1.3Poročilonadzornegasveta
PoročiloodeluNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.vletu2018
NadzornisvetjevskladuzAktomoustanovitvidružbePoštaSlovenijed.o.o.sestavljenizšestihčlanov.Štiričlane
imenujeustanovitelj,dvačlanapaimenujesvetdelavcevdružbe.
Od1.januarja2018do8.novembra2018sonadzornisvetsestavljalidr.AlešGroznik,predsednik,VanessaGrmek,
namestnicapredsednika,dr.PeterGrilcinMilanPerović,člana,terodpredstavnikovdelavcevizvoljenačlanaBožidar
PograjcinAlešArnejčič.Od8.novembra2018pasonadzornisvetsestavljaliMatjažŠifkovič,predsednik,Dejan
Kastelic,namestnikpredsednika,MatjažFortičinZdravkoSelič,člana,terodpredstavnikovdelavcevizvoljena
članaBožidarPograjcinAlešArnejčič.Članinadzornegasvetasoneodvisniinupoštevajociljedružbe,katerim
podredijomorebitnedrugačneosebnealiposamičneinterese.Imajopotrebnaekonomskainstrokovno-tehnična
znanja,karzagotavljaučinkovitoinstrokovnodelonadzornegasveta.Vokvirurevizijskeinkadrovskekomisijeje
nadzornisvetsodelovalspriznanimastrokovnjakinjamaspodročjarevizije,ekonomijeinupravljanjasčloveškimi
viri(HRM)kotzunanjimačlanicamakomisij,vokviru»KomisijeNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.za
prestrukturiranjeininvesticije«passtrokovnjakomspodročjavrednotenjapodjetijinvelikihinvesticij.»Komisija
NadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.zaprestrukturiranjeininvesticije«jedelovalaod18.septembra2018
do23.novembra2018,kojebilaukinjena,sajjebilosprejetostališče,dalahkonalogenadzoranadvelikimi
investicijamiinprestrukturiranjemdružbeizvajarevizijskakomisijaoziromanadzornisvetobstrokovnipomoči
zunanjeganeodvisnegasvetovalca/strokovnjakanadzornegasveta.
Nadzornisvetsejevletu2018sestalnatrinajstihrednihsejahinizvedeltrikorespondenčneseje.Sejejepisno
sklicevalinnjihovdnevnireddoločilpredsedniknadzornegasveta.Članisovletu2018svojofunkcijoopravljali
vestno,sajsosesejrednoudeleževaliinvrazpravahterpriodločanjuaktivnosodelovali.Opravičenojenaeniseji
nadzornegasvetamanjkaldr.AlešGroznik,naenidr.PeterGrilcinnaeniVanessaGrmek.
Nadzornisvetjevskladuzzakonodajoinsskrbnostjo,kiseodnjegazahteva,nadzorovalposlovanjedružbe.V
začetkuletajepregledalseznamnaročil,zakaterajebilopredvideno,dabovletu2018potrebnozanjepridobiti
soglasjenadzornegasveta,obravnavalje»LetnoporočiloSlužbenotranjerevizijezaleto2017«inpodalsoglasje
k»NačrtudelovanjaSlužbenotranjerevizijezaleto2018«.
Skozivseletosejerednoseznanjalzobdobnimiinformacijamioposlovanjudružbein Skupine Pošta Slovenije,
o poslovanju odvisnih družbtersporočiliposlovodstvaopomembnejšihposlovnihaktivnostihdružbe.Vesčas
jespremljaldelorevizijskeinkadrovskekomisijeterkomisijezaprestrukturiranjeininvesticijeterseseznanjals
poročilionjihovemdelu.Četrtletnojedobivalinformacijeozačetkuinvesticijskihaktivnostinovihpredlogoviz
poslovno-nančneganačrtazaleto2018vposameznemtrimesečjuinporočilaoizvajanjuprojektoviz»Strateškega
razvojnegaprogramaPošteSlovenije«.Vokviruinformacijoposlovanjujezahteval,dasečetrtletnoizdelujeta
ločenibilancizauniverzalnopoštnostoritevintržnestoritveteršeposebejobravnavalposlovnepaketeterrast
povprečneprodajnecene.
