4.2 Izjava poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o.
o odgovornosti in o neoškodovanju
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.jeodgovornozapripravoletnegaporočilaSkupinePoštaSlovenije
zaleto2018terračunovodskihizkazov,kiponjegovemnajboljšemmnenjuvključujejopoštenprikazrazvojain
izidovposlovanjaSkupineternjeneganančnegapoložaja,vključnozopisombistvenihvrsttveganj,kisojimPošta
Slovenijed.o.o.indružbe,vključenevkonsolidacijo,kotcelotaizpostavljene.
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.zagotavlja,dajeletnoporočiloSkupinePoštaSlovenijezvsemi
sestavnimidelipripravljenovskladuzZakonomogospodarskihdružbahinMednarodnimistandardiračunovodskega
poročanja,kotjihjesprejelaEU.
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.potrjuje,dasobilepriizdelaviračunovodskihizkazovSkupinePošta
Slovenijedoslednouporabljeneustrezneračunovodskeusmeritve,dasobileračunovodskeoceneizdelanepo
načeluprevidnostiindobregagospodarjenjaindaletnoporočiloSkupinePoštaSlovenijepredstavljaresničnoin
poštenoslikopremoženjskegastanjaSkupineinizidovnjenegaposlovanjavletu2018.
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.jeodgovornotudizaustreznovodenjeračunovodstvainzasprejem
ustreznihukrepovzazavarovanjepremoženjaindrugihsredstev.PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.
potrjuje,dasoračunovodskiizkaziskupajspojasniliizdelaninapodlagipredpostavkeonadaljnjemposlovanju
SkupinePoštaSlovenijetervskladuzveljavnozakonodajoinMednarodnimiračunovodskimistandardiporočanja,
kotjihjesprejelaEU.
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.jeodgovornozaukrepezapreprečevanjeinodkrivanjeprevarter
nepravilnosti,pravtakozaohranjanjevrednostipremoženjaSkupinePoštaSlovenije.
LokalnedavčneoblastilahkopoporočevalskemdatumupreverijoposlovanjedružbvSkupiniPoštaSlovenije,kar
lahkopovzročinastanekdodatneobveznostiplačiladavka,zamudnihobrestiinkazniiznaslovadavkaizdohodka
pravnihosebalidrugihdavkovterdajatev.PoslovodstvoPošteSlovenijed.o.o.niseznanjenozokoliščinami,kibi
lahkopovzročilemorebitnopomembnoobveznostizteganaslova.
PoslovodstvoPošteSlovenijed.o.o.jeseznanjenozvsebinosestavnihdelovletnegaporočilaSkupinePošta
Slovenijezaleto2018instemtudiscelotnimletnimporočilom.Znjimsestrinjamointopotrjujemossvojim
podpisom.
Maribor,12.4.2019
VinkoFilipič Mag.AndrejRihter Mag. Boris Novak
članposlovodva članposlovodva generalnidirektor