5.3RačunovodskiizkaziPošteSlovenije
Pojasnilakračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.
5.3.1Izkaznančnegapoložaja
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
SREDSTVA
Nekratkoročnasredva
Neopredmetenasredva 1 395.212 799.157 49
Opredmetenaosnovnasredva 2 165.087.902 150.457.860 110
Naložbenenepremičnine 3 7.837.725 7.363.845 106
Finančnenaložbevodvisnedružbe 4 15.394.512 15.394.512 100
Finančnenaložbevpridruženedružbe 5 111.009 111.009 100
Drugenančnenaložbe 6 49.379 47.307 104
Finančneterjatve 7 447.900 - -
Poslovneterjatve 8 496.039 690.982 72
Drugasredva 9 380.977 379.225 100
Odloženeterjatvezadavek 37 2.275.376 2.185.891 104
192.476.031 177.429.788 108
Kratkoročnasredva
Sredvazaodtujitev 10 31.759 1.392.793 2
Sredvaizpogodbskupci 11 10.484.799 - 87
Zaloge 12 1.290.988 1.148.675 112
Finančneterjatve 13 - 600.000 -
Poslovneterjatve 14 39.846.267 37.207.341 107
Predujmiindrugasredva 15 1.771.095 17.056.909 36
Denarindenarniurezniki 16 46.820.474 35.620.526 131
100.245.382 93.026.244 108
Sredvaskupaj 292.721.413 270.456.032 108
Pojasnilakračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.Primerjalni
podatkizaleto2017nisoprilagojenizaradiprehodanaMSRP9in15.
5.3.2 Izkaz poslovnega izida
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 2018 2017
Indeks
2018/2017
Poslovni prihodki
Prihodkiodprodaje 27 230.154.412 219.460.802 105
Drugiprihodki 28 3.999.840 1.817.671 220
234.154.252 221.278.473 106
Poslovni odhodki
Nabavnavrednoprodanegablaga 29 517.779 661.956 78
Stroškimaterialainenergije 29 10.531.612 10.343.587 102
Stroškioritev 30 62.378.010 58.845.346 106
Stroškidela 31 136.876.645 129.547.801 106
Amortizacija 32 12.835.728 12.021.337 107
Drugiodhodki 33 2.176.422 2.359.534 92
225.316.196 213.779.561 105
POSLOVNIIZIDIZPOSLOVANJA 8.838.056 7.498.912 118
Finančniprihodkiizdeleževvdobičkuodvisnih,
pridruženihinskupajobvladovanihdružb
34 1.190.749 455.348 262
Finančniprihodki 35 505.069 578.371 87
Finančniodhodki 36 533.727 982.029 54
POSLOVNIIZIDIZFINANCIRANJA 1.162.091 51.690 2.248
POSLOVNIIZIDPREDOBDAVČITVIJO 10.000.147 7.550.602 132
Odloženidavek 37 10.255 -45.836 -22
ČISTIPOSLOVNIIZIDPOSLOVNEGALETA 9.989.892 7.596.438 132
Pojasnilakračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.Primerjalnipodatki
zaleto2017nisoprilagojenizaradiprehodanaMSRP9in15.
5.3.3Izkazdrugegavseobsegajočegadonosa
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 2018 2017
Indeks
2018/2017
Čiiposlovniizidposlovnegaleta 9.989.892 7.596.438 132
Poavke,kipoznejenebodoprerazvrščene
v poslovni izid
37
Aktuarskeizgubeoddolgoročnihzaslužkov -139.590 -608.569 23
Odloženidavkivzvezispoavkami,kipoznejene
bodoprerazvrščenevposlovniizid
13.261 -
-126.329 -608.569 21
Poavke,kibodopoznejeprerazvrščene
v poslovni izid
37
Dobički,pripoznanivpresežkuizprevrednotenjav
zvezisnačnimisredvi,razpoložljivimizaprodajo
2.072 8.436 25
2.072 8.436 25
Celotnivseobsegajočidonosposlovnegaleta 9.865.635 6.996.305 141
Vseobsegajočidonosposlovnegaizidapo
obdavčitvi,kipripadalanikomobvladajočedružbe
- - -
Vseobsegajočidonosposlovnegaizidapo
obdavčitvi,kipripadaneobvladajočemudeležu
- - -
Pojasnilakračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.
