5.4Uvodnapojasnilainračunovodskeusmeritve
5.4.1Poročajočadružba
PoštaSlovenijejedružbazomejenoodgovornostjo,kijebilaustanovljenavSloveniji,kjerposluje,terjeobvladujoča
družbaSkupinePoštaSlovenije.SedežimaregistrirannanaslovuSlomškovtrg10,2000Maribor.RepublikaSlovenija
imavdružbinjen100-odstotniposlovnidelež.
Računovodskiizkazisoizdelanizaposlovnoleto,kisejekončalo31.decembra2018.
Ključnopodročjedelovanjadružbeinnjenaprimarnadejavnoststaizvajanjeuniverzalnepoštnestoritve.Poleg
tegapaimajovdružbivelikovlogotudidrugepoštneinkurirskestoritve,storitveinformatike,logističneindenarne
storitveterprodajablaga.
5.4.2 Podlaga za sestavitev
a) Izjava o skladnosti
RačunovodskeizkazedružbePoštaSlovenijejeupravaodobriladne12.4.2019.
RačunovodskiizkazidružbesosestavljenivskladuzMednarodnimistandardiračunovodskegaporočanja(v
nadaljevanju:MSRP),kotjihjesprejelaEvropskaunija,vskladuspojasnili,kijihsprejemaOdborzapojasnjevanje
MSRP(vnadaljevanjutudi:OPMSRP)inkotjihjesprejelatudiEvropskaunija,invskladuzdoločiliZakonao
gospodarskihdružbah(ZGD-1).
Začetnauporabanovihspremembobstoječihstandardov,kiveljajovtekočemporočevalskemobdobju
Vtekočemporočevalskemobdobjuveljajonaslednjinovistandardi,spremembeobstoječihstandardovinnova
pojasnila,kijihjeizdalOdborzamednarodneračunovodskestandarde(OMRS)tersprejelaEU:
MSRP9‚Finančniinstrumenti‘,kigajeEUsprejela22.novembra2016(veljazaletnaobdobja,kisezačnejo
1.januarja2018alipozneje).
MSRP9,kigajeOMRSizdal24.julija2014,jenadomestilMRS39Finančniinstrumenti:pripoznavanjein
merjenje.MSRP9vključujezahtevegledepripoznavanjainmerjenja,slabitev,odpravepripoznanjainsplošnega
obračunavanjavarovanjapredtveganji.
Razvrščanje in merjenje–MSRP9uvajanovpristoprazvrščanjanančnihsredstev,karjeodvisnoodznačilnosti
denarnihtokovinposlovnegamodelazaupravljanjenekeganančnegainstrumenta.Taenotenpristop,kitemelji
nanačelu,nadomeščaobstoječezahtevepoMRS39,kitemeljijonapravilih.Novimodeluvajatudienotno
metodozaoslabitvevsehnančnihinstrumentov.
Oslabitev–MSRP9prinašanovometodooslabitvegledenapričakovanoizgubo,kizahtevazgodnejše
pripoznanjepričakovanihkreditnihizgub.Novistandardodpodjetijzahtevaobračunavanjepričakovanih
kreditnihizgubodprvegapripoznanjanančnihinstrumentovinzgodnejšepripoznavanjepričakovanihizgub
zavseživljenjskoobdobje.
Varovanje pred tveganji–MSRP9uvajapomembnospremenjenmodelzavarovanjepredtveganjiskonkretnejšim
razkritjemdejavnostiupravljanjastveganji.Novimodelpredstavljakonkretnoprenovoobračunavanjavarovanja
predtveganjizusklajenostjoračunovodskegaobravnavanjazdejavnostmiupravljanjastveganji.
Lastno kreditno tveganje –MSRP9odpravljanestabilnostposlovnegaizidazaradispremembvkreditnem
tveganjuiznaslovaobveznosti,kisemerijopopoštenivrednosti.Spremembaobračunavanjapomeni,dadobički
iznaslovazmanjšanjalastnegakreditnegatveganjapritakšnihobveznostihnebodovečpripoznanivposlovnem
izidu.
MSRP 15 ‚Prihodki iz pogodb s kupci’inspremembeMSRP15‚DatumzačetkaveljavnostiMSRP15‘,kijihje
EUsprejela22.septembra2016(veljazaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
MSRP15jeOMRSobjavil28.maja2014(OMRSje11.septembra2015datumveljavnostiMSRP15prestavilna1.
januar2018,12.aprila2016pajeizdalpojasnilakstandardu).MSRP15določanačininčaspripoznanjaprihodkov
poročajočegapodjetjaterodnjegazahteva,dauporabnikomračunovodskihizkazovzagotoviboljinformativna
inrelevantnarazkritja.StandardnadomeščaMRS18‚Prihodki‘inMRS11‚Pogodbeogradbenihdelih‘terštevilna
drugapojasnila,kisenavezujejonaprihodke.Uporabastandardajeobveznazavsapodjetja,kiporočajovskladu
zMSRP,inveljazaskorajvsepogodbesstrankami;poglavitneizjemepritemsopogodbeonajemih,nančnih
instrumentihinzavarovanju.Glavnonačelonovegastandardaje,dapripoznavanjeprihodkovopisujeprenos
blagaoziromastoritevnastrankovznesku,kiodražaizplačilo(tj.plačilo),kigapodjetjepričakujevzamenoza
omenjenoblagooziromastoritev.Novistandardprinašatudiizboljšanarazkritjaprihodkov,navodilazaposle,
kidoslejnisobilipopolnomaobravnavani(naprimer:prihodkiiznaslovastoritevinspremembepogodb),ter
izboljšanesmernicezapripoznavanjedogovorov,kivsebujejovečelementov.
Spremembe MSRP 15 ‚Prihodki iz pogodb s kupci’–pojasnilakMSRP15‚Prihodkiizpogodbskupci‘.EU
jespremembesprejela31.oktobra2017(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
SpremembeMRS40‚Naložbenenepremičnine‘–prenosnaložbenihnepremičnin.EUjespremembesprejela
14.marca2018(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
SpremembeMRS40,kijihjeOMRSizdal8.decembra2016,navajajo,damorapodjetjenepremičninoprenesti
mednaložbenenepremičnineoziromajomoraprenestiiznaložbenihnepremičninizključnovprimeru,da
obstajadokazospremembinjeneuporabe.Dospremembeuporabepride,čenepremičninaustrezaopredelitvi
naložbenenepremičnineoziromačetehkriterijevneizpolnjujeveč.Zgoljnamenposlovodstva,daspremeni
uporabonepremičnine,nidokazospremembiuporabe.Spremembepojasnjujejotudi,daseznamdokazovv
57.odstavkustandardavnasprotjusprejšnjimizčrpnimseznamompredstavljaneizčrpenseznamprimerov.
Spremembe MSRP 1 in MRS 28 ‚Izboljšave MSRP (obdobje 2014–2016)‘,kiizhajajoizletnegaprojekta
zaizboljšanjeMSRP(MSRP1,MSRP12,MRS28),predvsemznamenomodpravljanjaneskladnostiinrazlage
besedila.EUjespremembesprejela7.februarja2018(spremembeMSRP1inMRS28jetrebauporabljatiza
letnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
Sprememberazličnihstandardovzaradi‚IzboljšavMSRP(obdobje2015–2017)‘jeOMRSobjavil12.decembra
2017.SprememberazličnihstandardovizhajajoizletnegaprojektazaizboljšanjeMSRP(MSRP3,MSRP11,MRS
12inMRS23),njihovnamenpajepredvsemodpravljanjeneskladnostiinrazlagabesedila.Spremembevsebujejo
naslednjapojasnila:podjetjeponovnoizmerisvojprejšnjideležvskupnidejavnosti,kopridobiobvladovanjenad
poslovnimsubjektom(MSRP3);čepodjetjepridobiskupnoobvladovanjenadposlovnimsubjektom,svojega
prejšnjegadeležavskupnidejavnostineizmeriponovno(MSRP11);podjetjevseposlediceizplačiladividend
nadavekizdobičkaobračunanaenaknačin(MRS12);podjetjekotdelsplošnihposojilobravnavavsaposojila,
kisobilaprvotnonamenjenarazvojusredstva,kojesredstvousposobljenozanameravanouporaboaliprodajo
(MRS23).
OPMSRP22‚Transakcijeinpredplačilonadomestilavtujivaluti‘,kijihjeEUsprejela28.marca2018(velja
zaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2018alipozneje).
OPMSRP22‚Transakcijeinpredplačilonadomestilavtujivaluti‘jeOMRSobjavil8.decembra2016.Vpojasniluje
navedeno,dazapotrebedoločanjadeviznegatečajakotdatumtransakcijeveljadatumzačetnegapripoznanja
sredstvaiznedenarnegapredplačilaaliobveznostiizodloženegaprihodka.Vprimeruvečjegaštevilapredčasnih
plačilaliprejemkovsedatumposladoločizavsakoplačilooziromaprihodekposebej.
