2.1PoročiloovodenjuinupravljanjuSkupinePoštaSlovenije
2.1.1 Upravljanje Skupine Pošta Slovenije
Pošta Slovenije
DružboupravljaskladnozZakonomogospodarskihdružbah(ZGD-1I)ustanovitelj,tojeRepublikaSlovenija
(vnadaljevanjutudi:RS),kiustanoviteljskepraviceuresničujeprekSlovenskegadržavnegaholdinga,d.d.
(vnadaljevanjutudi:SDH).Organadružbestanadzornisvetinposlovodstvo.
VskladuzAktomoustanovitvidružbePoštaSlovenijed.o.o.(vnadaljevanjutudi:Aktoustanovitvi)imanadzorni
svetšestčlanov,odkaterihštiričlaneimenujeustanovitelj,dvačlanapaizvolisvetdelavcev.Članinadzornega
svetasoizvoljenizadoboštirihlet,zmožnostjoponovneizvolitve.Predsednikainnamestnikanadzornegasveta
izvolijočlaniizmedčlanov,kijihjeimenovalustanovitelj.
Pristojnostinadzornegasvetasodoločenev15.členuAktaoustanovitvi.Nadzornisvetsprejemaodločitvenasejah
indopisnihsejah.Načinsvojegadelanadzornisvetdoločisposlovnikom.Nadzornisvetjeimenovalrevizijskoin
kadrovskokomisijo.
Vletu2018sonadzornisvetsestavljali:
a.)do7.novembra2018:
dr.AlešGroznik,predsednik,
VanessaGrmek,namestnicapredsednika,
dr.PeterGrilcin
MilanPerović;
b.)od8.novembra2018:
MatjažŠifkovič,predsednik,
DejanKastelic,namestnikpredsednika,
MatjažFortičin
ZdravkoSelič
tervseletopredstavnikadelavcev:
BožidarPograjcin
AlešArnejčič.
Dr.AlešGroznik,
rojenleta1970,izLjubljane,univerzitetnidiplomiraniinženirelektrotehnike,doktorinformacijsko-upravljavskih
ved,jesvojoposlovnopotzačelleta1996kotvodjaOddelkazapodporoposlovanjuvpodjetjuInternational
Distillers&VintnersSlovenija.PoslovnopotjenadaljevalvpodjetjihShellSlovenijainEliLillySuisse,kjer
jeopravljalrazličnenaloge:odnančnegakontrolorjadomenedžerjaoskrbnihverig.Jeredniprofesorna
EkonomskifakultetiUniverzevLjubljani.Vletu2010jepridobilcertikatZdruženjanadzornikovSlovenije.Bil
ječlannadzornegasvetapodjetjaElektroGorenjska,d.d.,inModrezavarovalnice,d.d.,donovembra2018
jebilpredsednikNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.Imaekspertnaznanjaspodročijoskrbnihverig,
digitalizacijeposlovanja,prenoveininformatizacijeposlovanja.JečlanZdruženjanadzornikovSlovenije.
VanessaGrmek,
rojenaleta1975,izLjubljane,MBA,univerzitetnadiplomiranapravnicazopravljenimdržavnimpravniškim
izpitom,jesvojoposlovnopotzačela1999kotsodnapripravnicanavišjihsodiščihvMariboruinLjubljaniterjo
kotstrokovnasodelavkavpravosodjunadaljevalanaokrajnemsodiščuvRadovljici.Poslovnopotvgospodarstvu
jezačelakonecleta2002vDrogid.d.kotpravnica,nadaljevalakotvodjaPravneslužbe,natopavzdruženi
družbiDrogaKolinskad.d.prevzelaodgovornostisvetovalkepredsednikauprave.Leta2011jevAgencijiza
upravljanjekapitalskihnaložbRepublikeSlovenijeprevzelanalogenadelovnemmestudirektoricePravneslužbe
innatoizvršnedirektoriceSektorjastrateškihnaložb:Energetika.VSDHjeod2015dozačetka2016opravljala
nalogenadelovnemmestuvodjeOddelkazaprestrukturiranjekapitalskihnaložb,trenutnopazasedamesto
pomočniceuprave.Vletu2018jenekajmesecevzačasnoopravljalafunkcijočlaniceupraveSDH.Vletu2012
jepridobilacertikatZdruženjanadzornikovSlovenije.Izkušnjevkorporativnemupravljanjujepridobivalatudi
medopravljanjemvečzačasnihfunkcij:članicaKomisijezavodenjepostopkaprodajedeležaRTHd.o.o.v
družbiGratexd.o.o.tervdružbiFortuna-Pild.o.o.,članicanominacijskegaodboraNadzornegasvetadružb
ZavarovalnicaTriglav,d.d.,NovaKBMd.d.inElektroMaribor,d.d.,članicakadrovskekomisijeNadzornegasveta
družbeElektroPrimorskad.d.,teršestmesecevprokuristkadružbeNaftaLendava,d.o.o.Odnovembra2014
donovembra2018jevokvirumandatačlaniceNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.opravljalafunkcijo
namestnicepredsednikanadzornegasvetaterčlanicerevizijskekomisije.Vdecembru2018jenastopilamandat
članicenadzornegasvetadružbeGenenergija,d.o.o.JečlanicaZdruženjaManagerinZdruženjanadzornikov
Slovenije.Imaekspertnaznanjaspodročijkorporativnegaupravljanjainprestrukturiranjadružb.
