4.3KonsolidiraniračunovodskiizkaziSkupinePoštaSlovenije
4.3.1Konsolidiranizkaznančnegapoložaja
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
SREDSTVA
Nekratkoročnasredva
Neopredmetenasredva 1 2.739.546 2.965.262 92
Opredmetenaosnovnasredva 2 182.272.553 167.844.920 109
Naložbenenepremičnine 3 7.837.725 7.363.845 106
Finančnenaložbevpridruženedružbe 4 2.545.468 3.200.063 80
Drugenančnenaložbe 5 49.379 47.307 104
Finančneterjatve 6 359.630 9.168 3.923
Poslovneterjatve 7 496.039 690.982 72
Drugasredva 8 384.028 379.225 101
Odloženeterjatvezadavek 38 1.922.994 1.833.510 105
198.607.362 184.334.282 108
Kratkoročnasredva
Sredvazaodtujitev 9 31.759 1.392.793 2
Sredvaizpogodbskupci 10 10.484.799 - -
Zaloge 11 1.848.497 1.570.406 118
Finančneterjatve 12 - 400.000 -
Poslovneterjatve 13 42.560.169 39.976.471 106
Terjatvezadavekoddohodka 14 88.647 30.525 290
Predujmiindrugasredva 15 2.142.784 17.114.623 13
Denarindenarniurezniki 16 51.391.016 39.573.764 130
108.547.671 100.058.582 108
Sredvaskupaj 307.155.033 284.392.864 108
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
KAPITALINOBVEZNOSTI
Kapital 17
Osnovnikapital 121.472.482 121.472.482 100
Kapitalskerezerve 80.392.585 80.392.585 100
Zakonskerezerve 1.684.281 1.168.260 144
Rezervezapoštenovredno -1.367.221 -1.357.706 101
Zadržaniposlovniizid 25.571.713 20.319.106 126
Neobvladujočidelež 375.041 378.060 99
228.128.881 222.372.787 103
Nekratkoročneobveznoi
Rezervacije 18 17.232.627 17.272.349 100
Odloženiprihodki 19 451.783 286.853 157
Finančneobveznoi 20 13.751.290 546.244 2.517
Poslovneobveznoi 21 108.724 122.805 89
31.544.424 18.228.251 173
Kratkoročneobveznoi
Finančneobveznoi 22 2.402.160 253.726 947
Poslovneobveznoi 23 32.372.052 32.329.846 100
Obveznoizadavekoddohodka 24 84.672 - -
Obveznoiizpogodbskupci 25 33.583 - -
Drugeobveznoi 26 12.589.261 11.208.254 112
47.481.728 43.791.826 108
Obveznoiskupaj 79.026.152 62.020.077 127
Kapitalinobveznoiskupaj 307.155.033 284.392.864 108
Pojasnilahkonsolidiranimračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.
Primerjalnipodatkizaleto2017nisoprilagojenizaradiprehodanaMSRP9in15.
4.3.2 Konsolidiran izkaz poslovnega izida
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 2018 2017
Indeks
2018/2017
Poslovni prihodki
Prihodkiodprodaje 28 250.655.880 237.970.542 105
Drugiprihodki 29 7.334.681 4.546.590 161
257.990.561 242.517.132 106
Poslovni odhodki
Nabavnavrednoprodanegablaga 30 2.749.660 2.154.919 128
Stroškimaterialainenergije 30 13.086.485 12.917.973 101
Stroškioritev 31 63.578.916 59.492.710 107
Stroškidela 32 151.412.046 143.443.910 106
Amortizacija 33 14.563.531 13.461.824 108
Drugiodhodki 34 2.501.656 2.864.318 87
247.892.294 234.335.654 106
POSLOVNIIZIDIZPOSLOVANJA 10.098.267 8.181.478 123
Finančniprihodkiizdeleževvdobičkuodvisnih,
pridruženihinskupajobvladovanihdružb
35 536.227 689.383 78
Finančniprihodki 36 562.134 637.074 88
Finančniodhodki 37 621.532 508.487 122
POSLOVNIIZIDIZFINANCIRANJA 476.829 817.970 58
POSLOVNIIZIDPREDOBDAVČITVIJO 10.575.096 8.999.448 118
Obračunanidavek 38 168.524 174.825 96
Odloženidavek 38 10.255 62.037 17
ČISTIPOSLOVNIIZIDPOSLOVNEGALETA 10.396.317 8.762.586 119
Čiiposlovniizidposlovnegaleta,kipripada:
-lanikomobvladujočedružbe 10.400.466 8.929.786
-neobvladujočimdeležem -4.149 -167.200
Pojasnilahkonsolidiranimračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.
Primerjalnipodatkizaleto2017nisoprilagojenizaradiprehodanaMSRP9in15.