Sprejetjenovihstandardovinspremembkobstoječimstandardominpojasnilniprivedlodopomembnihsprememb
računovodskihizkazov,razenuvedbeMSRP9inMSRP15,katerihučinkiprehodasoprikazanivnadaljevanju.
PrikazučinkaMSRP9in15
vEUR
POSTAVKA 1. 1. 2018
Sprememba
MSRP9
Sprememba
MSRP 15
31. 12. 2017
SREDSTVA
Nekratkoročnasredva
Poslovneterjatve 681.854 -9.128 - 690.982
Odloženeterjatvezadavek 2.272.369 86.478 - 2.185.891
2.954.223 77.350 - 2.876.873
Kratkoročnasredva
Sredvaizpogodbskupci 12.013.319 -58.526 12.071.845 -
Poslovneterjatve 36.851.234 -356.107 - 37.207.341
Predujmiindrugasredva 4.985.064 - -12.071.845 17.056.909
53.849.617 -414.633 - 54.264.250
Sredvaskupaj 56.803.840 -337.283 - 57.141.123
KAPITALINOBVEZNOSTI
Kapital
Zadržaniposlovniizid 11.316.970 -337.283 - 11.654.253
11.316.970 -337.283 - 11.654.253
Kratkoročneobveznoi
Poslovneobveznoi 29.974.379 - -200.966 30.175.345
Obveznoiizpogodbskupci 200.966 - 200.966 -
30.175.345 - - 30.175.345
Obveznoiskupaj 30.175.345 - - 30.175.345
Kapitalinobveznoiskupaj 41.492.315 -337.283 - 41.829.598
ZaradiuvedbeMSRP15jedružbanadan1.januarja2018vizkazunančnegapoložajaprerazvrstilanezaračunane
prihodkeiznaslovamednarodnegaobračunamedsredstvaizpogodbskupciinprejetevarščineinpredujmemed
obveznostiizpogodbskupci.UvedbaMSRP15nivplivalanaizkazovanjeprihodkovdružbe.
Družbajenadan1.januarja2018zanančnasredstva,kispadajopodpodročjeuporabeMSRP9,izračunala
dodatneoslabitvenančnihsredstevinnatanačinpovečalaizguboizpreteklihletvvišini337.283evrov.
VspodnjitabelijeprikazanaprimerjavarazvrstitvenančnihinstrumentovpoMRS39innovemMSRP9.
vEUR
POSTAVKA
Kategorija po
MRS39
Kategorija po
MSRP9
MRS39 MSRP9 Učinek
Naložbevdelniceindeleže
(razennaložbvodvisne
družbeinpridruženodružbo)
Finančniinrumenti,
razpoložljivizaprodajo
Finančniinrumentipo
poštenivrednoiprek
IDVD*
42.772 42.772 -
Danaposojila(nekratkoročna
inkratkoročna)
Posojilainterjatve
Finančniinrumentipo
odplačnivrednoi
600.000 600.000 -
Poslovneterjatve
(nekratkoročneinkratkoročne)
Posojilainterjatve
Finančniinrumentipo
odplačnivrednoi
37.898.323 37.533.089 -365.234
Sredvaizpogodbskupci Posojilainterjatve
Finančniinrumentipo
odplačnivrednoi
12.071.845 12.013.318 -58.527
Odloženeterjatvezadavekiz
naslovaoslabitevsredevpri
prehodu
- 86.478 86.478
Skupaj 50.612.940 50.275.657 -337.283
IDVD-izkazdrugegavseobsegajočegadonosa.
Standardiinspremembeobstoječihstandardov,kijihjeizdalOMRSinsprejelaEU,vendaršenisovveljavi
Nadatumodobritvetehračunovodskihizkazovvnadaljevanjunavedenistandardi,spremembeobstoječih
standardovinpojasnila,kijihjeizdalOMRSinsprejelaEU,šenisostopilivveljavo:
MSRP 16 ‚Najemi‘, kigajeEUsprejela31.oktobra2017(veljazaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2019
alipozneje).
MSRP16jeOMRSobjavil13.januarja2016.NajemnikvskladuzMSRP16pripoznapravicodouporabesredstva
terobveznostiiznajema.Pravicadouporabesredstvajeobravnavananapodobennačinkotostalanenančna
sredstvainsevskladustemtudiamortizira.Obveznostiznajemajenazačetkuvrednotenaposedanjivrednosti
najemnin,plačanihvobdobjunajema,diskontiranipoimplicitniobrestnimeri,čejojemogočetakojdoločiti.
Četemerenimogočetakojdoločiti,moranajemnikuporabitipredpostavljenoobrestnomeroizposojanja.Tako
kotpriMRS17,kigajeMSRP16nadomestil,najemodajalecnajemopredelikotposlovnialinančninajem–
gledenanaravonajema.Najemseopredelikotnančninajem,česeznjimprenesejoskorajvsatveganjain
koristi,povezanezlastništvomsredstva.Vnasprotnemprimerugrezaposlovninajem.Prinančnemnajemu
najemodajalecnančneprihodkepripoznavobdobjunajemanapodlagivzorca,kiodražastalnoobdobno
stopnjodonosnostičistenaložbe.Plačilaizposlovneganajemanajemodajalecpripoznakotprihodkenapodlagi
enakomernečasovnemetode,čepavzorecodražaprejzmanjšanjekoristiizrabetegasredstva,uporabidrugo
sistematičnometodo.
SpremembeMSRP9‚Finančniinstrumenti’–elementipredplačilaznegativnimnadomestilom.EUjesprejela
spremembe22.marca2018(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2019alipozneje).
SpremembeMSRP9jeOMRSizdal12.oktobra2017.ObstoječezahteveMSRP9gledepravicedoprekinitve
pogodbesespremenijotako,daomogočajomerjenjepoodplačnivrednosti(oziromapopoštenivrednosti
prekdrugegavseobsegajočegadonosa,odvisnoodposlovnegamodela)tudivprimeruplačilnegativnega
nadomestila.Vskladusspremembamipodpiszneskapredplačilanipomemben–plačilojegledenaprevladujočo
obrestnomerovčasuprekinitvemogočeopravititudivkoristpogodbenestranke,kipredčasnoplačiloopravi.
Izračunnadomestilamorabititakovprimerukaznizaradipredčasnegaodplačilakotvprimerunagradezaradi
predčasnegaodplačilaenak.
OPMSRP23‚Negotovostpriobravnavidavkaizdobička‘,kigajeEUsprejela23.oktobra2018(veljazaletna
obdobja,kisezačnejo1.januarja2019alipozneje).
OPMSRP23jeOMRSizdal7.junija2017.Možnesonejasnostigledetega,kakosedavčnazakonodajauporablja
zadoločenotransakcijoaliokoliščino,oziromagledetega,alibodavčniorgansprejelobravnavanjedavkav
podjetju.MRS12‚Davekizdobička‘določa,kakojetrebaobračunatitekočiinodloženidavek,nepa,nakakšen
načinbisemoraliodražatiučinkinegotovosti.OPMSRP23dopolnjujezahteveMRS12zdoločili,kakomorabiti
učineknegotovostiodraženpriobračunavanjudavkaizdobička.
Družbaocenjuje,dauvedbatehstandardovinspremembobstoječihstandardovvobdobjuzačetneuporabenebo
imelapomembnegavplivanaračunovodskeizkazedružbe,razenuvedbeMSRP16,kateregaučinkivračunovodskih
izkazihsopojasnjenivnadaljevanju.
Dne1.januarja2019stopavveljavonovMSRP16Najemi.Družbaobprehodunanovračunovodskistandard
uporabipraktičnorešitev,vkaterinadanprehodaizmeripravicodouporabesredstvainobveznostiznajemaza
najemnepogodbe,kiveljajonadanprehoda,terpostavkepripoznavizkazunančnegapoložaja.
DružbapriprehodunaMSRP16izobračunovizvzame:
najememajhnevrednostido5.000evrov,pričemerseupoštevavrednostnovegasredstva,kijepredmetnajema,
najemeneopredmetenihsredstevter
kratkoročnenajemedo1leta.
VnadaljevanjuprikazujemoučinkeprehodanaMSRP16nadan1.januarja2019naizkaznančnegapoložaja.Pri
izračunihsezavsenajemeupoštevajopovprečneobrestnemeregledenavišinoposojilinposojilnodobo,kijih
objavljaBankaSlovenijevsvojembiltenu.
