5.6Določanjepoštenevrednostiinnančnatveganja
Finančnatveganja
PODROČJE
TVEGANJA
Opistveganja Ukrepi za obvladovanje tveganja Izpoavljeno
Kreditnotveganje
Nepravočasnaporavnavazapadlih
terjatev ali neporavnava.
Sprotnainažurnaizterjava,
poglobljenodelonapodročju
kompenzacij,sklepanjedogovorovo
poravnavi,čimugodnejšikoecient
obračanjaterjatev.
Majhna
Valutnotveganje
Vplivspremembtečajevtujihvalutna
poslovniizid.
Zaradinizkegaprometavtujivaluti
družbaukrepov,kotsovarovanje
valutnihtveganj,nakupdrugihvalutv
trenutkuoddaje,spremljanjekazalcev
mednarodnihtrgov.
Majhna
Obrenotveganje
Nedoseganjeobrenihmer(OM)v
skladusplanomzaradipovečanja
zadolževanjainspremembnatrguter
doseganjenižjihobrenihmerizna-
slovadepozitov.
Razpršenokreditovindepozitov
medbankamiteraktivnosodelovanje
zbankami,izdelankrizniscenarij
vprimeruzanihanjaOMza50
odotkov.
Majhna
Tveganjeplačilne
sposobnoi
Neusklajenalikvidnooziroma
dospelosredevinobveznoido
virovsredevlahkopovzročiplačilno
nesposobno.
Najemkreditov;nadzornadizvedbo
inveicij;rednaizterjavadomačihin
tujihkupcev,koriščenjedepozitov.
Majhna
Kreditno tveganje
Zaradidružbenoekonomskegaokoljaposvečamoposebnopozornostkreditnemutveganju.Družbajetudivletu
2018aktivnospremljalaterjatvedokupcev.Zenotnimvodenjempolitikeplačilnihpogojevinmožneizpostavljenosti
doposameznegakupcaževosnovipreprečujemovečjenegativneodkloneprirednempoplačiluterjatev.Zaradi
naraveproduktov,dejavnostivelikihkupcev,velikerazpršenostikupcevinintenzivneizterjavejenašpoložajzaradi
neporavnavanjanančnihobveznostiposameznegakupcavprimerjavizdrugimidejavnostmiugodnejši.
Knjigovodskavrednostnančnihsredstevjebilaizpostavljenakreditnemutveganjuinjebilanadatumporočanja
naslednja:
vEUR
POSTAVKA Pojasnilo 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Danaposojila 7 447.900 600.000
Finančnenaložbe 4,5,6 15.554.900 15.552.828
Poslovneterjatve 8,13 40.342.306 37.898.323
Denarindenarniurezniki 15 46.820.474 35.620.526
Skupaj 103.165.580 89.671.677
PoštaSlovenijesvojihterjatevvglavnemnezavaruje,razenterjatevdokupcevsslabšobonitetnooceno.Višina
zavarovanihterjatevvletu2018znaša5.717evrov.Strukturaterjatevpozapadlostijerazvidnaiznaslednjetabele.
Poslovneterjatve(kratkoročneinnekratkoročne)porokih,zapadlihzaplačilo
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezapadleterjatve 33.474.726 33.936.312 99
Zapadleterjatve 9.718.524 6.554.033 148
- do 30 dni 1.723.720 1.849.900 93
- od 31 do 60 dni 1.438.089 526.850 273
- od 61 do 90 dni 2.371.381 101.128 2.345
- od 91 do 180 dni 1.135.492 229.054 496
- od 181 do 365 dni 992.635 1.745.169 57
- nad 365 dni 2.057.207 2.101.932 98
Skupaj
43.193.250 40.490.345 107
Strukturaterjatevpozapadlosti,ločenonadomačeintujeterjatve,jerazvidnaizspodnjihtabel.
