1.4 Predstavitev Skupine Pošta Slovenije
SkupinoPoštaSlovenijesonadan31.decembra2018polegobvladujočedružbePoštaSlovenijed.o.o.sestavljale
odvisnedružbe:
EPPS,d.o.o.–100-odstotnidelež,
PSZavarovanja,d.o.o.–100-odstotnidelež,
PSMojpaket,d.o.o.–100-odstotnidelež,
IPPS,d.o.o.–100-odstotnidelež,
PSLogistika,d.o.o.–100-odstotnidelež,
Feniksšped,d.o.o.–95-odstotnideležin
APSPLUS,d.o.o.–55-odstotnidelež
ter pridruženopodjetjeŠportnaloterijainigrenasrečo,d.d.–20-odstotnidelež.
DružbevSkupiniPoštaSlovenijedelujejopretežnonaobmočjuRepublikeSlovenije.
Pošta Slovenije d. o. o.
Naziv:PoštaSlovenijed.o.o.
Sedež:Maribor
Poslovninaslov:Slomškovtrg10,2000Maribor
Telefon:02/449-20-00
Telefaks:02/449-21-11
Elektronskapošta:info@posta.si
Spletnastran:www.posta.si
Matičnaštevilka:5881447000
IDzaDDV:SI25028022
Pravnoorganizacijskaoblika:družbazomejenoodgovornostjo
Lastništvo:RepublikaSlovenija
Letoustanovitve:1994
Osnovnikapital:121.472.482evrov
Glavnadejavnost:53.100–Izvajanjeuniverzalnepoštnestoritve
Podatkioregistraciji:OkrožnosodiščevMariboru,številkaregistrskegavpisa
10940000
Dejavnost
Ključnopodročjedelovanjadružbeinnjenaprimarnadejavnostjeizvajanje
univerzalnepoštnestoritve.Polegtegapaimajovdružbivelikovlogotudidruge
poštneinkurirskestoritve,storitveinformatike,logističneindenarnestoritveter
prodajablaga.RazentehPoštaSlovenijed.o.o.opravljaševrstodrugihdejavnosti.
EPPSElektronskopismoPošteSlovenije,d.o.o
DružbaEPPSjebilaustanovljenadecembra1998.Celotnikapitalznaša6.667.836
evrov,vpoklicanikapitaldružbeznaša1.231.972evrov.Družbajev100-odstotni
lastiPošteSlovenije(vnadaljevanjutudi:PoštaaliPS).SedeždružbejevLjubljani,
Stegne13a.
Dejavnostdružbejepriprava,oblikovanje,tiskaliizpisnaslovljenepošte,vlaganje
promocijskegagradiva,oddajapošiljkvprenos,pripravainpošiljanjetiskanihin
e-računov,akreditiranie-arhiv,3D-tisk.
PS Zavarovanja, zavarovalno zastopništvo, d. o. o.
DružbaPSZavarovanjajebilaustanovljenajunija2013kotdružbav100-odstotnilasti
PošteSlovenije.Celotnikapitaldružbeznaša5.236evrov,vpoklicanikapitaldružbe
znaša7.500evrov.SedeždružbejevLjubljani,Letališkacesta32.
Dejavnostdružbejetrženjezavarovalniškihstoritevvokvirupoštnemreže,predvsem
napoštnihokencih,terstrokovnosvetovanjepriizbirizavarovalniškihproduktov.
PS Moj paket, direktna prodaja, d. o. o.
DružbaPSMojpaketjebilaustanovljenafebruarja2013kotdružbav100-odstotni
lastiPošteSlovenije.Celotnikapitaldružbeznaša545.890evrov,vpoklicanikapital
družbeznaša221.979evrov.SedeždružbejevMariboru,Partizanskacesta54.
Dejavnostdružbejespletnatrgovinasprodajnimikanalizaposlovnoinsplošno
javnost(B2CinB2B)inprodajatrgovskegablagavpoštnihposlovalnicah.
IPPS Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, proizvodnja in
storitve, d. o. o.