Dr.PeterGrilc,
rojenleta1961,izLjubljane,univerzitetnidiplomiranipravnik,doktorpravnihznanosti,jesvojokariernopotzačel
leta1985kotpravnisvetovalecpriGospodarskizborniciSlovenijeinjonadaljevalpriKomisijiESnapodročju
konkurenčnegaprava.JeredniprofesornaPravnifakultetiUniverzevLjubljani,kjerjebiltudidekan.Ječlan
stanovskihzdruženjdomainvtujini,biljepredsednikmednarodneorganizacijeInternationalNuclearLaw
Association(INLA).Donovembra2018jebilčlanNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.inpredsedniknjegove
kadrovskekomisije.Imaekspertnaznanjaspodročijgospodarskegaprava,mednarodnegagospodarskega
pravainpravaEU.JečlanZdruženjanadzornikovSlovenije.
MilanPerović,
rojenleta1964,izLjubljane,univerzitetnidiplomiraniekonomist,jesvojoposlovnopotzačelvdružbiKompas
Turizemkotvodjadeviznegaoddelka.Odleta1991doleta2004jebilnančnidirektor(CFO)družbeECS,d.
d.,kijezastopalavečtujihkorporacij.Odleta2004doleta2008jedelalvsvojempodjetjuParmisd.o.o.,kjer
jevečpodjetjemsvetovalnapodročjuposlovnihnanc.Odleta2008doleta2013jebilzaposlenvdružbi
Slovenskeželeznice,d.o.o.,kotsvetovalecnapodročjuposlovnihnanc,direktorEkonomikeinnazadnje
kotčlanuprave.TrenutnojedirektordružbeAvtotehna,d.o.o.Vletu2013jepridobilcertikatZdruženja
nadzornikovSlovenije.BiljepredsednikNadzornegasvetaAerodromaLjubljana,d.d.Znovembrom2014
jenastopilmandatčlanaNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.terprevzelfunkcijopredsednikanjegove
revizijskekomisije.Imaekspertnaznanjaspodročijposlovnihnanc,poslovnihinnančnihprestrukturiranj,
M&A,kontrolingainračunovodstva.
MatjažŠifkovič,
rojenleta1967vKranju,poizobrazbimagisterposlovnihved.
VdružbiPetrold.d.,Ljubljanajezaposlenodleta1988.PrvaletajebilzaposlenvObmočnienotiMaloprodaje
Ljubljana–Kranj,odleta1998jekotnadzornik–nančnirevizorzaposlennasedežupodjetjaPetrold.d.,
LjubljanavTrgovini–maloprodaji.NatrgihjugovzhodneEvropejedelovalvodvisnihdružbahnaHrvaškem,v
BosniinHercegovini,SrbijiinnaKosovu.Odleta2009jekotdirektorvodilMaloprodajnoobmočjeMaribor–
MurskaSobotainObmočnoenotoMaloprodajeLjubljana–Kranj,odleta2015jedirektorMaloprodajeSlovenije.
NadelovnemmestudirektorjaOrganizacijeinupravljanjaprodajnegamestasednevnosrečujeznaslednjimi
aktivnostmi:pripravostrateškihusmeritevzanadaljnjirazvojPetrolovemaloprodajnemreže,optimizacijo
poslovnihprocesovsfokusomnazaposlenihinstrankah,pripravokakovostnihprocesovdelazazaposleneob
upoštevanjunačelaenostavnostiinučinkovitosti,izvedboprojektnihaktivnostiinuvedbodigitalnihrešitevna
prodajnamestaznamenomuvedbenovihnačinovsodelovanjakupcavnakupnemprocesuinuvedbenovih
načinovizročanjavrednostikupcu,razvojeminupravljanjemmodelovupravljanjaprodajnihmest,prenosom
dobrihpraksnatrgejugovzhodneEvrope.
Znovembrom2018jenastopilmandatčlanaNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.oterprevzelfunkcijo
predsednikanadzornegasvetainpredsednikakadrovskekomisije.
Dejan Kastelic,
rojenleta1977.Leta2002jediplomiralnaFakultetizaelektrotehniko,računalništvoininformatikoUniverzev
Mariboruinpridobilnazivdiplomiranegainženirjaelektrotehnike.
Jeizkušenvodstvenidelavecvtelekomunikacijah.Trenutnojeizvršnidirektorzatehniko(CTIO)vindonezijskem
podjetjuIndosatOoredoo,kiječlanOoredooGroupizKatarja.Dokazanodosegazadaneciljeinrezultate,
sajvečkot16letdelujevtelekomunikacijskiindustriji.Polegpoglobljenegaznanjaotehnikiinnancahima
izrazitčutzadelozljudmi,podkrepljensposlovnimozadjem.Vposlovnemsvetujeprepoznankotzastopnik
spremembinrazreševalecproblemovzagilnimipristopi,sevedazizrazitoželjoponenehnemizpopoljnjevanju
ininovacijahtersposobnostjooblikovanjasamozadostnihvodilnihekip.Imamednarodneizkušnje,sajjedelal
vrazličnihdržavahterrazličnihorganizacijskihkulturahznotrajvečjihmednarodnihskupin(IBM,TAG,KBC,
IrisCapital,OG).Pravtakoobseganjegovorazumevanjeposlovnegasvetatakodelozoperaterjinaenikot
dobaviteljiinskladizasebnegakapitalanadrugistrani.Njegoveizkušnjeobsegajoksno,konvergentnoin
mobilnooperacijskostrukturoznotrajpodjetij,kisobilanatržiščuvrazličnihvlogah,odstart-upa,izzivalcado
vodilneganatrgu.Znovembrom2018jenastopilmandatčlanaNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.oter
prevzelfunkcijonamestnikapredsednikanadzornegasveta.
MatjažFortič,
rojenleta1959,izLjubljane,univerzitetnidiplomiraniinženirelektrotehnike,jesvojoposlovnopotzačelleta
1984kotsistemskianalitikvpodjetjuIskraAvtomatika.Leta1989jeustanovilsvojepodjetjeXENONFORTE,ki
sejeukvarjalozinformacijskimistoritvami.Leta1991jekarieronadaljevalvAvstrijipripodjetjuARTAKERGmbH
naDunaju(informacijskeintiskarskerešitve),kjerjebilregijskiprodajnivodjazapodročjeJugoslavije,hkratipa
jebildirektorpodružniceARTAKERSlovenija.Leta1996sejevrnilvSlovenijo,kjerjebilvpodjetjuISKRAVEGA
direktorProdajeinmarketinga.Vobdobjuod2000do2004jespetsodelovalnapodročjuITKvpodjetjihRCL
inDISS,od2005do2009pajebildirektorpodjetjaISKRATELING(skupinaISKRATEL).Vnadaljevanjujeprek
svojegapodjetjaFORTAdelovalnarazličnihpodročjih,odleta2013do2015pajebildirektorpodjetjaAVTO
ŠERBINEKvMariboru.Leta2015sejevrnilvpodjetjeXENONFORTE,kjernadaljujekotizvršnidirektor.Bilječlan
inpredsedniknadzornegasvetadružbeDATALABd.d.,leta2017jepridobilcertikatZdruženjanadzornikov
Slovenije.Imaekspertnaznanjaspodročijdigitalizacijeposlovanja,informacijskepodpore,upravljanjain
optimizacijeprocesovindokumentov.Znovembrom2018jenastopilmandatčlanaNadzornegasvetaPošte
Slovenijed.o.o.terprevzelfunkcijopredsednikanjegoverevizijskekomisije.JečlanZdruženjanadzornikov
Slovenije.