4.3.3Konsolidiranizkazdrugegavseobsegajočegadonosa
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 2018 2017
Indeks
2018/2017
Čiiposlovniizidposlovnegaleta 10.396.317 8.762.586 119
Poavke,kipoznejenebodoprerazvrščene
v poslovni izid
38
Aktuarskeizgubeoddolgoročnihzaslužkov -209.944 -718.109 29
Odloženidavkivzvezispoavkami,kipoznejene
bodoprerazvrščenevposlovniizid
13.261 4.055 327
-196.683 -714.054 28
Poavke,kibodopoznejeprerazvrščene
v poslovni izid
38
Dobički,pripoznanivpresežkuizprevrednotenjav
zvezisnančnimisredvi,razpoložljivimizaprodajo
2.072 2.868 72
2.072 2.868 72
Celotnivseobsegajočidonosposlovnegaleta 10.201.706 8.051.400 127
Vseobsegajočidonosposlovnegaizidapo
obdavčitvi,kipripadalanikomobvladujočedružbe
10.197.557 7.884.275 129
Vseobsegajočidonosposlovnegaizidapo
obdavčitvi,kipripadaneobvladujočemudeležu
-4.149 -167.125 2
Pojasnilahkonsolidiranimračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.
Primerjalnipodatkizaleto2017nisoprilagojenizaradiprehodanaMSRP9in15.
4.3.4 Konsolidiran izkaz denarnega toka
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
DENARNITOKOVIPRIPOSLOVANJU
Čiiposlovniizid
Poslovniizidpredobdavčitvijo 10.575.096 9.166.648 115
Davkiizdobičkaindrugidavki,kinisozajetivposlovnihodhodkih 178.779 236.862 75
10.396.317 8.929.786 116
Prilagoditve za:
amortizacijo(+) 14.563.531 13.461.824 108
prevrednotovalneposlovneprihodke(-) -2.432.898 -916.913 265
prevrednotovalneposlovneodhodke(+) 849.813 1.421.994 60
nančneprihodkebreznančnihprihodkovizposl.terjatev(-) -568.198 -729.973 78
nančneodhodkebreznančnihodhodkovizposl.obveznoi(+) 224.484 185.258 121
12.636.732
13.422.190 94
Spremembečiihobratnihsredev(rezervacijterodloženih
terjatevinobveznoizadavek)poslovnihpoavkbilanceanja
Začetnemanjkončneposlovneterjatve -208.488 -3.573.405 6
Začetnamanjkončnadrugakratkoročnasredva 1.907.000 -3.470.929 -55
Začetnemanjkončneodloženeterjatvezadavek -89.484 62.038 -144
Začetnamanjkončnasredva(skupinezaodtujtev)zaprodajo 1.361.034 -852.350 -160
Začetnemanjkončnezaloge -291.288 -78.632 370
Končnimanjzačetniposlovnidolgovi -365.972 1.869.454 -20
Končnemanjzačetnerezervacije 467.204 -667.041 -70
2.780.006 -6.710.865 -41
Prejemkioddobljenihobreiindeleževvdobičkudrugih 1.225.263 729.973 168
Izdatkizadaneobrei -27.313 -391 6.985
Prebitek prejemkov pri poslovanju 27.011.005 16.370.693 165
DENARNITOKOVIPRINALOŽBENJU
Prejemkiprinaložbenju
Prejemkiododtujitveopredmetenihosnovnihsredev 2.745.589 741.972 370
Prejemkiododtujitvenaložbenihnepremičnin 125.795 1.582.371 8
Prejemkiododtujitvenančnihnaložb 400.000 - -
3.271.384 2.324.343
Izdatkiprinaložbenju
Izdatkizapridobitevneopredmetenihsredev -749.751 -1.160.515 65
Izdatkizapridobitevopredmetenihosnovnihsredev -28.757.919 -12.104.640 238
Izdatkizapridobitevnaložbenihnepremičnin - -1.068 -
Izdatkizapridobitevnančnihnaložb -350.000 -245.149 143
-29.857.670 -13.511.372 221
Prebitekizdatkovprinaložbenju -26.586.286 -11.187.029
DENARNITOKOVIPRIFINANCIRANJU
Prejemkiprinanciranju
Prejemkiodpovečanjanančnihobveznoi 15.606.808 224.609 6.948
15.606.808 224.609
Izdatkiprinanciranju
Izdatkizaodplačilanančnihobveznoi -214.275 -42.560 503
Izdatkizaizplačiladividendindrugihdeleževvdobičku -4.000.000 -4.000.000 100
-4.214.275 -4.042.560
Prebitekizdatkovprinanciranju 11.392.533 -3.817.951 -298
Končnoanjedenarnihsredev 51.391.016 39.573.764 130
Denarniizidvobdobju 11.817.252 1.365.713 865
Prilagoditevdepozitov - 400.000 -
Začetnoanjedenarnihsredev 39.573.764 37.808.051 105
Pojasnilahkonsolidiranimračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.
