2.7Vlaganja,naložbeinrazvojvSkupiniPoštaSlovenije
SkupinaPoštaSlovenijejezanaložbenamenila26.909tisočevrov.InvesticijskasredstvavPoštiSlovenijesmo
namenili za izvajanje tekočega poslovanja in razvojnih projektov na področju informacijske tehnologije in
logističnih
procesov, s katerimi smo zagotavljali rast nekaterih prihodkov ter izboljšali in optimizirali procese.
Odvisnedružbe
soinvestiralevstrojnoinprogramskoopremo,transportnasredstvaterostaloopremo.Družba
IPPSjevokviru
izvajanjaciljevstrategijeenergetskeučinkovitostitransporta,zmanjšanjatoplogrednihplinovin
stroškovvoznega
parkanabavila33dvoslednihvozilnaelektričnipogon.
Skupina
Pošta
Slovenije
je
največsredstevnamenilazastrateškeprojekteinlogističnoopremo:
modernizacijastrojnegausmerjanjavpoštnemlogističnemcentruLjubljana;
nabavatretjelinijskenapravezazlaganjenenaslovljenedirektnepoštevpoštnemlogističnemcentruMaribor;
vzpostavitevdrugesamopostrežneenotenalokacijivKopru.
Voznipark,kigasestavljajolahkadostavnavozila,namenjenapredvsemzarednodostavoindostavohitrepošte,
srednjadostavnavozila,namenjenapredvsemzadostavo/prevzempaketovinprevozpoštnihpošiljknarelacijah
medpoštnimienotami(PLC–pošte,pošta–pošte),kolesa,motornakolesazarednodostavointovornavozila,smo
dopolnilis15dostavnimivozilinaelektričnipogon.