ZdravkoSelič,
rojen25.decembra1956,izLjubljane,univerzitetnidiplomiraniekonomist,jesvojoposlovnopotzačelvdružbi
Slovenijaleszunanjatrgovina,kjerjepokrivalpodročjeizvozapohištvanatrgZDA.Odleta1992jedelovalv
podjetjuTEHNOIMPEXkotvodjaizvozaproduktovkovinskeindustrije.Odleta1997jedirektorpodjetjaTehno
Mobild.o.o.,kidelujenapodročjumobilnihtelekomunikacij.Vsvojiposlovnikarierijebiltudičlannadzornega
svetaSlovenskeodškodninskedružbe.Od8.novembra2018ječlanNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.
BožidarPograjc,
rojenleta1970,izZagorjaobSavi,sejepozaključenisrednjišolizaposlilvPTT-podjetju.PopreoblikovanjuPTT
podjetjaSlovenijeleta1995jedelonadaljevalnaistemdelovnemmestupismonoševnovoustanovljenidružbi
PoštaSlovenijed.o.o.,kjerjezaposlenšedanes.NajprejjebilpredsedniksindikataPETrbovlje,vseskozivnet
zagovornikdelavskihpravic.TrenutnojepredsednikSvetadelavcevPošteSlovenijed.o.o.Natofunkcijojebil
januarja2016izvoljenžedrugič,sicerpamuvsvetudelavcevtečežečetrtimandat.Nemanjkamuizkušenj
zadelovnadzornemsvetu,kjerjejanuarjanastopiltretjimandat.Jevfazipridobivanjavišjeizobrazbe.Ječlan
ZdruženjanadzornikovSlovenije.
AlešArnejčič,
rojenleta1970,izGorišnice,jepokončanisrednjiekonomskišolileta1991poklicnopotzačelvPTTpodjetju
Slovenijenadelovnemmestupismonošeinjopopreoblikovanjupodjetjaleta1995nadaljevalvnovoustanovljeni
družbiPoštaSlovenijed.o.o.,najprejkotpismonoša,natokotuslužbenecnaokencuinsedajkotorganizator
delanapoštiPtuj.Leta2011jebilprvičizvoljenvSvetdelavcevPošteSlovenijed.o.o.,januarja2016paponovno.
VnovemmandatujebilkotpredstavnikdelavcevizvoljentudivNadzornisvetPošteSlovenijed.o.o.Ječlan
ZdruženjanadzornikovSlovenije.
Tabela1:Sestava nadzornega sveta in komisij v letu 2018
IMEIN
PRIIMEK
FUNKCIJA
(predsednik,
namenik,
članNS
)
Prvo
imenovanje
nafunkcijo
Zaključek
funkcije/
mandata
Predavlja
kapital/
zaposlene
Udeležbana
sejahNSglede
naskupno
številosejNS
Spol Državljanvo
Letnica
rojva
Izobrazba
Strokovniprol
Neodvisnopo
23.členu
Kodeksa
Oboj
nasprotja
interesa
Članvov
organih
nadzora
drugihdružb
Članvov
komisijah
(revizijska,
kadrovska)
Predsednik
/član
Udeležbana
sejahkomisij
gledena
skupnoštevilo
sejkomisij
dr.Aleš
Groznik
predsednik
nadzornegasveta
inčlankadrovske
komisije
7.11.2014 7.11.2018 kapital 12/13 moški slovensko 1970
univerzitetni
diplomiraniinženir
elektrotehnike,
doktor
informacijsko-
upravljalskihved
logiika,korporativno
upravljanje
da ne ne kadrovska član 2/2
Vanessa
Grmek
namenica
predsednika
nadzornega
svetainčlanica
revizijske
komisije
7.11.2014 7.11.2018 kapital 12/13 ženski slovensko 1975
MBA,univerzitetna
diplomirana
pravnicaz
opravljenim
državnim
pravniškimizpitom
korporativno
upravljanje,
prerukturiranje
da ne ne revizijska članica 6/7
Milan
Perović
člannadzornega
svetain
predsednik
revizijske
komisije
7.11.2014 7.11.2018 kapital 13/13 moški slovensko 1964
univerzitetni
diplomirani
ekonomi
nance,menedžment da ne
da;
HSEd.o.o.
