1.5 Pomembnejši dogodki Skupine Pošta Slovenije v letu 2018
Pošta Slovenije:
Začelismozaktivnostmizaizgradnjonovega objekta na
lokacijipoštnegalogističnegacentraMaribor,kiboomogočal
centralizacijostrojnepripraveinsortiranjanenaslovljenedirektne
pteteravtomatizacijoinrobotizacijodelovnegaprocesa.
VKoprusmo naparkirišču trgovineLidlpostavilidrugo
avtomatizirano poštno poslovalnico PS 24/7.Strankeimajo
24urnadanvsednivletupreprostdostopdoizbranihpoštnih
inbančnihstoritev.
VpoštnemlogističnemcentruLjubljanasmouspešnonamestilinov
paketni usmerjevalnik,kisejessvojimitehnološko-tehničnimi
karakteristikamiizkazalzanujnopotrebnega.Bistvenopovečana
kapacitetapaketnegausmerjevalnikaomogočapredelavovečjih
količinpaketnihpošiljk.
UpravaSlovenskegadržavnegaholdinga,d.d.jedne25.oktobra2018
imenovalanove predstavnike lastnikavnadzornemsvetu:Matjaža
Šifkoviča,ZdravkaSeliča,DejanaKastelicaterMatjažaFortiča.Člani
nadzornegasvetasonasvojiprvi,konstitutivnisejidne23.novembra
2018izvolilinovegapredsednikanadzornegasveta,insicerMatjaža
Šifkoviča,zanamestnikapredsednikanadzornegasvetapaDejana
Kastelica.
Mandatvnadzornemsvetunadaljujetačlana,kijujeizvolilSvet
delavcevPošteSlovenijed.o.o.,tostaBožidarPograjcinAlešArnejčič,
kijimamandatpoteče12.januarja2020.
Tehnološko smoposodobilitudi poštnilogistični center
Maribor,kjersmopostavili novo (tretjo) napravo za zlaganje
nenaslovljene direktne pošteterzačelistestnimobratovanjem.
V okviru optimizacije poštnega omrežja smo pet pošt
preoblikovali v pogodbene(takosmodokoncaleta2018
preoblikovalivsegaskupaj141pt,15ptpasmozaprli).
Vletu2018smouporabljaliže55električnihdostavnihvozil
(paxster)znosilnostjotovornegaprostora200kilogramov.Vozila
soprimernazaprilagoditevdelovnihmestinolajšanjedelapismonoš
invalidov.Hkratipastemšenaprejkrepimostatusekološko
naravnanegapodjetja.
UvedlismonovospletnoaplikacijoPS Moja dostava – moja izbira,
kinaslovnikomomogočaizbiroalternativnegamestainčasadostave
medsamimprocesomdostavepošiljke.
Zavzpostavitevprilagodljivega,jasnegainenotnegasistema
označevanjaindajanjainformacijnapoštahsmozačelis prenovo
pošt. Napoštahsmotakouvedlioglasno‚brandiranje‘poštnih
okencteruredilioglasnedeskezanameščanjeobvestilin
obrazcevvprostoruzastranke.Kot pilotski pošti smo prenovili
pošti2116Mariborin1111Ljubljana.
Uvedli smo SMS-e inelektronsko (e-mail) obveščanje
naslovnikovosprejemuindostavipaketnihpošiljk.
Kerstremimoknenehnemurazvoju,poskušamotrguponuditi
inovativnestoritveinposodobljamožeobstoječe.Takosmov
letu2018klasičnodoplačilnoznamkonadomestilizelektronsko
oziromae-doplačilnoznamko.
Začelismorazvijatit.i.vtičnikezaplatformespletnihtrgovin.
Vtičnikspletnemutrgovcuomogoči,dasvojimkupcemolajšaizbiro
medalternativnimimožnostmidostave,kotsoprevzemnapošti,
bencinskemservisu,paketomatualivposlovalnicitrgovca.
PoštaSlovenijejevletu2018začelasodelovativprojektu
okvirnegaprogramaEUzaraziskaveininovacije(H2020).Projekt
COG-LO(COGnitiveLogisticsOperationsthroughsecure,
dynamicandad-hoccollaborativenetworks)obravnavapodročje
kognitivne oz. pametne logistike,naprojektupasodeluje
14konzorcijskihpartnerjevizosmihdržav.
Vletu2018smozizdajopriložnostnepoštneznamkeobeležili
100. obletnico izida prvih slovenskih znamk, t. i. Verigarjev.