4.3.5 Konsolidiran izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala za leto 2018
vEUR
POSTAVKA Osnovnikapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve
Rezerve za pošteno
vredno
Preneseničii
poslovni izid
Čiiposlovniizid
poslovnega leta
Skupaj kapital
lanika
obvladajočih
deležev
Kapitallanika
neobvladujočega
deleža
Skupaj
Stanje 31. 12. 2017 121.472.482 80.392.585 1.168.260 -1.357.706 11.595.361 8.723.745 221.994.727 378.060 222.372.787
Preračunizanazaj 123.178 -169.454 -46.276 3.541 -42.735
Prilagoditvezanazaj -400.418 -400.418 -2.386 -402.804
Začetnoanjeporočevalskegaobdobja 121.472.482 80.392.585 1.168.260 -1.234.528 11.025.489 8.723.745 221.548.033 379.215 221.927.248
Spremembelaniškegakapitala-transakcijezlaniki
Izplačilodeležavdobičku -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
- - - - -4.000.000 - -4.000.000 - -4.000.000
Celotnivseobsegajočidonosporočevalskegaobdobja
Vnosčiegaposlovnegaizidaporočevalskegaobdobja 10.400.466 10.400.466 -4.149 10.396.317
Spremembarezerv,naalihzaradivrednotenjanančnih
naložbpopoštenivrednoi
-686 -686 -25 -711
Drugeseavinevseobsegajočegadonosaporočevalskegaobdobja -193.973 -193.973 - -193.973
- - - -194.659 - 10.400.466 10.205.807 -4.174 10.201.633
Spremembe v kapitalu
Razporeditevpreoalegadelačiegadobičkaprimerjalnega
poročevalskegaobdobjanadrugeseavinekapitala
8.723.746 -8.723.746 - -
Razporeditevdelačiegadobičkaporočevalskegaobdobjanadruge
seavinekapitalaposklepuorganovvodenjainnadzora
516.021 -516.021 - -
Poravnavaizgubekotodbitneseavinekapitala - -
Prenossorazmernegadelarezervacijizodpravnin 51.756 -51.756 - -
Drugespremembevkapitalu 10.210 -10.210 - -
- - 516.021 61.966 8.661.780 -9.239.767 - - -
Stanje 31. 12. 2018 121.472.482
80.392.585 1.684.281 -1.367.221 15.687.269 9.884.444 227.753.840 375.041 228.128.881
Izkaz gibanja kapitala za leto 2017
vEUR
POSTAVKA Osnovnikapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve
Rezerve za pošteno
vredno
Preneseničii
poslovni izid
Čiiposlovniizid
poslovnega leta
Skupaj kapital
lanika
obvladajočih
deležev
Kapitallanika
neobvladujočega
deleža
Skupaj
Stanje 31. 12. 2016 121.472.482 80.392.585 774.667 -682.780 6.242.964 9.570.898 217.770.816 473.185 218.244.001
Začetnoanjeporočevalskegaobdobja 121.472.482 80.392.585 774.667 -682.780 6.242.964 9.570.898 217.770.816 473.185 218.244.001
Spremembelaniškegakapitala-transakcijezlaniki
Izplačilodeležavdobičku -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Drugespremembelaniškegakapitala - 72.000 72.000
- - - - -4.000.000 - -4.000.000 72.000 -3.928.000
Celotnivseobsegajočidonosporočevalskegaobdobja
Vnosčiegaposlovnegaizidaporočevalskegaobdobja 8.929.786 8.929.786 -167.200 8.762.586
Spremembarezerv,naalihzaradivrednotenjanančnihnaložbpo
poštenivrednoi
3.999 3.999 55 4.054
Drugeseavinevseobsegajočegadonosaporočevalskegaobdobja -715.260 -715.260 20 -715.240
- - - -711.261 - 8.929.786 8.218.525 -167.125 8.051.400
Spremembe v kapitalu
Razporeditevpreoalegadelačiegadobičkaprimerjalnegaporočev-
alskegaobdobjanadrugeseavinekapitala
9.570.898 -9.570.898 - -
Razporeditevdelačiegadobičkaporočevalskegaobdobjanadruge
seavinekapitalaposklepuorganovvodenjainnadzora
393.593 -393.593 - -
Poravnavaizgubekotodbitneseavinekapitala -187.552 187.552 - -
Prenossorazmernegadelarezervacijizodpravnin 30.949 -30.949 - -
Drugespremembevkapitalu 5.386 5.386 5.386
- - 393.593 36.335 9.352.397 -9.776.939 5.386 - 5.386
Stanje 31. 12. 2017 121.472.482
80.392.585 1.168.260 -1.357.706 11.595.361 8.723.745 221.994.727 378.060 222.372.787
Pojasnilahkonsolidiranimračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.