DružbaIPPSjebilaustanovljenaaprila2015kotdružbav100-odstotnilastiPošte
Slovenije.Celotnikapitaldružbeznaša273.124evrov,vpoklicanikapitaldružbeznaša
100.000evrov.SedeždružbejevMariboru,Zagrebškacesta106.
Dejavnostdružbejedejavnostinvalidskihpodjetijteropravljanjestoritev,povezanih
spodporoposlovanjamatičnedružbe.DružbaIPPSjemednajvečjimizaposlovalci
invalidovvSlovenijiinskrbizavarnadelovnamestaobčutljivihskupinzaposlenih.
PSLogistika,logističnestoritve,d.o.o.
DružbaPSLogistikajebilaustanovljenaavgusta2015kotdružbav100-odstotnilasti
PošteSlovenije.Celotnikapitaldružbeznaša13.714.938evrov,vpoklicanikapital
družbeznaša100.000evrov.SedeždružbejevLjubljani,Brnčičevaulica45.
Dejavnostdružbesologističnestoritve,predvsemstoritveskladiščnelogistike.
Družbajeposkladiščnihzmogljivostihmedvečjimislovenskimilogistiinzagotavlja
logistične,transportneinšpediterskestoritveterrazličneskladiščnedodelave
(pakiranja,etiketiranja,deklariranja).
APSPLUS,naprednepoštnestoritve,d.o.o.
DružbaAPSPLUSjebilaustanovljenaseptembra2015.Celotnikapitalznaša802.211
evrov,vpoklicanikapitaldružbeznaša1.004.916evrov.Družbajev55-odstotnilasti
PošteSlovenijeinv45-odstotnilastidružbeMikrograja,d.o.o.Sedeždružbejev
Ljubljani,CestavMestnilog81.
Dejavnostdružbejeizvajanjednevnedigitalizacijedokumentovvhodneininterne
poštezagospodarskapodjetjainjavneustanove.
Feniksšped, podjetje za mednarodno špedicijo, uvoz-izvoz in
notranjo trgovino, d. o. o.
DružbaFeniksšpedjebilaustanovljenamarca1991.Celotnikapitaldružbeznaša
280.912evrov,vpoklicanikapitaldružbeznaša97.668evrov.Družbajev95-odstotni
lastiPošteSlovenije,5-odstotnilastnikpajeFraportSlovenija,d.o.o.Sedeždružbe
jeZgornjiBrnik130a,4210Brnik.
Dejavnostdružbeješpedicijaindrugespremljajočeprometnedejavnosti:opravljanje
špedicijskihteragencijskihposlov,predvsemnapodročjuorganizacijemednarodnih
terdomačihprevozovinzastopanjavcarinskihpostopkih.Kotenakovredenčlen
ExpeditorsoveglobalnemrežeponujaFeniksšpedsvojimstrankamglobalneprevoze
odvratdovrat,vključnozostalimilogističnimistoritvami,kisopotrebnezacelovito
izvedboposla.
FeniksšpedimaposlovalnicovSrbiji,kiseukvarjazdejavnostjomatičnedružbe,to
jemednarodnošpedicijo.
Športnaloterijainigrenasrečo,d.d.
Celotnikapitaldružbeznaša12.727.342evrov,vpoklicanikapitaldružbeznaša
4.000.000evrov.PoštaSlovenijeimažeodustanovitvedružbeŠportnaloterija
20-odstotnilastniškideležvdružbi. Višinadeležapredstavljamaksimalnilastniški
delež,kigavdružbizaigrenasrečolahkoimaposameznidelničar.Ostalilastniki
družbesopredvsemšportnazdruženjananivojudržave(Olimpijskikomite,
SmučarskazvezaSlovenijeipd.).PoštaSlovenijetudisicerposlovnosodelujes
Športnoloterijonapodročjuprodajesrečkinsprejemanjašportnihstavnaokencih
poslovalnicPošteSlovenije.SedeždružbejevLjubljani,Dunajskacesta22.
Dejavnostdružbejeorganiziranjeinprodajaigernasrečo.
Slika1:DružbevSkupiniPoštaSlovenijezdeležemPošteSlovenije
20-odstotnidelež
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95 %
55 %