5.2 Izjava poslovodstva Pošte Slovenije d. o. o.
o odgovornosti in o neoškodovanju
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.jeodgovornozapripravoletnegaporočilaPošteSlovenijed.o.o.za
leto2018terračunovodskihizkazov,kiponjegovemnajboljšemmnenjuvključujejopoštenprikazrazvojainizidov
poslovanjadružbeternjeneganančnegapoložaja,vključnozopisombistvenihvrsttveganj,kijimjeizpostavljena.
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.zagotavlja,dajeletnoporočiloPošteSlovenijed.o.o.zvsemisestavnimi
delipripravljenovskladuzZakonomogospodarskihdružbahinMednarodnimistandardiračunovodskega
poročanja,kotjihjesprejelaEU.
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.potrjuje,dasobilepriizdelaviračunovodskihizkazovPošteSlovenije
d.o.o.doslednouporabljeneustrezneračunovodskeusmeritve,dasobileračunovodskeoceneizdelaneponačelu
previdnostiindobregagospodarjenjaindaletnoporočiloPošteSlovenijed.o.o.predstavljaresničnoinpošteno
slikopremoženjskegastanjadružbeinizidovnjenegaposlovanjavletu2018.
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.jeodgovornotudizaustreznovodenjeračunovodstva,zasprejem
ustreznihukrepovzazavarovanjepremoženjaindrugihsredstev.PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.
potrjuje,dasoračunovodskiizkazi,skupajspojasnili,izdelaninapodlagipredpostavkeonadaljnjemposlovanju
PošteSlovenijed.o.o.tervskladuzveljavnozakonodajoinMednarodnimistandardiračunovodskegaporočanja,
kotjihjesprejelaEU.
PoslovodstvodružbePoštaSlovenijed.o.o.jeodgovornozaukrepezapreprečevanjeinodkrivanjeprevarter
nepravilnosti,pravtakozaohranjanjevrednostipremoženjaPošteSlovenijed.o.o.
LokalnedavčneoblastilahkopoporočevalskemdatumupreverijoposlovanjedružbePoštaSlovenijed.o.o.,kar
lahkopovzročinastanekdodatneobveznostiplačiladavka,zamudnihobrestiinkazniiznaslovadavkaizdohodka
pravnihosebalidrugihdavkovterdajatev.PoslovodstvoPošteSlovenijed.o.o.niseznanjenozokoliščinami,kibi
lahkopovzročilemorebitnopomembnoobveznostizteganaslova.
PoslovodstvoPošteSlovenijed.o.o.jeseznanjenozvsebinosestavnihdelovletnegaporočilaPošteSlovenije
zaleto2018instemtudiscelotnimletnimporočilom.Znjimsestrinjamointopotrjujemossvojimpodpisom.
Maribor,12.4.2019
VinkoFilipič Mag.AndrejRihter Mag. Boris Novak
članposlovodva članposlovodva generalnidirektor