Poslovneterjatve(kratkoročneinnekratkoročne)porokih,zapadlihzaplačilo–domače
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezapadleterjatve 32.251.021 31.355.213 99
Zapadleterjatve 4.234.332 4.109.218 148
- do 30 dni 1.505.321 1.548.084 93
- od 31 do 60 dni 311.854 195.471 273
- od 61 do 90 dni 79.023 90.018 2.345
- od 91 do 180 dni 281.740 81.603 496
- od 181 do 365 dni 87.523 201.155 57
- nad 365 dni 1.968.872 1.992.887 98
Skupaj 36.485.353 35.464.431 107
Poslovneterjatve(kratkoročneinnekratkoročne)porokih,zapadlihzaplačilo–tujina
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Nezapadleterjatve 1.319.663 2.667.327 99
Zapadleterjatve 5.484.190 2.444.817 148
- do 30 dni 218.399 301.817 93
- od 31 do 60 dni 1.126.235 331.379 273
- od 61 do 90 dni 2.292.358 11.110 2.345
- od 91 do 180 dni 853.752 147.451 496
- od 181 do 365 dni 905.112 1.544.014 57
- nad 365 dni 88.334 109.047 98
Skupaj 6.803.853 5.112.144 107
PSnadomačemtrgudosegaenakdeležterjatevvzamudi(12%)kotjeznašalvletu2017.Sopasevletu2018
povečalezapadleterjatveizmednarodnegaobračuna.
MednarodniobračunstujimipoštnimioperaterjipotekavskladuzdoločiliKonvencijeSvetovnepoštnezveze.
Poštnaoperaterjasičetrtletnoizmenjatapodatke(stanje)okoličinipošiljk.Topomeni,dasezanpr.pisma,kiso
bilaprejetavprvemčetrtletju,pošljeobračunskostanjevuskladitevpoštnemuoperaterjuvdrugemčetrtletju.Po
konvencijiimapoštnioperaterdvamesecapoprejemustanjačas,dastanjepreveriingapotrdi.Končnostanje
jegledenasistemlahkousklajenošelevprihodnjemletuintakratlahkoizstavimofakturo.Terjatveiztujinese
pravilomaplačujejozzamudo(datumvaluteje2mesecapoizstavitviračuna),vendarsovečinomaporavnanein
predstavljajozelonizkotveganje.Vesčaskupceintenzivnoterjamo.
NajvečjikupecjeKitajskapošta,kiimamedzapadlimiterjatvami57-odstotnidelež.
Poslovneterjatveporokih,zapadlihzaplačilo,soizkazanevbrutovrednosti.
Valutno tveganje
PoštaSlovenijejekotvsipoštnioperaterjivključenavmednarodnipoštnipromet,vendarpretežnideldenarnega
tokapotekavevrih.Obsegposlovanjavtujihvalutahnibistven,zatojeizpostavljenostvalutnimtveganjem
zanemarljiva.
Iznaslednjetabelejerazvidnaizpostavljenostspremembamdeviznihtečajev.
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 EUR USD SDR* CHF
Danaposojila 447.900 447.900 - - -
Poslovneterjatve 40.342.306 35.789.831 - 4.552.475 -
Denarindenarniurezniki 46.820.474 46.793.138 27.336 - -
Prejetaposojila -15.390.547 -15.390.547 - - -
Poslovneobveznoi -31.748.654 -30.578.339 -2.464 -1.166.619 -1.232
Skupaj
40.471.479 37.061.983 24.872 3.385.856 -1.232
*SDR(SpecialDrawingRight)oz.DTS(Droitdetiragespecial)jeposebnapravicačrpanja,kioznačujedenarnoenoto,sestavljenoizkošaricevalut,
kijodoločaMednarodnidenarnisklad.Vtejdenarnienotisepravilomaobračunavajomednarodnepoštnestoritve.
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2017 EUR USD SDR* CHF
Danaposojila 600.000 600.000 - - -
Poslovneterjatve 37.898.323 33.950.562 5.003 3.942.758 -
Denarindenarniurezniki 35.620.526 35.601.818 18.708 - -
Prejetaposojila -499.483 -499.483 - - -
Poslovneobveznoi -31.166.152 -29.956.653 -192 -1.209.008 -299
Skupaj 42.453.214
39.696.244 23.519 2.733.750 -299
*SDR(SpecialDrawingRight)oz.DTS(Droitdetiragespecial)jeposebnapravicačrpanja,kioznačujedenarnoenoto,sestavljenoizkošaricevalut,
kijodoločaMednarodnidenarnisklad.Vtejdenarnienotisepravilomaobračunavajomednarodnepoštnestoritve.