VmajujePoštaSlovenijegostilasrečanjeZdruženjapoštnih
operaterjevizdržavmediteranskegapodročja,imenovanega
PUMed(PostalUnionfortheMediterranean).Gostilismougledne
predstavnikepoštiz10držav.Znotrajdelovnihskupininna
zasedanjugeneralneskupščinesočlaniceobravnavaleizboljšanje
kakovostistoritevinmožneoblikesodelovanja.
Udeležilismoseizrednegakongresa Svetovne poštne zveze
(SPZ)vAdisAbebi,kijeobravnavalaktualneteme,kisenanašajo
natrenutnoinprihodnjopoštnostrategijoSPZ,kotsouvedba
enotnegasistemastoritevinplačil,reformeSPZ,reforme
prispevnihstopenjdržavčlanicinpokojninskevarčevalnesheme.
VprihodnjebokrastiPošteSlovenijeprispevalotudisodelovanje
sstart-uppodjetji.Takosmovletu2018vokvirukonference
PODIMpodpisali pismo o nameri s start-up podjetjem
Locodels Hrvaška,kizinovativnorešitvijopomodelu»delitvene
ekonomije«nudizelohitro,pomestihceloekspresnodostavo
izdelkov,kupljenihvspletnitrgovini.
VjunijusmozdružboGEN-ipodpisalidogovor o poslovnem
sodelovanjunapodročjutovornee-mobilnostiinzelenih
dostavnih rešitev naslednje generacije.Ciljpartnerstvaje
postativodilniakteringonilnasilanapodročjuzelenihdostavnih
rešitevnaslednjegeneracijevSlovenijiinjugovzhodniEvropi.
NakonferencipodjetjaHewlettPackardEnterprise(HPE)smo
prejelipriznanje»Partner leta 2018vsrednjiinvzhodniEvropi,
naBližnjemvzhoduinvAfriki«.
NageneralnemzasedanjukooperativeEMS(»ExpressMail
Service«)smoprejelisrebrnonagrado»EMSPerformance
Award«zaodličnokakovostizvajanjamednarodnestoritvehitre
pošteEMS.
Svetovnapoštnazvezajeobjavilalestvico173poštnihoperaterjev,
kisojihocenjevalivštirihkategorijah:zanesljivost,doseg,
ustreznostinprilagodljivost.Slovenijasejeuvrstilanaodlično
11. mesto,hkratipajesPoljskoinEstonijotudienaizmed
regionalnihzmagovalkvvzhodniEvropi.
VsodelovanjuzUniverzovMariboruterInštitutomzarazvoj
ininovacijesmoseprijavilinarazpiszavključitevvprojekt
»Celovitapodporapodjetjemzaobvladovanjeinpreprečevanje
psihosocialnihdejavnikovtveganj«(programPSDT,projekt
Naprej)inbiliizbranikotenoodpilotskihpodjetijvključenih
vprogram.
Vaprilu2018smopridobilistandard upravljanja z energijo
ISO50001,sčimersmopotrdilinašozavezozaučinkovitorabo
energije.
PoštaSlovenijejezobemareprezentativnimasindikatoma
–SindikatomdelavcevprometainzvezPošteSlovenijeter
Sindikatompoštnihdelavcev–podpisala dogovor o izboljšanju
pogojev dela in razmer v poštnem prometu.
Odvisnedružbe:
OdvisnopodjetjePS Moj paketjetudivletu2018sodelovalov
izboru»Spletnitrgovecleta2018«inseuvrstilotikpodsamvrh.
OdvisnopodjetjeAPSPLUS je prek portala UHUBrazvilonovo
storitevEasyDox–učinkovitnačinupravljanjazvhodnimiin
izhodnimiračuniterostalimidokumentizenostavnimdokumentnim
sistemomvračunalniškemoblaku.
OdvisnopodjetjeFeniksšpedjevsodelovanjuzExpeditors
InternationalofWashingtonuvedlotedenskodirektnopomorsko
povezavomedŠanghajeminLukoKoper.
OdvisnopodjetjeIPPS je:
kupilododatnih33elektrnihvozilPaxster,električnodostavnovozilo
AddaxindvaelektrnadostavnavozičkaKyburz7+1;
testiralosortirneomareMailroomAssistant,stestiranjemnadaljujev
letu2019;zinformatiziranosortirnoomarolahkooperaterjienostavneje
usmerjajopismapodostavnihokrajihinpoštnihpredalihvprocesut.i.
tretjedelitve;
začeloizvajatipilotskiprojektrobotizacijetežkihzičnihopravil(zlaganje
paketov,nenaslovljenihpošiljknapalete);
vzdrževalocertikacijoISO9001(mednarodnistandardzavodenje
kakovosti)inpoanalizipartnerskedružbebonitetnehišeDun&Bradstreet
(Bisnode),zaleto2018obdržalonajvjibonitetnirazredAAA.