2.4Prodajaintrženje
Vletu2018smozdoseženimiciljinapodročjuprodajestoritevzadovoljni,uspešnipasmobilitudiprizagotavljanju
izboljšanjauporabniškeizkušnjenašihstrank.
2.4.1 Storitve Skupine Pošta Slovenije
SkupinaPoštaSlovenijevvseboljspremenljivemokoljuzagotavljazanesljivestoritvezapretokblagaininformacij
spovezovanjempoštnihstoritev,logistike,elektronskegaposlovanjainsodobnihinformacijskihrešitev.Ključna
področja za rastinuspešnostSkupinePoštaSlovenijesopaketneinlogističnestoritve.Značrtovanimiinže
uvedeniminovostmiPoštaSlovenijesvojestoritvešeboljpribližujeuporabnikom:tamkjersointakrat,kote
storitvepotrebujejo.
Skupina Pošta Slovenije dinamičnovstopanapodročjeavtomatizacije–avgusta2018smouvedlinovo,spletno
inmobilnoaplikacijo,PSMojadostava–mojaizbira,kinaslovnikompošiljkomogočaizbiroalternativnega
mestainčasadostavemedsamimprocesomdistribucijepošiljke.SpletnaaplikacijajedelSMS-ovine-sporočil
(e-obvestil),kijihdobivajonaslovniki,zakaterejebilaobevidentiranjusprejemapošiljkMaliposlovnipaket,
Poslovnipaket,PoslovnipaketvečjihdimenzijaliConnectpaketvnesenamobilnaštevilkain/alie-naslov.
Napodročjudostavenovegeneracijeinvskladustrendinapodročjudostavnihstoritevsmozačelisodelovatis
startuppodjetjemLocodels,kizinovativnorešitvijopomodelu»delitveneekonomije«nudizelohitro,pomestih
celoekspresnodostavoizdelkov,kupljenihvspletnitrgovini.Spletnaplatformaomogočaposameznikomprevoz
pošiljkzlastnimivozili,bistvoposlovnegamodelapajevkombiniranjunaročilzadostavossamodejnooptimizacijo
prekdostavneplatforme.
VKoprusmopostavilidrugoavtomatizirano poštno poslovalnicoPS24/7.Strankam24urnadanvsednivletu
zagotavljapreprostdostopdoizbranihpoštnihinbančnihstoritev.Obenotijepostavljenaše»ekopametnaklop«,ki
omogočabrezplačnopolnjenjeelektronskihnapravprekUSB.Posebnostteenotejevsamikonstrukciji,kiomogoča
premiknadrugolokacijoterstemprilagoditevstoritevpotrebamtamkajšnjihuporabnikov.Uporabnikilahkov
samopostrežnienotiPS24/7napaketomatuprevzamejoalioddajopaketnepošiljke,nabankomatuNoveKBM
dvignejogotovinoinplačajopoložnice,naprodajnemavtomatukupijopisemskoinpaketnoembalažo,znamkein
drugeizdelketeroddajopisemskepošiljke.PolegtegasostrankamPS24/7vKoprunavoljotudiprodajniavtomati
zizbranimiizdelkiObalnihlekarn,TelemachainLidla.
ObesamopostrežnienotiPS24/7(vLjubljaniinKopru)ssodobnooblikoinzanimivoponudbo,učinkovitoin
hitrostoritvijoterenostavnim,‚nonstop‘dostopompomenitanovmejnikvrazvojuindelovanjuPošteSlovenije
terskupajssamopostrežnopošto24/7naČopoviulicivLjubljanitermrežo24-ihsodobnihpaketomatovvvečjih
mestihpoSlovenijipredstavljatapomembendelrazvejanepoštnemreže.Znovostmi,kijihuvajamo,smoseše
boljpribližaliželjaminpotrebamstrank.
Kerstremimoknenehnemurazvoju,poskušamotrguponuditiinovativnestoritveinposodabljatižeobstoječe.
Takosmoseodločiliponuditidodatnopomočhumanitarnimorganizacijam,skaterimisodelujemokotzakonski
posrednik,insicerpriprodajidoplačilneznamke.Takosmovčasuhumanitarnegatednapožarnevarnostiod
1.do6.oktobra2018navsehpoštnihokencihklasičnodoplačilnoznamkonadomestilizelektronskooziroma
e-doplačilnoznamko.Tozanaspredstavljaznižanjestroškovposlovanjainrazbremenitevzaposlenih.E-doplačilna
znamkaprinašašedodatnokorist–koristzaokolje.Znjobomovsestranskoobvarovaliokolje,sajbomoposredno
prispevalikohranjanjudreves,čistejšemuzrakuinnižjiporabienergije.