Obrestnotveganje
Izpostavljenostobrestnemutveganju,kipredstavljanevarnostspremembobrestnihmerzadepozitealiposojila,
jenizka.Značrtovanjeminvesticijskedejavnosti,tekočegaposlovanjaindepozitovimamousklajendenarnitok,
kipravilomanezahtevadodatnegazadolževanja.
Izpostavljenostobrestnemutveganjujerazvidnaizspodnjetabele.
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Finančniinrumenti,obreovanipoksniobrenimeri
Finančnasredva 46.820.474 35.620.526
Finančneobveznoi 15.390.547 499.483
62.211.021 36.120.009
Finančniinrumenti,obreovanipovariabilniobrenimeri
Finančnasredva 447.900 600.000
447.900 600.000
Skupaj
62.658.921 36.720.009
Tveganjeplačilnesposobnosti
Tveganjeplačilnesposobnosti,kiizhajaizneusklajenedospelostisredstevinobveznostidovirovsredstev,lahko
povzročiplačilnonesposobnost(pomanjkanjedenarnihsredstevzaporavnavanjezapadlihobveznosti).Zaradi
negativnihgibanjgospodarskihaktivnostivpreteklostiinkonsolidacijejavnihnancjetotveganjetesnopovezano
skreditnimtveganjem.Navedenotveganjeobvladujemosskrbnimnačrtovanjemdenarnihtokov(investicije,
obvladovanjekreditnegatveganjaintekočegaposlovanja).PoštaSlovenijejeznanapoplačilnidisciplini,nanciranju
rastiinposlovanjapretežnozlastniminančnimisredstviterstabilnemdenarnemtoku.
vEUR
POSTAVKA
Knjigovodska
vrednona
dan
31. 12. 2018
Pogodbeni
denarni
tokovi skupaj
Od0do6
mesecev
Od6do12
mesecev
Od1do5let Nad 5 let
Nekratkoročnenančne
obveznoi
13.135.055 13.347.467 - - 9.036.366 4.311.101
Nekratkoročneposlovne
obveznoi
949.548 949.548 - - 949.548 -
Kratkoročnenančne
obveznoi
2.255.492 2.338.324 1.170.680 1.167.644 - -
Kratkoročneposlovne
obveznoi(brezobveznoi
dodržave,zaposlenceviniz
naslovapredujmov)
16.897.297 16.897.297 16.897.297 - - -
Skupaj
33.237.392 33.532.636 18.067.977 1.167.644 9.985.914 4.311.101
Določanjepoštenevrednosti
Gledenaračunovodskeusmeritvedružbeinrazčlenitvejetrebadoločitipoštenevrednostitakonančnihkottudi
nenančnihsredstevinobveznosti.
Poštenevrednostiposameznihskupinsredstevzapotrebemerjenjaoziromaporočanjajedružbadoločilananačin,
kijeopisanvnadaljevanju.
Naložbenenepremičnine
Poštenavrednostnaložbenihnepremičninjezapretežnideltehnepremičninugotovljenanapodlagiizdelanih
cenitev,prikaterihjebilaugotovljenanadomestljivatržnavrednost.
Drugenekratkoročnenančnenaložbe
Poštenavrednostdrugihnekratkoročnihnančnihnaložbsedoločagledenazaključniborznitečajnadanporočanja.
Finančneobveznosti
Poštenavrednostsezapotrebeporočanjaizračunanapodlagisedanjevrednostibodočihizplačilglavniceinobresti,
diskontiranihpotržniobrestnimeriobkoncuporočevalskegaobdobja.
Poslovne in druge terjatve
Poštenavrednostposlovnihindrugihterjatevsezapotrebeporočanjaizračunanapodlagisedanjevrednosti
prihodnjihizplačilglavniceinobresti,diskontiranihpotržniobrestnimerinadatumporočanja.