OcenauporabeMSRP16naizkaznančnegapoložajadružbe
vEUR
POSTAVKA 2019
Sredva
Pravicadouporabe 7.863.310
Obveznoi
Obveznoiznajema(brutovredno) 8.221.841
Obreivdobinajema -358.531
OcenauporabeMSRP16naizkazposlovnegaizidadružbezaleto2019
vEUR
POSTAVKA 2019
Amortizacijapravicedouporabe 2.184.439
Stroškinajema -2.265.549
Poslovniizidizposlovanja(EBIT) 81.110
Odhodkinanciranja 137.330
Poslovni izid pred davki -56.220
Uskladitevpostavkoceneizkazaposlovnegaizidazaleto2019,izkazanihvskladuzMSRP16indotedaj
veljavnimiračunovodskimiusmeritvami
vEUR
POSTAVKA MSRP 16 MRS 17
Amortizacijapravicedouporabe 2.184.439 -
Stroškinajema 810.778 3.076.327
Poslovniizidizposlovanja(EBIT) -2.995.217 -3.076.327
Odhodkinanciranja 137.330 0
Poslovni izid pred davki -3.132.547 -3.076.327
Novistandardiinspremembeobstoječihstandardov,kijihjeizdalOMRS,vendarjihEUšeni
sprejela
TrenutnoseMSRP,kotjihjesprejelaEU,bistvenonerazlikujejoodpredpisov,kijihjesprejelOdborzamednarodne
računovodskestandarde(OMRS),zizjemonaslednjihnovihstandardovinspremembobstoječihstandardov:
SpremembeMSRP3‚Poslovnezdružitve’–opredelitevposlovnegasubjekta(vveljavizaposlovnezdružitve,
prikaterihjedatumprevzemaenakdatumuzačetkaprvegaletnegaporočevalskegaobdobja,kisezačne1.
januarja2020alipozneje,inpridobitvesredstev,dokaterihpridenazačetkutegaobdobjaaliponjem).
SpremembeMSRP3jeOMRSizdal22.oktobra2018.Namenspremembjeizboljšatiopredelitevposlovnega
subjekta.Poudarekspremenjeneopredelitvejevtem,dajeglavnirezultatdelovanjaposlovnegasubjekta
zagotavljanjeblagainstoritevzastranke,medtemkojeprejšnjaopredelitevpoudarjaladonosevoblikidividend,
nižjihstroškovterdrugihgospodarskihkoristizavlagateljeindruge.PolegsprememberazlagebesedilajeOMRS
zagotovildodatnesmernice.
SpremembeMSRP10‚Konsolidiraniračunovodskiizkazi‘inMRS28‚Naložbevpridruženapodjetja
in skupne podvige‘ –prodajaaliprispevanjesredstevmedvlagateljeminnjegovimpridruženimpodjetjem
oziromaskupnimpodvigomternadaljnjespremembe(datumzačetkaveljavnostijeodloženzanedoločenčas,
dozaključkaraziskovalnegaprojektavzveziskapitalskometodo).
SpremembeMSRP10jeOMRSobjavil11.septembra2014.SpremembesenanašajonarazhajanjezahtevpoMRS
28inMSRP10terpojasnijo,dajeobsegpripoznavanjadobičkaoziromaizgubepriposluspridruženimpodjetjem
aliskupnempodviguodvisenodtega,aliprodanaoziromaprispevanasredstvapredstavljajoposlovnisubjekt.
SpremembeMRS1‚Predstavljanjeračunovodskihizkazov’inMRS8‚Računovodskeusmeritve,spremembe
računovodskihoceninnapake‘–opredelitevizrazabistven(veljazaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja
2020alipozneje).
SpremembeMRS1jeOMRSobjavil31.oktobra2018.Spremembepojasnjujejoopredelitevizrazabistvenin
načinvključitvetegaizrazavnapotkegledeopredelitev.
SpremembeMRS19‘Zaslužkizaposlenih’–načrtovanjesprememb,omejitevinporavnav(veljajozaletna
obdobja,kisezačnejo1.januarja2019).
SpremembeMRS19jeOMRSizdal7.februarja2018.Spremembezahtevajouporaboposodobljenihpredpostavk
izponovnegamerjenjazadoločitevstroškovtekočegaslužbovanjainnetoobrestizapreostanekporočevalskega
obdobjapospremembinačrta.
SpremembeMRS28‚Naložbevpridruženapodjetjainskupnepodvige‘–dolgoročnideleživpridruženih
podjetjihinskupnihpodvigih(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2019alipozneje).
SpremembeMRS28jeOMRSobjavil12.oktobra2017.Namenspremembjepojasniti,dapodjetjeuporablja
MSRP9,vključnozzahtevamipooslabitvi,zadolgoročnedeleževpridruženempodjetjualiskupnempodvigu,
kisodelčistenaložbevpridruženopodjetjealiskupnipodviginzakateresekapitalskametodaneuporablja.
Spremembepravtakoodpravljajo41.odstavek,sajjepomnenjuodboraleponavljalzahtevevMSRP9in
povzročalzmedogledeobračunavanjadolgoročnihdeležev.
Sprememberazličnihstandardov‚IzboljšaveMSRP(obdobje2015–2017)‘,kiizhajajoizletnegaprojekta
zaizboljšanjeMSRP(MSRP3,MSRP11,MRS12inMRS23),predvsemznamenomodpravljanjaneskladnostiin
razlagebesedila(veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2019alipozneje).
Sprememberazličnihstandardov‚IzboljšaveMSRP‘jeOMRSobjavil8.decembra2016.Sprememberazličnih
standardov,kiizhajajoizletnegaprojektazaizboljšanjeMSRP(MSRP1,MSRP12inMRS28),predvsemz
namenomodpravljanjaneskladnostiinrazlagebesedila.Spremembevsebujejo:(i)izbriskratkoročnihizjemiz
odstavkovE3–E7MSRP1,kerjebilnjihovnamendosežen,(ii)obrazložitevmožneizbirezamerjenjenaložbe
vpridruženopodjetjealiskupnipodvig,kipotekaprekorganizacijetveganegakapitalaalidrugeustrezne
organizacije,popoštenivrednostiskoziposlovniizid,jenavoljozavsakoposameznonaložbovpridruženem
podjetjualiskupnempodviguobzačetnempripoznanju.
Spremembe sklicevanj na konceptualni okvir v MSRP (veljajozaletnaobdobja,kisezačnejo1.januarja2020
alipozneje).
SpremembesklicevanjnakonceptualniokvirvMSRPjeOMRSizdal29.marca2018.OMRSjezaradirevizije
konceptualnegaokvirazaMSRPposodobilsklicevanjenanjvstandardihMSRP.Dokumentvsebujespremembe
MSRP2,MSRP3,MSRP6,MSRP14,MRS1,MRS8,MRS34,MRS37,MRS38,OPMSRP12,OPMSRP19,OPMSRP
20,OPMSRP22inSIC-32.Namenspremembjepodporaprehodunarevidiranikonceptualniokvirzapodjetja,
kispomočjotegaokvirarazvijajosvojeračunovodskeusmeritve,kadarsezadoločenotransakcijoneuporablja
nobedenodMednarodnihstandardovračunovodskegaporočanja(MSRP).
Družbapredvideva,dauvedbatehnovihstandardovinspremembobstoječihstandardovvobdobjuzačetne
uporabeneboimelapomembnegavplivanaračunovodskeizkazedružbe.
Obračunavanjevarovanjapredtveganjemvzvezisportfeljemnančnihsredstevinobveznosti,katereganačelEU
nisprejela,ostajašenaprejneregulirano.
Družbaocenjuje,dauporabaobračunavanjavarovanjapredtveganjivzvezisnančnimisredstviterobveznostmi
vskladuzzahtevamiMRS39‚Finančniinstrumenti:pripoznavanjeinmerjenje‘neboimelapomembnegavpliva
naračunovodskeizkazedružbe,čebibilauporabljenanadatumbilancestanja.
b) Uporaba ocen in presoj
PoslovodstvomoraprisestaviračunovodskihizkazovvskladuzMSRPpodatiocene,presojeinpredpostavke,ki
vplivajonauporaboračunovodskihusmeritevinnaizkazanevrednostisredstev,obveznosti,prihodkovterodhodkov.
Dejanskirezultatilahkoodtehocenodstopajo.