Obravnavaljetudidveanonimniprijaviterseseznanilz»InformacijooaktivnostihdružbePoštaSlovenijed.o.o.
napodročjuizvajanjaprogramaskladnostispravilikonkurenčnegaprava«.
Obravnavalje»Registertveganjdružbe«zaleto2018,četrtletnaporočilaoobvladovanjutveganjterocenoključnih
tveganjvletu2018.Seznanilsejezinformacijoorealiziranihstroškihzaintelektualneinsvetovalnestoritve,o
realiziranihstroškihnapodlagisklenjenihsponzorskihindonatorskihpogodbzaSkupinoPoštaSlovenijetero
stroškihmarketingazaSkupinoPoštaSlovenijevletu2017terzinformacijoorealiziranihstroškihzaintelektualne
insvetovalnestoritve,orealiziranihstroškihnapodlagisklenjenihsponzorskihindonatorskihpogodbzaSkupino
PoštaSlovenijeterostroškihmarketingazaSkupinoPoštaSlovenijevprvemčetrtletju2018tersplanomza
navedenapodročjazaleto2018zaSkupinoPoštaSlovenijetersporočilomoupoštevanjuinizvajanjupriporočil
terpričakovanjSlovenskegadržavnegaholdinga,kisovezananasponzorstvoindonatorstvo.
Preveriljeformalnevidikevzvezizletnimporočilomdružbezaposlovnoleto2017ingasprejelterustanovitelju
predlagal,dabilančnidobičekostanenerazporejen.Zaodločanjeustanoviteljajeoblikovalpredlogzaimenovanje
revizorjazarevidiranjeletnegaporočilazaleto2018,2019in2020.Določiljespremenljiviprejemekčlanov
poslovodstvazaleto2017.
Napodročjusodelovanjassocialnimipartnerjimujeposlovodstvorednoporočaloostatusihpotekasocialnega
dialogakottudiodogovoruzobemareprezentativnimasindikatoma,sklenjenimdne13.julija2018.Na
delovnopravnempodročjujeobravnavalprenovosklepanjanovelindividualnihpogodbnanivojuPošteSlovenije
d.o.o.,zocenoučinkov,terseseznanilzinformacijoorazvojukadrovPošteSlovenijed.o.o.terprogramom
vzpostavitvesistemanasledstevvSkupiniPoštaSlovenije.
SciljemzagotovitiuspešnostposlovanjajeobravnavalnaborukrepovzadviguspešnostiposlovanjaSkupine
PoštaSlovenijeteršeposebejaktivnospremljalposlovanjeodvisnihdružbteraktivnostivzvezizupravljanjemin
nadzoromdružbvSkupiniPoštaSlovenijeterposlovodstvupodelilpotrebnasoglasjaksprejemanjuodločitevna
skupščinahodvisnihdružbvprimerustatusnihinkapitalskihsprememb.
Sciljemzmanjšatitveganjajeposlovodstvunaložilizvedbopresojeupravljanjakorporativnevarnostiinintegralnega
varnostnegasistemaPošteSlovenijeprizunanjemneodvisnempresojevalcu.
Nazahtevoposlovodstvajeodločalosoglasjihksklenitvipravnihposlov,zakatereposlovodstvopotrebujesoglasje
nadzornegasveta.Obravnavaljeinformacijeopomembnejšihprojektih,kisovteku,predvsemgledeinformacijske
podporeprocesomterreorganizacijeSkupinePoštaSlovenije,terseseznanjaloučinkihnekaterihžeizvedenih
projektovteroprojektih,kibodoizvedenivprihodnje.Šeposebejjeposlovodstvunaložilizvedboanalizesodnih
postopkov,kisosenanašalinaizvedenireorganizacijivletu2015,terpreučilvplivnove(spremenjene)sodne
praksenaizvedbonovereorganizacijeSkupinePoštaSlovenije.