Tudivletu2018smoglavninoaktivnostiusmerilivcelovitelogističnerešitvezanajzahtevnejšestranke,kjer
združujemoznanjeinizkušnjecelotneSkupinePoštaSlovenije.Vprimerjavizostalimilogističnimiponudniki
je naša ključnakonkurenčnaprednostta,dalahkovkratkemčasu(vrokuenegadneoziromašeistidan)
prenesemovelikekoličinepisemskihinpaketnihpošiljk,paketovvečjihdimenzij,paletinblagadorazličnih
stranknaobmočjucelotneSlovenije.Zanevročenepošiljkeomogočamoprevzemvpoštnihposlovalnicah,na
paketomatihalivposlovalnicahPetrola.Ponudbacelostnihlogističnihstoritevnamomogočaboljšipreglednad
blagovnimitokovi,optimizacijoprocesovinlažjeobvladovanjestroškov.Takolahkozagotavljamokakovostno
izvedbostoritevpokonkurenčniceni.
Poštne storitve
Čepravsoklasičnepoštnestoritvezaradiintenzivnonaraščajočezamenjavezelektronskimnačinomkomuniciranjav
upadu,jeprenospoštnihpošiljkglavnadejavnostPošteSlovenijeinpredstavljanajvečjideležvposlovnihprihodkih.Kot
nacionalnipoštnioperatersmonacelotnemobmočjuRepublikeSlovenije(vnadaljevanju:RS)dolžniizvajatiuniverzalno
poštnostoritev,kijevjavneminteresu.Univerzalnapoštnastoritevjetrajno,rednoinnemotenoizvajanjeenealivečz
ZakonomopoštnihstoritvahdoločenihpoštnihstoritevspredpisanokakovostjonacelotnemozemljuRSalinjenem
delupocenah,kisodostopnezavseuporabnikepoštnihstoritev.
Meduniverzalnepoštnestoritvespadajo:
prenospoštnihpisemskihpošiljkdomase2kg,
prenospoštnihpaketovdomase10kg,
storitevpriporočeneinvrednostnepoštnepošiljkein
prenospoštnihpošiljkzaslepeinslabovidne.
Paketiinlogističnerešitvedomainvregiji
Kogrezazanesljivostinvarnostpoštnihinlogističnihpoti,štejejoizkušnje.PoštaSlovenijezaprenospošiljkskrbiže
desetletja,svojologistikožedolgoprilagajanajzahtevnejšimposlovnimuporabnikom,skupajzodvisnimidružbami
pazagotavljatakodomakotnatujemoptimalnologističnomrežovcestneminletalskemprometu.
Poštno-logističnamrežapokrivacelotnoSlovenijo,hkratipajePoštaSlovenijetrdnovpetatudivmednarodne
poštnetokoveinsodelujetakozdrugimipoštnimioperaterjikottudizuglednimimednarodnimiponudniki
logističnihstoritev.PoštaSlovenijeizvajanajhitrejšiprenospošiljkvtujinozmednarodnopoštnomrežoterv
sodelovanjuzodvisnimidružbamiizvajalogističnestoritvevregijisosednjihdržav.
ZzanesljivologističnomrežoterenimnajvečjihvoznihparkovvSlovenijisopaketne pošiljkevarnoinzanesljivo
dostavljeneobpravemčasunapravomestotakovsegmentuB2BkotB2C.
Polegprenosaposlovnihpaketovmasedo50kginposlovnihpaketovvečjihdimenzijjePoštaSlovenijetudipravaizbira
zaskladiščnologistiko:odskladiščenjablaga,pretovorainkomisioniranjadoopremljanjablagazdeklaracijami,cenami,
črtnimikodamiterizpisovrazličnihdokumentov.CeloviteskladiščnestoritvepadopolnjujeodvisnadružbaPSLogistika.
SkupinaPoštaSlovenijessvojovpletenostjovnotranjeinmednarodnepoštneinlogističnetokovenenehno
posodabljasvojestoritveinjihprilagajaspremenljivimpotrebamtakozasebnihkotposlovnihuporabnikov.