5.3.4 Izkaz denarnega toka
vEUR
POSTAVKA 2018 2017
Indeks
2018/2017
DENARNITOKOVIPRIPOSLOVANJU
Čiiposlovniizid
Poslovniizidpredobdavčitvijo 10.000.147 7.550.602 132
Davkiizdobičkaindrugidavki,kinisozajetivposlovnihodhodkih 10.255 -45.836 -22
9.989.892 7.596.438 132
Prilagoditve za:
amortizacijo(+) 12.835.728 12.021.337 107
prevrednotovalneposlovneprihodke(-) -2.293.485 -910.299 252
prevrednotovalneposlovneodhodke(+) 741.083 1.056.312 70
nančneprihodkebreznančnihprihodkovizposl.terjatev(-) -1.225.263 -496.653 247
nančneodhodkebreznančnihodhodkovizposl.obveznoi(+) 216.149 748.522 29
10.274.212 12.419.219 83
Spremembečiihobratnihsredev(rezervacijterodloženih
terjatevinobveznoizadavek)poslovnihpoavkbilanceanja
Začetnemanjkončneposlovneterjatve -54.387 -3.445.765 2
Začetnamanjkončnadrugakratkoročnasredva 2.220.785 -3.463.807 -64
Začetnemanjkončneodloženeterjatvezadavek -89.484 -45.835 195
Začetnamanjkončnasredva(skupinezaodtujtev)zaprodajo 1.361.034 -852.350 -160
Začetnemanjkončnezaloge -155.510 96.907 -160
Končnimanjzačetniposlovnidolgovi 52.654 1.746.490 3
Končnemanjzačetnerezervacije 286.563 -291.039 -98
3.621.655 -6.255.399 -58
Prejemkioddobljenihobreiindeleževvdobičkudrugih 1.225.263 496.653 247
Izdatkizadaneobrei -27.313 -496 5.507
Prebitek prejemkov pri poslovanju
25.083.709 14.256.415 176
DENARNITOKOVIPRINALOŽBENJU
Prejemkiprinaložbenju
Prejemkiododtujitveopredmetenihosnovnihsredev 2.728.783 724.881 376
Prejemkiododtujitvenaložbenihnepremičnin 125.795 1.582.371 8
Prejemkiododtujitvenančnihnaložb 600.000 - -
3.454.578 2.307.252 150
Izdatkiprinaložbenju
Izdatkizapridobitevneopredmetenihsredev -261.255 -778.405 34
Izdatkizapridobitevopredmetenihosnovnihsredev -27.518.148 -10.691.139 257
Izdatkizapridobitevnaložbenihnepremičnin - -1.068 -
Izdatkizapridobitevnančnihnaložb -450.000 -288.000 156
-28.229.403 -11.758.612 240
Prebitekizdatkovprinaložbenju -24.774.825 -9.451.360 262
DENARNITOKOVIPRIFINANCIRANJU
Prejemkiprinanciranju
Prejemkiodpovečanjanančnihobveznoi 15.000.000 - -
15.000.000 - -
Izdatkiprinanciranju
Izdatkizaodplačilanančnihobveznoi -108.936 -19.779 551
Izdatkizaizplačiladividendindrugihdeleževvdobičku -4.000.000 -4.000.000 100
-4.108.936 -4.019.779 102
Prebitekizdatkovprinanciranju 10.891.064 -4.019.779 -271
Končnoanjedenarnihsredev 46.820.474 35.620.526 131
Denarniizidvobdobju 11.199.948 785.276 1.426
Prilagoditevdepozitov - 400.000 -
Začetnoanjedenarnihsredev 35.620.526 34.435.250 103
Pojasnilakračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.
