3.1 Trajnostne usmeritve in cilji
SkupinaPoštaSlovenijetrajnostnoposlovanjeenačizdružbenoodgovornostjovnajširšempomenubesede.Nanaša
senaposlovnoodgovornostzaetičnodelovanjeinupoštevavpliveorganizacijenadeležnikeinširšoskupnost,
hkratipapoudarjačasovnodimenzijoprihodnostiinsoodvisnostipodročijekonomije,okoljaindružbe.
Ssvojimposlanstvominposlovanjemstremimohkakovostnemuživljenjuzavse,karjerdečanitdokumenta
StrategijarazvojaSlovenijedo2030.PritempovezujemovsehpetstrateškihusmeritevSlovenije,insicer:
vključujoča,zdrava,varnainodgovornadružba,
visokoproduktivnogospodarstvo,kiustvarjadodanovrednostzavse,
učenjezainskozivseživljenje,
ohranjanjezdravegainnaravnegaokolja,
visokastopnjasodelovanja,usposobljenostiinučinkovitostiupravljanja.
VSkupiniPoštaSlovenijepodpiramovseh17ciljevZdruženihnarodovzatrajnostnirazvoj,ssvojimidejavnostmi
paaktivnoprispevamokdoseganjupetihciljev:
dostojnodeloin(zelena)gospodarskarast,
industrija,inovacije,infrastruktura,
trajnostnamestainskupnosti,
podnebniukrepi,
partnerstvazadoseganjeciljev.
Tabela12:Povezanostglobalnihtrajnostnihciljev,ključnihrazvojnihusmeritevSlovenijetertrajnost-
nih usmeritev in ciljev Skupine Pošta Slovenija
Razvojne usmeritve
Slovenije 2030
CiljiZdruženihnarodovza
trajnonirazvoj
TrajnoneusmeritveinciljiSkupinePošta
Slovenije
VKLJUČUJOČA,ZDRAVA,
VARNAINODGOVORNA
DRUŽBA
Zdravoinaktivnoživljenjezaposlenih,kupcevin
širšeskupnoi.
Dviganjeznanjainspretnoizaposlenihza
kakovonoživljenjeindelo.
Prispevanjekpromocijikultureinjezikakottemeljnih
dejavnikovnacionalneidentitete(muzejskakulturna
dediščina,poštneznamke,sponzorvaidr.).
Prispevanjekvključujočemutrgudela(štipendije,
delovnapraksa,osebezomejitvami)in
zagotavljanjekakovonihdelovnihme.
Poslovanje,skladnozzakonodajoinvisokimi
etičnimiandardi.
Zagotavljanjevarnoi.
Skrbzanaravnookolje.
KONKURENČNO
GOSPODARSTVO,KI
USTVARJADODANO
VREDNOSTZAVSE
Zagotavljanjekonkurenčnihoritevznaprednimi
tehnologijami.
Doseganjeuspešnihposlovnihrezultatov.
Doseganjeugodnihposrednihvplivovna
gospodarvo.
Zagotavljanjevarnihinkakovonihdelovnih
me.
UČENJEZAINSKOZI
VSEŽIVLJENJE
Izobraževanjeinusposabljanjezaposlenih.
Spodbujanjevseživljenjskegaučenjaširše
javnoi.
OHRANJENOZDRAVO
NARAVNOOKOLJE
Promocijazdravjazaposlenih.
Nizkoogljičnokrožnogospodarvo.
Trajnonoupravljanjenaravnihvirov.
VISOKASTOPNJA
SODELOVANJA,
USPOSOBLJENOSTIIN
UČINKOVITOSTI
UPRAVLJANJA
Večdeležniškidialogiinsodelovanje.
Družbenoodgovorniprojektiinpartnerva.
Transparentnoinučinkovitoposlovanja.