Ocenameddrugimvključujedoločitevživljenjskedobenepremičnin,napravinopremeterneopredmetenih
dolgoročnihsredstev,popravkevrednostizaloginterjatev,predpostavke,pomembnezaaktuarskiizračunv
zvezizdoločenimizaslužkizaposlenih,predpostavke,kisovključenevizračunmorebitnihrezervacijzatožbe,ter
predpostavkeinocenezaslabitevdobregaimena.Negledenato,daupravadružbemedpripravopredpostavk
skrbnoproučivsedejavnike,kinatovplivajo,jemožno,dasedejanskeposlediceposlovnihdogodkovrazlikujejo
odocenjenih.Zatojetrebapriračunovodskihocenahupoštevatimorebitnespremembeposlovnegaokolja,nove
poslovnedogodke,dodatneinformacijeinizkušnje.Popravkiračunovodskihocensepripoznajozaobdobje,v
kateremseocenapopravi,terzavsaprihodnjaleta,nakaterapopravekvpliva.
Družbanajmanjenkratnaletopreverja,aliobstajajoindikatorjizaoslabitevzaposameznedenarustvarjajočeenote.
Podatkiopomembnihocenahnegotovostiinodločilnihpresojah,kiseopravljajovprocesuizvajanjaračunovodskih
usmeritevinkinajboljvplivajonazneskevračunovodskihizkazih,so:
Ocenaživljenjskedobeamortizljivihsredstev
Družbapriocenjevanjuživljenjskedobesredstevupoštevapričakovanozičnoizrabljanje,tehničnostaranje,
gospodarskostaranjeterpričakovanezakonskeindrugeomejitveuporabe.Družbapripomembnejšihsredstvih
preverjadobokoristnostiinugotavlja,alijeprišlodospremenjenihokoliščin,zaradikaterihbibilapotrebna
spremembadobekoristnosti.
Preizkusoslabitvenenančnihsredstev
Družbanajmanjenkratnaletopreverja,aliobstajajoindikatorjizaoslabitevzaposameznedenarustvarjajoče
enote,pričemersenadomestljivavrednostnenančnihsredstevugotavljanaosnovisedanjevrednostidenarnih
tokov,kartemeljinaocenipričakovanihdenarnihtokovizdenarustvarjajočeenotekottudidoločitviprimerne
diskontnestopnje.Pripresoji,alijetrebaopravitioslabitevnepremičnin,družbaupošteva,daposamezna
nepremičninakotcelotaustvarjadenarnepritokevodvisnostiodostalihnepremičnin.Družbaizvajauniverzalne
poštnestoritevtakovnotranjemkotčezmejnempoštnemprometu.Družbazagotavljauniverzalnepoštne
storitvevjavneminteresuvsemuporabnikompoštnihstoritevnacelotnemozemljuRepublikeSlovenijepod
enakimipogojitrajno,rednoinnemoteno.Izvajanjeuniverzalnepoštnestoritvesmeprekinitilezaradivišjesile
alivrazmerah,nevarnihzadostavljavca.Zazagotavljanjeuniverzalnihpoštnihstoritev,kottodoločaZakono
poštnihstoritvah,imadružbamrežopoštnihenot.Družbanemoreokrnitiposameznihenot,sajstemprizadene
vzpostavljenepovezavemedposameznimienotami,stempaonemogočizagotavljanjestoritevoziromanemore
zagotavljatizahtevanekvalitetestoritev.Zaradinavedenegarazlogajedružbaopredelilakotdenarustvarjajočo
enotodružbokotceloto,kadarpresojapotrebopooslabitvinenančnihsredstev,kisopotrebnezaizvajanje
osnovnedejavnosti.Vsakanaložbenanepremičnina,jedeniranakotločenadenarustvarjajočaenota.
Preizkus oslabitve terjatev in sredstev iz pogodb s kupci
Obizdelaviračunovodskihizkazovdružbaocenipopravkevrednostinapodlagimodelapričakovanihkreditnih
izgub,vskladuskaterimseocenijopričakovaneizgube,kibodonastalevprihodnosti.
Ocenaoblikovanihrezervacijzapozaposlitvenezaslužkezaposlenih
Vokviruobvezza zaposlitvenezaslužkezaposlenihjeevidentiranasedanjavrednostodpravninobupokojitvi.
Pripoznanajenaosnoviaktuarskegaizračuna,kitemeljinapredpostavkahinocenah,veljavnihvčasunastanka
izračuna,kisezaradispremembvprihodnjelahkorazlikujeoddejanskihpredpostavk,kibodoveljaletakrat.
Tosenanašapredvsemnadoločitevdiskontnestopnje,oceneuktuacijezaposlenih,ocenesmrtnostiinocene
rastiplač.Obvezezapozaposlitvenezaslužkezaposlenihsozaradikompleksnostiaktuarskegaizračunain
dolgoročnegaznačajaobčutljivezaspremembenavedenihocen.
Ocenaoblikovanihrezervacijzatožbeinpogojneobveznosti
Rezervacijajepripoznana,koimadružbazaradipreteklegadogodkapravnealiposredneobveze,kijihjemogoče
zanesljivooceniti,inčejeverjetno,dabopriporavnaviobvezepotrebenodtokdejavnikov,kiomogočajo
gospodarskekoristi.Upravadružberednopreverja,alijezaporavnavomožneobveznostiverjetenodliv
sredstev,kiomogočajoekonomskekoristi.Čepostaneverjeten,semožnaobveznostprerazporeditako,dasev
računovodskihizkazihzanjooblikujerezervacijavtrenutku,kosespremenistopnjaverjetnosti.
c) Podlage za merjenje
Računovodskiizkazisopripravljeniobupoštevanjuizvirnevrednosti,razenprinančnihsredstvihpopošteni
vrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosa.
d) Funkcijska in predstavitvena valuta
Računovodskiizkazisopredstavljenivevrihbrezcentov,torejvfunkcijskivalutidružbe.Vseračunovodske
informacije,predstavljenevevrih,sozaokroženenaenoenoto.Denarnasredstvainobveznostisonadanizkaza
nančnegapoložajapreračunanevfunkcijskovalutozuporabodnevnegatečajamenjavenadanizkazanančnega
položaja.Vsetečajnerazlikesopripoznanevizkazuposlovnegaizida.
Nedenarnasredstvainobveznostivtujivaluti,kisomerjenepoizvirnivrednosti,sopreračunanezuporabotečaja,
veljavneganadantransakcije.
5.4.3Pomembneračunovodskeusmeritve
Računovodskeusmeritveinmetodeizračunavanjasoopredeljenevinternemaktudružbeinsoenakekotpri
zadnjemletnemporočanju,razentistih,kisenanašajonauvedboMSRP9inMSRP15.Učinkiprehodasorazkriti
vtočki5.4.2.
a) Neopredmetena sredstva
Neopredmetenasredstva,kijihjepridobiladružbainkaterihdobekoristnostisoomejene,soizkazanaponabavni
vrednosti,zmanjšanizaamortizacijskipopravekvrednostiinzaizgube,nabranezaradioslabitve.Nabavnavrednost
vključujestroške,kiselahkoneposrednopripišejopridobitviposamezneganeopredmetenegasredstva.Stroški
izposojanja,kiselahkopripišejoneposrednonakupualiizdelavisredstvavpripravi,sepripoznajokotdelnabavne
vrednostitakegasredstva.Zamerjenjevsehskupinneopredmetenihsredstevpopripoznavanjuseuporabljamodel
nabavnevrednosti.
Kasnejši izdatki
Kasnejšiizdatkivzvezizneopredmetenimisredstvisousredstvenilevprimerih,kopovečujejobodočegospodarske
koristi,kiizhajajoizsredstva,nakateregaseizdatkinanašajo.Vsiostalistroškisopripoznanivposlovnemizidu
kotodhodkitakoj,kodonjihpride.
Amortizacija
Amortizacijaseobračunavaposamičnoinpometodienakomernegačasovnegaamortiziranja,obupoštevanjudobe
koristnostineopredmetenihsredstev,tersezačnenaslednjidanpotem,kojesredstvorazpoložljivozauporabo,
inprenehanazgodnejšiodobehdatumov:nadatum,kojesredstvorazvrščenomedsredstvazaprodajo,alina
datum,kojeodpravljenopripoznanjesredstva.
Prineopredmetenihsredstvihseuporabljajodokončnedobekoristnosti.Priobračunuamortizacijeseuporabljajo
naslednjeocenjeneamortizacijskestopnje:
VRSTASREDSTEV Leto2018 Leto2017
Neopredmetenasredva od10do33,3% od10do33,3%
Dobekoristnostisredstevseletnopregledajo,inčejetreba,popravijo.
b)Opredmetenaosnovnasredstva–nepremičnine,napraveinoprema
Nepremičnine,napraveinopremasoizkazaniponabavnivrednosti,zmanjšanizaamortizacijskipopravekvrednosti
innabranoizgubozaradioslabitve.Nabavnavrednostvključujestroške,kiselahkoneposrednopripišejopridobitvi
posameznegaopredmetenegaosnovnegasredstva.Stroškivlastnemokviruizdelanegasredstvazajemajostroške
materiala,neposrednestroškedelainostalestroške,kijihjemogočeneposrednopripisatinjegoviusposobitviza
nameravanouporabo.
