4.6Določanjepoštenevrednostiinnančnatveganja
Finančnatveganja
PODROČJE
TVEGANJA
Opistveganja Ukrepi za obvladovanje tveganja Izpoavljeno
Kreditnotveganje
Nepravočasnaporavnavazapadlih
terjatev ali neporavnava.
Sprotnainažurnaizterjava,
poglobljenodelonapodročju
kompenzacij,sklepanjedogovorovo
poravnavi,čimugodnejšikoecient
obračanjaterjatev.
Majhna
Valutnotveganje
Vplivspremembtečajevtujihvalutna
poslovniizid.
Zaradinizkegaprometavtujivaluti
Skupinaukrepov,kotsovarovanje
valutnihtveganj,nakupdrugihvalutv
trenutkuoddaje,spremljanjekazalcev
mednarodnihtrgov,niizvajala.
Majhna
Obrenotveganje
Nedoseganjeobrenihmer(OM)v
skladusplanomzaradipovečanja
zadolževanjainspremembnatrgu
terdoseganjenižjihobrenihmeriz
naslovadepozitov.
Razpršenokreditovindepozitov
medbankamiteraktivnosodelovanje
zbankami,izdelankrizniscenarij
vprimeruzanihanjaOMza50
odotkov.
Majhna
Tveganjeplačilne
sposobnoi
Neusklajenalikvidnoioziromados-
peloisredevinobveznoidovirov
sredevvpodjetjulahkopovzroči
plačilnonesposobno.
Najemkreditov;nadzornadizvedbo
inveicij;rednaizterjavadomačihin
tujihkupcev,koriščenjedepozitov.
Majhna
Kreditno tveganje
Zaradidružbenoekonomskegaokoljaposvečamoposebnopozornostkreditnemutveganju.Skupinajetudivletu
2018aktivnospremljalaterjatvedokupcev.Zenotnimvodenjempolitikeplačilnihpogojevinmožneizpostavljenosti
doposameznegakupcaževosnovipreprečujemovečjenegativneodkloneprirednempoplačiluterjatev.Zaradi
naraveproduktov,dejavnostivelikihkupcev,velikerazpršenostikupcevinintenzivneizterjavejepoložajSkupine
zaradineporavnavanjanančnihobveznostiposameznegakupcavprimerjavizdrugimidejavnostmiugodnejši.
Knjigovodskavrednostnančnihsredstevjebilaizpostavljenakreditnemutveganjuinjebilanadatumporočanja
naslednja:
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Nekratkoročnenančneterjatve 6 359.630 9.168
Nekratkoročneposlovneterjatve 7 496.039 690.982
Kratkoročnenančneterjatve 12 - 400.000
Kratkoročneposlovneterjatve 13 42.560.169 39.976.471
Denarindenarniurezniki 16 51.391.016 39.573.764
Skupaj 94.806.854 80.650.385
Skupinasvojihterjatevvglavnemnezavaruje,razenterjatevdokupcevsslabšobonitetnooceno.Višinazavarovanih
terjatevvletu2018znaša5.717evrov.Strukturaterjatevpozapadlostijerazvidnaiznaslednjetabele.
Poslovneterjatve(kratkoročneinnekratkoročne)porokih,zapadlihzaplačilo
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezapadleterjatve 34.754.246 35.128.604 99
Zapadleterjatve 10.951.513 7.870.161 139
- do 30 dni 2.396.600 2.358.046 102
- od 31 do 60 dni 1.617.670 639.514 253
- od 61 do 90 dni 2.461.079 305.335 806
- od 91 do 180 dni 1.222.716 321.526 380
- od 181 do 365 dni 1.129.097 2.125.412 53
- nad 366 dni 2.124.351 2.120.328 100
Skupaj
45.705.759 42.998.765 106
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo,soizkazanevbrutovrednosti.
Valutno tveganje
PoštaSlovenijejekotvsipoštnioperaterjivključenavmednarodnipoštnipromet,vendarpretežnideldenarnega
tokapotekavevrih.Obsegposlovanjavtujihvalutahnibistven,zatojeizpostavljenostvalutnimtveganjem
zanemarljiva.
Iznaslednjetabelejerazvidnaizpostavljenostspremembamdeviznihtečajev
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 EUR USD HRK SDR* RSD CHF
Finančneterjatve 359.630 359.630 - - - - -
Poslovneterjatve 43.056.208 38.306.117 81.626 - 4.552.475 115.990 -
Denarindenarni
urezniki
51.391.016 50.930.071 148.695 202.248 - 110.002 -
Finančneobveznoi -16.153.450 -16.153.450 - - - - -
Poslovneobveznoi -32.480.776 -31.219.942 -16.217 -1.918 -1.166.619 -74.848 -1.232
Skupaj 46.172.628 42.222.426 214.104 200.330 3.385.856 151.144 -1.232
*SDR(SpecialDrawingRight)oz.DTS(Droitdetiragespecial)jeposebnapravicačrpanja,kioznačujedenarnoenoto,sestavljenoizkošaricevalut,
kijodoločaMednarodnidenarnisklad.Vtejdenarnienotisepravilomaobračunavajomednarodnepoštnestoritve.