revizijska predsednik 7/7
dr. Peter
Grilc
člannadzornega
svetain
predsednik
kadrovske
komisije
7.11.2014 7.11.2018 kapital 13/13 moški slovensko 1961
univerzitetni
diplomiranipravnik,
doktorpravnih
znanoi
gospodarskopravo da ne ne kadrovska predsednik 2/2
Matjaž
Šifkovič
predsednik
nadzornegasveta
inpredsednik
kadrovske
komisije
8.11.2018 8.11.2022 kapital 3/3 moški slovensko 1967
magier
poslovnihved
organizacijadela
poslovnihprocesov,
rateškovodenjein
razvojprojektov
da ne ne kadrovska predsednik /
Dejan
Kaelic
namenik
predsednika
nadzornega
sveta
8.11.2018 8.11.2022 kapital 3/3 moški slovensko 1977
diplomiraniinženir
elektrotehnike
tehnologijainrazvoj
informacijskih
oritev,digitalizacija
poslovanja,M&A
inprerukturiranje
družb
da ne
da;Indosat
Singapore
Pte.Ltd
/ / /
Matjaž
Fortič
člannadzornega
svetain
predsednik
revizijske
komisije
8.11.2018 8.11.2022 kapital 3/3 moški slovensko 1959
univerzitetni
diplomiraniinženir
elektrotehnike
digitalna
transformacija,IT-
podpora,optimizacija
procesov
da ne ne revizijska predsednik /
Zdravko
Selič
člannadzornega
sveta
8.11.2018 8.11.2022 kapital 3/3 moški slovensko 1956
univerzitetni
diplomirani
ekonomi
organizacijaprodajne
innabavnefunkcije,
prerukturiranje
podjetja
da ne ne
kadrovskain
revizijska
član /
Božidar
Pograjc
člannadzornega
sveta
12.1.2016 12.1.2020 zaposlene 16/16 moški slovensko 1970 ekonomskitehnik / da ne ne revizijska član /
Aleš
Arnejčič
člannadzornega
sveta
12.1.2016 12.1.2020 zaposlene 16/16 moški slovensko 1970 ekonomskitehnik / da ne ne kadrovska član /
Tabela2:Zunanjičlanvkomisijah(revizijska,kadrovska)
IMEIN
PRIIMEK
KOMISIJA
Udeležbanasejah
komisijgledena
skupnoštevilosej
komisij
Spol Državljanvo Izobrazba
Letnica
rojva
Strokovniprol
Članvovorganihnadzoraz
družbonepovezanihdružb
Maja
Zaman
Gro
zunanja
članica
revizijske
komisije
7/7 ženski slovensko
doktorica
znanois
področja
poslovodenjain
organizacije
1972
revizija(zunanja,
notranja),
nančno
računovodvo
"nadzornisvet:ne;
upravniodbor:ne;
revizijskakomisija:Triglav,
zdravvenazavarovalnica,d.d.,
HSEd.o.o.,Slovenskiinštitutza
revizijo(domarca2018)"
Jasna
Brovč
Potokar
zunanja
članica
kadrovske
komisije
2/2 ženski slovensko
univerzitetni
diplomirani
organizator
delakadrovsko
izobraževalne
smeri
1957
kadrovikindirek-
torpodjetjaBP
VISIONd.o.o.
ne
mag.
Črtomir
Časar
zunanjičlan
komisijeza
preruk-
turiranje in
inveicije
2/2 moški slovensko
magier
znanoi/
ekonomija
1975
pooblaščeni
ocenjevalec
vrednoipodjetij,
sodnicenilec
ne
Poslovodstvojelahkosestavljenoizenegadotrehčlanov,vletu2018sogasestavljaligeneralnidirektorinčlana
poslovodstva.Vsečlaneposlovodstvaimenujenadzornisvet,njihovmandattrajapetlet,zmožnostjoponovne
izvolitve.Kadarimaposlovodstvodvaalitričlanedružbozastopageneralnidirektorskupajsšeenimčlanom
poslovodstva,sicerpadružbosamostojnozastopaediničlanposlovodstva.
Poslovodstvocelovitoporočaustanoviteljudružbeoposlovanjudružbenajmanjštirikratletno,nadzornemusvetuje
dolžnoporočatinajmanjvsakočetrtletjeoposlovnipolitiki,nančnemposlovanjudružbe,odonosnostiinplačilni
sposobnostidružbeterdrugihpomembnihkazalnikihdružbe.Vletu2018sobilivposlovodstvu:
mag.BorisNovak,generalnidirektor,
mag.AndrejRihter,članposlovodstva,in
VinkoFilipič,članposlovodstva.
PredstavnikiposlovodstvaPošteSlovenijevletu2018sobilihkratičlaninadzornihsvetovvnekaterihdrugih
družbah,insicer:mag.BorisNovakjebilčlannadzornegasvetaŠportneloterije,d.d.,mag.AndrejRihterjebil
člannadzornegasvetadružbeSavapokojninskadružba,d.d.