Stroškiizposojanja,kiselahkopripišejoneposrednonakupu,gradnjialiproizvodnjisredstvavpripravi,se
pripoznajokotdelnabavnevrednostitakegasredstva.Zamerjenjevsehskupinopredmetenihosnovnihsredstev
popripoznavanjuseuporabljamodelnabavnevrednosti.
Dobičkiinizgubepriprodajialiizločitvisedoločijotako,daseprihodkiodprodajeprimerjajosknjigovodsko
vrednostjo.Dobičkiinizgubepriprodajisovključenivizkazposlovnegaizida.Opredmetenaosnovnasredstva,ki
sonavoljozaprodajo,seprikažejoločenooddrugihsredstev.Zanjeseamortizacijaneobračuna.
Pravilomaenkratletnoseugotavlja,aliobstajajozapomembnaosnovnasredstva(vnadaljevanjutudi:OS)zunanji
innotranjiznaki,dajeosnovnosredstvooslabljeno.Četakšniznakiobstajajo,seoceninadomestljivavrednost
sredstva.Opredmetenaosnovnasredstvasezaradioslabitveprevrednotijo,čenjihovaneodpisanaknjigovodska
vrednostpreseganjihovonadomestljivovrednost.Kotnadomestljivavrednostseštejepoštenavrednost,zmanjšana
zastroškeprodaje,alivrednostpriuporabi,odvisnoodtega,katerajevečja.Ocenjevanjevrednostipriuporabi
obsegaocenjevanjeprejemkovinizdatkov,kibodoizhajaliiznadaljnjeuporabesredstevinnjihovekončneodtujitve,
inuporaboustreznediskontnemere(preddavkomoddobička),kiodražasedanjotržnoocenočasovnevrednosti
denarjainmorebitnotveganje,povezanosposameznimsredstvom.Izgube,kinastanejonapodlagioslabitve,se
pripoznajomedposlovnimiodhodki.Pripoznanjeseodpravi,kosesredstvoprodaalisevečnepričakujeekonomska
korist,kibilahkopritekalaobnadaljnjiuporabiposameznegasredstva.Dobičkiinizgubezaradiodpravepripoznanja
posameznegasredstvasevključijovizkazposlovnegaizidavletu,kosesredstvoizknjižiizposlovnihevidenc.
Kasnejši izdatki
Kasnejšiizdatkivzvezizopredmetenimiosnovnimisredstvisepripoznajovknjigovodskivrednostitegasredstva,
čejeverjetno,dabodoprihodnjegospodarskekoristi,povezanezdelomtegasredstva,pritekalevdružbo,inče
jenabavnovrednostmogočezanesljivoizmeriti.Vsiostalistroški(kotnpr.dnevnoservisiranje)sopripoznaniv
poslovnemizidukotstroškitakoj,konastanejo.
Amortizacija
Amortizacijaseobračunavapometodienakomernegačasovnegaamortiziranjaobupoštevanjudobekoristnosti
vsakegaposameznegasredstvaoziromanjegovihsestavnihdelov.Zemljiščainsredstvavpridobivanjusene
amortizirajo.Amortizacijaseobračunavaposamičnoinsezačneobračunavati,kojesredstvorazpoložljivoza
uporabo,inprenehanazgodnejšiodobehdatumov:nadatum,kojesredstvorazvrščenomedsredstvazaprodajo,
alinadatum,kojeodpravljenopripoznanjesredstva.
Priobračunuamortizacijeseuporabljajonaslednjeocenjeneamortizacijskestopnje:
VRSTASREDSTEV Leto2018 Leto2017
Poštnezgradbeinanovanja od2do5% od2do5%
Zgradbepoštnihlogiičnihcentrov 2% 2%
Parkirišče 2% 2%
Opremazaopravljanjedejavnoi od6,6do33,3% od6,6do33,3%
Transportnasredva od12,5do50% od12,5do50%
Računalniškaoprema od33,3do50% od33,3do50%
Dobekoristnostisredstevseletnopregledajo,inčejepotrebno,korigirajo.
c)Sredstvavnančnemnajemu
Opredmetenoinneopredmetenodolgoročnosredstvo,pridobljenonapodlaginančneganajema,jesestavni
delopredmetenihalineopredmetenihdolgoročnihsredstevnajemojemalca.Njegovanabavnavrednostjeenaka
poštenivrednostialisedanjivrednostinajmanjševsotenajemnin,insicertisti,kijemanjša.Vsizačetnineposredni
stroškinajemnikaseprištejejoznesku,kijepripoznankotsredstvo.
Priizračunusedanjevrednostinajmanjševsotenajemninjediskontnameraznajemompovezanaobrestnamera,
čejojemogočedoločiti,vnasprotnemprimerupapredpostavljenaobrestnamerazaizposojanje,kijomora
plačatinajemnik.
Opredmetenoosnovnosredstvo,vzetovnančninajem,seizkazujeločenooddrugihistovrstnihopredmetenih
osnovnihsredstev.Amortiziranjeopredmetenihinneopredmetenihdolgoročnihsredstev,vzetihvnančninajem,
morabitiusklajenozamortiziranjemdrugihpodobnihopredmetenihosnovnihsredstev.Čeniutemeljenega
zagotovila,daboprejemnikprevzellastništvodokoncatrajanjanančneganajema,jetrebatakšnoopredmeteno
sredstvopovsemamortiziratibodisimedtrajanjemnančneganajemabodisivdobinjegovekoristnosti,insicer
vtistemobdobju,kijekrajše.
d)Naložbenenepremičnine
Naložbenanepremičninajenepremičnina,posedovana,dabiprinašalanajemninoin/alipovečevalavrednost
dolgoročnenaložbe.
Kotkriterij,kdajdružbaopredeliposameznonepremičninokotnaložbenonepremičnino,seuporabimerilo,da
jevečkot30odstotkovcelotnenepremičninedanovnajem.Vvišiniodstotkavnajemdanenepremičninese
kategoriziranepremičninakotnaložbenanepremičnina,ostanekpaješevednoevidentiranmedopredmetenimi
osnovnimisredstvi.
Oslabitevnaložbenihnepremičninseugotavljavsklopuocenjevanjavrednostiopredmetenihosnovnihsredstev.
Indikatorpotrebepooslabitvinaložbenihnepremičninjepodan,kadarstroškiposameznenaložbenenepremičnine
presegajorealiziraneprihodkeiznaslovanajemnin.Oslabitevseizvedezanepremičnine,prikaterihjerazlika
medsedanjoknjigovodskovrednostjoinnadomestljivovrednostjovečkot20tisočevrov.Izgubazaradioslabitve
naložbenenepremičninesepripoznavavizkazuposlovnegaizida.
Družbamerinaložbenenepremičninepomodelunabavnevrednosti,torejponabavnivrednosti,zmanjšaniza
amortizacijskepopravkeinmorebitneoslabitve.Priamortiziranjuseuporabljametodaenakomernegačasovnega
amortiziranja.Priobračunuamortizacijeseuporabljajoenakeamortizacijskestopnjekotpriopredmetenihosnovnih
sredstvih.
e)Finančnenaložbevodvisnedružbe
Naložbevodvisnedružbesoobračunaneponabavnivrednosti.Družbapripoznavaprihodkeiznančnenaložbe
vznesku,kigadobiprirazdelitvinabranegadobičkadružbe,nastalegapodatumu,kojebilanančnanaložba
pridobljena.Čejezaradiizgubeodvisnedružbepotrebnaoslabitevnaložbe,seznesekizgubezaradioslabitve
izmerikotrazlikamedknjigovodskovrednostjonaložbeinsedanjovrednostjopričakovanihdenarnihtokov.
f)Finančnasredstva
Finančnasredstvavključujejodenarindenarneustreznike,terjatveinposojilaternančnenaložbe.Mednančnimi
naložbamidružbaizkazujenaložbevpridruženedružbeinnaložbevkapitalskeinstrumente.Družbanazačetku
pripoznaposojilainterjatvetervlogeoziromadepozitenadannjihoveganastanka.Ostalanančnasredstva
sonazačetkupripoznananadatummenjaveoziromanadatum,kodružbapostanestrankavpogodbenih
določilihinstrumenta.
Družbaodpravipripoznanjenančnegasredstva,kougasnejopogodbenepravicedodenarnihtokoviztega
sredstvaalikodružbaprenesepravicedopogodbenihdenarnihtokoviznančnegasredstvanapodlagiposla,v
kateremseprenesejovsatveganjainkoristiizlastništvanančnegasredstva.