Dnevno-nočnedistribucije,dostavavečjihkosovnihpošiljk,pretovorinkomisioniranjeblaga,oskrbatrgovskihverig
solenekaterestoritve,kijihvključujecelovitalogističnaponudbaSkupinePoštaSlovenije.Oskrbnologistikos
prevozi(tudizdnevnimimednarodnimilinijami),skladiščenjemterustreznopredelavopošiljkzaupajoSkupiniPošta
Sloveniježeštevilnipartnerjispodročjaavtomobilskeindustrije,trgovinskeinživilskedejavnostiterindustrijebele
tehnikeindrugihizdelkovširokepotrošnje.Oskrbnologistikosmovletu2018razširilitudinapodročjelogistike
vkontroliranemtemperaturnemrežimuoz.hladniverigi.Meddostavojeposkrbljenotudizablago,občutljivona
temperaturo,sajdostavljamoizdelkezvozili,kizagotavljajoustrezentemperaturnirežim.Kotprvonamjezaupalo
trgovskopodjetjeMercator.
Konkurenčneglobalnestoritvevključujejoklasičnemednarodnepoštnestoritve,hitropoštovtujino,prenosmed-
narodnihposlovnihpaketov,storitvecarinskegaposredovanja,mednarodnodirektnopoštoinmednarodniposlovni
odgovor.Pritemsodelujemozdrugimipoštnimioperaterjiinponudnikitransportnihinlogističnihstoritev.
Vzadnjihdvehletihbeležimovisokporastpošiljk,prispelihiztujine.
Informacijske storitve
Digitalnestoritve,združenepodznamkoPosiTa,naenemmestuzdružujejorešitvezasodobnoposlovanje.Ob
sodelovanjuzodvisnimapodjetjemaAPSPlus in EPPSnudimostoritveinrešitvezabrezpapirno poslovanje in
digitalno transformacijo podjetij.Storitvedigitalnepisarne(najemraznovrstneIT-opreme),digitalnegaposlovanja
ze-računi,e-arhivomindigitalizacijodokumentov,varnipodatkovnicentri,elektronskovročanje(PoštaAR),overjanje
kvaliciranihdigitalnihpotrdil(POŠTArCA)terstoritvevoblaku(Iaas,PaaS)podjetjemomogočajozanesljivo
poslovanjeinoptimizacijostroškov.Hkratismotudiedenizmednajvečjihponudnikovstoritevnajemainformacijske
infrastrukturevRepublikiSloveniji.
Osnovozazanesljive,varneinnapredneinformacijskestoritvepredstavljajopodatkovnicentriPošteSlovenije.
PodatkovnicentriPošteSlovenijepokrivajovečkot800m
2
površine.Vsisozgrajeniponajvišjihvarnostnih
standardihscertikatiISO27001:2013inTIERIII,nahajajosenadvehlokacijah,vPLCLjubljanainPLCMaribor.
Vletu2018jebilaglavninaaktivnostiusmerjenavdelovanjeoblačnihstoritev(napodročjuzdravstva,bančništva,
zavarovalništva,logistikeitd.),storitevcertikatskeagencije(Poštarca)instoritevbrezpapirnegaposlovanja
(e-vročanje–PoštAR,E-arhivindigitalizacija).
Razvojvtičnikovzaplatformespletnihtrgovin
Zrazvojemnoverešitvepoenostavljamonakupnopotuporabnikovteroptimiziramoposlovanjespletnihtrgovcev.
Takosmozačelirazvijatit.i.vtičnike(„plugin“)zaplatformespletnihtrgovin.Vtičnikspletnemutrgovcuomogoči,da
svojimkupcemolajšaizbiromedalternativnimimožnostmidostave,kotsoprevzemnapošti,bencinskemservisu,
paketomatualivposlovalnicitrgovca.Tistimspletnimtrgovcem,kisohkratitudinašipogodbeniuporabniki,pa
vtičnikomogočilažjesledenjepošiljkkarvadministracijispletnetrgovine.Takosmožerazvilivtičnikzaplatforme
PrestaShop,MagentoinWordpress(Woocommerce).
