2.8 Korporativno upravljanje tveganj Skupine Pošta Slovenije
2.8.1 Pregled upravljanja tveganj Skupine Pošta Slovenije
VPoštiSlovenijesezavedamo,dajevhitrospreminjajočemseinnegotovemokoljuprepoznavanjeinobvladovanje
tveganjpomembendejavnikposlovnegauspehadružbe,ingaobvladujemovsklopucelovitegasistema
korporativnegaupravljanjastveganji(vnadaljevanju:KUT).Sistemstalnopreverjamoindopolnjujemo,dabi
bilaključnatveganja,kijimjeSkupinaPoštaSlovenijeizpostavljena,pravočasnoprepoznana,ovrednotenain
ustreznoobvladovana.
NapodlagianalizeSvetzaKUTumestitveganja,ključnazaposlovanje,vRegistertveganj.Vnjemsotveganja
časovnoopredeljena,ovrednotena,imajodoločenoodgovornoosebo(t.i.skrbniketveganj)indenirannačin
obvladovanjaoz.ukrepeterkazalnikeoz.kazalce.
Vskladuzmetodologijoseobpripraviposlovneganačrtadružbepripraviletnaocenaizpostavljenostitveganjem,
kisemedletomposodablja.Napodlagiletneoceneizpostavljenostisečetrtletnoinletnopripraviporočiloo
korporativnemupravljanjutveganjvPoštiSlovenijeinodvisnihpodjetjih,vkateremsezaposameznotveganjev
Registrunarediocenaobvladovanja,kilahkoopredeljujetveganjakotmanjuspešna,dokajuspešnainuspešno
obvladovanaoz.sezapiše,datveganjenibilorealizirano.
2.8.2Obvladovanjetveganjvletu2018vSkupiniPoštaSlovenije
Vletu2018jebilaSkupinaPoštaSlovenijeizpostavljenaštevilnimtveganjem.Ocenjujemo,dasmotveganjavletu
gledenametodologijoocenjevanjadokaj uspešno obvladovali.
Vletu2018smobiliizpostavljeninaslednjimskupinamtveganj:
nabavniminprodajnimtveganjem(izgubatržnegadeleža,zagotavljanjeresursov),
poslovnimtveganjem(strateškepovezaveinnaložbe,upravljanjeznepremičninami,tveganjerazvoja),
operativnimtveganjem(delovanjepoštnegaomrežja,delovanjeinformacijskeinfrastrukture,kadrovskatveganja,
varnostnatveganja),
nančnimtveganjem(kreditnoinobrestnotveganje),
zakonodajnainregulatornatveganja.
Nabavna in prodajna tveganja
Mednabavnainprodajnatveganjasmouvrstilitveganjaizgubetržnegadeleža(zaradimakroekonomskesituacije
insplošnegaupadaklasičnihstoritev,delovanjakonkurence,nedoseganjaplaniranerastiposlovanja)intveganja
zagotavljanjaresursov.Ocenjujemo,dasmoprodajna tveganja uspešno obvladali,sajniprišlodonepredvidene
rastie-substitucije;nasegmentupaketnihstoritevpajebilazaznanavisokarast,kijojegeneriralarastspletne
trgovine.Prizagotavljanjuresursovsmosicernadoločenihsegmentihdosegalipreseganjeplaniranihvrednosti,
vendarsole-tevvelikimeripovezanezrastjostoritevincenenergentov.
Poslovna tveganja
Medposlovnatveganjasmouvrstilitveganjastrateškihpovezavinnaložb,upravljanjeznepremičninamitertveganja
razvoja.PoštaSlovenijesena segmentu strateških povezavsrečujesštevilnimiizzivi,zatojebilonatemsegmentu
sprejetihprecejorganizacijskih,prodajnihinoptimizacijskihukrepov.Posledičnobovletu2019prišlodoukinitve
enegaodvisnegapodjetjaterdopripojitveenegapodjetja,stempadozmanjšanjaštevilaodvisnihdružbiz
sedemnapet.Vsakoletopredstavljaizzivizvedbainvesticijvplaniranivišini,sajjebilakljubskoraj27-milijonski
izvedbiinvesticijvSkupiniPoštaSlovenije(za12milijonovevrovvečkotvletu2017)izvedbaplanale55-odsotna.
IzvedbastrateškihprojektovjeključnegapomenazaprihodnostcelotneSkupinePoštaSlovenije.Portfeljprojektov
Strateškegarazvojnegaprogramasmooptimizirali,nanovosmodoločiliprioriteteposameznihprojektov,prav
takopasmozagnalinekaterenoveprojekte.
Operativnatveganja
Obvladovanjeoperativnihtveganjjepomembnozanemotenodelovanjeinuspešenrazvojpodjetja.Vokviru
operativnihtveganjspremljamotveganjadelovanjapoštnegaomrežja,delovanjainformacijskeinfrastrukture,
kadrovskatveganjainvarnostnatveganja.