Finančniinstrumentiseobzačetnempripoznanjurazvrstijovenoodnaslednjihskupin:nančnasredstva,merjena
poodplačnivrednosti,nančnasredstvapopoštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosainnančna
sredstvapopoštenivrednostiprekposlovnegaizida.Razvrstitevnančnihinstrumentovobzačetnempripoznanju
jeodvisnaodznačilnostipogodbenegadenarnegatokanančnegasredstvainposlovnegamodeladružbeza
upravljanjeznjimi(namen).Zizjemoterjatevizposlovanja,kinevsebujejopomembnenančnekomponente,
družbaobprvotnempripoznanjunančnosredstvoizmeripopoštenivrednosti,kije,vprimerunančnegasredstva,
kinipripoznanopopoštenivrednostiskoziizkazposlovnegaizida,povečanazastrošketransakcije.Terjatveiz
poslovanja,kinevsebujejopomembnenančnekomponente,semerijopotransakcijskiceni,kijedoločenav
skladuzMSRP15.
Poslovnimodeldružbezaupravljanjesnančnimisredstvidoloča,kakodružbaobvladujesvojanančnasredstva,da
zagotovidenarnetokove.Poslovnimodeldoloča,alibododenarnitokoviposledicazbiranjapogodbenihdenarnih
tokov,posledicaprodajenančnihsredstevaliobojega.
Denar in denarni ustrezniki
Denarnasredstvainnjihoviustreznikiobsegajogotovinovblagajni,denarnasredstvavbankiinvlogenavpogled
terkratkoročnedepozitevbankahzdospelostjotrehmesecevalimanj.
ZapreračundenarnihsredsteviztujevalutedružbauporabljareferenčnitečajEvropskecentralnebanke(ECB),kiga
objavljaBankaSlovenije,povzetpotečajniciECB,razenzatistevalute,zakatereECBneobjavljareferenčnihtečajev
dnevnoinsezanjihupoštevamesečnatečajnica.Tečajnarazlikaseizkazujekotnančniodhodekaliprihodek.
Finančnasredstvapoodplačnivrednosti
Zauvrstitevvskupinonančnihsredstevpoodplačnivrednostijeciljdružbepredvsemto,danapodlaginančnega
instrumentazberepogodbenedenarnetokove,tipamorajobitiizključnoglavnicainobresti.Vtoskupinoso
uvrščeneterjatvedokupcevinposojila,obzapadlostikaterihsepričakujevračiloglavniceinobresti.Zanjeje
pomembnonaslednje:
pripoznanjepoodplačnivrednosti,
nazačetkusopripoznanepopoštenivrednosti,povečanizaneposrednestroškeposla,
pozačetnempripoznanjuseizmerijopoodplačnivrednostipometodiveljavneobrestnemere,zmanjšaniza
izgubezaradioslabitve,
terjatvedokupcev,izraženevtujivaluti,senadanizkazanančnegapoložajapreračunajovfunkcijskovaluto.
Zapreračunterjatev,kisodoločenevtujivaluti,seuporabljatareferenčnitečajEvropskecentralnebanke,ki
gaobjavljaBankaSlovenije,povzetpotečajniciECB,razenzatistevalute,zakatereECBneobjavljareferenčnih
tečajevdnevnoinsezanjihupoštevamesečnatečajnica.
Finančnasredstvapopoštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosa
Vskupinonančnihsredstevpopoštenivrednostiprekdrugegavseobsegajočegadonosaseuvrščajolastniški
nančniinstrumenti,kikotirajonaorganiziranemtrgu.Zanjejepomembnonaslednje:
vrednotenjepopoštenivrednosti,
pozitivniinnegativni(dooslabitve)učinkisepripoznajovrezervah,nastalihzaradivrednotenjapopošteni
vrednosti,
priodpravikapitalskihinstrumentovsenabranidobičkiinizgubevrezervah,nastalihzaradivrednotenjapo
poštenivrednosti,prenesejovpreneseniposlovniizid.
Oslabitevnančnihsredstev
MSRP9(Finančniinstrumenti)nadomeščamodelnastalihizgub,kotjebilopredeljenvMRS39,zmodelom
pričakovanihizgubinzahtevazgodnejšepripoznanjepričakovanihkreditnihizgub.
Oslabitevterjatevdokupcevindanihposojil
Ocenaoslabitvenančnihsredstev,izkazanihpoodplačnivrednosti,temeljinapričakovanihkreditnihizgubah,
povezanihzverjetnostjoneplačilterjatevinposojilvcelotnemobdobjutrajanjanančnegasredstva.Družbaoslabi
nančnosredstvovoblikipopravkavrednosti.Odpisnančnegasredstvapripozna,kadarutemeljenopričakuje,
dajipogodbenihdenarnihtokovnebouspeloizterjati.
Družbazaterjatvedokupcevinzamudneobrestiuporabljapoenostavljenpristop,vkateremnapodlagiizkušenj
oneplačanihterjatvahizpreteklostiinocengledeprihodnostioblikujematrikorezervacijzodstotkioslabitvepo
intervalihzapadlosti.Pričakovanekreditneizgubesedoločajoločenozaterjatvedokupcevdoma,terjatvedo
kupcevvtujiniinterjatvezazamudneobrestidoma.OdstotkipričakovanihkreditnihizgubobprehodunaMSRP
9nadan1.januarja2018innadan31.decembra2018sonaslednji:
Odstotkipričakovanihkreditnihizgubzaterjatvedokupcevdomainzazamudneobresti
V % 31. 12. 2018 1. 1. 2018
Nezapadleterjatve 0,75 0,76
Zapadleterjatve:
-do30dni 7,77 8,69
-od31do60dni 16,42 18,49
-od61do90dni 29,03 34,89
-od91do180dni 51,38 51,65
-od181do365dni 100,00 100,00
-nad365dni 100,00 100,00
Odstotkipričakovanihkreditnihizgubzaterjatvedokupcevvtujini
V % 31. 12. 2018 1. 1. 2018
Nezapadleterjatve 0,75 0,65
Zapadleterjatve:
-do30dni 1,12 0,96
-od31do60dni 1,41 1,21
-od61do90dni 1,50 1,29
-od91do180dni 1,96 1,72
-od181do365dni 2,40 2,12
-nad365dni 66,67 33,33
Družbanapodlagimetodologijeoslabitudiposojiladodelavcevinposojila,kijihdajeodvisnimdružbam.
g)Druganekratkoročnasredstva
Mednekratkoročnimidrugimisredstvidružbaizkazujeterjatvezadanevarščineinvnaprejplačanestroškeiz
naslovastanovanjskegarezervnegasklada.
h) Sredstva za odtujitev
Medsredstvazaodtujitevserazvrstijotistanekratkoročnasredstva,zakaterihknjigovodskovrednostseutemeljeno
predvideva,daboporavnanasprodajoinneznadaljnjouporabo.Sredstva,kiizpolnijosodilazarazvrstitev,se
prenehajoamortiziratiinseizmerijopoknjigovodskivrednostialipopoštenivrednosti,zmanjšanizastroške
prodaje(potisti,kijenižja).
Prirazvrščanjusredstevnanekratkoročnasredstva,namenjenaprodaji,morajobitiizpolnjeninaslednjipogoji:
sredstvomorabitinavoljozatakojšnjoprodajo;
prodajamorabitizeloverjetna;
poslovodstvomorasprejetiplanprodajetersredstvoaktivnoprodajatiporazumnicenigledenapoštenovrednost
sredstva;verjetnost,daboprišlodopomembnespremembeplanaprodajealidoprenehanjaaktivnostivzvezi
sprodajo,morabitiminimalna;
pričakujese,daboprodajazaključenavrokuenegaleta.
Razlogizauvrstitevnepremičninvsredstva,namenjenaprodaji,so:preselitevpošte,preoblikovanjepoštevpremično
poštoalidrugooblikoalinjenaukinitev,zemljišča,kijihdružbazaposlovnodejavnostnepotrebuje,prazniposlovni
prostoripoprekinitvinajemnepogodbeterpraznastanovanja,zakaterazaposleninimajointeresazanajem.