Denarne in zavarovalniške storitve ter storitve za pogodbenike
Poštneposlovalnicesotudibančnaokenca.PoštaSlovenijeopravljadenarnestoritvevimenuinzaračunNove
KreditnebankeMaribor(vnadaljevanju:NovaKBM).Poslovniuporabnikilahkonapoštiodprejotransakcijskiračun
inuredijodenarnestoritvevmednarodnemprometu.
Vizbranihposlovalnicahsostrankamnavoljotudirazličnezavarovalniškestoritve,kijihopravljaodvisnopodjetje
PSZavarovanja.
PoslovalnicesotudipomembenprodajnikanalspletnetrgovinePSMojpaket,točkezavplačilaigernasrečoLo-
terijeSlovenijeinŠportneloterije(tudišportnestave),prodajovstopniczaEventim,prodajokuponovugodnosti
Kuponkoterprodajoprenovljeneponudbetrgovskegablaga(pisarniškimaterial,paketnaembalaža,pisemske
ovojnice,voščilnice,znamke,vinjete,sveče,knjige,revije,časopisi,sladkiprogram,darilniprogramidr.).
Nadaljujemospreurejanjemposlovalnicpoštinprilagajanjemponudbetrgovskegablaga.Vletu2018jebilo
preurejenihše61pošt,skupajzletomprejtorejže122pošt.Obprenovismonapoštahuvedlienojnečakalne
vrsteinponudboimpulzivnegaprogramaznanihblagovnihznamkterbrendiranapoštnaokenca.
V Skupini Pošta Slovenijeopravljamošedrugestoritve,kotsostoritvemasovnegatiskainizpisovvariabilnih
podatkov,zagotavljanjecelovitegaprocesadnevneobdelavevhodnepošte,digitalizacijadokumentovinpovezane
storitve(zagotavljanjedokumentnihsistemov,e-arhivi,e-računi),špedicijsketeragencijskestoritve,kataloškain
spletnaprodaja.
2.4.2 Portfelj blagovnih znamk
Vletu2018smoizvedlidrugofazoprenovecelostnegračnepodobe.PoštaSlovenijejenamrečkonecleta2017
stopilanatrgznovooblikovnopodobo.Grezaureditevinpoenotenjepolitikeblagovnihznamkmatičnedružbe,
hčerinskihdružb,izdelkovinstoritev.Novapodobasicerohranjaprepoznavenintradicionalenbarvnisistemz
rumenoinčrnobarvo,pričemersmoosvežilirumenobarvoterposodobilikorporativnislogan,kisesedajglasi
»Zanesljivozvami«.Zanesljivostjenamrečtemeljnaobljuba,kijoizpolnjujemo.Zanesljivostneledonašihstrank,
temvečtudidovsehsodelavcevvSkupiniPoštaSlovenije.
2.4.3PoštneznamkeinlatelističniizdelkiPošteSlovenije
Vletu2018jeminilo100letodizidaprveslovenskepoštneznamke.PoštneznamkesopravipromotorjiSlovenije,
sajobeležujejoslovenskokulturnodediščino,oroinfavno,znameniteSlovenceterštevilnešportneindruge
pomembnedogodke.Venemletuizdamopoprečno40različnihpriložnostnihznamk,odosamosvojitvedodanes
pasmojihizdaliževečkot1.200.Polegtegalahkostrankeženekajletnaročijotudiosebnepoštneznamkez
motivompolastniželji.Letnoprejmemookoli1.000takšnihnaročil.
Poslanstvoznamk,kijepredvsempromocijanašedržave,smonadaljevalitudivletu2018,kosmoizdalikar
43priložnostnih in 17 rednih znamk ter dverazgledničnidopisnici.Izdajeznamksospremljalitudiovitkiinžigi
prvegadneterpublikacijaBilten,skaterovtrehjezikihpredstavljamovsenoveizidepoštnihvrednotnic.
Cankarjevoletosmotakožejanuarjaobeležilizznamko,kismojoizdalivserijiZnameniteosebnosti.Vletu2018
smozznamkovblokuobeležilitudi100-letnico slovenskega baleta,posebejodmevnapasobilaobeleževanja
100. obletnice izida prvih slovenskih znamk,takoimenovanih»Verigarjev«,kismojihpravtakopočastilizizdajo
znamke.PravnapobudoSlovenijejeOZNsprejelainrazglasila20.majzasvetovnidančebel.Sponosomsmo
tadanobeležilitudizizdajoznamkevbloku.