5.3.5 Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala za leto 2018
vEUR
POSTAVKA Osnovnikapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve
Rezerve za pošteno
vredno
Preneseničii
poslovni izid
Čiiposlovniizid
poslovnega leta
Skupaj
Stanje 31. 12. 2017 121.472.482 79.326.851 825.537 -1.225.167 4.437.637 7.216.616 212.053.956
Preračunizanazaj - - - 123.177 -123.177 - -
Prilagoditvezanazaj - - - - -337.283 - -337.283
Začetnoanjeporočevalskegaobdobja 121.472.482 79.326.851 825.537 -1.101.990 3.977.177 7.216.616 211.716.673
Spremembelaniškegakapitala-transakcijezlaniki
Izplačilodeležavdobičku - - - - -4.000.000 - -4.000.000
- - - - -4.000.000 - -4.000.000
Celotnivseobsegajočidonosporočevalskegaobdobja -
Vnosčiegaposlovnegaizidaporočevalskegaobdobja - - - - - 9.989.892 9.989.892
Spremembarezerv,naalihzaradivrednotenjanančnih
naložbpopoštenivrednoi
- - - 2.072 - - 2.072
Drugeseavinevseobsegajočegadonosaporočevalskegaobdobja - - - -126.329 - - -126.329
- - - -124.257 -
9.989.892 9.865.635
Spremembe v kapitalu -
Razporeditevpreoalegadelačiegadobičkaprimerjalnegaporočevalskegaobdobja
nadrugeseavinekapitala
- - - - 7.216.616 -7.216.616 -
Razporeditevdelačiegadobičkaporočevalskegaobdobjanadrugeseavinekapita-
laposklepuorganovvodenjainnadzora
- - 499.495 - - -499.495 -
Drugespremembevkapitalu - - - 51.757 -51.757 - -
- -
499.495 51.757 7.164.859 -7.716.111 -
Stanje 31. 12. 2018 121.472.482
79.326.851 1.325.032 -1.174.490 7.142.036 9.490.397 217.582.308
Pojasnilakračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.
Izkaz gibanja kapitala za leto 2017
vEUR
POSTAVKA Osnovnikapital Kapitalske rezerve Zakonske rezerve
Rezerve za pošteno
vredno
Preneseničii
poslovni izid
Čiiposlovniizid
poslovnega leta
Skupaj
Stanje 31. 12. 2016 121.472.482 79.326.851 445.715 -655.984 - 8.468.587 209.057.651
Začetnoanjeporočevalskegaobdobja 121.472.482 79.326.851 445.715 -655.984 - 8.468.587 209.057.651
Spremembelaniškegakapitala-transakcijezlaniki
Izplačilodeležavdobičku - - - - -4.000.000 - -4.000.000
- - - - -4.000.000 - -4.000.000
Celotnivseobsegajočidonosporočevalskegaobdobja -
Vnosčiegaposlovnegaizidaporočevalskegaobdobja - - - - - 7.596.438 7.596.438
Spremembarezerv,naalihzaradivrednotenjanančnihnaložbpopoštenivrednoi - - - 8.436 - - 8.436
Drugeseavinevseobsegajočegadonosaporočevalskegaobdobja - - - -608.569 - - -608.569
- - - -600.133 -
7.596.438 6.996.305
Spremembe v kapitalu -
Razporeditevpreoalegadelačiegadobičkaprimerjalnegaporočevalskegaobdobja
nadrugeseavinekapitala
- - - - 8.468.587 -8.468.587 -
Razporeditevdelačiegadobičkaporočevalskegaobdobjanadrugeseavine
kapitalaposklepuorganovvodenjainnadzora
- - 379.822 - - -379.822 -
Drugespremembevkapitalu - - - 30.950 -30.950 - -
- -
379.822 30.950 8.437.637 -8.848.409 -
Stanje 31. 12. 2017 121.472.482
79.326.851 825.537 -1.225.167 4.437.637 7.216.616 212.053.956
Pojasnilakračunovodskimizkazomsonjihovsestavnidelinjihjetrebabrativpovezaviznjimi.