Sredstva,prikaterihpogojinisovečizpolnjeni,jetrebaprerazvrstitinazajmedosnovnasredstvaoziromavdrugo
kategorijosredstev(naložbenenepremičnine).Vtemprimerujetrebatakšnosredstvoizmeritiponižjiodobeh
vrednosti:
knjigovodskivrednostipredrazvrstitvijomednekratkoročnasredstvazaprodajo,zmanjšanizaamortizacijo,ki
bibilapripoznana,česredstvonebibiloprerazvrščeno;pritemvsazanazajobračunanaamortizacijabremeni
poslovniizidtekočegaposlovnegaleta;
nadomestljivivrednostinadanprerazvrstitveiznekratkoročnihsredstevzaprodajonazajmedosnovnasredstva.
i) Sredstva iz pogodb s kupci
Sredstvoizpogodbjepravicadonadomestilavzamenozablagoalistoritve,kisoprenesenenakupca.Medsredstvi
izpogodbskupcidružbaizkazujenezaračunanestoritvedrugimpoštnimoperaterjem(mednarodniobračun),ki
jihjeopravilavletu,zakateregasesestavljajoračunovodskiizkazi,zaračunalapajihbošeletakrat,koboprejela
potrjenoletnostanjeopravljenegaprometaodtujegapoštnegaoperaterjateruskladilacene.
Obkoncuposlovnegaletasenapodlagiizdanihčetrtletnihstanjizračunajopredvideneterjatvedotujihpoštnih
operaterjev,kisopodlagazavračunanjeprihodkov.Kergrezanezaračunaneprihodke,zakateredružbado
uskladitvestanjnimapraviceizstavitiračunov,sestanjesredstevizpogodbevizkazunančnegapoložajana
bilančnopresečnidanoslabizodstotkompričakovanihneplačil,kiveljazanezapadleterjatvedokupcevvtujini.
j) Zaloge materiala in trgovskega blaga
Zalogesevrednotijopoizvirnivrednostialičistiiztržljivivrednosti,insicerponižjiizmednjiju.Čistaiztržljiva
vrednostsedoločipoprodajnivrednostinadatumporočanja,zmanjšanizaprodajnestroškeinmorebitneostale
splošnestroške,kisoobičajnopovezanisprodajo.
Količinskaenotazalogematerialaaliblagasevrednotiponabavnivrednosti,kijosestavljajokupnacena,uvozne
dajatveinneposrednistroškinabave;kupnacenasezmanjšazadobljenepopuste.Priizkazovanjuzalogseuporablja
metodadrsečihpovprečnihcen.
Zalogematerialaintrgovskegablagavsredstvihpredstavljajonepomembendelež.Zalogesezaradiokrepitvene
prevrednotijo,zaradioslabitvepaseprevrednotijo,čeknjigovodskavrednostpreseganjihovočistoiztržljivovrednost.
Zneskioslabitveseevidentirajomedprevrednotovalneposlovneodhodkeobratnihsredstev.Prevrednotenjezalog
seopravikonecposlovnegaletapopregledugibanjazalog.
Knjigovodskevrednostizalogvmaterialnopomembnihzneskihustrezajonjihoviiztržljivivrednosti.
k) Predujmi in druga sredstva
Medpredujmiindrugimisredstvisozajetidanipredujmiinvarščineterkratkoročnoodloženistroški.
l) Kapital
Celotnikapitalsestavljajovpoklicani(osnovni)kapital,kapitalskerezerve,zakonskerezerve,rezervezapošteno
vrednost,prenesenčistiposlovniizidinčistiposlovniizidposlovnegaleta.
KapitalskerezervesozneskinapodlagiodpravesplošnegaprevrednotovalnegapopravkakapitalavskladuzZGD-1.
Zakonskerezervesozneski,kisozadržaniizdobičkavskladuzZGD-1.Obnastankujihpripoznaorgan,odgovoren
zapripravoletnegaporočila.
Rezervezapoštenovrednostdružbapripoznazaradivrednotenjanekratkoročnihinkratkoročnihnančnih
instrumentovpopoštenivrednostiprekizkazavseobsegajočegadonosa.Medtovrstnimirezervamisoizkazani
tudiaktuarskidobičkialiizgubeterodloženidavkioddolgoročnihzaslužkov(odpravnin)zaposlencev.
m) Rezervacije
Rezervacijesepripoznajo,čeimadružbazaradipreteklegadogodkapravnealiposredneobveze,kijihjemogoče
zanesljivooceniti,inčejeverjetno,dabopriporavnaviobvezepotrebenodtokdejavnikov,kiomogočajo
gospodarskekoristi.
Družbaoblikujerezervacijezaodpravnineobupokojitvi,zajubilejnenagradeindrugerezervacije(tožbe).
Rezervacijezaodpravnineinjubilejnenagradesooblikovanevvrednostiocenjenihprihodnjihizplačil,diskontiranih
nadatumporočanja.Oblikujejosenapodlagiaktuarskegaizračuna,kitemeljinašteviluzaposlenihinznesku,kije
pravicazaposlenegadojubilejnenagradeindoodpravnineobkasnejšiupokojitvi.Tovrstnerezervacijeseoblikujejo
napodlagiizračunapooblaščenegaaktuarja.
Rezervacijezaodpravnineinjubilejnenagradetemeljijonaaktuarskemizračunu(uporabljenajemetodaProjected
UnitCredit),vkateremsobiliupoštevani:
Zakonopokojninskemininvalidskemzavarovanju,
verjetnostsmrtnostiininvalidnosti,
verjetnostupokojevanja,
verjetnostuktuacijekadrov(7,5-odstotnauktuacijazazaposlene,staredo40let,3,75-odstotnazazaposlene,
staremed41in50let,ter1,75-odsotnauktuacijazazaposlene,starenad51let),
diskontnastopnjavvišini1,57odstotka,
rastplačvRSvvišini2,5odstotkainvdružbiza2odstotka,rastnajnižjihplačpokolektivnipogodbiPošte
Slovenijezaenodstotek,
prispevnastopnjadelodajalcazaizplačilavvišini16,1odstotka(zaizplačila,višjaodzneskov,kijihdoločaUredba
odavčniobravnavipovračilstroškovindrugihdohodkovizdelovnegarazmerja)ter
rastzneskovizprejomenjeneuredbeza0,25odstotka.
Zaodpravninesenerealiziraniaktuarskidobičkialiizgubetekočegaletapripoznajovkapitalu,stroškisprotnega
službovanjainstroškiobrestipavizkazuposlovnegaizida,medtemkosezajubilejnenagradevizkazuposlovnega
izidaprikažejotakostroškisprotnegaslužbovanja,stroškiobrestikottudiaktuarskidobičkialiizgube.
Družbaoblikujerezervacijezamorebitneobveznostiizgospodarskihsporovinpravdterrezervacijeizdelovnih
sporov.Družbavsakoletopreveriupravičenostoblikovanihrezervacijgledenastanjesporainverjetnostugodne
alineugodnerešitvespora.Področjekadrovskihinpravnihzadevvišinorezervacijzatožbedoločigledenavišino
škodnegazahtevkaaliocenigledenapričakovanomožnovišino(čedejanskizahtevekšeniznan).
n)Odloženiprihodki
Družbamedodloženimiprihodkiizkazujepretežnoodloženeprihodkevzvezisprejetimiinneizkoriščenimi
nančnimisredstvizaizvedboprojektov.
o)Finančneobveznosti
Finančneobveznostiseobzačetnempripoznanjurazvrstijomednančneobveznostipopoštenivrednostiprek
poslovnegaizida,prejetaposojilainobveznostiizposlovanja.Finančneobveznostisonazačetkupripoznanena
datum,kodružbapostanepogodbenastrankavzvezizinstrumentom.Razenprejetihposojilsevsenančne
obveznostiobzačetnempripoznanjumerijopopoštenivrednosti.Prejetaposojilasemerijopoodplačnivrednosti
zuporaboveljavneobrestnemere.Gledenazapadlostsoposojilarazvrščenamedkratkoročnenančneobveznosti
(zapadlostdo12mesecevpodatumuizkazanančnegapoložaja)alinekratkoročnenančneobveznosti(zapadlost
nad12mesecevpodatumuizkazanančnegapoložaja).Vsidobičkiinizgubesepripoznajovizkazuposlovnega
izidaobodpravipripoznanjanančneobveznostiinvokviruamortizacijeveljavneobrestnemere.Družbaodpravi
pripoznanjenančneobveznosti,česoobveze,določenevpogodbi,izpolnjene,razveljavljenealizastarane.
Družbanimanančnihobveznostipopoštenivrednostiprekposlovnegaizida.
Mednekratkoročniminančnimiobveznostmidružbaizkazujeobveznostiiznaslovaposojila,prejetegaodbanke,in
obveznostiiznaslovanančneganajema.Kratkoročnideltehjeizkazanmedkratkoročniminančnimiobveznostmi.