Sprejelje»PolitikoraznolikostiorganovvodenjainnadzoradružbePoštaSlovenijed.o.o.inSkupinePoštaSlovenije«,
dokument»OptimalnavelikostinkompetenčniprolčlanovNadzornegasvetadružbePoštaSlovenijed.o.o.«,
»PoslovnikodeluKomisijeNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.zaprestrukturiranjeininvesticije«ter
»SprememboPoslovnikaodeluNadzornegasvetaPošteSlovenijed.o.o.«inobravnaval»Poročilooizvrševanju
akcijskeganačrtazaizboljšanjedelovanjanadzornegasvetazaleto2017«,sprejel»OkvirninačrtdelaNadzornega
svetaPošteSlovenijed.o.o.vletu2018terizvedelvrednotenjedelanadzornegasvetavletu2017(samoocenjevanje).
Predlogsklepaouporabibilančnegadobička
BilančnidobičekdružbePoštaSlovenijed.o.o.jevskladuzMednarodnimiračunovodskimistandardinadan
31.decembra2018znašal16.632.433evrov,karjepotrdiltudipooblaščenirevizor.Predlogposlovodstvaustreza
določiloma230.in282.členaZakonaogospodarskihdružbah(vnadaljevanju:ZGD-1I),zatoposlovodstvoin
nadzornisvetpredlagataedinemudružbeniku,dasprejmesklep,dasedelbilančnegadobičkavvišini4.000.000
evrovnamenizaizplačiloudeležbenadobičkuedinemudružbenikuPošteSlovenijed.o.o.,kotjebilonačrtovanov
Poslovno-nančnemnačrtuPošteSlovenijeinSkupinePoštaSlovenijezaleto2018,preostanekbilančnegadobička
vznesku12.632.433evrovpaostanenerazporejen.
Ocenasodelovanjasposlovodstvom
Poslovodstvoinnadzornisvetstavletu2018imelakorektenodnos,pravtakopajebilomedsebojnosodelovanje
članovnadzornegasvetainposlovodstvaustreznoternaprimerniravnikorporativnegakomuniciranja.Navedeno
jenadzornemusvetuomogočalosprejemanjekompetentnihodločitevvskladuzzakonodajoinpooblastili.
Poslovodstvojenadzornemusvetupravočasnoposredovalodokumente,podatkeininformacije,kijihjenadzorni
svetpotreboval,terporočilaingradiva,dasosečlanilahkodobropripravilinanjihovoobravnavonasejahin
odločanje.
Poslovodstvojeposlovalovskladuspristojnostmiinpooblastili,kimujihdajetazakonodajainaktoustanovitvi
družbe,priporočila,kijihjepodalnadzornisvet,pajeupoštevaloterjimsledilo.Nadzornisvetsejemedposlovnim
letomzdelomposlovodstvaseznanilpredvsemizporočanjaposlovodstvanasejahnadzornegasvetainposrednoiz
poročilrevizijskeinkadrovskekomisijenadzornegasvetaterkomisijezaprestrukturiranjeininvesticije.Komunikacijo
sposlovodstvomnadzornisvetocenjujekotustreznozaučinkovitoopravljanjesvojenadzornefunkcije.
Mnenje o delu poslovodstva
Poslovodstvodružbejevletu2018nadaljevalodelovsestavi:mag.BorisNovak,generalnidirektor,mag.Andrej
Rihter,članposlovodstva,inVinkoFilipič,članposlovodstva.