Pomena,kijoimavestnaskrbzaokolje,sečloveštvošezmerajpremalozaveda,čepravtuditaozaveščenostzelo
narašča.Pravnanavedenosmoopozorilitudisposebnoserijorednihznamk,imenovanoSkrb za okolje.
2.4.4Tržno-komunikacijskeaktivnosti
Zauspešnopodporoprodajismostrategijotržnegakomuniciranjaizvajalispoudarkomnavključevanjusodobnih
načinovoglaševanja.Vskladusprenovoznamčenja(brandinga)smovletu2018novopodoboapliciralitudinavse
komunikacijskemateriale,posodobilioznačevanjeterizvedlikonsolidacijomarketingazaSkupinoPoštaSlovenije.
Medijskenačrtezaposameznekampanjesmousmerjalivcelovitopredstavitevstoritev,kijihponujaSkupinaPošta
Slovenijetakoposlovnimkotzičnimuporabnikom.
Vzačetkuletasmopripravilinov korporativni spot,vkaterempodkrovnimsloganom»Zanesljivozvami!«
predstavljamocelotnopaletostoritev,kijihnudimovSkupiniPoštaSlovenije.
Vmarcu2018smovPLCLjubljanazačeliuporabljatinovpaketniusmerjevalnik.Dabiposkrbelizaučinkovitoin
nemotenousmerjanjepaketnihpošiljk,smopripravilizloženkoPravilnapripravapaketnihinpaletnihpošiljk,
vkaterisopredstavljenipravilninačinipakiranjapaketovinpaletteruporabapolnilinzaščitnihmaterialov.
Nadaljevalismosprenovopošt,vokvirukateresmovzpostavilisistem za oglasno ‚brandiranje‘ poštnih okenc
terureditevoglasnedeskezanameščanjeobvestilinobrazcevvprostoruzastranke.Naokencusotakonameščeni
plakatvelikostiB2,nadokencempasicainvconioznačitvepoljadiskretnosti»oglasnačrta«.Vprostoruzastranke
jenameščenatudioglasnadeskazobvestiliinobrazci.Zapilotskoizvedboprojektasmouredilipošti2116Maribor
in1111Ljubljana.
Novosti,kijihuvajamovmrežinpr.uvajanjenovihsamopostrežnihenotPS24/7,smopodprliskomuniciranjem
preksocialnihomrežij,zunanjih(outdoor)plakatovvneposrednibližinienotinzdistribucijoletakovnabližnja
gospodinjstva.
Rdečanitpromoviranjapaketnih storitevvletu2018sobilealternativnemožnostidostavepaketnihpošiljk,kijih
ponujamosvojimstrankam(dostavadomov,ksosedu,vslužbo,nadogovorjenprostor,SMS-i,prevzeminoddaja
paketovnapaketomatihinnabencinskihservisihPetrola,možnostprevzemapaketovsplačilomodkupnines
karticami…).
Pričakovanjakupcevsespreminjajotudinapodročjudostave.Poraziskavahžeskorajtretjinakupcevvzadnjem
trenutkuspremeninaslovalidandostave,dodatnih50odstotkovpabitomožnostuporabilo,čebijoimelo.Tako
smospletnimtrgovcemnaprimeruvtičnikovzaspletnetrgovineterstoritve„Mojadostava–mojaizbira“predstavili
možnosti,kijihponujamo,tertakoponovnodokazali,dasmoresenposlovnipartnerzadostavo.
Vsklopukomuniciranjanasocialnihomrežjihsmouporabnikerednoobveščalioposebnihakcijahinnovostihter
vsebinenavezovalinaposameznemarketinškekampanje.Uporabnikisocialnihomrežijzzanimanjemspremljajo
objavljenenovosti.
Zaradivseboljpomembnegaupravljanjaodnosovsstrankamioz.uporabniki,kjerjepotrebensistematičen
pristop,smovskladusstrategijo izvajanja raziskav in spremljanja zadovoljstva strankizvajalirednekrajše
raziskave.KotvsakoletopasmoizvedliraziskavoSkritikupec,vkaterojebilovključenih120pošt(redne
pošte,brezpremičnihindostavnihterpogodbenihpošt),karpredstavljapribližno35odstotkovpošt.»Skriti
kupec«jevletu2018urejenostzaposlenih,njihoveosnovnekomunikacijskeveščineinsplošenodnosdostrank
večinomaocenilzocenodobro.Bilojelenekajpripombnaspoštovanjediskretnostiobravnavestrank(preglasno
govorjenje).Kljubdejstvu,daodstotekustreznihodgovorovprinekaterihsegmentihstoritev(predvsem
mednarodnipromet)nivisok,pajeuporabniškaizkušnjascelotnimrazgovoromustrezna.
