2.9AnalizauspešnostiposlovanjaSkupinePoštaSlovenije
SkupinaPoštaSlovenijezamerjenjeuspešnostiposlovanjauporabljasistemkazalnikov/kazalcevgledenanamen
oz.ciljspremljanja.ZaspremljanjerealizacijeSRPseuporabljasistemuravnoteženihkazalnikov(BSC–Balanced
Scorecard),zaKUTseuporabljajokazalniki/kazalcizamerjenjeuspešnostirealizacijeukrepovobvladovanjatveganj,
spremljajoseprotnicentriinstroškovnamesta.Izvajanjestoritevsespremljaskoziobračunstroškovpoaktivnostih
poslovnegaprocesainpometodipolnoalociranihstroškov.Uspešnosttrženjasespremljassistemomtrženjskih
kazalnikov/kazalcevinporočil.Sistemmerjenjauspešnostizaokrožujejorazličniizkazi(poslovnegaizida,drugega
vseobsegajočegadonosa,poslovnegaizidapopodročnihodsekih,denarnegatoka,gibanjakapitala,bilancestanja
idr.).
2.9.1AnalizaposlovanjaSkupinePoštaSlovenije
Izkaz poslovnega izida Skupine Pošta Slovenije
Tabela4:Izkaz poslovnega izida Skupine Pošta Slovenije
vEUR
POSTAVKA Leto2018 Leto2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiodprodaje 250.655.880 237.970.542 105
Drugiprihodki 7.334.681 4.546.590 161
Poslovni prihodki 257.990.561 242.517.132 106
Nabavnavrednoprodanegablaga 2.749.660 2.154.919 128
Stroškimaterialainenergije 13.086.485 12.917.973 101
Stroškioritev 63.578.916 59.492.710 107
Stroškidela 151.412.046 143.443.910 106
Amortizacija 14.563.531 13.461.824 108
Drugiodhodki 2.501.656 2.864.318 87
Poslovni odhodki 247.892.294 234.335.654 106
POSLOVNIIZIDIZPOSLOVANJA 10.098.267 8.181.478 123
Finančniprihodki 1.098.361 1.326.457 83
Finančniodhodki 621.532 508.487 122
POSLOVNIIZIDPREDOBDAVČITVIJO 10.575.096 8.999.448 118
Obračunandavek 168.524 174.825 96
Odloženidavek 10.255 62.037 17
Čiiposlovniizidmanjšinskihlanikov -4.149 -167.200 2
ČISTIPOSLOVNIIZIDPOSLOVNEGALETA 10.400.466 8.929.786 116
Skupina Pošta Slovenijejevletu2018ustvarila258milijonovevrovposlovnihprihodkov,karjeza6odstotkovveč
kotvletu2017.PrihodkiPošteSlovenijepredstavljajokar86,7odstotkavsehprihodkovSkupinePoštaSlovenije.
Odvisnedružbesoustvarilevečkot34milijonovevrovkonsolidiranihprihodkov.
Poslovniodhodki Skupine Pošta Slovenijesovletu2018znašali247,9milijonaevrov,karjeza6odstotkovvečkot
vletu2017.OdhodkisoporaslivPoštiSlovenijiintudiprivečiniodvisnihdružb,karjeposledicarastiposlovanja.
Poslovniodhodkiodvisnihdružbpredstavljajo12,7odstotkavsehposlovnihodhodkovSkupinePoštaSlovenije.
Skupina Pošta Slovenijejevletu2018beležiladobičekvvišini10.400tisočevrov,karjeza16odstotkovveč
kotvletu2017.
Leto2018sozdobičkomzaključiliobvladujočadružbaPoštaSlovenijeterodvisnapodjetjaEPPS,Feniksšped,PS
Mojpaket,IPPS,PSLogistikainPSZavarovanja.
