2.3NačrtiSkupinePoštaSlovenijevletu2019
Vletu2019načrtujemoobupoštevanjuspremembvokolju,e-substitucijiinspremenjenihnavadah
uporabnikovn
adaljnjo rast Skupine Pošta Slovenije.Zaleto2019smosipostavilinaslednjecilje:
PlanSkupinePoštaSlovenijezaleto2019predvideva2-odstotnorastposlovnihprihodkov,karboposledica
uvajanjanovihstoritev,predvsemvsegmentupaketnih,logističnihterinformacijskihstoritev,inizvajanjastrateških
projektov,ter2-odstotnorastposlovnihodhodkov.
Vletu2019zaSkupinoPoštaSlovenijenačrtujemoROEvvišini5,3odstotkainEBITDAmaržovvišini11,5
odstotka,karjevskladuspričakovanjilastnika.
Vzadnjihletihseobsegpoštnih in denarnih storitevzmanjšuje,spreminjasetudistrukturapošiljk,karjeposledica
prehodanae-poslovanje,spremembezakonodaje,spremenjenihnavaduporabnikovinkonkurencenatrgupoštnih
indenarnihstoritev.PodobnitrendisoprisotnitudipridrugihpoštnihoperaterjihvEvropskiuniji(EU)insvetu.
Kotposledicorastitrga(predvsemspletneprodaje)inprodajnihaktivnostinačrtujemoporastkoličinpaketnih
pošiljk.Napodročjunadgradnjeinrazvojanovihstoritevsledimoglobalnimtrendom,dobrimpraksaminpotrebam
uporabnikov,takonaslovnikovkotpošiljateljev,dabizagotoviliustreznokakovoststoritev.
Napodročjulogističnihstoritevnačrtujemonoveposle(skladiščenje,komisioniranjeblaga,širitevnanovetrge
tervnovebranžeipd.)voskrbnihverigahinlogistikiživil,kamorsousmerjenetudidodatnerazvojneaktivnosti.
Gledenatrenderastipaketnihinlogističnihstoritevtersegmentae-trgovanja(e-commerce)bomoširilikapacitete
obehpoštnihlogističnihcentrovtergradilidodatneskladiščneinpretovornekapacitetenapretovornihinlogističnih
poštah.
Ponamestitvinovegapaketnegausmerjevalnikavletu2018nasčakajošedodatneinvesticije,skaterimibomo
modernizirali(avtomatizacija,robotizacija)usmerjanjepaketnihinpisemskihpošiljkterinformatiziralilogistične
procese,dabomopridelupostaliučinkovitejši.Konecleta2018jebiladobavljenanova,tretjalinijskanapravaza
zlaganjenenaslovljenedirektnepošte(vnadaljevanjutudi:NNDP),kibovletu2019vključenavzlaganjesetov
NNDP,sčimerbomozagotovili,daboNNDPzloženazavsepošte.
Ponudbostoritevbomonadgrajevaliznovimistoritvami,kotje»Pismossledenjem«zapošiljanjeblagain
dokumentovvmednarodnemprometu(brezpodpisanaslovnika),zvzpostavitvijoe-pošiljateljeveganaročilaza
pogodbeneuporabnikestoritevPošteSlovenije(vnadaljevanjutudi:PS),nadaljevalibomoširjenjemreže24/7ter
dostopnostpoštnihstoritevzvključevanjemnovihbencinskihservisov.Temaktivnostimbodoslediletuditrženjsko-
komunikacijske aktivnosti,kjerbomospomočjorazličnihorodij(tiskanimediji,digitalnimediji,televizija,radio)
pripravilirazličnekampanjezapodporoprodajnimaktivnostim.Vstrategijotržnegakomuniciranjabomotudiv
prihodnjevključevalinovesodobnenačineoglaševanja.