1.2 Nagovor generalnega direktorja Pošte Slovenije
»Spremembe niso nikoli napačne, če so le usmerjene v pravo smer
Winston Churchill
SpoštovanideležnikiSkupinePoštaSlovenije–predstavniklastnika,poslovnipartnerjiinsodelavci!
Poslovnookoljesenenehnospreminja.Tehnološkirazvoj,globalnitrendiinspremenjenepotrebestrankprinašajo
številneizzive,skaterimismosesoočalitudivlanskemposlovnemletu.Skrbnosmoselotiliprepoznanihpriložnosti,
obzavedanju,dasosrediščevsegakarpočnemonašestrankeinuporabnikinašihstoritev.
Zrezultatiposlovnegaleta2018PošteSlovenijeinSkupinePoštaSlovenijesmozadovoljniinsovskladus
pričakovanji.TakojeSkupinaPoštaSlovenijelaniustvarila250,7milijonaEURčistihprihodkovodprodajeter
10,4milijonaEURdobička.PoštaSlovenijepajeposlovnoletozaključilaz230,2milijonaEURčistihprihodkovod
prodajeter10milijoniEURdobička.Vprimerjavisposlovnimletom2017sosečistiprihodkiodprodajeSkupine
PoštaSlovenijepovišaliza5odstotkov,dobičekpaza16odstotkov,čistiprihodkiodprodajePošteSlovenijesose
tudipovišaliza5odstotkov,dobičekpaza32odstotkov.
Dobrodošle spremembe …
Spreminjanjepotrebinželjauporabnikovnašihstoritevprinašanovorealnost,vkateritradicionalnepoštnestoritve
neigrajovečvodilnevloge,sajtrendivglobalnempoštnemsektorjuženekajletkažejonanjihovoupadanje.V
porastusopaketnepošiljkeintudivSkupiniPoštaSlovenijesledimoglobalnemupoštnemuinlogističnemurazvoju
terprilagajamoponudbopotrebamtrga.Pritemnamenjamovelikopozornostiohranjanjustandardovkakovosti
innenehnimizboljšavamzanesljivostiizvajanjanašihstoritev.
Obtemostajamoosredotočeninaizvajanjeučinkovitegatekočegaposlovanjaterrazvojnihprojektovnapodročju
informacijsketehnologijeinlogističnihprocesov.Zatonamenjamovelikdelinvesticijskihsredstev–vletu2018smo
zainvesticijenameniliskoraj27milijonovEUR.Zaključilismomodernizacijostrojnegausmerjanjapaketnihpošiljk
EDINA STALNICA
SO SPREMEMBE.
LE S SPREMEMBAMI
SE JE MOŽNO
PRILAGAJATI.
inširitevstrojnihkapacitetnalokacijipoštnegalogističnegacentravLjubljani,kjerjezačeldelovatitudinovpaketni
usmerjevalnik.Tehnološkosmoznovonapravozazlaganjenenaslovljenedirektnepošteposodobilitudipoštni
logističnicenterMaribor.Medpomembnejšiminaložbamivletu2018ješevzpostavitevdrugesamopostrežne
enotenalokacijivKopruterposodobitevvoznegaparkainlogističneopreme.Zavedamose,dajezautrditev
konkurenčnegapoložajanatrgupomembnotudivlaganjevraziskave,razvojininovacije.Zatosprojektipametne
logistike,tovornee-mobilnostiinzelenihdostavnihrešitevvsodelovanjusstart-uppodjetjiterzzagotavljanjem
podporespletnimtrgovcemustvarjamotrdnetemeljezanašoprihodnost.
Potrebeinželjestranksledijovednohitrejšemuritmudružbe,obtempasovednovišjatudipričakovanjastrank.
Polegzanesljivostivospredjestopajotudivarnost,eksibilnostinudobje.Vtanamensmostrankamponudilinove
kanalee-poslovanja,hkratipasmooptimiziralitudipoštnoomrežje.Kljuboptimizacijinašamrežas503različnimi
kontaktnimitočkamiševednoostajaenanajboljdostopnihvEvropi.Klasičnodostavodopolnjujemozmrežo
paketomatov,samopostrežnihenotPS24/7naprostemtermožnostmiprevzemapošiljknabencinskihservisih.
Izbirokrajaindatumadostaveteroddajepošiljkvednoboljprilagajamonašihstrankam–znovimispletnimi
aplikacijami»Mojadostava–mojaizbira«ter»PSPošljipaket«.
… v pravo smer
Našopotinprihodnosttlakujejoizzivimodernedobe.TrdnopovezanivSkupinoPoštaSlovenijeostajamo
zvestizagotavljanjunajboljšeponudbepaketnihinlogističnihstoritev.Ponudbobomonadgrajevaliznovimi
paketnimiinlogističnimistoritvamivišjedodanevrednosti,skaterimibomozadovoljilirastočapričakovanjanaših
strank.Vtanamennačrtujemogradnjododatnihskladiščnihinpretovornihkapacitetterširitevkapacitetpoštnih
logističnihcentrovvLjubljaniinMariboru.Nadaljevanjemodernizacije,avtomatizacije,robotizacijeininformatizacije
delovnihprocesovnamboomogočiloizboljšavevzagotavljanjukakovosti,zanesljivostiinvarnosti,predvsempa
razbremenitevzaposlenihinstemboljšepogojedela.
Šeboljkotdoslejsibomoprizadevalizazadovoljstvonašihstrank.Vtanamenbomovzpostavilienotnicenter
zazagotavljanjepodpore,pomočiinsvetovanjestrankam,načrtujemopatudivzpostavitevosebnegaportala
zauporabnikenašihstoritev.Znadgradnjoobstoječeaplikacijezauporabonamobilnihnapravahsebomoše
boljpribližalisodobnimuporabnikomterzagotovilišeenostavnejšidostopdonašihstoritev.Nadgrajevalibomo
obstoječeinuvajalinoveinformacijskerešitvezaopremopošiljkinizmenjavoelektronskihpodatkovopošiljkah
zaposlovneuporabnike,vzpostavilisistemenostavnegavračilapošiljkpošiljateljemtervnašeposlovanjeuvedli
pametnepaketnepredalčnike.
Mejniki,kismojihžedosegli,dokazujejo,dagremovpravosmer.Zaštirimestasmovpreteklemletuizboljšalinaš
položajmed173državamičlanicamiSvetovnepoštnezvezeterseuvrstilimednajboljšeponudnikepoštnihstoritev
–navisoko11.mesto.Tonebibilomogočebreznašihzaposlenih.Prepričansem,dabomotudivprihodnjeuspešni
prizagotavljanjučimboljkakovostnihstoritev,inovativnihrešitevinprireševanjuodprtihvprašanj,skaterimise
srečujemoznotrajdružbe.Ssodelovanjem,odprtimdialogom,posluhominrazumevanjemterobodgovornem
odnosuboreševanjeizzivov,kinasšečakajo,velikolažje.
Soočanjesspremembamijenujno,anikolinienostavno.Zahtevaprilagoditvenavsehravnehdelovanja,na
spremembesejetrebaznatitudipravilnoodzvati.Našapotniravnainnespremenljiva.Prednamisenavsakem
korakuodpirajonovarazpotja.Našciljpaostajaenak–nadaljnjarastinrazvojSkupinePoštaSlovenije. Stopamo
v pravo smer.
Mag. Boris Novak
generalnidirektor