PrispremljanjuposlovanjadružbePoštaSlovenijed.o.o.vletu2018jenadzornisvetposebnopozornostnamenil
uspešnostiinučinkovitostiposlovanjainaktivnostimprestrukturiranjagledenaobstoječeinpričakovanespremembe
poslovnegaokolja,vkateremdružbadeluje.Nadzornisvetocenjuje,dajeposlovodstvoPošteSlovenijed.o.o.vletu
2018poslovalouspešnoinjeuresničilopretežnidelključnihzastavljenihciljev,pričemernadzornisvetpričakuje,
daboposlovodstvovokvirusvojihpristojnostiinodgovornostiposkrbelo,dasebodotudivnaslednjemletu
potrebneaktivnostizvidikaprestrukturiranjaposlovanjanadaljevalehitroinučinkovito.
Delo revizijske in kadrovske komisije nadzornega sveta
Revizijska komisijajeod1.januarja2018do8.novembra2018delovalavsestavi:predsednikMilanPerović(univerzitetni
diplomiraniekonomist),članicaVanessaGrmek(MBA,univerzitetnadiplomiranapravnica)terzunanjačlanicadr.
MajaZamanGro(profesoricanaEkonomskifakultetivLjubljani,doktoricaznanostispodročjaposlovodenjain
organizacije).Od8.novembra2018daljejerevizijskakomisijadelovalavnovisestavi:predsednikMatjažFortič
(univerzitetnidiplomiraniinženirelektrotehnike),članaZdravkoSelič(univerzitetnidiplomiraniekonomist)inBožidar
Pograjc(člannadzornegasvetaPSinpredstavnikdelavcev)terzunanjačlanicadr.MajaZamanGro.
Revizijskakomisijasejevletu2018sestalanašestihrednihinenikorespondenčniseji.Predsednikrevizijskekomisije
jeodelukomisijerednoporočalnasejahnadzornegasveta.Nazačetkuletajerevizijskakomisijapripravilaporočilo
osvojemdeluvpreteklemletu,izvedlasamoocenjevanjesvojegadelovanjazapretekloobdobjeterpripravila
načrtdelazaleto2018.Vletu2018jerevizijskakomisijaoblikovalaizhodiščazavzpostavitevpolitikespremljanja
revizorjeveneodvisnostiinusmeritevgledeopravljanjanerevizijskihstoritev.
Revizijskakomisijajeobravnavalanerevidiranoinrevidiranoletnoporočilozaleto2017.Revizijskakomisijaje
navsakisejiobravnavalainformacijeoposlovanjuterporočilaodobičkonosnostipostoritvah.Seznanilase
jezosnutkompredlogaposlovno-nančneganačrtaSkupinePoštaSlovenijainPošteSlovenijazaleto2019s
projekcijamizaleti2020in2021.Popotrebijeobravnavalaproblematikepriposlovanjuposameznihodvisnih
družb,posameznesegmenteposlovanjaterporočilaodoločenihpomembnihprojektih.
Zunanjirevizorjerevizijskokomisijoseznanilzopravljenimirevizijskimipostopkiinugotovitvamiprirevidiranju
računovodskihizkazovdružbeinSkupinezaleto2017.Revizijskakomisijasejeseznanilatudis»Pismom
poslovodstvuougotovitvahzaključnerevizijeračunovodskihizkazovzaleto2017«,kigajepripravilarevizijska
družba,inzodzivomposlovodstvanarevizorjevoPismo.Pregledalajepogodboorevidiranjuračunovodskih
izkazovzaleta2018do2020,kitemeljinaizborunajugodnejšegaponudnikavpostopkuoddajejavneganaročila
malevrednosti,kigajeizvedladružba.