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2017 EUR USD HRK SDR* RSD CHF
Finančneterjatve 409.168 409.168 - - - - -
Poslovneterjatve 40.667.453 36.332.260 235.887 - 3.942.758 156.548 -
Denarindenarni
urezniki
39.573.764 39.471.162 60.247 - - 42.355 -
Finančneobveznoi -799.970 -799.970 - - - - -
Poslovneobveznoi -32.452.651 -31.166.297 -192 - -1.209.008 -77.154 -299
Skupaj
47.397.764 44.246.323 295.942 - 2.733.750 121.749 -299
*SDR(SpecialDrawingRight)oz.DTS(Droitdetiragespecial)jeposebnapravicačrpanja,kioznačujedenarnoenoto,sestavljenoizkošaricevalut,
kijodoločaMednarodnidenarnisklad.Vtejdenarnienotisepravilomaobračunavajomednarodnepoštnestoritve.
Obrestnotveganje
Izpostavljenostobrestnemutveganju,kipredstavljanevarnostspremembobrestnihmerzadepozitealiposojila,
jenizka.Značrtovanjeminvesticijskedejavnosti,tekočegaposlovanjaindepozitovimamousklajendenarnitok,
kipravilomanezahtevadodatnegazadolževanja.
Izpostavljenostobrestnemutveganjujerazvidnaizspodnjetabele.
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Finančniinrumenti,obreovanipoksniobrenimeri
Finančnasredva 51.391.016 39.582.932
Finančneobveznoi - -547.471
51.391.016 39.035.461
Finančniinrumenti,obreovanipovariabilniobrenimeri
Finančnasredva 359.630 400.000
Finančneobveznoi -16.153.449 -118.437
-15.793.819 281.563
Skupaj 35.597.197 39.317.024
Tveganjeplačilnesposobnosti
Tveganjeplačilnesposobnosti,kiizhajaizneusklajenedospelostisredstevinobveznostidovirovsredstev,lahko
povzročiplačilnonesposobnost(pomanjkanjedenarnihsredstevzaporavnavanjezapadlihobveznosti).Zaradi
negativnihgibanjgospodarskihaktivnostivpreteklostiinkonsolidacijejavnihnancjetotveganjetesnopovezano
skreditnimtveganjem.Navedenotveganjeobvladujemosskrbnimnačrtovanjemdenarnihtokov(investicije,
obvladovanjekreditnegatveganjaintekočegaposlovanja).Skupinajeznanapoplačilnidiscipliniternanciranju
rastiinposlovanjapretežnozlastniminančnimisredstviterstabilnemdenarnemtoku.
POSTAVKA
Knjigovodska
vrednona
dan
31. 12. 2018
Pogodbeni
denarni
tokovi skupaj
od 0 do 6
mesecev
od 6 do 12
mesecev
od 1 do 5 let nad 5 let
Nekratkoročnenančne
obveznoi
13.751.290 13.963.701 - - 9.652.600 4.311.101
Nekratkoročneposlovne
obveznoi
77.278 37.667 446 - 37.221 -
Kratkoročnenančne
obveznoi
2.402.160 2.484.992 1.237.955 1.247.037 - -
Kratkoročneposlovne
obveznoi(brezobveznoi
dodržave,zaposlencev)
17.382.710 17.382.710 17.382.710 - - -
Skupaj 33.613.438 33.869.070 18.621.111 1.247.037 9.689.821 4.311.101
Določanjepoštenevrednosti
Gledenaračunovodskeusmeritvedružbeinrazčlenitvejetrebadoločitipoštenevrednostitakonančnihkottudi
nenančnihsredstevinobveznosti.
Poštenevrednostiposameznihskupinsredstevzapotrebemerjenjaoziromaporočanjajedružbadoločilananačin,
kijeopisanvnadaljevanju.
Naložbenenepremičnine
Poštenavrednostnaložbenihnepremičninjezapretežnideltehnepremičninugotovljenanapodlagiizdelanih
cenitev,prikaterihjebilaugotovljenanadomestljivatržnavrednost.
Drugedolgoročnenančnenaložbe
Poštenavrednostdrugihnekratkoročnihnančnihnaložbsedoločagledenazaključniborznitečajnadanporočanja.