Napodročjupoštnegaomrežjajenajvečjetveganje nezagotavljanje kakovosti izvajanja univerzalne poštne
storitve,kijedoločenasPravilnikomokakovostiinnačinuizvajanjauniverzalnepoštnestoritve.Obvladujemoga
zdnevnimnadzoromprocesaintokapošiljkododdajedovročitve.Merjenjekakovostiprenosapoštnihpošiljkv
notranjempoštnemprometuizvajamovskladuzzahtevamistandarda.Doseženakakovostjebila,kljubtežavam
zagotavljanjakadra,ustrezna.
Napodročjutveganjainformacijskeinfrastrukturesmoizpostavljenitveganjuuporabeločenihinformacijskih
rešitevposlovnegainformacijskegasistema(PIS).Tveganjeobvladujemozvgrajenimikontrolami.Vtekujeprojekt
OptimizacijaPIS,katereganamenjemeddrugimprenovitiinoptimiratiproceseposlovnepodpore(funkcije
investiranja,nabavljanja,računovodstva,nanc,kontrolinga,upravljanjaznepremičninami,vzdrževanjaposlovnih
sredstevidr.).
PoštaSlovenijejezaradivelikegaštevilazaposlenihpomembnoizpostavljenakadrovskim tveganjem,kiso
povezanazusposobljenostjoternapakamivdelovnihprocesihindelovnihpostopkih,zlorabamiinprevarami
zaposlenih,nerazpoložljivostjozaradibolniškihodsotnostiinvisokeuktuacije.Odmaja2018naprejsopotekala
intenzivnapogajanjazobemareprezentativnimasindikatomavzvezizizboljšanjempogojevdela,kipaseniso
zaključilazdogovorom.Vjanuarju2019jetakoprišlodonapovedistavke,dokaterepaniprišlo,sajsmopred
njenoizvedbouspešnozaključilipogajanjaostavkovnihzahtevahinvfebruarju2019podpisalidogovor.
Tveganjem varnostiposvečamozaradinaravedela(denarnoposlovanje,obsegposlovanja,številozaposlenih,
velikostIT-infrastrukture)velikopozornosti.Natempodročjusmoizvajalištevilnaizobraževanjazaposlenihter
raznovrstneukrepe,kotsoukrepizičnegaintehničnegavarovanja,samozaščitnaravnanjazaposlenih,delovanje
lastneganadzornegacentraidr.Napodročjuinformacijskevarnostismovskladuzzakonodajnimizahtevamiin
napodlagilastneiniciativeizvajalinotranjeinzunanjerevizijskepregledeposameznihsegmentovinformacijskega
sistematerizvajališedrugeukrepe,kotsododeljevanjeustreznihpravicnacentralnemnivoju,domenskoločena
okolja(razvojno,testnoinprodukcijsko),vzpostavljenojebeleženjeincidentov,večnivojskipožarnizidovi,uporaba
centraliziranegasistemanadzorainupravljanja.
Finančnatveganja
Zaradidružbenoekonomskegaokoljaposvečamoposebnopozornostkreditnemu tveganju.Zenotnimvodenjem
politikeplačilnihpogojevinmožneizpostavljenostidoposameznegakupcaževosnovipreprečujemovečje
negativneodkloneprirednempoplačiluterjatev.Zaradinaraveproduktov,dejavnostivelikihkupcev,velike
razpršenostikupcevinintenzivneizterjaveimaPoštaSlovenijenatemsegmentuugodenpoložaj.PoštaSlovenije
jekotvsipoštnioperaterjivpetavmednarodnipoštnipromet,vendarpretežnideldenarnegatokapotekav
evrih.Obsegposlovanjavtujihvalutahnibistven,zatojeizpostavljenostvalutnim tveganjemzanemarljiva.
Izpostavljenostobrestnemu tveganju,kipredstavljanevarnostspremembobrestnihmerzadepozitealiposojila,
jenizka.Značrtovanjeminvesticijskedejavnosti,tekočegaposlovanjaindepozitovimamousklajendenarnitok.
Tudiizpostavljenosttveganjuplačilnesposobnosti, kipredstavljanevarnostneusklajenelikvidnostioziroma
dospelostisredstevinobveznostidovirovsredstevvpodjetju,karlahkopovzročiplačilnonesposobnost,jenizka.
Navedenotveganjeobvladujemosskrbnimnačrtovanjemdenarnihtokov(investicije,obvladovanjekreditnega
tveganjaintekočegaposlovanja).
Zakonodajna in regulatorna tveganja
NapodročjuregulativesmoaktivnodelovalivsmerispremembpodzakonskihpredpisovinZakonaopoštnih
storitvah,rednokomuniciralizAKOS-om,vložilizahtevekzadvigcenUSO-storitevinzahtevekzapovrnitevneto
stroškaUSO-storitve,sodelovalispristojnimministrstvomingaseznanjalissituacijozaradiposledicregulacije,
spremembpoštnegaomrežjaterobveščalijavnosti.Tveganjezavrnitvezahtevkazapovračilonetostroška
univerzalnepoštnestoritvesejerealiziralo,sajjeAKOSssklepomzavrgelvlogoPošteSlovenijezapovračiloneto
stroškauniverzalnepoštnestoritve.