Mednekratkoročnimiposlovnimiobveznostmidružbaizkazujeobveznostzaizplačilospremenljivegadelaplač
poslovodnihosebinobveznostdodelavcev,kisobiliizPošteSlovenijeprerazporejenivodvisnodružboIPPS.
p)Obveznostiizpogodbskupci
Obveznostizpogodbejeobveznostprenosablagaalistoritevnakupcavzamenozanadomestilo,kigajedružba
prejelaodkupca.Vokviruobveznostiizpogodbskupcidružbaizkazujepredujmeinprejetevarščine.Obveznosti
izpogodbesepripoznajokotprihodki,kodružbaizpolnisvojoizvršitvenoobvezo.
q) Druge obveznosti
Meddrugimiobveznostmisozajetikratkoročnoodloženiprihodkiinvnaprejvračunanistroški.Slednjisepretežno
nanašajonaodhodkeizmednarodnegaobračunaterstroškeneizkoriščenegaletnegadopusta.
r) Pogojna sredstva in obveznosti
Pogojnasredstvainobveznostisovsepotencialneterjatveinobveznosti,kilahkovbodočnostizaradiunovčitve
oziromaporavnavevplivajonaposlovnerezultatedružbeinkaterihnemoremovključitivizkaznančnegapoložaja,
kerpogojizatonisoizpolnjeni.
Vtokategorijosodijopredvsemprejetebančnegarancijezadobroizvedboposlov,garancije,prejeteodizvajalcev
zamenljivihpoštnihstoritevinnekaterihposlovnihstrank,terdrugedanegarancijepribanki(carinskaindruge).
Vrednostpogojnihsredstevinobveznostisepreverjanajmanjenkratletnoobrednemletnempopisupremoženja
družbeoziromaobizdelavizaključnegaračuna.
s) Prihodki iz pogodb s kupci
Prihodkiizpogodbskupcisepripoznajoobprenosuobvladovanjablagaalistoritevnakupcavznesku,kiodraža
nadomestilo,zakateregadružbameni,dabodonjegaupravičenavzamenozatakoblagoalistoritve.Prihodkiiz
pogodbskupcisepripoznajopopoštenivrednostiprejetegapoplačilaaliterjatveizteganaslova,insicerzmanjšani
zavračilainpopuste,rabateinkoličinskepopuste.
Prihodkiodprodajeblagasepripoznajoobprenosuobvladovanjanadprodanimblagom,tj.takrat,koje
strankablagosprejelaoziromakojedružbastrankidostavilablago.Prihodkiodprodajestoritevsepripoznajov
obračunskemobdobju,vkateremseopravijostoritve.
Družbapresodi,alipogodbavsebujetudidrugeobljube,kipredstavljajoločeneizvršitveneobveze,nakateremora
razvrstitideltransakcije.Priugotavljanjutransakcijskecenedružbaupoštevaučinkevariabilneganadomestila,obstoj
pomembnihsestavinnanciranjavpogodbi,nedenarnonadomestiloinnadomestilokupcu.
Družbajeopravilaanalizosklenjenihpogodbskupcizvidikaprisotnostivečjihizvršitvenihobvezinugotovila,
dasegledenanaravoposlovanjainvrstoprihodkovčaspripoznanjainmerjenjeprihodkovzuporabonovega
MSRP15(Prihodkiizpogodbskupci)nistaspremenila.
t)Finančniprihodkiinodhodki
Finančniprihodkisoprihodkiodnaložbenja.Pojavljajosevzvezisnančniminaložbamiintudivzvezisterjatvami.
Finančniprihodkiobsegajoprihodkeodobrestiodnaložb,prihodkeoddividend.
Finančniodhodkisoodhodkizananciranjeinodhodkizanaložbenje.Pripoznajosepoobračunu,negledena
plačila,kisopovezanaznjimi.Obsegajopretežnostroškeobrestizaprejetaposojila,negativnetečajnerazlike.
u)Odhodekzadavek
Odhodekzadavekvključujeodmerjeniinodloženidavek.Odhodekzadavekseizkaževizkazuposlovnegaizida,
razenvdelu,kijepovezanspostavkami,izkazanimineposrednovdrugemvseobsegajočemdonosu.
Odmerjenidavekseobračunaodobdavčljivegadobičkazaposlovnoletopodavčnihstopnjah,kiveljajonadatum
poročanja,inodmorebitneprilagoditvedavčnihobveznostivpovezavispreteklimiposlovnimileti.
Družbazaobračunavanjeodloženihdavkovuporabljametodoobveznostipoizkazunančnegapoložaja.Razliko
medknjigovodskovrednostjosredstvaoziromaobveznostjo,kijeizkazanavizkazunančnegapoložaja,terdavčno
vrednostjotegasredstvaoziromaobveznostjonadanizračunavanjaodloženihdavkovdružbapripoznakotodloženo
terjatevoziromaodloženoobveznostzadavek.Odloženidavkisevknjigovodskihrazvidihinračunovodskihizkazih
pripoznajolezapomembne(bistvene)zneske.
Odloženidavekseizkazujeobupoštevanjuzačasnihrazlikmedknjigovodskovrednostjosredstevinobveznostmi
zapotrebenančnegaporočanjainzneskovzapotrebedavčnegaporočanja.
Odloženidavekseizkaževvišini,vkaterisepričakuje,dagabotrebaplačatiobodpravizačasnihrazliknapodlagi
zakonov,uveljavljenihalivbistvuuveljavljenihobkoncuporočevalskegaobdobja.
Odloženaterjatevzadavekzaneuveljavljanedavčneizgube,davčnedobropiseindavčnopriznanezačasnerazlike
sepripoznavobsegu,zakateregaobstajaverjetnost,dabonarazpolagoprihodnjiobdavčljividobiček,vbreme
kateregabovprihodnjemogočeuporabitiodloženoterjatev.Odloženeterjatvezadaveksezmanjšajozaznesek,
zakatereganivečverjetno,dabomogočeuveljavitidavčnoolajšavo,povezanossredstvom.
v)Določanjepoštenevrednosti
Gledenaračunovodskeusmeritvedružbeinzahtevanarazkritjajetrebavvečprimerihdoločitipoštenovrednost
takonančnihkottudinenančnihsredstevinobveznosti,bodisizaradimerjenjaposameznihsredstevbodisi
zaradidodatnihrazkritijpoštenihvrednosti.
Poštenavrednostjeznesek,zakateregajemogočeprodatisredstvoalizamenjatiobveznostmeddobro
obveščenimainvoljnimastankamavpremišljenemposlu.Družbapridoločanjupoštenevrednostinančnih
instrumentovupoštevanaslednjohierarhijoravnidoločanjapoštenevrednosti:
1. raven – sredstvapotržniceni(uporabaobjavljenihcen,kisepojavljajonaaktivnemtrguzaenakasredstva
inobveznosti),
2. raven – sredstva,kiseneuvrščajovprvoraven,njihovavrednostpajedoločenaneposrednoaliposredno
napodlagiprimerljivihtržnihpodatkov,
3. raven – sredstva,katerihvrednostinimogočepridobitiiztržnihpodatkovinjihzatonimogočeuvrstitiv
1. ali 2. raven.
Družbanadanvrednotenjaugotavljapoštenovrednostnančnihinstrumentovtako,dakotcenonaglavnem
trgudoloči:
vprimeruborze:objavljenozaključnocenonaborzinadanvrednotenjaalinazadnjidandelovanjaborze,na
katerinančniinstrumentkotira,
vprimeruOTC-trga:objavljenozaključnoBIDCBBTceno,čepataneobstaja,BIDreferenčnitečajEvropske
centralnebanke(ECB),kigaobjavljaBankaSlovenije,povzetpotečajniciECB,razenzatistevalute,zakatereECB
neobjavljareferenčnihtečajevdnevnoinsezanjihupoštevamesečnatečajnica.
Družbanajmanjobkoncuobračunskegaobdobjapreveriustreznostizkazanevelikostiposamezneganančnega
instrumentazvidikamorebitnepotrebepooslabitvi.Pripresojidokazovzanameneocenjevanjapotrebza
morebitnooslabitevnančnegainstrumentadružbapresoja,aligrezapomembnoindolgotrajnejšepadanje
njegovepoštenevrednosti.
Družbaoceni,dapomembnopadanjepoštenevrednostinančnegainstrumentanastopi,čegrezavečkot
20-odstotnoznižanjepoštenevrednostinančnegainstrumentagledenanjegovoprvotnopoštenovrednost,ne
gledenačastrajanjaznižanja.
Prinančnihsredstvihinnančnihobveznostih,kinisomerjenepopoštenivrednosti,družbaocenjuje,danjihova
knjigovodskavrednostodražapoštenovrednost.
w)Izkazdenarnegatoka
Izkazdenarnegatokaprikazujespremembestanjadenarnihsredstevzaposlovnoletoinjezadel,kisenanaša
naposlovanje,sestavljenpoposrednimetodiizpodatkovizkazanančnegapoložajanadan31.decembra2017
inizkazanančnegapoložajanadan31.decembra2018terizpodatkovizkazaposlovnegaizidazaobdobje
januar–december2018.