4.7 Posli s povezanimi osebami
Poslispridruženodružbo
Stanjeterjatevinobveznostidopridruženedružbe
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Kratkoročneposlovneterjatve 14.900 15.182 98
Kratkoročneposlovneobveznoi 1.019 6.287 16
Prihodkiinodhodkispridruženodružbo
vEUR
POSTAVKA 31. 12. 2018 31. 12. 2017
Indeks
2018/2017
Prihodkiodprodaje 262.039 279.734 94
Drugiroški - -24 -
Finančniprihodkiizdeležev 1.190.749 455.348 262
Posli z drugimi povezanimi osebami
Poštajev100-odstotnilastiRepublikeSlovenije.Družbajesvojemulastnikuvletu2018izplačala4milijoneevrov
udeležbepridobičku.Družbajepreklastnikapovezanazvsemidružbami,kisovpretežnidržavnilasti.Skladnoz
MRS24družbauveljavljaizjemoprirazkrivanjuposlovspovezanimiosebami,zatonerazkrivamoposlovz:
RepublikoSlovenijoin
drugimidružbami,kisovlastiRS(oziromadružbami,kjerimaRSpomembenvpliv),
razenvprimeru,dagrezaposle,kisoposamičnoaliskupnopomembnizaračunovodskeizkazeoziromarazkritja.
Takšnepomembneposlerazkrivamovnadaljevanju.
Promet in stanje terjatev do kupcev v letu 2018
vEUR
DRUŽBA
Promet v letu
2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
NLB 4.565.782 729.476
ZPIZ 4.217.341 387.098
TELEKOMSLOVENIJE 3.729.995 1.123.742
FURS 3.419.755 460.614
VRHOVNOSODIŠČERS 3.054.531 519.071
UNIVERZANAPRIMORSKEM 2.728.892 57.967
ZAVODZAZDRAVSTVENOZAVAROVANJERS 2.230.675 355.152
ZAVAROVALNICATRIGLAV 2.219.477 333.331
MKZALOŽBA 2.174.352 442.385
RTV 2.168.442 203.414
ABANKA 1.887.302 281.961
Skupaj 32.396.544 4.894.211
Promet in stanje terjatev do kupcev v letu 2017
vEUR
DRUŽBA
Promet v letu
2017
Stanje na dan
31. 12. 2017
ZPIZ
4.381.376 420.369
NLB 4.367.300 698.660
TELEKOMSLOVENIJE 3.964.309 1.193.473
VRHOVNOSODIŠČERS 3.498.006 590.128
FURS 3.427.342 456.420
MKZALOŽBA 2.389.540 335.831
ZAVODZAZDRAVSTVENOZAVAROVANJERS 2.034.468 336.046
RTV 2.002.103 200.157
ZAVAROVALNICATRIGLAV 1.990.308 311.504
ABANKA 1.886.938 288.231
Skupaj 29.941.690 4.830.819
Promet in stanje obveznosti do dobaviteljev v letu 2018
vEUR
DRUŽBA
Promet v letu
2018
Stanje na dan
31. 12. 2018
DARS
3.711.310 881.839
TELEKOMSLOVENIJE 3.153.683 407.231
PETROL 2.629.459 449.149
ENERGIJAPLUS 1.629.340 270.186
Skupaj 11.123.791 2.008.405
Promet in stanje obveznosti do dobaviteljev v letu 2017
vEUR
DRUŽBA
Promet v letu
2017
Stanje na dan
31. 12. 2017
DARS
3.029.274 722.049
TELEKOMSLOVENIJE 3.158.396 330.655
PETROL 2.371.844 418.339
ENERGIJAPLUS 1.160.848 232.485
Skupaj 9.720.362 1.703.528