2.4.5 Upravljanje s kakovostjo Pošte Slovenije
Kakovostprenosa pošiljk korespondenceseugotavljanapodlagiinvskladuz10.členomSplošnegaakta
okakovostiizvajanjauniverzalnepoštnestoritve.Kakovostprenosameriorgan,kijeneodvisenodizvajalca
univerzalnepoštnestoritve.Standardpredpisujemerjenječasaprenosaodsprejemadovročitvezaposamične
pošiljkeprednostnepošteinpošteprvegarazreda.KervSlovenijivnotranjemprometunimamokategorije
prednostnihpošiljk,sobilapredmetmeritve:
standardnapismain
navadnapismado50g.
VskladusSplošnimaktomokakovostiizvajanjauniverzalnepoštnestoritvemorabitivnotranjempoštnem
prometuvenemmesecu:
vsaj95odstotkovpošiljkkorespondenceprenesenihvenemdelovnemdnevu(D+1),
vsaj99,5odstotkapošiljkkorespondenceprenesenihvdvehdelovnihdneh(D+2)in
100odstotkovpošiljkkorespondenceprenesenihvtrehdelovnihdneh(D+3).
Gledenapredpisanokakovostjeizmerjenakakovostprenosapošiljkkorespondenceobupoštevanjuintervala
zaupanjaznotrajdoločilstandardazavserokeprenosaD+1,D+2inD+3,insicer:
venemdelovnemdnevu(D+1)jebilobrezupoštevanjaintervalazaupanjaprenesenih95,7odstotkapošiljk,z
intervalomzaupanja(od–0,7odstotkado+0,6odstotka)pado96,3odstotka;
vdvehdelovnihdneh(D+2)jebilobrezupoštevanjaintervalazaupanjaprenesenih99,7odstotkapošiljk,z
intervalomzaupanja(od–0,2odstotkado+0,1odstotka)pado99,8odstotka;
vtrehdelovnihdneh(D+3)jebilobrezupoštevanjaintervalazaupanjaprenesenih99,97odstotkapošiljk,z
intervalomzaupanja(od–0,1odstotkado+0,03odstotka)pado100 odstotkov.
Kakovostprenosa paketnih pošiljk, ki spadajo v obseg univerzalne poštne storitve,seugotavljanapodlagiin
vskladuz11.členomSplošnegaaktaokakovostiizvajanjauniverzalnepoštnestoritve,pokateremmoraizvajalec
univerzalnepoštnestoritvevnotranjempoštnemprometuvenemmesecuprenesti:
vsaj80odstotkovpaketnihpošiljkvdvehdelovnihdneh(D+2),
vsaj95odstotkovpaketnihpošiljkvtrehdelovnihdneh(D+3).
Navedenevrednostiv celoti dosegamo oziroma jih presegamo. Izmerjenakumulativnavrednostzaleto2018
jebilanaslednja:
vdvehdelovnihdneh(D+2)jebiloprenesenih99,4odstotkapaketnihpošiljk,
vtrehdelovnihdneh(D+3)jebiloprenesenih99,8odstotkapaketnihpošiljk.
Kakovost prenosa mednarodnih poštnih pošiljk Pošte Slovenije
Kakovostpoštnihstoritevjeosnovazaugotavljanjeuspešnostiprenosapoštnihpošiljk.Pomembnovplivana
zadovoljstvonašihintujihuporabnikovpoštnihstoritevinnavišinoprihodkov,kijihprejmemoodtujihpoštnih
operaterjevzadostavopoštnihpošiljkvSlovenijioziromavišinostroškov,kijihmiplačujemozadostavovtujini.