Kazalniki Skupine Pošta Slovenije
Tabela5:Kazalniki poslovanja Skupine Pošta Slovenije
vEUR
KAZALNIKI/KAZALCI Leto2018 Leto2017
Indeks
2018/2017
Dodanavredno(poslovniprihodki,zmanjšanizaposlovneodhodke+
amortizacija+prevrednotovalniposlovniodhodki+roškidela)
176.975.914 166.321.494 106
Deleždodanevrednoivposlovnihprihodkihv% 68,6 68,6
Dodanavrednonazaposlenega(dodanavredno,deljena
spovprečnimštevilomzaposlenihnaosnovidelovnihur)
29.873 28.566 105
Produktivnodela(čiiprihodkiodprodaje,deljenispovprečnim
številomzaposlenihnaosnovidelovnihur)
42.310 40.872 104
Stroški dela na zaposlenega
25.558 24.637 104
EBITDA-kosmatidenarnitok(poslovniprihodki,zmanjšanizaposlovne
odhodke+amortizacija+prevrednotovalniposlovniodhodki)
25.506.867 22.758.584 112
DeležEBITDAvposlovnihprihodkihv% 9,9 9,4
EBIT-poslovniizidizposlovanja(poslovniprihodki,zmanjšaniza
poslovneodhodke)
10.098.264 8.181.478 123
DeležEBITvposlovnihprihodkihv% 3,9 3,4
E-čiidobiček 10.400.466 8.929.786 116
DeležEvposlovnihprihodkihv% 4,0 3,7
Celotnaekonomično(celotniprihodki/celotniodhodki)v% 104,3 103,8
Ekonomičnoodposlovanja(poslovniprihodki/poslovniodhodki)v% 104,1 103,5
ROS-donosnoprodajev%(čiiposlovniizid,deljensčiimiprihodki
odprodaje)
4,1 3,8
ROE-donosnokapitalav%(čiiposlovniizid,deljenspovprečnim
kapitalom)
4,7 4,1
ROA-donosnosredevv%(čiiposlovniizid,deljenspovprečnimi
celotnimisredvi)
3,5 3,2
CAPEX-capitalexpenditurev%(vrednoinveicijskihvlaganj,deljena
sčiimiprihodkiodprodaje)
10,7 6,3
IzkaznančnegapoložajaSkupinePoštaSlovenije
Tabela6:IzkaznančnegapoložajaSkupinePoštaSlovenije-sredstva
vEUR
POSTAVKA
Na dan
31. 12. 2018
Deležv% Na dan 31. 12. 2017 Deležv%
Indeks
2018/2017
SREDSTVA 307.155.033 100,0
284.392.864 100,0 108
Nekratkoročnasredva 198.607.362 64,7 184.334.282 64,8 108
Neopredmetenasredva 2.739.546 0,9 2.965.262 1,0 92
Opredmetenaosnovnasredva 182.272.553 59,3 167.844.920 59,0 109
Naložbenenepremičnine 7.837.725 2,6 7.363.845 2,6 106
Finančnenaložbe 2.594.847 0,8 3.247.370 1,1 80
Finančneterjatve 359.630 0,1 9.168 0,0 3.923
Poslovneterjatve 496.039 0,2 690.982 0,2 72
Drugasredva 384.028 0,1 379.225 0,1 101
Odloženeterjatvezadavek 1.922.994 0,6 1.833.510 0,6 105
Kratkoročnasredva 108.547.671 35,3 100.058.582 35,2 108
Sredvazaodtujitev 31.759 0,0 1.392.793 0,5 2
Sredvaizpogodbskupci 10.484.799 3,4 - - 0
Zaloge 1.848.497 0,6 1.570.406 0,6 118
Finančneterjatve - - 400.000 0,1 0
Poslovneterjatve 42.560.169 13,9 39.976.471 14,1 106
Terjatvezadavekoddohodka 88.647 0,0 30.525 0,0 290
Predujmiindrugasredva 2.142.784 0,7 17.114.623 6,0 13
Denarindenarniurezniki 51.391.016 16,7 39.573.764 13,9 130
Stanjesredstevjenadan31.decembra2018jeza8odstotkovvišjevprimerjaviskoncemleta2017.Vstrukturi
sredstevsejemalenkostnospremenilorazmerjemednekratkoročnimiinkratkoročnimisredstvi.Kratkoročna
sredstvasosevstrukturipovečalaza0,1odstotnetočke,medtemkososenekratkoročnasredstvaznižalazaenako
odstotnotočko.Najpomembnejšapostavkavstrukturisredstevostajajoopredmetenaosnovnasredstvavvišini
59,3odstotkavsehsredstev,njihovdeležvstrukturisejepovečalza0,3odstotnetočke.
Vrednostaktiveobvladujočedružbepredstavlja89,46odstotkaaktiveSkupine.