SporočilomodeluSlužbenotranjerevizijevletu2017sejerevizijskakomisijaseznanilanasvojiprvisejiinga
predložilanadzornemusvetuPošteSlovenije.Revizijskakomisijajepredlagalanadzornemusvetu,najpodasoglasje
k»LetnemunačrtuodelovanjuSlužbenotranjerevizijezaleto2018«.Revizijskakomisijasejenasvojihsejah
seznanjalasčetrtletnimiporočiliSlužbenotranjerevizije.Zvodjonotranjerevizijesejerevizijskakomisijavečkrat
sestalabrezprisotnostiposlovodstva.Revizijskakomisijajeobravnavalasamoocenitev,kijojeizvedlaSlužba
notranjerevizije,terizpolnilaanketoozadovoljstvuzdelomSlužbenotranjerevizijevletu2018.
NapodročjuupravljanjatveganjPošteSlovenijed.o.o.sejerevizijskakomisijasprotiseznanjalazobdobnimi
poročili,srediletazocenoključnihtveganjzaleto2018,nakonculetapasporočilomoključnihtveganjihPSv
letu2018.
Kadrovsko komisijonadzornegasvetasosestavljali:dr.PeterGrilc,predsednik,dr.AlešGroznik,član,inJasnaBrovč
Potokar,zunanjačlanica.Komisijasejevletu2018sestalanaeniredniinenikorespondenčniseji.Zapotrebe
poročanjaosvojemdelualiodrugihzadevahnasejahnadzornegasvetainvokvirusvojihpristojnostikomisija
pripravljagradivainpredlogesklepovzanadzornisvet,nemorepaodločatiovprašanjih,kisovpristojnosti
nadzornegasveta.
Nasejahsejekomisijaseznanilasporočilioizvršitvisklepovprejšnjihsejkomisijeteropravilaizborkandidatkeza
sekretarkonadzornegasvetainnadzornemusvetupredlagala,daimenujenovosekretarko.
Sejkadrovskekomisijesosevletu2018rednoudeležilivsičlanikomisije.Članinadzornegasveta,kinisočlani
komisije,sobilionjenemdeluseznanjenizzapisnikisej,kadarjebilotosmiselnoalipotrebno,pasodobilitudi
gradiva,naslovljenanakadrovskokomisijo,polegtegapajepredsednikkadrovskekomisijeodelukomisijeredno
poročalnasejahnadzornegasveta.
Revizorjevoporočilo
Nadzornisvetjeskrbnopregledalrevizorjevoporočilo,kivsebujenjegovomnenjebrezpridržka.Gledenavsebino
indodatneinformacijeugotavlja,dajerevizoropravilsvojedelostrokovnoinvskladuzveljavnozakonodajoter
poslovnoprakso.Narevizorjevoporočilonadzornisvetnimapripomb.
Stališčenadzornegasvetadoletnegaporočilazaposlovnoleto2018
Nadzornisvetjeskrbnopregledalodposlovodstvapredloženo»LetnoporočilodružbePoštaSlovenijed.o.o.in
SkupinePoštaSlovenijezaposlovnoleto2018«.Letnoporočilojesestavljenojasnoinpregledno.Nadzornisvet
ocenjuje,daizkazujeresničeninpoštenprikazpremoženjainobveznostidružbe,njeneganančnegapoložajain
poslovnegaizidavletu2018.Nanjnimanobenihpripomb,kibigakakorkolizadrževaleprisprejetjuodločitveo
potrditviletnegaporočila.Zatojenadzornisvetvskladustretjimodstavkom282.členaZGD-1potrdilletnoporočilo
družbePoštaSlovenijed.o.o.zaposlovnoleto2018.Navedenoporočilojesprejelvodprtemroku,tj.prediztekom
enegamesecaoddneva,kojeposlovodstvodružbepredložiloletnoporočilozaleto2018nadzornemusvetu.
PoročiloopreveritviletnegaporočiladružbePoštaSlovenijed.o.o.zaposlovnoleto2018inpredlogzadelitev
dobičkaposlovnegaletajenadzornisvetizdelalvskladuzdoločiliZGD-1injenamenjenoedinemudružbeniku
družbePoštaSlovenijed.o.o.
MatjažŠifkovič
predsedniknadzornegasveta