Sodelujemovneodvisnihmerjenjihkakovostiprenosaprednostnihpisemskihpošiljk(merjenjeUNEXinGMS)v
merjenjuuspešnostiprenosaknjiženihpisemskihpošiljk,paketnihinEMS-pošiljk.Polegpravočasnedostaveje
bistvenegapomenatudizagotavljanjeinprenoselektronskihpodatkovvsistemihsledenja.Nakakovostpoleg
poštnihoperaterjevbistvenovplivajotudiprevozniki,takocestnikotletalski.
VneodvisnemmerjenjukakovostiUNEXsespremljaprenosprednostnihpisemskihpošiljk.Standardikakovosti
sopredpisanispoštnodirektivoEvropskeunije(vnadaljevanju:EU)insonaslednji:85odstotkovpošiljkmorabiti
dostavljenihvtrehdelovnihdnehin97odstotkovvpetihdelovnihdneh.MerjenjevodipodjetjeInternationalPost
CorporationizBelgije.
PoštaSlovenijejevletu2018vCENmerjenju(poštnadirektiva)doseglanaslednjerezultatemerjenja:
danpoprispetjuvSlovenijojebilodostavljenih90,6odstotkatestnihpošiljk,vdvehdneh96,8odstotkainv
trehdneh99,0odstotkovpošiljk.
Skupajzostalimisodelujočimipoštnimioperaterjiinprevoznikisobilidoseženinaslednjipovprečnirezultati
(merjenjeododdajedovročitvepošiljke):
vodpraviizSlovenijevtujinojebilovtrehdnehdostavljenih82,6odstotkapošiljkinvpetihdneh95,3odstotka
pošiljk;
vprispetjuiztujinevSlovenijojebilovtrehdelovnihdnehdostavljenih77,7odstotkapošiljkinvpetihdneh
94,4odstotkapošiljk;
vtujinijebilovnaslovnihdržavahdanpoprispetjuvpovprečjudostavljenih74,5odstotkatestnihpošiljkiz
Slovenije,vdvehdneh94,8odstotkainvtrehdneh97,1odstotkapošiljk.
Uradnirezultatimerjenja2018spodrobnimipodatkizaposameznodržavobodoobjavljeninaspletnistraniPošte
Slovenije.RezultatiUNEXmerjenjakakovostizacelotnoEvropo,vkateremsodeluje32držav,kažejo,dajebilovtreh
delovnihdnehvpovprečjudostavljenih78,7odstotkapošiljkinvpetihdelovnihdneh94,4odstotkatestnihpošiljk.
Vletu2018kakovostprenosaprednostnihpisemskihpošiljknidoseglapredpisanihstandardovPoštnedirektiveEU.
Kakovostprenosasepreverjatudinapodročjupaketov.Sodelujemovmerjenjukakovostivt.i.EPG-omrežju;
kakovostprenosapaketovsespremljatudinanivojuSvetovnepoštnezveze.PriprenosupaketovvEPG-omrežju
moramozagotavljatinesamozičniprenospaketovvokvirudogovorjenihstandardov,temvečtudipravočasen
prenospodatkovodostavitehpaketovvsistemsledenja.
Vprenosunajhitrejšestoritve,pošiljkeEMS,smozaleto2018prejelisrebrnopriznanjeSvetovnepoštnezveze.
2.4.6 Reklamacije in odškodninski postopki Pošte Slovenije
VskladusPravilnikomokakovostiinnačinuizvajanjauniverzalnepoštnestoritvevPoštiSlovenijevodimocentralni
seznampritožb,reklamacijinodškodninskihzahtevkovzauniverzalnopoštnostoritev,insicervskladus
standardomPoštnestoritve–Kakovoststoritev–Obravnavanjepritožbinodškodninskipostopki(SISTEN14012).
PotemstandardumoraPoštaSlovenijekotizvajalecuniverzalnepoštnestoritvevsajenkratletnoobjavitiporočilo
oštevilupritožb,kisenanašajonauniverzalnopoštnostoritev,inočasu,potrebnemzarešitevpritožb.
Vletu2018jebilovloženih1.923pritožbnauniverzalnopoštnostoritev,odtega842pritožbnastoritvevnotranjem
poštnemprometuin1.081pritožbnastoritvevmednarodnempoštnemprometu.Odvsehvloženihpritožbje
bilo1.092pritožbupravičenih(366vnotranjemin726vmednarodnempoštnemprometu).Vtemobdobjusmo
odškodnineizplačaliza417pritožb(339vnotranjemprometuin78vmednarodnempoštnemprometu).