Tabela7:IzkaznančnegapoložajaSkupinePoštaSlovenije–kapitalinobveznosti
vEUR
POSTAVKA
Na dan
31. 12. 2018
Deležv% Na dan 31. 12. 2017 Deležv%
Indeks
2018/2017
OBVEZNOSTIDOVIROV
SREDSTEV
307.155.033 100,0 284.392.864 100,0 108
Kapital 228.128.881 74,3 222.372.787 78,2 103
Rezervacije 17.232.627 5,6
17.272.349 6,1 100
Nekratkoročneobveznoi 14.311.797 4,7 955.902 0,3 1.497
Kratkoročneobveznoi 47.481.728 15,5 43.791.826 15,4 108
Stanjeobveznostidovirovsredstevjenadan31.decembra2018za8odstotkovvišjevprimerjaviskoncemleta
2017.KapitalSkupinePoštaSlovenijesejevletu2018povečalza5,8milijonaevrovoz.za3odstotke,njegov
deležvstrukturiobveznostidovirovsredstevpasejezmanjšalza3,9odstotnetočkegledenaleto2017.Za
9odstotkovsosegledenaleto2017povečalekratkoročneobveznosti,nekolikosejepovečaltudinjihovdeležv
strukturiobveznostidovirovsredstev.Vprimerjavisstanjemnadan31.decembra2017soseza13,4milijonaevrov
povečalenekratkoročneobveznosti,kipredstavljajo4,7-odstotnideležvstrukturiobveznostidovirovsredstev.
Višinarezervacijejeostalaenakakotkonecleta2017,njihovdeležsejevstrukturiobveznostidovirovsredstev
zmanjšalza0,5odstotnetočkegledenaleto2017.
2.9.2AnalizaposlovanjavPoštiSlovenije
Izkaz poslovnega izida Pošte Slovenije
Tabela8:Izkaz poslovnega izida Pošte Slovenije
vEUR
POSTAVKA Leto2018 Leto2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiodprodaje 230.154.412 219.460.802 105
Drugiprihodki 3.999.840 1.817.671 220
Poslovni prihodki 234.154.252 221.278.473 106
Nabavnavrednoprodanegablaga 517.779 661.956 78
Stroškimaterialainenergije 10.531.612 10.343.587 102
Stroškioritev 62.378.010 58.845.346 106
Stroškidela 136.876.645 129.547.801 106
Amortizacija 12.835.728 12.021.337 107
Drugiodhodki 2.176.422 2.359.534 92
Poslovni odhodki 225.316.196 213.779.561 105
POSLOVNIIZIDIZPOSLOVANJA 8.838.056 7.498.912 118
Finančniprihodki 1.695.818 1.033.719 164
Finančniodhodki 533.727 982.029 54
POSLOVNIIZIDPREDOBDAVČITVIJO 10.000.147 7.550.602 132
Odloženidavek 10.255 -45.836 -22
ČISTIPOSLOVNIIZIDPOSLOVNEGALETA 9.989.892 7.596.438 132
Prihodki Pošte Slovenije
Razdeljenisovdveglavniskupini,insicer:
prihodkiodpoštnihstoritevin
prihodkiodostalihstoritev.
Prihodkeodostalihstoritevpadelimona:
prihodkeoddenarnihstoritevin
ostaleprihodke(prodajablaga,telegramov,IT-storitevitd).
Medposlovneprihodkepolegzgorajnavedenihčistihprihodkovodprodaještejemošeusredstvenelastne
proizvodeinstoritve,prevrednotovalneprihodke,prihodkeodsubvencij,prihodkeododpraverezervacijin
vkalkuliranihstroškov,prejeteodškodnineindrugeprihodke.
Graf3:Strukturačistihprihodkovodprodajevletu2018
Največji,86-odstotnideležpredstavljajoprihodkiodpoštnihstoritev.Sledijojimprihodkioddenarnihstoritev,
katerihdeležpasepostopomaznižuje.
Poslovni prihodki v Pošti Slovenijesobilivletu2018vprimerjavizletom2017višjiza6odstotkov inso znašali
234,2 milijona evrov.
Prihodkiodpisemskih storitevsovprimerjavizletom2017kljubmanjšemušteviluopravljenihstoritevporasli.
Porastprihodkovjeposledicadvigacenvnotranjeminmednarodnemprometu,referendumaodrugemtiru,
volitevvdržavnizborinlokalnihvolitev.
