočemdonosu.
Odmerjenidavekseobračunaodobdavčljivegadobičkazaposlovnoletopodavčnihstopnjah,kiveljajonadatum
poročanja,inodmorebitneprilagoditvedavčnihobveznostivpovezavispreteklimiposlovnimileti.
Skupinazaobračunavanjeodloženihdavkovuporabljametodoobveznostipoizkazunančnegapoložaja.Razliko
medknjigovodskovrednostjosredstvaoziromaobveznostjo,kijeizkazanavizkazunančnegapoložaja,ter
davčnovrednostjotegasredstvaoziromaobveznostjonadanizračunavanjaodloženihdavkovSkupinapripozna
kotodloženoterjatevoziromaodloženoobveznostzadavek.Odloženidavkisevknjigovodskihrazvidihin
računovodskihizkazihpripoznajolezapomembne(bistvene)zneske.
Odloženidavekseizkazujeobupoštevanjuzačasnihrazlikmedknjigovodskovrednostjosredstevinobveznostmi
zapotrebenančnegaporočanjainzneskovzapotrebedavčnegaporočanja.
Odloženidavekseizkaževvišini,vkaterisepričakuje,dagabotrebaplačatiobodpravizačasnihrazliknapodlagi
zakonov,uveljavljenihalivbistvuuveljavljenihobkoncuporočevalskegaobdobja.
Odloženaterjatevzadavekzaneuveljavljanedavčneizgube,davčnedobropiseindavčnopriznanezačasnerazlike
sepripoznavobsegu,zakateregaobstajaverjetnost,dabonarazpolagoprihodnjiobdavčljividobiček,vbreme
kateregabovprihodnjemogočeuporabitiodloženoterjatev.Odloženeterjatvezadaveksezmanjšajozaznesek,
zakatereganivečverjetno,dabomogočeuveljavitidavčnoolajšavo,povezanossredstvom.
v)Določanjepoštenevrednosti
GledenaračunovodskeusmeritveSkupineinzahtevanarazkritjajetrebavvečprimerihdoločitipoštenovrednost
takonančnihkottudinenančnihsredstevinobveznosti,bodisizaradimerjenjaposameznihsredstevbodisi
zaradidodatnihrazkritijpoštenihvrednosti.
Poštenavrednostjeznesek,zakateregajemogočeprodatisredstvoalizamenjatiobveznostmeddobro
obveščenimainvoljnimastankamavpremišljenemposlu.Skupinapridoločanjupoštenevrednostinančnih
instrumentovupoštevanaslednjohierarhijoravnidoločanjapoštenevrednosti:
1. raven – sredstvapotržniceni(uporabaobjavljenihcen,kisepojavljajonaaktivnemtrguzaenakasredstva
inobveznosti),
2. raven – sredstva,kiseneuvrščajovprvoraven,njihovavrednostpajedoločenaneposrednoaliposredno
napodlagiprimerljivihtržnihpodatkov,
3. raven – sredstva,katerihvrednostinimogočepridobitiiztržnihpodatkovinjihzatonimogočeuvrstitiv1.
ali 2. raven.
Skupinanadanvrednotenjaugotavljapoštenovrednostnančnihinstrumentovtako,dakotcenonaglavnem
trgudoloči:
vprimeruborze:objavljenozaključnocenonaborzinadanvrednotenjaalinazadnjidandelovanjaborze,na
katerinančniinstrumentkotira,
vprimeruOTC-trga:objavljenozaključnoBIDCBBTceno,čepataneobstaja,BIDreferenčnitečajEvropske
centralnebanke(ECB),kigaobjavljaBankaSlovenije,povzetpotečajniciECB,razenzatistevalute,zakatereECB
neobjavljareferenčnihtečajevdnevnoinsezanjihupoštevamesečnatečajnica.
Skupinanajmanjobkoncuobračunskegaobdobjapreveriustreznostizkazanevelikostiposamezneganančnega
instrumentazvidikamorebitnepotrebepooslabitvi.Pripresojidokazovzanameneocenjevanjapotrebza
morebitnooslabitevnančnegainstrumentaSkupinapresoja,aligrezapomembnoindolgotrajnejšepadanje
njegovepoštenevrednosti.
Skupinaoceni,dapomembnopadanjepoštenevrednostinančnegainstrumentanastopi,čegrezavečkot
20-odstotnoznižanjepoštenevrednostinančnegainstrumentagledenanjegovoprvotnopoštenovrednost,ne
gledenačastrajanjaznižanja.
Prinančnihsredstvihinnančnihobveznostih,kinisomerjenepopoštenivrednosti,Skupinaocenjuje,danjihova
knjigovodskavrednostodražapoštenovrednost.
z) Izkaz denarnega toka
Izkazdenarnegatokaprikazujespremembestanjadenarnihsredstevzaposlovnoletoinjezadel,kisenanaša
naposlovanje,sestavljenpoposrednimetodiizpodatkovizkazanančnegapoložajanadan31.decembra2017
inizkazanančnegapoložajanadan31.decembra2018terizpodatkovizkazaposlovnegaizidazaobdobje
januar–december2018.