5.7 Posli s povezanimi osebami
Poštajev100-odstotnilastiRS.Družbajesvojemulastnikuvletu2018izplačala4milijoneevrovudeležbepri
dobičku.Družbajepreklastnikapovezanazvsemidružbami,kisovpretežnidržavnilasti.SkladnozMRS24družba
uveljavljaizjemoprirazkrivanjuposlovspovezanimiosebami,zatonerazkrivamoposlovz:
RepublikoSlovenijoin
drugimidružbami,kisovlastiRS(oziromadružbami,kjerimaRSpomembenvpliv),
razenvprimeru,dagrezaposle,kisoposamičnoaliskupnopomembnizaračunovodskeizkazeoziromarazkritja.
Takšnepomembneposlerazkrivamovnadaljevanju.
Promet in stanje terjatev do kupcev v letu 2018
vEUR
DRUŽBA
Promet v letu
2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
ZPIZ
4.100.118 371.389
NLB 4.013.916 640.442
TELEKOMSLOVENIJE 3.590.310 1.123.530
FURS 3.419.755 460.614
VRHOVNOSODIŠČERS 3.054.531 519.071
UNIVERZANAPRIMORSKEM 2.728.892 57.967
ZAVODZAZDRAVSTVENOZAVAROVANJERS 2.230.675 355.152
RTV 2.168.442 203.414
ZAVAROVALNICATRIGLAV 1.953.173 317.992
ABANKA 1.579.744 249.335
MKZALOŽBA 1.065.301 251.521
Skupaj 29.904.856 4.550.427
Promet in stanje terjatev do kupcev v letu 2017
vEUR
DRUŽBA
Promet v letu
2017
Stanje na dan
31. 12. 2017
ZPIZ
4.293.825 409.494
NLB 3.884.517 627.311
TELEKOMSLOVENIJE 3.816.313 1.193.473
VRHOVNOSODIŠČERS 3.498.006 590.128
FURS 3.427.342 456.420
ZAVODZAZDRAVSTVENOZAVAROVANJERS 2.034.468 336.046
RTV 2.002.103 200.157
ZAVAROVALNICATRIGLAV 1.738.906 281.801
ABANKA 1.650.894 256.360
MKZALOŽBA 1.264.403 237.307
Skupaj 27.610.777 4.588.497
Promet in stanje obveznosti do dobaviteljev v letu 2018
vEUR
DRUŽBA
Promet v letu
2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
DARS
3.711.310 881.839
TELEKOMSLOVENIJE 2.933.200 388.572
PETROL 2.564.796 420.202
ENERGIJAPLUS 1.475.344 236.249
Skupaj 10.684.650 1.926.862
Promet in stanje obveznosti do dobaviteljev v letu 2017
vEUR
DRUŽBA
Promet v letu
2017
Stanje na dan
31. 12. 2017
DARS
3.029.274 722.049
TELEKOMSLOVENIJE 2.893.541 310.203
PETROL 2.323.504 408.477
ENERGIJAPLUS 1.090.405 216.552
Skupaj 9.336.724 1.657.280