Poštena vrednost
vEUR
2018 2017
POSTAVKA
Knjigovodska
vredno
Poštena
vredno
Knjigovodska
vredno
Poštena
vredno
Nekratkoročnenančnenaložbe 15.554.900 15.554.900 15.552.828 15.552.828
Naložbenenepremičnine 7.837.725 7.837.725 7.363.845 7.363.845
Nekratkoročnenančneterjatve 447.900 447.900 - -
Nekratkoročneposlovneterjatve 496.039 496.039 690.982 690.982
Kratkoročnenančneterjatve - - 600.000 600.000
Kratkoročneposlovneterjatve 39.846.267 39.846.267 37.207.341 37.207.341
Denarindenarniurezniki 46.820.474 46.820.474 35.620.526 35.620.526
Nekratkoročnenančneobveznoi -13.135.055 -13.135.055 -390.547 -390.547
Nekratkoročneposlovneobveznoi -949.548 -949.548 -990.807 -990.807
Kratkoročnenančneobveznoi -2.255.492 -2.255.492 -108.936 -108.936
Kratkoročneposlovneobveznoi -30.799.106 -30.799.106 -30.175.345 -30.175.345
Skupaj 63.864.104 63.864.104
65.369.887 65.369.887
Poštena vrednost sredstev
vEUR
2018 2017
POSTAVKA 1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredva,merjenapopoštenivrednoi
Nekratkoročnenančnenaložbe 44.844 - 15.510.056 42.772 - 15.510.056
44.844 - 15.510.056 42.772 - 15.510.056
Sredva,zakaterajepoštenavrednorazkrita
Nekratkoročnenančneterjatve - - 447.900 - - -
Nekratkoročneposlovneterjatve - - 496.039 - - 690.982
Kratkoročnenančneterjatve - - - - - 600.000
Kratkoročneposlovneterjatve - - 39.846.267 - - 37.207.341
Denarindenarniurezniki - - 46.820.474 - - 35.620.526
- - 87.610.680 - - 74.118.849
Skupaj 44.844 - 103.120.736 42.772 - 89.628.905
Poštenavrednostnaložbenihnepremičnin
vEUR
2018 2017
POSTAVKA 1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredva,zakaterajepoštenavrednorazkrita
Naložbenenepremičnine - - 7.837.725 - - 7.363.845
Skupaj - - 7.837.725 - - 7.363.845
Poštena vrednost obveznosti
vEUR
2018 2017
POSTAVKA 1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven
Sredva,zakaterajepoštenavrednorazkrita
Nekratkoročnenančneobveznoi - - 13.135.055 - - 390.547
Nekratkoročneposlovneobveznoi - - 949.548 - - 990.807
Kratkoročnenančneobveznoi - - 2.255.492 - - 108.936
Kratkoročneposlovneobveznoi - - 30.799.106 - - 30.175.345
Skupaj - - 47.139.201 - - 31.665.635
Sredstvainobveznostiuvrščamogledenaizračunnjihovepoštenevrednostiuvrščamovtriravni:
1. raven – sredstvapotržniceni(uporabaobjavljenihcen,kisepojavljajonaaktivnemtrguzaenakasredstva
inobveznosti),
2. raven – sredstva,kiseneuvrščajov1.raven,njihovavrednostpajedoločenaneposrednoaliposrednona
podlagiprimerljivihtržnihpodatkov,
3. raven – sredstva,katerihvrednostinimogočepridobitiiztržnihpodatkovinjihzatonimogočeuvrstitiv
1. ali 2. raven.
Poštenavrednostkratkoročnihsredstevinobveznostijeenakanjihoviknjigovodskivrednosti.Poštenavrednost
naložbenihnepremičninseugotavljanapodlagicenitev,kijihpripravijopooblaščeniocenjevalcivrednosti
nepremičnin.Zanaložbenenepremičnine,katerihpoštenavrednostjebilaocenjena,jecenilecuporabilmetodo
primerljivihprodaj,pričemersobilipodatkioprimerljivihprodajahkorigiranigledenalastnostiposamezne
nepremičnine(velikost,lokacija,namenitd.).