Finančneobveznosti
Poštenavrednostsezapotrebeporočanjaizračunanapodlagisedanjevrednostibodočihizplačilglavniceinobresti,
diskontiranihpotržniobrestnimeriobkoncuporočevalskegaobdobja.
Poslovne in druge terjatve
Poštenavrednostposlovnihindrugihterjatevsezapotrebeporočanjaizračunanapodlagisedanjevrednosti
prihodnjihizplačilglavniceinobresti,diskontiranihpotržniobrestnimerinadatumporočanja.
Poštena vrednost
2018 2017
POSTAVKA
Knjigovodska
vredno
Poštena
vredno
Knjigovodska
vredno
Poštena
vredno
Nekratkoročnenančnenaložbe 2.594.847 2.594.847 3.247.370 3.247.370
Naložbenenepremičnine 7.837.725 7.837.725 7.363.845 7.363.845
Nekratkoročnenančneterjatve 359.630 359.630 - -
Nekratkoročneposlovneterjatve 496.039 496.039 3.200.063 3.200.063
Kratkoročnenančnenaložbe - - 47.307 47.307
Kratkoročnenančneterjatve - - 9.168 9.168
Kratkoročneposlovneterjatve 42.560.169 42.560.169 690.982 690.982
Denarindenarniurezniki 51.391.016 51.391.016 379.225 379.225
Nekratkoročnenančneobveznoi -13.751.290 -13.751.290 -1.833.510 -1.833.510
Nekratkoročneposlovneobveznoi -108.724 -108.724 -184.334.282 -184.334.282
Kratkoročnenančneobveznoi -2.402.160 -2.402.160 - -
Kratkoročneposlovneobveznoi -32.372.052 -32.372.052 -1.392.793 -1.392.793
Skupaj 56.605.200 56.605.200 -172.622.625 -172.622.625
Poštena vrednost sredstev
2018 2017
POSTAVKA 1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredva,merjenapopoštenivrednoi
Nekratkoročnenančnenaložbe 44.844 - 2.550.003 42.772 - 3.204.598
44.844 - 2.550.003 42.772 - 3.204.598
Sredva,zakaterajepoštenavrednorazkrita
Nekratkoročnenančneterjatve - - 359.630 - - 9.168
Nekratkoročneposlovneterjatve - - 496.039 - - 690.982
Kratkoročnenančneterjatve - - - - - 400.000
Kratkoročneposlovneterjatve - - 42.560.169 - - 39.976.471
Denarindenarniurezniki - - 51.391.016 - - 39.573.764
- - 94.806.854 - - 80.650.385
Skupaj 44.844 - 97.356.857 42.772 - 83.854.983
Poštenavrednostnaložbenihnepremičnin
2018 2017
POSTAVKA 1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredva,zakaterajepoštenavrednorazkrita
Naložbenenepremičnine - - 7.837.725 - - 7.363.845
Skupaj - - 7.837.725 - - 7.363.845
Poštena vrednost obveznosti
2018 2017
POSTAVKA 1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredva,zakaterajepoštenavrednorazkrita
Nekratkoročnenančneobveznoi - - 13.751.290 - - 390.547
Nekratkoročneposlovneobveznoi - - 108.724 - - 990.807
Kratkoročnenančneobveznoi - - 2.402.160 - - 253.726
Kratkoročneposlovneobveznoi - - 32.372.052 - - 32.329.846
Skupaj - - 48.634.226 - - 33.964.926
Sredstvainobveznostiuvrščamogledenaizračunnjihovepoštenevrednostivtriravni:
1. raven – sredstvapotržniceni(uporabaobjavljenihcen,kisepojavljajonaaktivnemtrguzaenakasredstva
inobveznosti),
2. raven – sredstva,kiseneuvrščajov1.raven,njihovavrednostpajedoločenaneposrednoaliposrednona
podlagiprimerljivihtržnihpodatkov,
3. raven – sredstva,katerihvrednostinimogočepridobitiiztržnihpodatkovinjihzatonimogočeuvrstitiv
1. raven ali 2. raven.
Poštenavrednostkratkoročnihsredstevinobveznostijeenakanjihoviknjigovodskivrednosti.Poštenavrednost
naložbenihnepremičninseugotavljanapodlagicenitev,kijihpripravijopooblaščeniocenjevalcivrednosti
nepremičnin.Zanaložbenenepremičnine,katerihpoštenavrednostjebilaocenjena,jecenilecuporabilmetodo
primerljivihprodaj,pričemersobilipodatkioprimerljivihprodajahkorigiranigledenalastnostiposamezne
nepremičnine(velikost,lokacija,namenitd.).