Poraslisotudiprihodkiodpaketov,karjeposledicapridobivanjanovihstrankterpovečanihoddajnekaterih
strankiznaslovadvigapotrošnjeinporastaspletneprodaje.Povečalsejetudideležtehstoritevvčistihprihodkih
odprodaje.
Vokviruprihodkovod direktne pošte in publikacijbeležimoporastvsegmentunenaslovljenihpublikacijin
prilog,karjeposledicavečjeoddajenekaterihstrank,referendumatervolitev.Nadaljnjestrukturnespremembe
natrguine-substitucijačasopisovinnenaslovljenedirektnepoštevplivajonaupadprihodkovvtemsegmentu.
Zaradipridobljenihnovihposlovbeležimovisokorastprihodkovodlogističnihstoritev,karkaženato,da
uspešnovstopamovsegmentobvladovanjacelovitihoskrbnihverig.
Denarne storitvesoševednovupadu,nakarnajboljvplivaupadplačilnegaprometa.Vzrokezaupadlahko
pripišemo:
prehoduzičnihosebnadrugeoblikeplačevanja,
odpiranjuvplačilnihmestvvečjihkrajih(mestneblagajne),
konkurenčnimcenampridrugihizvajalcihplačilnegaprometa,
odpiranjuplačilnihmestprinovihponudnikihplačilnegaprometa.
Prihodki od prodaje trgovskega blagasonekolikonižjikotvletuprejzaradiupadaprodajedoločenegablaga,
preoblikovanjapoštnihenotvpogodbenepošte,krajšihoz.deljenihdelovnihčasovpoštterupadaštevilaobiskov
poslovalnic.
Prihodki od informacijskih storitev
sovišjikotvletu2017,najboljsoporasliprihodkiodračunalništvavoblaku
inE-arhiviranja.
Navišjeprevrednotovalne prihodkevletu2018vplivaprodajaposlovnegaprostoraposlovneenoteKoper
–dobičekodprodajevvišini1,6milijonaevrov,kipredstavljapozitivnorazlikomedprodajnovrednostjoin
knjigovodskovrednostjo.
Navišjedruge prihodkesovplivaliprihodkiiznaslovaizplačanihodškodnin.
Vprimerjavizletom2017so,zaradivišjegaizplačiladividendeŠportneloterije,poraslinančni prihodki,višjiso
bilitudiprihodkiiznaslovapozitivnihtečajnihrazlik.
Poštnestoritve86%
Denarnestoritve8%
Ostalestoritve6%
OdhodkiPošteSlovenije
Poslovni odhodki v Pošti Slovenijesobilivletu2018za5odstotkovvišjikotleta2017insoznašali225,3 milijona
evrov.Največji,61-odstotnideležpredstavljajostroškidela,sledijostroškistoritevinamortizacije.
Graf4:Struktura poslovnih odhodkov v PS
Stroški materiala sonižjikotvletu2017,karjepredvsemposledicanižjihstroškovporabedrobnegainventarja
terslužbeneinvarstveneobleke,sajsmovletu2018uvedlipovečannadzornadvračilomrabljeneopreme.
Vprimerjavizletom2017pasoporaslistroškienergije,stroškistoritev,delainamortizacija.
Stroški energijesovletu2018poraslipredvsemzaradivišjihstroškovgorivazatovornainosebnavozila,karje
posledicavišjihcennaftnihderivatov,povečanjavoznegaparkazaradirastipaketnihpošiljkterreorganizacijedela.
Zaradivišjihcensoporaslitudistroškielektričneenergije.
Stroški storitev sovišjikotvletu2017predvsemprinaslednjihpostavkah:
stroškipogodbenihprevozov–izvajanjedodatnihprevozovzaradirastipaketnihinlogističnihstoritev;
stroškiiznaslovamednarodnegaobračuna–večjipromet,višjistroškidostavezadoločenedržave,vletu2018
sovključenitudinekateriterminalnistroškipreteklihlet;
stroškizadeloštudentovprekštudentskegaservisa–stroškisovišjizaradipovišanjaurnepostavkeštudentom,
kiopravljajodelonapodročjudostave,terštudentom,kiopravljajotežjazičnadelavpoštnihlogističnihcentrih;
zvišanjeminimalneurnepostavke;
svetovalnestoritve–različnasvetovanjainštudijekotpodporapriprojektihinrednemposlovanju.
