2.6 Nabava v Skupini Pošta Slovenije
NabavniprocesinorganizacijskastrukturaPošteSlovenijestazastavljenatako,dalahkozagotavljamoizvajanje
postopkovizbirenajugodnejšihponudnikovvskladuzZakonomojavnemnaročanju,hkratipazagotavljamo
tržnonaravnanosttudinanabavnempodročju–takoprioperativnikotstrateškinabavi.Oddeleknabaveskupajs
strokovnimisodelavciizostalihorganizacijskihenotzuspešnoizvedenimipostopkijavneganaročanjainposledično
pravočasnosklenjenimipogodbamizagotavljanemotenooskrboposlovnegaprocesaznaročiliblaga,storitevin
gradenj.Sstrateškonabavosmovletu2018intenziviraliaktivnostivpredrazpisnifazi,predvsemspoizvedovanjem
o novostihnatrguiniskanjemnovihzainteresiranihdobaviteljev,invfaziizvajanjapogodb.Vstrateškinabavi
sledimocilju,daznaročiliblagainstoritevvnesemoinovacijetakovtehnologijonapravkotposlovneprocese.
Vletu2018jebilglavniciljnabavestroškovnaučinkovitostgledenaenakoravenkakovostipredmetovnaročanja,kar
smodosegalispribliževanjemnabavnimpogojemizpreteklihlet.Tojebilvelikizzivgledenarazmeregospodarske
konjunkture.Vvečiniprimerovsmokljubtrenduzviševanjacennanabavnihtrgihsklenilipogodbepodpogoji,ki
sobili
doseženivpreteklihletih.Uspešnosmozaključilipostopeknaročanjavokviruprojektavzpostavitvenovega
po
slovno-informacijskegasistemainusposabljanjazaposlenih,napodlagikateregabovprihodnjihletihpotekala
implementacijanaračunovodsko-nančnem,nabavnem,prodajneminkadrovskempodročju.Operativnanabava
šenaprejostajapomembendelnabavnegaprocesa,strateškanabavapapomenirazvojnonadgradnjosamega
procesa.V
zadnjihletihsmoseosredotočalipredvsemnanižanjestroškov(cendobaviteljev),karnivečdovolj,saj
serazmerenatrguzaradiprehodavobdobjezmernerastigospodarstvaizboljšujejo.
Strateškausmeritev
nabavnefunkcijeostajanespremenjena,tojepravočasnaingospodarnazagotovitevblaga
in storitev za nemoteno poslovanje družbe, kar uresničujemo s stalno optimizacijo tako stroškovne kot
količinske
učinkovitosti izvajanja
storitev, optimizacijo tehnoloških procesov in racionalnim naročanjem, stalnim
izboljševanjem
procesov, s
katerimi skrajšujemo pretočne čase v celotni oskrbovalni verigi, ter poenotenjem
procesovnaročanjavvsehpodjetjihSkupinePoštaSlovenije.