Navišje stroške dela vletu2018sovplivalivečjepovprečnoštevilozaposlenih,višjistroškiprehraneinregresa
terdvigosnovnihplačnadelovnihmestihvprometuinnekaterihdodatkov,karjevskladuzdogovoromzobema
reprezentativnimasindikatoma.Vletu2018jebilaizplačanaposlovnauspešnostvvišini1.861tisočevrov.
Amortizacijajevišjazaradinovihinvesticijvletu2018.
Nižjidrugi odhodki pasoposledicamanjizplačanihodškodninvletu2018.
Finančni odhodki sobilivletu2018nižji,sajsmovletu2017slabilinančnenaložbodvisnihdružb.
Stroškidela61%
Storitve28%
Amortizacija6%
Materialinenergija4%
Ostalistroški1%
Poslovni izid Pošte Slovenije
PoštaSlovenijejeposlovanjevletu2018zaključilazdobičkomvvišini 9.990 tisočevrov,karjeza32odstotkov
večkotvletu2017.
Graf5:PoslovniizidPošteSlovenijev000EUR
(v 000 EUR)
Poslovniizidizposlovanja Poslovniizidpred
davkomizdobička
Čistiposlovniizid
2017 2017 20172018 2018 2018
10.000
12,000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Kazalniki Pošte Slovenije
Tabela9:Kazalniki poslovanja Pošte Slovenije
vEUR
KAZALNIKI/KAZALCI Leto2018 Leto2017
Indeks
2018/2017
Dodanavredno(poslovniprihodki,zmanjšanizaposlovneodhodke+
amortizacija+prevrednotovalniposlovniodhodki+roškidela)
159.348.512 149.923.031 106
Deleždodanevrednoivposlovnihprihodkihv% 68,1 67,8
Dodanavrednonazaposlenega(dodanavredno,deljena
spovprečnimštevilomzaposlenihnaosnovidelovnihur)
29.668 28.422 104
Produktivnodela(čiiprihodkiodprodaje,deljenispovprečnim
številomzaposlenihnaosnovidelovnihur)
42.851 41.604 103
Stroški dela na zaposlenega
25.484 24.559 104
EBITDA-kosmatidenarnitok(poslovniprihodki,zmanjšanizaposlovne
odhodke+amortizacija+prevrednotovalniposlovniodhodki)
22.414.868 20.256.231 111
DeležEBITDAvposlovnihprihodkihv% 9,6 9,2
EBIT-poslovniizidizposlovanja(poslovniprihodki,zmanjšaniza
poslovneodhodke)
8.838.056 7.498.914 118
DeležEBITvposlovnihprihodkihv% 3,8 3,4
E-čiidobiček 9.989.892 7.596.438 132
DeležEvposlovnihprihodkihv% 4,3 3,4
Celotnaekonomično(celotniprihodki/celotniodhodki)v% 104,4 103,5
Ekonomičnoodposlovanja(poslovniprihodki/poslovniodhodki)v% 103,9 103,5
ROS-donosnoprodajev%(čiiposlovniizid,deljensčiimiprihodki
odprodaje)
4,3 3,5
ROE-donosnokapitalav%(čiiposlovniizid,deljenspovprečnim
kapitalom)
4,8 3,7
ROA-donosnosredevv%(čiiposlovniizid,deljenspovprečnimi
celotnimisredvi)
3,5 2,8
CAPEX-capitalexpenditurev%(vrednoinveicijskihvlaganj,deljena
sčiimiprihodkiodprodaje)
10,9 6,0
IzkaznančnegapoložajaPošteSlovenije
Tabela10:IzkaznančnegapoložajaPošteSlovenije–sredstva
vEUR
POSTAVKA Na dan 31. 12. 2018 Deležv% Na dan 31. 12. 2017 Deležv%
Indeks
2018/2017
SREDSTVA
292.721.413 100,0 270.456.032 100,0 108
Nekratkoročnasredva 192.476.031 65,8 177.429.788 65,6 108
Neopredmetenasredva 395.212 0,1 799.157 0,3 49
Opredmetenaosnovnasredva 165.087.902 56,4 150.457.860 55,6 110
Naložbenenepremičnine 7.837.725 2,7 7.363.845 2,7 106
Finančnenaložbe 15.554.900 5,3 15.552.828 5,8 100
Finančneterjatve 447.900 0,2 0 0,0 -
Poslovneterjatve 496.039 0,2 690.982 0,3 72
Drugasredva 380.977 0,1 379.225 0,1 100
Odloženeterjatvezadavek 2.275.376 0,8 2.185.891 0,8 104
Kratkoročnasredva 100.245.382 34,2 93.026.244 34,4 108
Sredvazaodtujitev 31.759 0,0 1.392.793 0,5 2
Sredvaizpogodbskupci 10.484.799 3,6 0 0,0 -
Zaloge
1.290.988 0,4 1.148.675 0,4 112
Finančneterjatve 0 0,0 600.000 0,2 0
Poslovneterjatve 39.846.267 13,6 37.207.341 13,8 107
Predujmiindrugasredva 1.771.095 0,6 17.056.909 6,3 10
Denarindenarniurezniki 46.820.474 16,0 35.620.526 13,2 131
Stanjesredstevjenadan31.decembra2018za8odstotkovvišjevprimerjaviskoncemleta2017.Razmerjemed
nekratkoročnimiinkratkoročnimisredstvijevletu2018ostalopribližnoenakokotvletu2017.Najpomembnejša
postavkavstrukturisredstevostajajoopredmetenaosnovnasredstvavvišini56,4odstotkavsehsredstev,kipaso
sepovečalaza0,8odstotnetočke.
Večjaodstopanjaprisredstvihgledenadan31.decembra2017:
opredmetena osnovna sredstva–proizvajalnenapraveinstroji–nabavapaketnegausmerjevalnika;
opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi–neaktiviranesošenaslednjevečjepostavke:gradbena
delanalokacijiPLCMaribor,nakupdodatnihposlovnihprostorovzaPPNovaGorica-Kromberkinposlovnega
prostorazapoštoGrosuplje,nakupzemljiščavŠentjanžupriDravograduzalogističnopoštonaKoroškem,nakup
poslovnegaprostoravIdriji;
nekratkoročne nančne naložbe –dolgoročnoposojiloodvisnidružbiFeniksšped;
sredstva za prodajo –sonižjazaradiprodajenepremičninevKopru;
zaloge–povečalesosezalogemateriala,insicersovišjezalogeslužbeneinvarstveneoblekeinobutve;
kratkoročna posojila družbam v Skupini–posojiloodvisnidružbiPSLogistikajebiloodplačano;
druga kratkoročna posojila –depozitisobilivskladuzMSRPprenesenimeddenarnasredstva,razendepozita,
kijezapadelvjuliju2018;
kratkoročne poslovne terjatve–terjatvedoodvisnihdružbsosezmanjšale,povečalesoseterjatveiznaslova
mednarodnegaobračunaterdrugekratkoročneterjatvedokupcev;
denarna sredstva–povečanjedepozitapriNKBMinBKS;
druga kratkoročna sredstvasonižjapredvsemzaradičrpanjačasovnihrazmejitevmednarodnegaobračuna.
Tabela11:IzkaznančnegapoložajaPošteSlovenije-kapitalinobveznosti
vEUR
POSTAVKA Na dan 31. 12. 2018 Deležv% Na dan 31. 12. 2017 Deležv%
Indeks
2018/2017
OBVEZNOSTIDOVIROV
SREDSTEV
292.721.413 100,0 270.456.032 100,0 108
Kapital 217.582.308 74,3
212.053.956 78,4 103
Rezervacije 15.556.255 5,3 15.657.552 5,8
99
Nekratkoročneobveznoi 14.398.558 4,9 1.586.848 0,6 907
Kratkoročneobveznoi 45.184.292 15,4 41.157.676 15,2 110
Stanjeobveznostidovirovsredstevjenadan31.decembra2018za8odstotkovvišjevprimerjaviskoncemleta
2017.
Večjaodstopanjavobveznostihdovirovsredstevgledenadan31.decembra2017:
nekratkoročnenančneobveznostidobank–sosepovečalezaradinajemadolgoročnegakredita(priNKBM)v
višini15milijonovevrov(znesekdvamilijonaevrovsenanašanakratkoročnideldolgoročnegakredita);
drugekratkoročneobveznostisovišjepredvsemzaradivkalkuliranihstroškovmednarodnegaobračunainostalih
stroškov.